ארכיון פוסטים מהחודש "נובמבר, 2009"

?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?s…?�?�?�?? ???�?�?�??…

יום רביעי, 25 בנובמבר, 2009

?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�??,?�?�?? ???�?�???� 25.11.09 ?z?�???� 17:00 ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? "?�???�?�?z?� ?�?�?s", ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ???z???�?� ?�?????�?z?�?? ?�?�?� ?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? "?�?Y ?�?�?�??" ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y .

?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ( ?�?�?�"?� ?�???z"?? ?�???z?�?�?�), ???z?�???? "???? ?�???�", ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?????�?�???� …?�?? ?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�???? ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� 17:00, ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???? ???�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?z?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??…?�?�???� ???�?�?�??…..

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?????�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

"?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z???�?�?�?� ?�???�?? ???????�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�??, ?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�." ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?z?????� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???z?? ???�?�???�?? ?�???�???� ???�?� ?�?�????.

?�?z???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z?????�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?? ?????�?z?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?s ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?�.

?z?? ?????� ???�?�?�, ???�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�???? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?z????, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?z?�?????� 21 ?�?z?????�, ?????? ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? GilR@rishonlezion.muni.il ?�???�???�?�?� ???�???�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�-?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???�?Y ?�???�?�??

?????�?Y: "?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�"

?z????:???�?�?? ?�???? (?�???�?�??)15.11.09

?z?�?�?� ?????�?Y, ?z?�?????� "?�?�???�-?�?�" - ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???????�?�, ?�?z?????�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? 30 ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�???? ?�?z?� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� - ?z?�?�?� ?�"?�?z?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?� ???� ?�?�?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�.

?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?� ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?�".

???�?�???�?�, ?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?�???�?????�???Y, ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? "?�???z?? ???�???�?�?�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?? 80-100 ???�?Y ?�?�?�?�?�. "???� 10% ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?z?� ???�????", ?�?�?? ???�?z??.

*???z?� ???� 10%?

?????�?Y: "?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�.

"?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�???�?�?� - ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�-???�, ?????�?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� - ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z???�???� ?�???�???� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?? ?�?? ???? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�??.

"?�?�?????� ?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???? ???�?Y ???� ?�???�?? ???z?�. ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?� ???z?? ???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�?? ???z???� ???� '???? ???�???�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�'. ???�?Y, ?�???�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?z?�?? ?z???�???�??".

*?????�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�?�???�???

"?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?????�?????�?�?�?�?�, ?�?�?�?�-???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�.

"???z?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? (?�?�?�??) ?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�???� ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�".

*???�???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?

"???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?????? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?????�???Y ?�???�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?z?� ?�?�?�???? OXO ?�?z???�???� ???�???�???�. ???� ???�???�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�???�??.

"?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?Y ???? ?�???�?? ???�???? ?�???z?�???�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?? ???? ???�?� ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???Y ?�?� ?�?Y ?�?�???�?? ?�?�-?????�???� ???� ?�?�-?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�???�. ???� ???�, ?�?? ???�?� ?�?� ?????�?� ?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�??".

*?z?� ???�?�?� ???s ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�???s ?z?�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?�?

"?�???�?�?? ?�???�?� ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�??. ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�, ???? ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�-???????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?z?? ???�?z?�???� ???? ?�?????�???�?? ?????�?????�?�?�?�??, ?�'?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�???�?� - ?�?z?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?????�.

"???�-???�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z?�, ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�???? ?�?�?�?� ?z???�???�. ???? ?�?� ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ???�?? ?�???�?? ?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

*?�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?

"????, ?z???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ?z?�?�??".

?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??:
http://www.globes.co.il/news/ar rticle.aspx?did=1000513781& ;fid=3266&fromMador=3266&am mp;fromErechMusafHP
?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?� ?�???�???�?Y ?�?�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

3200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�???�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�??A�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??:3,200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?�?? 3,200 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� (???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�') ?�?�?�???� ???�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?Y 6 ?? a�� 10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

???�???�?? ?????� ?z?�?????�?�?? ?? - 2,300 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? 2006 ?� -2008 ?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ???z?????� ?z-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?????� ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?z?�???�???�?�?Y, ???�?z?? ?�?� ?�?�?�???� ???�???? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?Y ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?? ?z?�???? ???�?�?� ?�?�???�????.

?�???�?�?? ?�???�???�?? ???�?????s ???? ?�?� ???�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???? ?�?� 6 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�, ?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�??.

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�-78 ?�???� ???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?z?�?�???� ?�???????�?� ?�-200 ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�??.

?�?? ?????� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?s ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???z?�?� ?�???????�?? ?�?�?�?�?�.

?????�???�?�?� ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?????�?�?? 100 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ("?�???z?�?�?�??") ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z???�?z?�?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ???� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ???? ?z???�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�??.

?�???? ?�?�?�???? ???� a�� 130 ?z???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�???�?? ???�?z?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�???�?� ?�?�???s ?�?�?�.

???�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�???????�?� ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�. ???�?� ?�?z?�?�?? ???????�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z???�??, ?�?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z??".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?� ?�?z?�?� ?�?�???z?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ???? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�???� ?z???�?� ?z?�?z???�???�, ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�???? ?�?z?�???�???? ???�???z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?�?� "?�?�???�?�?�??" ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�??. ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�???�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�???� ???? ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? 2%.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? 2010 ?�?�?�???�?? ?�?? 2% ?????�?z?? ?�?�?? 2009.

?�?�?�???� ?????�?�?� ???? ???�?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?� ?�?z?�???s ?�?�?? 2009, ?�?�???z?� ???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�???? 2010 …(???? ?????�?�?? ?�?�?�???�) ?????�?�?�?� ?�?�?z?�?�?� ?�-3.43% ?z?�?�?? 2009.

?????� ?�???�???�?�?� ?z?????�?s ?�?� ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?? 2009 ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?? 2010 ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�??, ?�???�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?z?????�?�?�?� ?�???�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?z???�?�?�??.

?�?�?�?�???� ???z?�?? ?????�?�?� ???? ???�?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ???s ?�?�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�???� ?�???�?? ???????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?? ???�?� ?�???�???�?�?� ?�?z?�???? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ???? ???�?�?� ?z?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?� ?�?�??:"?�???�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???? ?�?z?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???z?????� ?�?�?�?� ???�???�?s ?�?�?�???� ?�?z?Y ?�?z???z??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�, ?�?�?�?�?? ???�?� ???�???�?? ???�?�???�??.

?�?�?� ???� ?�?�???� ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?�?�?�???� ???�?z?�?�?s ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?� ???�?z?�?�?s ?�???�?�???�?� ???? ?�???? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?z?�?�?�??, ???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?????� ?�???�??".

???? ?�?�?�???s ?�???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ???z?? ?�?�??: "???�?Y ???� ???�?�, ?�?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???? ???�?? ?z?z?????�???�?�, ???? ?????�?�?� ???�?�???� ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z?� ?�?Y, ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�, ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�??". ?�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�?�?�?? ???�?�?�?�?�??, ???�?�?� ???z?�?�?� ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ???z???�?�?� ???�?�?�?Y.

???�?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? 15% ???? ???????�?? ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ???????�?�?�?? ???�?z?�, ?�???�?�?�?�?Y ?�?�???�?�?Y ?z?????�??, ???z?�?s ???�?�?�?� ?�?? ???� ?�???�?� ?�?�?�??.

?�?�?�???� ?�?� ?z?�?�???�?? ?????z???? ?�?????�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�???�??, ???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???????�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??:
???�?? ?�?�?�?�?�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�???�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ???�?? ?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ???�?�?? 2008.

?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???� ?�?�?? 16. ?�?�?? ?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?z?? ?�?z???�"??… ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 8. ?�?�?z???�?? ?z???z?�?� ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? 14 ?�?�?�?�?�?? "?�???�?�???�?�?Y" ?�???�?�?� ?�?????�?z?�??, ?�?z???� ?�?�?? ?�?�?? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ???�???? ???�?z?Y ?�?�?�?????�?z?�.

?????�?? ?�???�?�?�?�?? a�� ?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ?�?�'?�?�?�. ?????�?? (21), ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�?�'?�?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???Y ?�?�???�???�?�.

?�?�?z?�?s ???�???� ???�?�?�?z?�?�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?????? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?? 2006. ?????�?? ?z?????z?�?? ?�?z?�???�?�?Y "???z?�?????�-?�?�" ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?Y.

?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?????�?�???????�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ???�???�", ???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�"???�???�?z?�?�???�?�".
???????�?�?? ?�?�???�?�?z?Y a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�???�?�???�??.

?�???�?�?Y ?z?�???�??, ?�?�???�?Y ?z?�?�????, ?�?�?�?????z?Y ?�?????� ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�??.

?�???�?�'?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?z?Y ???? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�???�??.

?z???�?�?�?� ?�???�?z?� ?�?z?�?�?�?�?� ?????�?? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?�?� ?�?�?�????, ?�'?�?�?�?� ?????�?�?� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�???? ?�?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?????�?� ??"???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ??"?� ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??.

?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?�?�?�?�, ?�?�???? ?�?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�.

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.
???? ?????�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?�?????�?? ???�??, ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y".

*?z?�"?� ???z?�?�?�??:

1. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ?????�?? ?�???�?�?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�.

2. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�??.

3. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?z????-?z?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�???�?�???????� ?�"???�???�?z?�?�???�?�".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !