ארכיון פוסטים מהחודש "ינואר, 2011"

?????�?�?? ?�?�?�???� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

A�

?�?? ?�???�?�?�???�, ?�"?� ?�?�?????? ?�?? ?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�???� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?????z?�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?�?? "?�?�?�?� ???�???�".
?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�: " ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???s ???�?? ?z???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?z???? ?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�".
?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? (?�) ?????�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?? ?�???�?�?�???�, ?�"?� ?�?�?????? ?�?? ???? ?????�?z???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�???�?�?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�???�???�", ?z?????? ?z?�???� ?�???�?�?�???�. ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???z?� ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?�???� ?�???�?�?�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?� ?�?????�?�?�.

?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ???�???�" ?�?�?�?�?z?? ?z?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�?? ???�???�?? ?�???�???z?�?? 2010 ?�?????�?? ???�?�?? ?�?????? ?�?�?�?Y ???? ???�?�?�, ?�?�?�?�, ?�???�?�???�??, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?� ?�???? ?�?�?? ?�???�?�. ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???�?? ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?Y ?�???�?�???�???? ???�?�?�?? ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?z?�??, ???????� ???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???� ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�???Y ?�???�?? ?????� ???�?? ???�?�?�?? ???�???�?�?�?� ?????? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?????�?? ?�?�?z?�?? ??-?� ?�?�?z?�?�"?� ?�?�?Y ?�?�???�?? 24:00 a�� 03:00 ?z?z???�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?????�?? ?�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?� ???????�?? ?�?�???�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?s ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: " ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???s ???�?? ?�?�???Y ?z???�?� ?�?�???? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�??. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�???�???� ???�???� ?�???�?�?z?� ?z???�?s ???�?�?Y ?????�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?z???? ?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�. ?z?????? ?�?�???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?� ???�?� ???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�???? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�???z?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�???�?� ???�?s ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�?� ?�?z?�?�?s ???�???�?? ???z???Y ?z?????�?? ?????�".


?�???z?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ?�?? ?z???�?�?� ???? ?�?????�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??
?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�??

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???Y ???�???? ?�?�?? ???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????�A�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???� ?�?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?????�?�?? ???? ?�???�?�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?�-7,000 ?�???�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?�-245 ?�?�?�??. ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-6 ?�?�?�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�, ?�-26 ?�?�?�?�????.

?�?�?�?�, ?�?�???�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?� ???????�?�?�?�.?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?�???�, ???z???� ?�?� "?�?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?� ???z?�?�?? ?�?�???�?z?� ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ???�?� ?z???�?�???�?? ???�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????� ???????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?�?� (?�?�???�?�?�?? 3 ?�-4). ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 3 ???�?�???�?? ?�???z?�???�?? ?????? ?�???�?�?????�??, ?�???�???�?s ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�??".

?�?�???� ?z?�???�?�?�, ?�?� "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?� 8 ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?Y ?�???�?�??, ?�?�?� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ???? ?�?z?Y ?�?�?z???�?�". ?�?�?�????, ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?z?????�?? ?z?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?�?z?????�?? ?z???�?�?? ???�?�?�?? ???�?s ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�. "?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� 7 ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??", ?z?�???�?�?� ?�?�???�, "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�???s ???�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�. ?�?�?�????, ?�?? ?�???�?z?�?? ???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ???�?????? ?�?z?� ?�???�?�?�??. ???? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?????�?? ???�?�???? ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�??. ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�??, ?�?????� ?z???�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?? ???????�?� ???? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�???� ?z?Y ?�?�?�?�????, ???z???? ???�???� ?�???�?�?�?? ???�?z?� ?????�?�?? ?�???�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�. ?�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�???�?? ???�?????? ???? ?�???�?s ?�???�?�?�??, ???? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�, ?�???�?? ?�???? ???? ???�?? ?�?z?z???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?z???�?�??????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�. ???? ?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???????�?�?Y, ?�???? ?�?�??. ????, ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???�?� ?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?�?�?? ???�?� ?�?�????!

?�?�?? ?�?�?�?Y, ?�?� "?�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ???�???�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?????�???�?? ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???s ???? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?z???�??".A�

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ???z???� ?�?� "???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z???z?�?�?? ???�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???s ?z?�?�?�??, ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???z?�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?????? ???�???�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???z??, ?�?z?�?????z?? ???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???s".A�

?�?�???z?�?? ?�?�???�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, ?�?� "?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�??. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?�?�, ???�?? ?z???�?�?? ???� ???�???� ???? ?�?�?�???�???�?� ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?????�?�?? ?�?�???�?z?�?�?�?�??".A�

A�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??A�

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�??"?�

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

A�

???�?�?�?? ???�???�???�?? ?????�?�"?� 6-9-/1/2011

???�?�?? ?????�??"?�-?z????:?z?�?�?� ?????�?Y.
?�-9/1 ?�?�???�???�?? ???�?�"?� ?�?????�??"?�,?�?�?�?�?� 87 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?Y,2 ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�???�??,?�?z?� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ???? ,?�?�?Y ???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�???�.?�?? ?�-4 ?�?z?�?� ???�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???z"?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�????,?�?z?� ?�?Y ?�???�?z?� 98 ?�?�?�?�??.

?�-6/1 ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? . ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?z?? ?z?�?�???�?� ?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?????� ?�?�?� ???�???�?? ???�?z?� ???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?????� ???�?� ?�?�???�?�?? ?�???z?�?? ?�?z?z?�?� ?�?�???� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? - ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?�???� ?????�?�?? ?z?z?�?�?� ?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�?� ?�???�?s ?�???�?� , 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�???� ???�???�?s ???�???� ?�?�?z?????�. ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�???�?� ???�?�?Y ?�???�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?� ?�?z???�???�?�?? .
?�?�?�?�?? –?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?????Y ?�?�
?�?�?? ???�?�?�?� ???�?z?�??. ???�?�?� ?z?�???? ?�???�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� , ???�?Y ???�?�???�?? ?�?�???� ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? .

?�-7/1 ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?� ?�?�???�?� ???�?�???� ???�?? ???�???� ?�?�?�???? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?Y. ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?Y ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�???�???? ???�???�. ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�??.???�?�???�?� ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�???? ?�?� ???�?? ???? ?�?�???�. ?�?�???? ?z???�???� ?�?�?????s ???� 10/1

?�???????�?s 7/1/11, ?�?z???�?� ?�???�?? ?????�??"?�, ?�???�?? ?�?�?�?� ?z?????�???????� ?????�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?? ???z?�?�???�?� ???�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�. ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ???�?????� ???�???�, ???�???� ?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???� ?????�?�?�. ?�?�?�?�?????� ?????Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ???�???�?z?� ?�???�?Y ?z?�?�?�?� ???? ?�???�?�?Y ???�?�?�?� ???�?z?�??. ?�?�?z?�?s ?????Y ?�?� ???? ?�?�?� ???� ?�???? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????.A� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?� ?�?�???�??

?�-7/1 ?�???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?� ?????�?�, ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� ?�???s ?�???�?Y ?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�???z?� ?�?�???� ?�?�?? ???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???Y ?z?�?� ?????�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???�. ?�???�?? ?????�?? ???�?�?Y ???�?�???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ???? ?�???�?�?? ???z???�?? ?�?�??.

?�?�?�?? 8.1.11 ?�???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ???????�- ?�???� ?�???�?�?� ???�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???z?�?z?� ?�?z???�?�???� ?�?�???� ?�?????� ???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?? ?z???? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�???� ???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?z?? ???? ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???? ?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�???� ?????�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�??. ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�?? ?�?? ???�?�???�?�?? ?z?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?? 2 ?�???�?�???�?? ???z???�?? ?�?�?? ???� 11.1.11.

?�???????�?s 8.01.11 ?�?�?�?z?? ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ?�???�?� ?�?�?�?� ???�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�.?�?�?�???�???�?� ?????�?�,?�?�"?? ?�?�?? ?�?�???�???� ?z?�?�???� ?�???�???� ?????�?�??.
?????�?? ?z???�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ???�?�?? ???? ?�?�?????�?? ???� ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�???�?�???? ???�???�.
?????�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?� ???�?�???? ,?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?�?Y ???�???�.?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�???� ???�?�?Y ?z???�?? ???�???�?� ?�?? ?�?�?�?�.
?�?z?�???s ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?s ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???�???� ?�?�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?�??. ?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�???? '?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???? ?�???�?� ?????? ???�?�?? ?�?? ?�?????�?� ?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?s ???�?�???�.?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??. ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�????.?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� 10.1.11.

?�???????�?s 08/01/11 ?�???? ???�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ?????�?s ?�???� ?�?????�, ?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�?�???� ?�?�?? ?????�?�?? ?�???z?? ???�?? ???�???? ?z?�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?s ?�?�?� ?�?s ?�?�???� ?�?????� ?�?�?Y ?�?z???�???�?�?? ,?�?�???�?�?? ?�???�???? ?�?�?�???� ?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?� ???s ?�?? ?�?? ?�???�?� ?z?�?�??, ?�???�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???????� ???? ?�?�?????� ?�???? ?�?z???� ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?????�?? ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�???�?�?� ?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�?� ?z?�?z?�?�??, ?????�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???z?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�???? ???�?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?z?�?????� ?�?????�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?????? ?�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?? ???z?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�???? ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????�. ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�??..

?�-8/1 ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?Y ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?????� ???? ?�?z?�???�. ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?s ???? ?�?z?�?Y?? ?�?�?�???? ?z?�?�"?� ?�???�?�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�???� ?????Y ?�?� ???� ???�?� ???z???? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ???� ?z?�?�?� ?????�?�??. ?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??.