ארכיון פוסטים מהחודש "יולי, 2009"

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?z???�???? ?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�???�???� ?�?�?� ?�?????�?�?�?�?? ,?�???�?? ?????z?�?? ?�???�?� 91 ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�??"?� ?�?�"?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�?� ?z?�???�?Y ?�???�???�?? ?z???????�?s 24/07, ?�???�?�?� ???�"?? ?�?????�??"?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?????�?z?�??
.
?�-24/7 ?????? ?�?�?� ?????�?�?Y ?�?? ?�???�?Y 16 ?z???�?�???� ?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ??"?� ?????�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?? ?z???�?� ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?�.

?�?�?z?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?????? ?�?�???�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?Y ?�?? ?�???�?Y ???�?? ?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?�. ?�?�???�?�?� ?�?z?�?? ?????�?? ?z?�?Y ???�???? ??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???s ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?� ?z?�?? . ???�?� ?z?�???�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�???�?� ???�?? .

???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?z???�???? ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?????�?? ?z???�??. ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?? ???�?z?� ???�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ???s ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�???�?? . ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???�.

?????z?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?Y 18 ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�???�"?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????�?� ?????�???s ?�?z?Y ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�?�?� . ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?????� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?s ?�"?? ?�?�?�?� ?�?z???�???�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?????�?�?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?????? ?�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?�???? ?�???�?Y, ???�???�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y,???�?�?? ?�???�??, ?�?�?z?� ???�?�???�, ?�?�???� ?�?????�?� ?�???�?� ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?z?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�??.

?�???�???�?? ?�?z???�?????� ?�?�?????s ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??. ???�???�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�?�?Y ???�???�???�?? ?�???????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??.

?�?z???�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?? ?z?�?�???� 20:30

?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??: "?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�???? ???�?? ???�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ?z???�???? ???�???�???�?? ???�?�?�???�?�?? ?????? ???�???�??, ???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�???�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�: "?�???�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???? ???�???�???�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�????, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???�?�??, ???�???�???� ?????�?�?? ?�???�?�???? ?????�???� ?�?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???�?? ???�?�???? ?�?�?z?�?�?Y ???�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?�?�?�?z?�?�?? ?�????, ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�????".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?�?? ?�???z???� ?�?�???? ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?????�??"?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?�?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�???z???� ?�?�???? ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?????�??"?�. ?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???????�?�???� ?�?z???�???�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??.

?�?�???z?� ?�???�?�?????� ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? "?�?� ?�?�??" ?�?�?????� ?�???�???�?� ?�?z?�?�?�?z?� ???�?? ?z?�?�???� ???? ?????� ???? 50 ?�??' (???�?�???s ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?????�???????� ?z?z?�?�?? ?�?? ???�?�?� 100 ?�??'). ?�?z?�???s ?�?�?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?z?� ???�???�?? ?z???�???� ?�?�?� ?�?�??, ?�?� ???z?? ?�?�?????� ???? ???�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?� ?�?z?�?�?� ?�???�???�?? ???� ???�?�?� ?z?�?� ???�?�?�.

???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?z???�???? ?�?�???� ???�?�?� ???�???� ???? ?�?�???�, ???�?? ?�???�???�.
?�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?z?z?�?�?s ???�?? ?�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?�?�, ???�???�?� ?�???�???? ?z?�???? ???�?�?�. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?� ???? ?�?�???Y ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�???�???�.

?�????, ???? ?�?�?�???? ?�?�?? ???�?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�?�?�???�. ???s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?? ?�?z?? ?�?�?�?�???�?? ?????�???�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�???�???�?? ???�?�?�?�?�???�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??.

???�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???s ???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?Y ?z?�?�?�???�, ?�?�?� ?�???? ?�?????�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�??. ?????�?? ???�?�?�?�, ?�???�?? ?�?�???? ?�?????�???� ???�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�, ???????�?�?? ?�?????? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�. ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?????�?? ?z???�???�?s ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???? ???� ?�?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�???�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ???????�?�?? ,?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?z?????�?? ?�???�?� ???????�?�??

?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?� ?�?�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?? ???????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ?????�?�?�?? ?z???�??, ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�???�?�??.

"?????� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?z?�???� ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�???�, ?�?�???�???�?? ?�?????�?�??" ???�?z?? ?�"?? ?z?�?� ?�?z?�???�?? "?z?�?�?�?�???� ???�?Y ?z?�?z???�?? ???�???�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?????�?� ?z?�???� ???�???�?� ?�?????� ?�?�?????�?�?�?� ???????� ?�?�?�?�?z?�??".

?�?�?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ???�?z?� ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?? ?�?????�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�?????�?? ???? ?�?�???� ?�?? ?�???�?�, ?z?�?�?? ???� ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�????, ???�?�?Y ?�?�?�?�?�. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???Y ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�???� ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? : 03-9547700.

?z???� ?z?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�?� ???? ?z???�?? ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z???�?�?? ?�?z?�???�?? ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�???s ?�?�?�???z?�?? ?�?z?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�???� ?z?�?� ???�?�?? ?z?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???� ???�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??, ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�????, ???�?�?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?z?� ????. ?�???�?? ?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???????�???? ???? ?�???�?�, ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?z?Y ???� ?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???� ???�???????? ?�???? ?�?�?� ?�????.

"?z???????� ???�?�?�?� ???z?�?�?? ???�?z?�??" ?z?�?�?�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�?z?????� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?? ?z???Y ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?�???s ???�?????�?Y ?�???�?�???�?�?? ?�?? ???? ?�???�?z?� ???z?�?�?� ?�?�??. ???�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?? ???�?�?�?Y ?????� ?�?�?�?Y.

???? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?� ???????� ???? ?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ???�???�?�??, ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�???�?? ?�?�???????????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???s ?z?�???�?� ?�???????�, ?�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?z?�?� ?�?? ???�???�?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�???� ???�???z?? ???�?????�?Y ?�?�???�?�. ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�"?? ?z?�?� ???? ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?? ???z?� ?�?� ???�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�.

?z?� ?�?z?????�?? ???�???? ?�?�???? ?z?�??, ???�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?�?z????. ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�???� ?�???�?�???� "?z?????�?? ?�???�?� ???????�?�??" ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�?�???�?�??. "???�?Y ???� ?�?�?z???�?? ?�?�?? ???? ???? ?�?�?�?�???? ???�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??" ???�?z?? ?z?�?�. ?z???????� ?�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? , ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????� ?�?????�?�?? ???�?????�?�?� ?�???�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?�?�????, ???�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?????�??. ???? ?�????, ?z?�?�?�?� ???�?� ?z?�?�, ?????�?�?? ?�???? ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ???� ?�?�?z?�?�?�?� ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?Y ?�?�???� ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�. ???�?� ?�???�?� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?�?? ?�?� ???�???�?? ???? ?z?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???� ???�?�???z?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�???�???�???? ???�?�?�?�?�?�??.

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?????�??"?�
?z?� ?�???? ?�?�?�-?�?�???�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ??"?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�???z?�?�?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�???? ???�?????� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?????�?? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�".

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�-5000 ?z?�?????�?�?? ???? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�???z?�?�?�?????�. ?�?�?�?????�?�?? ?????�?Y ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?�?�???�?? ?????�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�.

?�?????� ?�???z?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?� ???�?�?�???� ???�???�???�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�?z???�???? ?�?????�?�???�?�?�??.

?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?????� ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?� ?z?????�?�???�?�?�, ?�?????� ?z???�?�??, ?z???�???? ???�?? ,?�?�?z???? ???�???�???� ?�?�?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�???� ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�???Y ???????� ???? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� "???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???�?�?? .

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?z?????s ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

"?z?????s ?�?�?z?�" ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
"?�?�?�?�?� ?�?z?� ?????? ?�?�???�?�?�?�?� ???�?�" ?�?s ???�?????� ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z?�?z?� ?�???�????. ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?Y ???� ???�?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?????�???? ?????�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�??.

?�???�???�?�???� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?z???�???�?�?� ?�?? ?�?�???� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� "?z?????s ?�?�?z?�" ?�???�?�?� ?z???�????, ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?? "?�?�?� ?�?�???�" ???�?? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???Y. ?�???�???�?�???�?? ???�?z?�?�?? ???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???z?�?� ?z?�???�???�?? ?�?�?z??, ???? ?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?z?�?? "?z?????s ?�?�?z?�".

?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?????�??, ???� ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ???�?�?�, ?z???z?�?�?? ???�?�?? ?�???�?� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???s ?????? ?�?�???�?� ?�?????�.

?�???�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z?????�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?Y ?z?�?�?�?�. ???? ?z?�?? ???�?z?�?�?s ???? ?�?�?�?�???? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????? ?�?�?? ?�??.

?�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?Y ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ???z???�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�.
?�?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�"?? ???�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?� ???z???�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�?? ???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?????�?? ?�???�?�???�???? ?z???�?� ?�?z?�?� ?�???�?�?? ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�???�???� ?�?� ???�???? ?�?�?????� ?z???�?�???�?? ?�?�?�?�.

?�?�?�?�?? ???�?�???? ???�?? ???�?? ?�?�???� ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?????�???? ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ???z?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?? ?�?�?� ?�?�??.A�A�

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�?�: ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�?�: ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�??
?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?z?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?? ?�?�??.

?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?????�?�?? ???? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??. ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?� ???�???�?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????.

?�???�?�?? ?z?�?�?� ?�- 72 ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?????�?�?�.

???�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z- 9 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�??. ?????� ???�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�: "?z?�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�???� ???�?�???? ???�?�???� ???�?� ?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�???�???�??".

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ?�???�?�???????�??.

?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?� ?????�?� ?z???? ?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ?�?? ?�???�???�?? ?�?????�?� ?�- 7.8.09 ?�?�???� 16:00 ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?? ???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) ?�???�?�?Y ???�??.

?z???�?�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????�

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

?z???�?�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?????z?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?????� .

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?�?�???? ?z???�?????� ?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?????? ?�?�???�?� ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?�?????� ?�?�???? ?z?�?�?????� ?�?�?�?� ?�???�???? ?�?Y ?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�.

?z?�?�?????� ?�?�?? ???z???�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????? ,?�?�???�?� ?�?�?z?Y ?�?�?�?�???�.

?z?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?????�???�???�?? ???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�,?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???? ?�?z?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�??.

???? ???�?? ?�???�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� "???�?z???�" ???�?Y ???�?�?� ?�???�?? ?�???? ?z?�?�?? ???�???�. ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???z?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???? ???�???? ???? ?�???�?? ???�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ???z???z?� ?�?�?????� ?�?z?�?�?�???� ?�???�??.

?????�?? ?�???�?? ?�?�???s ???�???? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?�?�???? ???�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?� ???�???�?� ?�?? ???�?�?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?? ?�?�???�??, ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???�?�?z?� ?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�???� ?????�???�?�?? ?�???�?�??.

?�?�?�???� ???�?�?????? ?�???�?z?�?� ???�?z?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�, ?z?�???Y ???�?�?�?�?�???�?�?Y,???�?�?� ???�?�???�?Y,?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?Y,???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�,?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�???z?Y ,?z?�?� ?�???? ?�???�?� ???�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�??.

?�?�???� ?�???�?z?�?�???� ?????� ???�?z?� ?�?�?� ?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???? ?z?z?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???????�?�?? ?z?�?�???�??.

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ???? ???�?� ?z?�???�?�?�

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z?�?�?? ?z?�???Y ???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y

?�?�???? ?�?�?�???? ???�???????�?� ?z?�?�?????� ?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??

?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???z?Y ?z?�???s ???? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?????� ???�???� ???�?? ?�???�?? ?�?z?�???�

???�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? "?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�??
?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�?�?�?�?? ,???�???� ?�?�?z?� ???�?????� ?�???z?� ?????�???�?� ?z???z?�???? "?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�??" ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?z?�???�?� ???�???? ???�?Y-?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?� ???�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�???z???�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�???? ?�?�???z???�??.

?z?????�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�??,?z?�?�???? ?�?????????�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?�?�??. ???�?�???s ?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????� ?�?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?????�?�?� ???? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�???�?�/?�?�?????� ?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�???�?�??,?�???� ???�?? ?�?z???�???�?? ???? ?�?�???z???�?�??.

?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?z?????�?z?� ?�?????�?�?? ???�?z?�?�?�?�?? ?z?????�?z?�?? ?�???�???? ?�?�?????� ?�?�???� ?�?�???�?�??.

?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�,?z?�?�???? ?z?�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� 03-9689835

"?�???s ?�?z?�???�??"-?z???�?� ?�???z?� ???z?�?�?? ?�?�?????�

???�?????� ?�???z?� ?????�???�?�

www.derech-hamilim.co.il

?z?�?�?? orlina6@walla.co.il

?�?�?�?� : 0528711578

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?z???�?�?? ??-5 ?????�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?�??

יום רביעי, 15 ביולי, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?z???�?�?? ??-5 ?????�?�?�???�??
?z?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�???Y ?�?�?�????, ???�?�?� ?�?�?�?Y, ?????�???Y ?�?�?�??, ?�???� ???�?�?�?� ?�???�?�???�?� ?�?�?Y, ?�?z?�?�?� ?????�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�??"?� (?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??) ?�???�??, ?�?�?� ???z???�?� ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???s ?�??
?�-500 a�? ?�???�???�?? ???z???�?� ???�???� ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?z?�?�?�???? ?�??"?�. ???? ?�?z???�?�?? ?�???�?�?� ???????�?�?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ???�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???�?Y.

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???Y ???�???�?�?�??, ?�?�?�?s ?�?????�?�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�????.

?�???�?�?�?? ?�??"?� ?�???�?? ?�?�?� ?????�???�?�?� ?�?z???�?� ?�???�?�???? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???? ???�?�?z?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�. ???? ?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ???�???� ?z?�?�???? ?�???�?? ???�???�, ?�???�?�???� ?�?? ???�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�??"?� ?�???�??, ?????� ?�???�??-?�?�?z?�?Y. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?? ?�?�?�?? ?�-260 ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�??"?�, ?�-21 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s. ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�-?�?�?�???�?�??, ?�?�?z???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�??.

?�?�?�?s ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?z?� ?�???�?� ?z?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?�?? ???�???� ?z?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s, ?z???�?�?? ???� ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???�??. ?�?�?�?�?s ?z???�?�?� ???�???� ???�?�?z?? ???�, ?�?�??, ?�???�?�, ???�?�?�?? ???�?�?�, ?z?�?z?� ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?�, ?�?z???�?�?? ???�???� ???z?z?� ???? ?�?�?�???�?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�. ?�?�?�????, ?�?�-10 ?�???� ???�?? ?�?�?�?s ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?z???�?�?? ???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�??"?� a�� ?�?�?�?�?s ???�???�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?�??.

*?z?�"?� ???z?�?�?�: ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�, ?�?�?� ???? ?�?????�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�??"?�.