ארכיון פוסטים מהחודש "ספטמבר, 2012"

?�???� ?�?�?????�???� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 27 בספטמבר, 2012

?�?�?????�???�?� ?�???�??

?�?�?�?�?�???� ???z?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�???z?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? . ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? (?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�???�??) ?�?�?� ???? ?�???� ?????�?? 1 ?�?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???� ???�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? (???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???� ?z???�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�??) ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????� ?�?????� ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�?????z?�?�?� ?�???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??. ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???�??: " ?�?�?? ?�?z?Y ???� ?�?z???�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ???? ?�?�???�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?????�?� ???? ?�???�?� ???? ?�?�???? ?z???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�???�?? ???�?Y ???�?�???� ?z?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?�?? ???z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?????� ???�?�???�?� ???z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?Y ?z?�?�?? ???�?�?�?� ?z?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?z?�?? ?z?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�???� ?�???�?� ???? ?�?�?� ???�?�???� ?z???�?�?� ???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?z?� ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?Y ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ". ?�?????� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?????�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?Y ???? ?�?�?z?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?� ???z???�?� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�?�"?? ?z?�???�?�?Y ???�?? ?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�???�?�?�?? "???? ???�???�??" ?�?�?z?�?s ?�?�???????� ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?z???Y ?z???�?� ???�???� ???�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ,???z?� ???�?�?Y ???�?� ???�?�???�?? ?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� 2 ?�???�?�???�?? ?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???�?�??, ?????�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ,?�?�???z?�?? ?�?�???� ?????� ???�?? ?�?�?� ?�???�?�??,?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ,?�???�???� ???�?�?�?�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�???? ?�???�?�?�?�??,?�?�???�?? ?�?�?Y ?????� ???�?? ?�???? ?�?�?�"?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?�???� ?�?�???�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? 34 ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ???�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ???�?� ?�?�?????? ?z?z?�???? ?�?�?????? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?z?�?�?? 3 ?�?�?�?� ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?�. ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???s ?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�.

???�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?� ?�???Y !