ארכיון פוסטים מהחודש "אפריל, 2009"

?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�??

יום חמישי, 30 באפריל, 2009

?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�??????

???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?????� ?�???�???�?? ?�???�?�?� .

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?????� ?�???�???�?? ?�???�?�?�. ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y: ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?????� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?�???�???� ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?????s ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?Y ?�?�?�?�?? (???�?�?????? ?�???�???�), ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?z???Y ?�?�???�???�, ?�???� ?�?????�?� ???????�?�?Y-???�?�?�?Y - ?�???� ?�?�???�??, ?�?�???� ?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??.

?�?z?�???s ?�???�?? ?�?�?�???�?� ???? ?z???s ???�?� ?�?z?�?? ?�???z?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?� ?�???Y ???z???�???�?? ?�???�?�?????� ?�???z?�???� ?�?z?�?? ?????�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?Y. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?z?� ?�?????�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?? ?�?????� ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?Y ?�?�????, ?�???�?�?� ?�?�?� ?�"??. ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�???� ?�???�?�?�, ???? ???�?�?z???� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?�.

?z?�?� ?�???�?? ?�?�?�???s ?z???�???�?�? ?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?? ???z"?� ???�?�???�?? ?�?�??"?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?z?�???�?� ?�???�?�?�???�?�. ?�???? ???z?�? ?�???�?z?�?? ?�?? ?�?????�?? ?�?�?????�??, ???z?�?z?�?? ?�?�???�??, ?z?????�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�????. ???? ?�???�?z?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???Y ???z?z?�, ???s ???�?�?�?� ???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�???� ?z?�???�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???�????, ???�?�?�?�??, ???z?�?�?�?�, ?????�?z?�. ???�?� ?z???�?�?? ???�?z?? ???? ?�?�?�???�?� "?�?z?�???? ?�?�?�?� ???�?� ???? ?�?�?�?�??" ???� ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�??????. ?�?�?�??????? ?�???� ?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?z?�????.

?�?? ???? ???�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�?????� ?�???� ?z???�?�?Y. ?�?? ?�???�?� ???�?�???�?? ???? ?z???�?z????, ?z???�?z?? ???z??. ???�?Y ???�?� ?�?�?�???� ?????? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?????�?�??, ???�?�?�, ???�?�?�?? ?�???�?�?�??. ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?� ???�?�?�??, ?�?� ???� ?????s ?�?? ?�?�?�??, ???�??, ???�?�?�, ???z?�?�?� ?�?????�??. ?�?�?�?�?? ?z?�?Y ?�???�?? ?�???�????, ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�???�?? ?�???Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??: ?????� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?�, ???�?? ?�?�?�?? ???�?�???�, ???�???? ?�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�???�??. ?�?�?� ?�?�?? ?�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?????�???z?� ???�".

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??…

יום חמישי, 23 באפריל, 2009

?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?�?�??????.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ???z?� (?�?�?? ?�') ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�???Y ???�?� ?�?�?� ?�???�?Y.

?�?�?�?�??, ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�??, ?�?z?�???s ?z?�?z??????, ?�?�?�???� ???�?� ?�?�???�?Y ?�???�???� ?z?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�???�??. ?�?? ?z?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???� ???�?z?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�??????. ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�???z?�?�.

?z?�"?� ???z?�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?Y ???? ?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�???� ?�?�?z?�?�.

?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 22 באפריל, 2009

?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�?�?�???�?? ?z???�?? ?z???�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?Y ?z?�?�"?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�??, ?z?? ?�?z???�?Y ?�?�???� ?�?z?????� ???�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?????� ?�???�??. ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?� ???z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�??, ?z?�?? ?�?�?? ?�???�?�??, ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?�?�?? ???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�. ???�?�???� ?�?�?? ?�?z?�???�?� a�� ???�?� ?z?�?�, ?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�, ???? ?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ???�?�???� ?�???�?�????. ?�???�???�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?z???�.

???? ?�???� ?�???�?�?�, ???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�???�???�?�?�??, ?�?�?? ?????�?? ???�?z???�?Y ?�?�???� ???z?�?z?� ???� ???�?�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?�??. ???�?�???� ?�"?? ?z?�?� a�� "?z?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?????� ?�???�??. ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?z?????�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�??.

?�?? ?z?�?�???�?? ???�?z?? ???? ?�???? ?z???�???�??, ?�?�?? ?�?s, ???z?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?�, ???�???� ?�???�?? ?�?�?�?�"?�. ?�?�???�???� ?????�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?� ?�?????� ?z???�?�?�?� ???�?�???�?�?? ???z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?s ???�?�???�". ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?z?�?�?� ?�?z?�"?z ?z???�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�???????� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?� 5 ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�??.

?�?� 5 ?�?�?�???? ?�???�?? ??"?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ???s ?�???�???�???� ?�?�?�???�?� ?z?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�???�??. ?�?�?� ???z?�?? ???????�?? ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?�?�??, ???�?�?Y ?�?�?�???Y, ?z???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�???? ???? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?????�?�?�??, ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?????�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??.

???�?�???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?? ?�?� ???�?�?�?� ?� a�� 15 ?�?�?�??. ?z?�?�"?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?z?� ?�?? ?�?�?�"?? ?�?????�?� ?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�???? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?�, ???�?� ?z?�?�, ???? ?z?�?�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�?z??. "???�?� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�???� ?z?�?z?�???�?Y ?�?�?�???? ?�?z?�?�, ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?� ???? ???�?z?? ?�?�?�?�?�" ???�?z?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?? ?�?�???? ?????� ?�???�??, ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?????�?? ?�?z?�?� ?�?�???? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�???�?? ???�?�?�???Y ?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??. ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?z?� ???�?�???� ?z?�?� ?�?? ?�?????�?? ???�???�?? ?�???�?Y ???�?�?� ???????�???� ?�?�???�???�?�?� ???�???Y ?�?�?� ???�?�?�???� ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�??.

"???�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�-50%" ???�?z?? ?z?�?� ?�?z?�???�?? " ?�?�?�?z?? ???�?�???� ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�?????�?�?�???? ?�?�?�?�?�???? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?????�?? ???�?? ?�?�?????? ???�?�?� ?z?�???�??. ?�?�???�?�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�???? ?�?�?�???? ?z?�?� ???�???�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?Y ???�???�?� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�??. ?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?� ?�?s ???�?�?�?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??".

???�?�???�?� ?�?? ???�?� ?z?�?� ?�???z?�???� ?�?�?�?????�, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�???� ???? ???�?�?� ?�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?? ?�?z?�???�?� ?�?? ?????� ?�???�??, ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�, ???�?� ?z?�?�, ?�?�?�?� ?????� ?�???�?? ???? ?z?�?�?�???? ?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??. ?z?? ?�?�???� ?�?�?�?� ???????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�"?? ?z?�?�, ?z?�???� ?�?�?�?� ???�?�?�???? ???�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ??"?� ?�?????� ?�???�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�???�??.

?????� ?�???�?? ?�?�?� ???? ???�?� ?z?�?� ?�???�?�?? ???� ???�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�. ???�?�?�?s ?�?�?�?� ???�?� ?z?�?�, ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�???� ?????�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�. ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?� ?????� ?�???�?? ???? ?�?�?�???� ???�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?z?????� ?�???�??. ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?� ???? ?z?�?�"?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?z?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�???? ???� ?�?z?????�?�.

?z?? ?�?z???�?Y ?�?�???� ?�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?z?Y ?�?�?????�?�?? ???�?�?? ?????�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�???� ?�?? ?�???�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?Y 5.5 a�? ?? a�� 6.5 a�? ?�?�?????? ???�???�.

?�"?? ???�?� ?z?�?� ?z???? ???�?�?�???�?? ???�?�?�???? ?�?� ???�?�?� ?z???�?� ?z?�???�?�?�?Y ?�???�?????� ???�?s ???�?�?�?� ?�?�???� ???�?? ?�?�???????Y ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?�?z?�?� ???�?? ?�?s ?z?�???�?� ?�?�?? ???�???�?� ?�?? ???�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�???�??.

"?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ???z?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�??" ???�?z?? ?z?�?�. "???? ?�???? ?�?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?� ???�???? ???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�???�?? ???� ???�???� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?????�?� ?�?z?�?? ?�?�???z?� ?�?????�?? ?�???�???� ?�?�???? ?�???�???�?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�".

?�???�?�?�?Y ?�?�, ?????�?� ???�?�?�?Y, ?�?�???�???�?�?� ?�?????� ???�?�???� ???�???�?? ?�?�?Y "???�?�" ???z?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?z?� ???�?�. ?�?�???�???� ?�???z?�???� ?�?�?????? ?�?? ???? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�???�???�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?? ???�?�, ?�???z?�??, ???? ?�???�?? ?�?�?z?�.

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ???�???�?�?�?? ??"?� ?�?�?�?�?�?? ???s ?�?�?�?� ??"?� ?�?z?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�??. ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ???�???Y ???? ?�?�???????�, ?�?????? ?�?�?�?�?�?�?Y, ?�?�?�???�?�, ?�?? ?�?z?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?� ???? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�.

"???�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�???????�" ???�?z?? ???�?� ?z?�?� "?�?�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?�?�?s ?�?�?????� ?�?�".
???�?Y, ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z?�?� ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�???�?? ???????�?? ?�?�?�?� ?�?�???????� ?�?? ?�?z?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�.

???� ???� ?z?????�?�, ?�"?? ?z?�?�, ?�?????? ?????�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�???z?�??, ?z?� ?�?�?�???Y ?z???�?� ?�?z?�?� ?�?�???? ???z?�?�?�????.A�A�

?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??-?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? !

יום שני, 20 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?�?�?�?? !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 6:25 ?�???�?�???� ?�???�???� ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?? 13 ?�???�??. ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???Y ???�?� ?????� ?�?�?�??, ?�?�?� ?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y ???�?s 3 ?�?�?�??.

?z?�?�?�???� ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???? ?�???�?Y ???? ?�?�???? ?�?�?�???�. ???�???Y ?????? ???�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ???�???? ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?????� 6,7, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�???�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???�?Y ?�?�?� ???z?�?s ?z???�?� ?�???? ?�?�?� ?�?�???Y ?????�?�?? ?�???�?�. ?�???z?�???�?? ???�???? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�???� ???�???�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�.

?z?�?�?� ?�???� ?�?????� ???�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???� ???? ?�???? ?z?�?�?????? ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??,?�?�?�???�?�?? ?�?�???�???� ???�?�?�?�?�??.

???�???Y ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???s ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?�?Y 7 ?�?�?�???�?? ?�?z?�?� ?�??.???�?Y ???�?� ?�???�?z?? ?�???� ?�???�?�?�?�???? ?�?? ???�???Y ???�?� ?�?�?� ?�???�?Y ?z?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?z???�?�?? ?�?�?z?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�???Y ???�?Y ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 20 באפריל, 2009

?z???�?�?? ?�?�?z?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�???Y ???�?Y ?????� ?�???�??
?z?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�??

?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�???Y ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�?Y ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?�?z?�?�???�???� ?�-49 ?�???�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?z?????� ?�???�?? …..

?�?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???�?�?�?� ,?�?�???�?� ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?Y ?z?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�,?�?�?�?Y ?�?�?Y,?�?�???? ?z???�???�?�?�??,?�"?? ???�?� ?z?�?� ,???�???�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�…???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�,?�?�???� ?�?�?�??,?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�?�…

?�?�???� ?�?�???? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�?z?z?�???� ???�?�?�?� , ?�?�?�???�?Y ??????, ?�?�?????� ?????�?Y, ???�?z?�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�???z?Y, ?????? ?z?�?�'?�?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?z???�????,???�???�?Y ?�???�??, ?�?�???� ?�???�, ?�?�???� ???�???�???�?�?Y ?�???�?�… ?�?�?� ?�?z?�…..

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? ?�?????�??"?�

יום ראשון, 19 באפריל, 2009

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? -
???�?�?�?z?� ???�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?z?z?�?�?� ?z?????z?� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?????� "?�???�?�?z?� ???�???�" ???? ?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?� ?�?z?????� ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??-?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�????.

?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�??A� ?z?�?�???? ???????�?�?�?�, ?�???z?�??, ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???????�?? "?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�" (?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???�) ?�?�?? ?�?????� "?�?�???�?� ?�???�???z?�??".

???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?????�??, ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?? ?z?z?� ?�???�?s ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?????? ?�???z???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?z?�?�.

A�?�?? ?�???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?????�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�???�?? ?�?????? ?????�?�?? ?�???s ?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?? ???? ?�?z???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z???�?�?�?�.

?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?z?????� ???�?�?? ?�?z?�???�?�, ???�?� ?z?�?� ?�?� ????-?�?� ???�?�?�?�?�???�?�?? ???z?�???� ???�?? ?�???????�?? ???�?�?�???� ?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�???�?�.

???????�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?� a�� 4 ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�. ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ??"?� "?�?�?�?? ?�???�?�" ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�' ???�???�?? ?�??, ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�. ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?�?� ???? ?z?? ?�?� ?�?�??, ???? ?�"?? ???�?� ?z?�?� - ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�.

?�?�?�?�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?z?�?�?�.

???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ????-?�?�?� ?�?�?�???� ?�-900 ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�???�?� ???? ?z???�?� ???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?z?�?????� ?�?????�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?�?? ???s ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?????�?z?�?�. ?�?�?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ???�?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?�??.

?�"?? ?z?�?� ?????Y ?�?� ?�?? ?�?s ?�?????? ?�?�?? ???z???�?? ?�?z???�???� ?�?????�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?? ???�?? ?�???????�?? ?�???�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ???z?�???�?? ?�?�?�????. ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???� ?�?????� ?�???�???�??.

?�?� ?�?�?? ?????Y ?�?�???�???�?�?� ???�???�, ?�?�?� ???? ?�?�?�?z?�??, ???z?�?�?? ?�?�?????�?Y ?�?�???? ???�???�?�. ?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ???� ?z?�?�???? ?�?�?????�?Y ?z?�?z???�???� ???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?� ???�?�?�?z?�. ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?� ?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?z?? ???�?�?Y ???�?�?�?�?� a�� ?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?z?�?? ???�?z?�?? ???? ???z?�???� ?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?z??' ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�??. ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?z?�?? ?�???? ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?z?�???�?? ?�???�?� ???�?? ???�???? , ???? ?z?�?�?�???� ???�?�?�???� ?�???? ?�?�?�???z?�?? ?�?????�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�???Y ?z???�?� ???�???�?� ?�?�.

???�?�???� ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?????� ?�???�??. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????� ???? ?�?�?? ?z??' ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????�.

?z?�?? ?z?�?�?? ?�???�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ?z???�?�?? ?�???�????.

?�?� ?�???� ?�?z?� ???�?�???�?� ?�?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 8 באפריל, 2009

?�?� ?�???� ?�?z?� ?�?�?�?? ???�?? ???? ?�?�?????? !!!

?z?z?�?� ?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�
?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?? ?�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�

יום רביעי, 8 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�???�A�A�

?�?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????? ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�???? ?�?? ???�?�???�?? ?�?????� ?�???�??

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?????� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�?�"?? (?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??) ?�???????� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ???� ?�?�?�?? ?�???�???� ?�-30 ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???? ?�?????�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? "???�???� ?�?�??" ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?z?�???� ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�???�, ?z?�???�?? ?�?????� ?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�-16 ?�?z?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�- 70 ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??.

???�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???� ?????�, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?z???� ?�?�??"?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?� 530 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?�?�???�?? ?????�. ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�???? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�?�?Y ?z???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?z?�???z?�?? ?z???�?� ?�?�???� ?�???? ?z?�?�???� ???�?�???�?? ?????� ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?????� ?z?�?�?�?z?? ???�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�???�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?z?? ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�.

?�?z?�?????� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?????� ???�?? ?�???�??, ?�?� ???? ?�?� ?�???????�?????�?�?� ?z???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?� ???? ?�?�?�. ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�, ?z?z???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?????�?� ?????�?�???� ?�?�?�?�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?????�???�?? ?�?�???�?�?�??, ???�?�???�?? ???? ???z?�???� ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?Y ???�???�?� ?????? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�??, ???? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?????s ?�?�?�?�?� ?�?� ???�???�?? ???�???? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ???� ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?� ???z?�?�?� ?�?z?�?????� ?�?????�?�?Y 100 ???� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ?�?z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?� ?�?????�?�?Y 106.

???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�?? ?�?�???�?? ???�?z?�?? ???� ?�-25 ?????�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� (5.4) ?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?� ?�?????� ???�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�"??, ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???�, ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.

???? ???� ?�???�?�?Y

?�?z?�?�?�?? ???�?�?????�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?????� ?z?�?�?Y ???�?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?z?�?�?? "?�?z?�?? ?�?�???�??" ?�?????�?� ?????�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?? ?�?z???� ???� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�???z?�??, ?�?�???�?�???Y ???z?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???� ???�?�?�?? ???z???�?� ?�?�???�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"??:

יום שני, 6 באפריל, 2009

?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�

?z?�?� ?�?�?�?? ?z???z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?z?? ?�?z"?? ???�?�"?�, ?z?�??"?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?� 16, ?�?�"?� 11, ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?� 402 ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�.
?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?z?� ???�?�?z?� ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�. ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ???�?�?� ???�, ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�.

?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�???�?? ???�?�, ???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?� ?�?z?�, ?�???z??: "?�?� ?z?????�?? ?�?�-?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?????? ?z???z?�?�?? ???�???�?�, ?�?�?�???Y ???????�?? ?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�??, ???�?�?�?z?� ?�?�???s ?�?� ???�?????? ???�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�???�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�??"?� ?�?�?�??. ???�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�??, ?�?z?�?�?s ?�?�?�?�?� ???�???�".

?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ???????�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???? ?�?? ?�???�???� ?�?�???�?�?? ?????�???s ?�?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�???? ?�?�???�?�???�, ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�
?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1