ארכיון פוסטים מהחודש "ספטמבר, 2009"

???�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?z?�???�?�?Y ?�?z?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�??:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�.

?�?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�?z?�?�?? ,?�?�???� ?z?�???�?�?Y ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ??…?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y, ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�???Y ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?? , ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?? ???�?�???�?? ???z?�???�?�?Y.

???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�???s ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ,???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� , ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�???? ?????� ?�?�???� ,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???�?Y ???�?�????, ?????� ?�?�?�???�?�???� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?? ,?�?�?� ?�?�?????Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?� ???�?�?z?Y ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???s ?�?� ???�?? ?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?????�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�. ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?????� ?�?�?�???�?�???�,???�?Y ?????� ?�???�?? ?z?�???� ???�'?z?� ?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ???�?�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y, ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??," ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�???s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?�???�?? ?�?�????"

?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�,?�???????�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,?�?�?????�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ???�?� ?�?�?Y. ?z?????? ?�?�?�?�?�??,?�?�?�???� ???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??.

???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�???�,?�?�?????�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??,?????�?????� ?�?�???????�,?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?????� ?�?�???� ?�???�?�?? ???�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????�?� ?z?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?s ?�?z?�?�???? ?�???�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�?�?Y,???�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?? .

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ??"?�:?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�.?�?? ?�???? ?�?z???z?� ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y " ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�???? ???�- 9000 ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?z?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�' ?�?�?�?�?Y ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? "

?z?�?�???? ?�?????�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?�?�?�?Y " ???�?� ?�???� ?�?�???�?�??,?z?�?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�?�?�?� ?�?� ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???? ?�?? ?z?� ?�?z???????� ?�???�?�?? ?????�?�?? ???�???�?�???? ?�?????�?z?�?� ?z???�???�?� , ?�?z?�???Y ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?? ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�???� ?????�?�?� ,?�?????�?????�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???Y ?�?????�?�?? ?�???�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???????�?�??-???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ???�?? ???z?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? "?????�?�?Y ???????�?�??" ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?� ???? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?????� ?????�?? ?�?? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?????�?Y ?????�?� ???�???�?????? ???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?????�?� ???????�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?�?? 2009. ?z?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?� ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?z?�"?z ???? ???�???�?�??, ?�?�?�???�?? ?????�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?????? ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??".

???�?� ?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??" ?�?�?�?? ?z???�?s ?�?�???� ?????�?�?� ?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ??"?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z?�???�?�. ?z???????� ?�?? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?????�?�?�??, ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???� ???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�. ?�"?? ?z?�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?z?z?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�??. ?�?�?�?�?z?�, ?z???z?�?Y ?z?�?�, ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???s ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?s ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�???�??. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�- 35 ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�-10,000 ???�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????� ?�?????�?�??.

"?z???????�?� ?�?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?z?Y ?�?z?????� ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ???� ?�???�??" ???�?z?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?? ?�?�?????�, ?�?�?� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?????�?�?�?�. ?�?z?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?Y? ?z???�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�???Y ???????�?�?? ???�?????? ???�?z?? ?�???�???�?Y ???�?z?� ?z?�?�?� ?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�???? ?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?�???? ?????�?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�??. ???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?????�?Y ?�?�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?z?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ???z???Y ?�?�?�?�?�?? ?z?????� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??.

?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�?�???�, ?�???�???�?�???� ?�?? ?�?????� ?�???????�?�?� ?z???�?�?�?Y ?�?�???�, ?�?�???�?�?�???� ?�?? ?�?????� ???�?� ?�???� ,?�?z?�???�?? ???�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�. "?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� ?�?�???? ?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?????�?�??, ???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????�.

"?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?� "???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??" ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?z?�???�?� ?�???�??" ???�?z?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?z?� ?�???� ?�?�?�?�?� ???�?????? ???? ?�???�?�?�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?�???�?�?? ?�???�?�.

?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�-?z?�?�?? ?�?�?�?�?????z?� ???�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�??. ?�???�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?s ?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�, ???�?�?? ???? ?z???? ???�?�?z?? ?�???� ?z?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?Y ?�???z?�???�?? ?�???�???�?Y ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?????�. ?�?�?�???�?�?? ?z?�???�?� ?�"?? ?z?�?�, ?�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?�???�?� , ???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?????�?�, ???�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?????�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?????�?�?Y, ???�?�???�?z?????� ?�???�?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�??.

?�???? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�
?�"?? ???�?� ?z?�?�

?????�?�?Y ???�???� ?z?? ?????�???�?�?�

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???�???� ?z?? ?????�???�?�?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?z?�???�?�?Y ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� (16) ?�?�?�?� ???�?�?� ?� 10 ?�?z?�?? ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?� .

?�?????�?�?�?? ???�???�?�?� ???�?�???? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ???�???z?�?? ?�???�?????�?�, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�- 80 ?�?�?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�, ?�?�?? 8 ?�?�?�?�?�?? ?z-10 ?z?�?�?�?�??, ?????? ?�?�???�! ?�???�?? 2 ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?�?z?� ?�???�?�?� ?�?�-8 ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�.

???�?�???? ?�???�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?Y ?�???� 8, ?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?�?z???? ?�???�???�?�?�. ?�???? ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�??.

?�???�??, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�???z?�?? ?�???�???? ?????�?? ?�?�?????? ?�?�?�-?z?? ?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?�. ?�?????�?�?�?? ?�?� ?�?�?????� ???? ?�?�?�?? ?z 1000 ?�?�?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ???�???�?�?�, ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�???�???? ?�?????�?�?Y ???�?�??????, ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?Y ?z?�?�???�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?Y ?z???�?�?????�?�?�.

?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?�, ???�???�?� ???�?�?? ??"?� ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�???�???z?�??, ?�?�???�?� "???z?Y ?�?�?�?????�?z?�".

?�?�"?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???????� ???�?�-?z?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?�, ?z????: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?z???z?�?? ?�???�??, ?�?�?????�?� ???�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�????".

?????�???�?�?� ?�???� ?�?�?�?�?�???�?� ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?Y ?????? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�-?z?? ?�?�???� ???�?�???�???????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?�???� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?�?� ???z?�?�?????�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

???�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?�?� ???z?�?�?????�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?z?? ?�?�?z?�?? ?????� ??"?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�, ?????�?�?? ???z?�?�?????�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�???? ?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z?????�?? ???�?�?�?�???�?�??

?�?�?z?�?? ?????� ?z?z?� ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z???? ???� ???�?�?�?????? ?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�. ?�?�?z?? ?�???�?? ???�?�?z?� ???? ?z?�?�?? ?�?�?Y ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?� ???�???�?�???�.

???�?�???� ?z?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?????�?� ???�?? ?�?z?�?�?� (?�?�???� ?z???�?? ?�?�???�??) ?�???�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?z?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?�?z???? ?�???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�???�???�?�?�. ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?�?�???�?� ?????�?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�?? ?�???? ?�???�?? ?�???�?? ?z???�?�?�?z?�?? ?z?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�???�???? ?�???�???�???? ?????�?�?�?� ?�???�??. ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?????�?? ???? ???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?????�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ??"?� ?�?�?�???�. " ???�?� ???�???� ?�?�???? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?z?????�?? ?�???�??" ???�?z?? ?�"?? ?z?�?� ?�?z?�???�??:

"???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?????�?? ???�?�???�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?� ?z?�?�?????�?? ?�???�??. ???�?� ?�?? ?�?z?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ?�???�". "???�?� ?z?�?�?? ?z?�?� ?�?�?? ???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?????�??, ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?� ?????�?�?? ???�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?�?�".

?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z???�?�?�?Y ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z???�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???z?Y ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?z?�?? ?�?�?�???�?? , ?�?z?�?????�??, ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�??, ?�?z?z?�?�?z?�?? ?�???�?? ???� ?�???�?�?�???�, ???�?�?�?� ???� ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?z?�?? ???�???�?�?�??. ?�???�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????� ?�?z?�???�?? ?????�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??, ???�???� ???? ?�???�?�.

?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�???�?� ???�?? ?�?s ??"?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�. ?�"?? ?z?�?� ?z?�???? ?�?� ?�?�?z?�?s ?�???�???�?s ???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?�?�, ???�???�?� ?????�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z???�?�?�???�??. "?�?�?�?�?�?� ?????z?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�??", ???�?z?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�. "?�?z?�?�?????�?? ?�?z?�???� ???�???�?� ???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?????� ?????�?�??", ?�?�?? ?z?�???�?� .

???? ?�?�???z?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?????z?�. ???�?�???z?? ?�???�???�?s ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�???�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?????�?�?�???�?�??, ???�?? ?�?�?z?�?�?? ???????�?�?�?�?? ???�?�?�?�. ?�?�???s ?�?�, ?z???z?�?Y ???�?� ?z?�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?� ?????�?�?� ?????�?� ?z?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?z?�???� ???�?�?�?� ?????�??"?�.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�

?�?� ?�?�?? ?????� ???�?? ???z?�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?z?�???? ?�?�???�?Y ???? ?�?�???� ! ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?z?� ?????�?�?�?�.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?????� ???�?? ???z?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ???�?�?�?�.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?� ???�?????? ?�???�???? ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�,?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ?z???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?�?�?�.

?????�???? ?�?�?z?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?????�?? ?�???�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�??,?�?�?? ?�?�?�???�???� ?�???�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ???? ?�???�???�?? ?�???z?�?�?� ?�???�?�???� "???�?�??" ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ???�?�??.

???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?????? ???�???�?? ???�?�??.

???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?z?z?�?????? ?�?�??????-???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

20/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?? ???�?z?�?Y ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�????"?? ?�?????�??"?� , ???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?� ?�?�???� ???�?z?�?Y ?????�?? ?�?�???� ?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???z?�?????�. ,?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?z?�?Y ?�???? ?�?�???? ?�?�?� ???�???? , ???�"?? ?�?� ???�???�?�?�?? ???? ???�???�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� 6 ???�?�?�??, ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?z???�???�?�?? ?�?????�?? ,?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

19/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???????�?s ?�?�"?? ?�???�?�?� ???�?? ?�?????�??"?�, ?�?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?????�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?�?�?� ?�???�?� 39 ?�?????�??"?�, ???�?s ?�???�?� ?z?�?? ?z?�???�?s ?z?�?�?�?� ?z???s ?z?�???z?? ???�?�???? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?z???? ?z?�?z?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???Y ?�?� ?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�?� ???�?�?� ???�???�?� ?z???�?? ???�?�?�??. ?�???�?? ?�?�?�????.

19/09 ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z?�?z?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�???� ?�???????�?s 19.09.09 ?�?�???� 08:30 ???????s ,???? ?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?????� .?�?� ?�?????�?� ?z???�?�?� ?�?????�?? , ???z?�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???� 5 ?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?z?�?� ???z???�?�?� ?????�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???? ?z?????�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?�?�???� ?� 5 ???z???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�???? ?�???�?? 2 ?�?�???� ?�?�???� ???�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?�???�?� . ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�. ?�???�?�???� ?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???? ?�?�???� ?�?????�?� ???�?�?? ?�?�???�??.?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ???�?�???� ?�?????Y ?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ???? ?�?�?�?�???z?� ???? ?�???�?�?�?? .?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?�?�. ?�???�???� 2 ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�??"?�.

19/09 ?z???�?? ?�?�/?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�???�???�?? ?z?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ?�?�?�?� ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ?�???� ,?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�?� . ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???? ???�?? ?�???�???� ?�2 ?z??"?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�???�???? ?z???�?? . ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?� ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???? ???�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?Y ?�???? ?z???�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???� ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�????,???????�?s ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�,?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�???�.

18/09 ???�?� ?�???z?�?s ???�???� 04:10 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�"?Y 70 ,?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?Y ?z?�?�?? ???�?�?? ?�?� ?�?Y ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?Y ??.?� 057505182 ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�?z??' ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�??.?�?�?z?Y ?z?�"?? ?�?????�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�??.?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?z?� ???�???�?�.?�?�?�???� ?�???�???� ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�?�?�??. ?�???�???� ?z?z?�???�?? ?�?�?�?�?? . ?�?�?�?�???� ?�?�???�???� ???�?z"?? ?z???�?�.?�?�?�?z?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?z???�?? ???z?�?�???? ???�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?� .

17/09 ?�???�???�?�?? ???�?�???� ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???� ?�?�???? ?�?�?z?�?s ???z???�???� ?�?? ?�?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�??,?�???�???�?�?? ?z???????�?s 14.09.09 , ?�?z?� ?�?Y ???�?????� 2 ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� " ???? ?�?�?�?�?�?? " ???�???�?�?� ?�???�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???� ???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�?? ??"?� ?�?�?z"?� , ?�???�?�?�?? ?z???�???� ?�?�?�???�?� 2 ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�, ?z?�?�?�?� ?�?�?? ???z?�???� , ?�?�?�?�?�?? ?????� ???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?????s ?z???�???? ???� 21:00 ?�?�?�?�?????� ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�?? .

17/09 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?z?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� ?�?????�??"?�. ?�?z?�???s ?�"?�???�?�?� " ???z?�?�?? ???�?????� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?�???�?? ?�???? ???? ?�?s 660 ?�"?� ?�?�?Y 5 ?z?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???z?�?�?�?� ?�?z?�??. ???�?�?�?� ???�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ???�.?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????� ?�?�???�?�?� ?z?�???�?? ?????�??"?�.

14/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?� ?????�?� ?�???????�?s ?�?�"?? ,???z?�?s ???�???� 15:30 ,?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�???�,?z???�?�?� ?�???�?�?� , ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� , ?�?z?�?� ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�???�?? . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?s ?�???�?� ???s ???�???Y ?�???�?z?? ?�???�???�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�?� ?�?????�???Y. ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�???�?� ???s ?�?� ???� ?�???�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�???? ???�?�?� ?�???� ?z?z?�?� . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�???� ,?�?z???�???� ?�?�?????s.

14/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�???????�?s 26/8/09 ?�?�?�?? ?�???� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y.?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???? ?�?�?????? ?�???�???� ?�?????� ???�???� ?�???�?z?�. ?z?�???� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?????�?�???� ?�?? ???�"?� ?�?�?? ?�???? ???�???? ?????�?? ?z???z?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z???�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�??"?� ?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�. ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�???s ?�?? ?�?�?�?�???� . ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?z"?� ?�???�?? ?�?????�??"?�. ?�.?� .

14/09 ?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ???�?�???�. ?�?�?�?? ?�???z?�?s ???�???� 11:15 ?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ???�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?Y?�?�?�?�?�. ???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?????�???� ?z?�???�?�?? ?�???�???? ?�?�???? ???�?� ?z?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�???� 400 ?�"?� ?�???�?�?Y. ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???? ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� . ?????Y ?�?�?�?�?????� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� "?????z?�?�" ???�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?� ???s ???? ?�?�?� ?z???�???� ???�???� ?�?�?? ???�?�???�. ???�?�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?? ?z?�?? ?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?z?�???�?�??.
?�???�?�???� ?�?z?�???� 400 ?�"?� ???�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?�???�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

14/09 ?�???�???� ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?z?�?? . ???z?�?s ???�???� 00:47 ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???? ?�?????�??"?� , ?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�"?? ???�?�?�?� ???�?�?�???� , ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?? ?z???�?� ?�?�?�?�???� ?????�?� ?�?� ?�?�???�?� ?�???�?� ?�???�?� ?�?� ?�?�?� ?�???? ???�?? ?????�?� ?�?�???�?�???? . ?�?�"?? ?�???�???� ?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?z"?� ?�???�?? ?�?????�??"?� ???�?????�?? ?z???�???? . ?�.?�.

13/09 ?�???z?�?s ???�???� 10:30 ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?z"?� ?????�??"?� , ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�?? ?z?�?????�?� ???�?� ?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?????� ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�?????Y ?�?� ???�?� ???? ?�?�???? ?z???�?�?� ?�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�??"?? ?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???? 50 ?�"?� ???�?�?�?� ?z??"?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?Y. ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?????�?? ?z???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�???? ???�?�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�???? ???�?�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�???� ?�?�?????� ?????�?? ?�?? ?�?�???? ?z???�???�?�?�?? ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�.

?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?????� ?�?? ?z???�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�, ?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ???�???�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?z?????� ???z?�?�?? ?�???�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?? ??"?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�???�?�?�.

?z???�???�?�?�??- ?�?�??: "?�???�?�?? ???�???z?�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�???? ?�???�?z?z?�?? ?�?�?�?? ?�??????. ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?z?�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�??, ?�???�?z?�?�?? ???�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�??, ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�???? ???�"?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�???�, ?z???�?�?? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�???� ?�?�?� ?�?�???s ?�?�?�???? ?�?�???? ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?�???s ?�???�?????? ???� ?�?????�????.

???�?????�, ?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?� ?z???�???�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???� ???�?�?�?Y, ?�?�?�?z???? ???�?�???�?� ?�???�???? ???�?�??. ?z?????? ?�?�?�???� ?????�??, ?�?�?? ???z?�?�?? ?�???�???� ?�?? ???�?�??, ?�???� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�????, ???�?�???� ???? ?�???z?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�?z?� ???�?�?? ?�?�?�?�??. ???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?????�??, ?�?�?? ?�???s ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�?�?z??, ???� ?�?�?????�?� ???z?�?�?? ???�??.

???�?� ?z?�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�???�?? ???�?s, ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�???�???� ?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?z?�?�?z??. ???�?� ?�?z?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�??. ???�?� ?z?�?�?� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ???�???�?�, ???? ?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?? ?�???�??".A�

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !A�

"?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�"

יום חמישי, 17 בספטמבר, 2009

"?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�"

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?????s ???�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?????� ?????�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�??.

?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�"?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�,?�?�?�?�?s ?�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?�?Y,?�?�?�???? ?�???�?�?�?�,?z?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?z?�?�?Y ?????�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�".

?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ???? ???�???�?? ???�?�?�???? ???�?�?� ???z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?z?????z?�?�?� ?z?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?????z?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ?�?�?? ?z?�???? ?�?�???? ?????z?�?�?? ?�?�???� ?�"?? ?z?z?�?z?? ?�?�???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�??. ?�?z???z?� ?�?�?�???�?� ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ???????z?�?�?� ?�?z???�?�?? ?z?�???� ?�?�???? ?????�?�?? ?�?z?�?z?� ???????? ?�?????�?� ?�???z?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�?� ?�?????�?�?Y.

???�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�???�?�???� ???�?? ?z?�???�?�?? ?z-4 ?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?s,?�???�?? ???�?�?�?�,?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y.

?z?????? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?? ???�?z?�???� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???z???Y ???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?z?� ?�?�????.

?????�?�?� ?�?z?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?z?�???� ?????�?�???�??
?????�?�?�?�?? ?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

A�