ארכיון פוסטים מהחודש "מרץ, 2012"

?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� "???? ?�??"

יום חמישי, 8 במרץ, 2012
?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ???�???� ?�?�?�
?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?� ?z?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???�?� ! ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� "???? ?�??" ?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�???� ?z???�?�?Y ?�?�???�. ???�?� ?z?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???�?�: ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???z?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�???�?� ?�?? ?z???�?? ?z???�?�?Y ?�?�???�. ?z?�?�?? ?�???�?�????, ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?? ???z?�?�?? ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?z????. ?�?�?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�?????� ?????�?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?? ?????�?�???? ???z?�???� ?�?�?�?? ???�?Y ?�?z?�???z?? ???? ?�?�?� ?�?�?�??. ?z???�?? ?�?�???�?�???? ?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?z?Y, ?�???�???� ?�?z?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?�??: ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?z?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�???�??, ?�?�?�???�???� ?????�?�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?� ?z?�?�?�???� .

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ???�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?? 30 ?�?�??. ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?z???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???� ?�???�???�?�?� ???�???�?�?� ???? ???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y. ?z???????� ?�???�?�???�?? ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???� ???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�???�???? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??: "?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�???�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z???�?? ?�?�?z?Y ???z?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???� ?z???�?�?Y ?�?�???�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�????. ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ???�?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�?z?�?�?s ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?�???� ???? ?z?�?? ???z?�?? ???�???�?? ?z?Y ?�???�?� ?�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�:"?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?�???� ???�?�?�, ???�?s ?�?�???�?� ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ???? ?z?�?? ???z?�?? ???z?�?�?�?z?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?z?�???� ?�?�?�, ?�?????� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ?�???? ?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�??, ?????? ???�???�?�?�?�?? ???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�?????� ?�???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� ???? ?z?�?? ???�?z?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?� ?�?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???z?�?�?� 106 ???? ?�?? ?z?�???� ?�?�?� ?z???�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�?z?�?�, ?�?� ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?� ?z???z?? ?z?�???? ???�???z?�?s ???? ???�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�?�?�?�???� ?????? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???z?�???�??, ???�???�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???? "?�?�?� ?�?????�?�?�?�??"

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�-?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� .?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???Y ?�?�"?� ???? ???s 9000 a�? ???�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?z?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ?�?�?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� 9000 a�?.
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?�?????� ???? ?�???�?z?�-?�?�?? ?�?�?�?�?� 9000 a�?, ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???????�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???????� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�???�??, ???????�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�, ?z???�?s ?z?????� ???�?z?�?? ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?Y ?�?�?�?? ?z?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� 6 ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�????, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ???z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�????. ?�?s ?z???�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�, ???�?? ?�?Y:"???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?� ???�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?z?z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?z?�???�?�?? ???? ?�?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�??". ?�?????? ?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�?? ?�?z?z?�?? ?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???�????. ?z?�???� ?z?�?�???? ?�?z???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????? ?�?�???� ???�?? ?�???� ?�?????� ?�?????�?�?�???�?�?? ?�???�??.

???? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�"?�-1968, ???�???�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?z?� ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?????? 18 ?�?�?�?�?�??, ???? ?�?� ?????�?? 14 ??' ???�?�?�. ???� ???�?s ?�?�???�?�?? ?�?????� ?????�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�, ?z?�?�????, ?�?�?�?�?�?�?�, ???�?�???z???�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?z?�, ???? ???z?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ???z?�????. ?�?�?� ???�?�?� ?�?? ???? ?�???�-???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??:"???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�???�?�, ?????�?�?? ???s ?z?�???� ???�???�??: ???�?�???�?? ?????�?z?�??, ?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�?�???�?? ???�?� ???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?z?????�???� ?�?�????, ?�???�?�???� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??, ???? ?�?�???? ?z?�???�??. ?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�???�, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????, ???s ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�???�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?Y ???� ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�:"?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?� ???�?� ?�?�?�???z?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?z?�?� ?�?z?????� ???? ?z?�???� ?�?�?�?� ?????�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ?�?z?????�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�???�?�?�, ?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�???�?�??".

???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�?? ?

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�???

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
"?�?�?????�?�"-?�?????�?? ?�?�?????�?? -???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�??? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�??? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ?�???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�??! ?�?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s. ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?? "?�?�?????�?�". ?�?�???�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?� - ?�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�???�???�?�??. ?????�?? ?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?? ???�?�/???�?�?�?�/?�???�??/???????�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?????� ?�???�???� ???? ???�?�??, ???�?�?? ???�???� ?�?�???� ?z?�?�???? ???�???� ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� 12 ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?�??. 12 ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�???z?Y ?�?z?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�???s ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??. ?z?????? ?�???�?�?�?�??, ?z???�?? ???�?� ???�???� ?�???z?Y, ?z?�?�?? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?�, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???s ?z?�?�???�??, ???�?s ?�?�?z?�?� ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???????�?? ?z???�?�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�??-???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??. ???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??: ???? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� 80 ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�?????�??. ???? ?z?�?�???�?? ?????� ?�?�???Y ???�?�???�?s ???? ?�???�???? ?�???�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?�??, ?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?z?�?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?� ???� ?�?�?? ?�?z?Y ???�?? ?�?� ?z?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�??. ???z???�?? ?�?� ?�?� ?�???� ?z?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�: ?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???� ???�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 8,000 ???�?????�?? ?�?? ?z?�??, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?z?? ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�. ?�???� ?z?�?�?�?z???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�???�?�?? ?�???? ?�???�???�?s ?z?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?Y ?z???�???�?�?? ?????�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�.

?�????, ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?? ?z?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�???? ???z?�?�???� ?�???�???�??. ?????�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?s ?�?? ?z?�?�?Y. ?????�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�??. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?????� ???�?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�??. ???? ?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?z?? ???� ???�???�???Y ?�?�?�?? ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�???�?� ?�???z?�?�?�??. ?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?�???�?�?� ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?s ???z?????�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�???� ???�?�?z?�?� ?�?????�?�?�?�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�???�! ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?????�?� ???�???�?� ?�?�?? ?�???z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?????? ?�???? ???? ?z?�?? ???�?�?z?� ?�???�?? ?????z?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??????. ?�?�?� ???? ?�????, ?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???? ?????�?�?� ???� ?�?�?�, ?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�??. ???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�??, ?�?s ?�?�???? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?????? ???�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�".

?�?z?�?�?� ???????� ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???� ?�?�?�???????�?s:"?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?z?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???? ?�?????�?Y, ?�?�?�??, ?�?????�?�?�?? ?�???????�?�. ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???? ???�?�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ???�?????�?? ?z?�?�?z?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�- 80 ?z???�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??-???�?� ?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?? ?�?�?�?????�?z?� ?????�???�?�???�?? ?�???�???�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

ECOWEEK 2012

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?? ?�?�?�?????�?z?� ?????�???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�?????�?? ?????�???�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�????. ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�???�?� ?�?�?�??-???�?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?z???�???�?? ?�?�?�???? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�?�?z???�?? ?z?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??- ?�?????s ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?� ?�???�??; ???�?�???� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?z???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�???� ?�???� ?z?�?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ECOWEEK 2012-"?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�", ?�?z?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�?z?� ?�???�?�???�?? ???�-???�?�?z?�?�?? ?????�???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�?????�?? ?????�???�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ?�?�???�????.

ECOWEEK ?�?�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�?????? ?�?????�?�???� ?�?? ?�???�???�?�?? ?�"?? ?????�???? ?z???�?�??. ?�???z?�???� ?�?�???� ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?? 2005, ?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?????? ?z?�?�?? 2008 ?�?z?????�?? ?�???�???�???� ?z?????�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�???�??, ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?z?�??. ECOWEEK ?z?�?�?z?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�, ?z?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�??, ?�?�?�?�???� ?�?? ?�???�???? ???�???�?�?�?? ???�?�?z?�?�????, ?�?�?z?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?z???�?�?�?�??.

?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???� ?�?�???�???� ?�?? ?�???�???�?�???�?? ?????�?� ?�????'?? E(Rural Studio) ?z?????�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?z???�???�?? ?�?�?�???? ?�?????�?�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?� ?????�?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�?�?z???�?? ?z?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??. ?�?�?z?�?s, ?�?????s ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?? ?�???z???� ?�???�?�?�- ?�?�???� ?????� ?�?z?????�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?z?�?????� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�??, ???�???�?�?? ?????� ?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??, ???�???�?�?? ???�?�?? ???�???z?Y.

???? ?�???�?�?? ?�???� ???�?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?� ?�?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�???�???�?�???�?? ?????�?� ?�????'?? ?�???�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?????� a�� ???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?????�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?????�???? ??"??. ?�???�?�?? ?�?�?????�?� ?�- 15 ?????�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?z?????�?? ?�???�?�?z?� ?�?z?�?????� ???z?�?�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?z???�?????�?�. ?�?????�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?�?z???�?� ?�?�???�?� ?�???z?? ?????�?�?� ???�?s ?�???�?�?�???�?? ???�???�?� ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??. ???? ?�???�?�?? ???�?�?� ???�???�?�?? ?�???�??, ???�???�?�?? ???�?�?? ???�???z?Y ?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?Y ???�??.

?�?z?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?????�?�?? ?�???�???� ?z?�?� ???�???�?�?? ?�???�?? ???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�???z?? ?????�?�?� ?�?�????, ?�"?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�???????????�?�?? ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?� ???�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?� ?�?�?????s ?z?�?�?� ?z?????� ???? ?�?????�?Y ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???z?? ?????�?�?� ?�?� ?�?z???� ?z?�?z???�?�?�?�?? ???? ?�???�???�???? ?�?�?�?�?�?�.
???�?�???� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?z???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�???� ?�???� ?z?�?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?�???�?? ?�?z?� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? !

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?� ?�?�???�?? ?�?z?� ?�?z?�?�?� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?� ?�?�?????? !
???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?? ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�???�?�?�?z?� ?�?�?�???�?? ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?????�?� ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� "?�???�?�?�??" ?�?�???�???�?? ?�?�????…

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ???�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�???�?Y ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?�"?�???�?�?�??"?�?�???�???�?? ?�?�????,?�?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�????.

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?? ?????�?�?Y-?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

"?�?�?�???�?? ?????�?�?Y": ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�??-
???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�??-?�?? ?�?�?Y-
???�???�?� ???�?�?� ?�???Y !