ארכיון פוסטים מהחודש "דצמבר, 2009"

?�?�?�?�?Y ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�?�?�???�??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

יום שישי, 18 בדצמבר, 2009

?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y
?�?�?? ???�"??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?z?�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�: "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??" ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?Y ?z?z?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?? ?�????-???� ?�?? ?�- 17 .

?�?�?????? ?z?�?�???z?? ?�?�?z?Y… ???z?? ?�?z?????� ???? ?�?z?�???s ?�?????�?� ?�?? ?�?????�
?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???????� ?�?�?�?� ?�?�???�?� 2008 .

?z?�?�?� ?z???? : ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ?z?? ???�?�?� ?�?�?�?? .

?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�' ???�?? ???�"?? 20.12.2009

?�?�???� 20:00 , ?�???�?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ???�' ???�?� ?�???? 20 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�?? ???�?z?� ?�?�?�?�?�??: ?�?z?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 10.01.2010 ?z?�?�??: "?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�"
?z???�?�:?�"?? ?z?�?� ???�

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�: www.horim-rishon.org.il

?�?�???Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???s ?????? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�: www.rishonlezion.muni.il
?????�?�?�?�??: 9547303 ; 9547442

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�??"?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???� ???�?�?� ?z?�?�?� ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????� ???? ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�"?� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�???�?Y ???�"?� ?�?�???� ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ?�- 23 ?z?�???�?� ???�???�?� ?�?�?Y ???�?? …?�?�?�?�?� ???? ?z?�???z?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???� ?�?�?????z?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�.

?????�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?� ???????�?�?Y 11 ?z?�???z?�?�?? ?z?????�?z?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� 10 ?z?�???z?�?�?? (???�?� ???�?????�?� ?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�).

?????�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???�.

???�"?� ?�?�?�?? ?�?Y 50, ?�???z?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?�?????�, ?�?�?�?�?� ?z?�???�???�?Y. ?�?z?�???s ???�?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??.

?�?z?� ?�?Y, ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�?? ?�???�?? "???�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

12/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 07:10 ???????s ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�???�. ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�??, ?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???� ???? ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?????? ?�???? ?�?�?�?�. ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�.?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ?�?�?? ?z?�?�???�?� ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?z?????�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�???� ?z??"?? ?�?? ?�?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ???�?�?z"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�. ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ??"?� ?�?�?z"?� ???� ?????????�?s 14/12/09.
11/12 ?�???? ?z?�???�?�?Y ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�??"?� ???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?Y ?�?????�??"?�.?�?�?�?�?� ???? ?�?????s ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ???�????.
?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�?�?? ???z???� ???? ?�?� ?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ???�???? ?�???z?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?z?�?? ?????�?� ?�?�?�??.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�??:?�. ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???s 2500 ?�"?� 2. ?????�?�?? ?�?� ?�' 2500 ?�"?� 3. ?????�?�?? ???�?z?�?? ?�???s 3000 ?�"?� 4. ?z???�?? ?�?�?? ???� 14.12.09 ?�?�?�?? ?�?z?�?� 20 ?????�??"?� ?�???� ?�?�?�???? ?�?�?? ???? ?�?z???�???�?�?? ?�???�?�.?�.?�..
10/12 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?�??.
?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?????�?Y ?�?�???s ?�?z?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�???? ?�?�?Y 15 ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?? 14.5 ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?????� ?z?�?�?�???�?? ?z???�. ?�???z?�?s ?????�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?� ???z?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ???�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?�?�??, ?�?z?�???s ?�???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?� ???z???�?? ?�???�?? ?�?�?????�??. ?�???�?� ?�?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ???s ?????? ?�?�???�?? ?z???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???�?�?�?�?? ???�???�???� ?????� ?�???�?�?�. ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?�???�???�?� ???z?�?�??, ?�?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ???�???�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???z???�?? ???? ?�?�?�?�?�.
?�?�???�?Y ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� ?????????�?s 11/12/09.
?�?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�???�?�?� ???s ???? ?�?z?????� ?�?? ?�???�?z?� ?z?�?�?�?�. ?????�?? ?�????, ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
10/12?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ?????�?�.
?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?� ?�???? ?�?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?�???�?�??' ?�???z?? ?????�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?z?�?????� ???z?�?�??.
?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�???�?�. ?�?�?�?�?????� ???�???Y ?�?� ?�???� ?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�, ?�???? ?�?�?? ?????�?�?Y.
?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???z???�?? ???� ???�?? ?�?�???�?�?�??.
06/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? 6/12
?�?�?�?? 6.12.09 ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�??"?� ???�?�?z"?� ?�???�?? ?????�???� ?�?�?�?�?? ?????�???z?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???Y. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�??, ?�???�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?????� ?�?�???Y ?�?�???�???z?�???�, ?�?�?�???? ?�?? ???? ?�???�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?? 3.12.09 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�???? ???�???�?�?Y ?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???? ???? ?�?�?�???? ?z?�?z?�?????� ?�?�?�?z?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ???�?�?? ?z?z?�???�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?z"?� ?????�???� ?�?�?????? ?z???�?? ???� ?�?�?????� ???�???? ?�???�?� ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�.
08/12 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�.
?�???????�?s 8/12/09 ?�?�???� 21:00 ?�?�?�???� ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� 14 ?????�??"?�.?????�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????� ?z???�?s ?�?????� ,?�?? ?�???�?� ?�???s ?�?�???�?Y ?z???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?� ?�?� ?�?�?? ???�?� ?z?�?????� ?�?z?�?�??, , ???�???�?� ???? ?�?�????.?????�?? ?�???z?�?z?�?�?? ?z?� ?�???� ?�?�???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?z?�?�??,?�?�?Y ?�?????� ?�?z?�?�?? 9 ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?z???�?� ?z?�?�?�.
?�?z?� ?�?Y ?�???�?� ???�?�?� :16 ?z?�?�?�?�??,?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?????� ???�?�?z?�???�??,?�???� ?z?�???z?�??,?�?�?� ?�?????�???� ?�?�?�???�?Y,?�???? ?�?? 200 ?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�??.?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?? ???s ???�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�.
?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???�.
?�?????�???s 06.12.09 ???z?�?s ???�???� 19.20 ?�?�???� ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?� ?z?�?z?? ?�?�?�?? , ?�?�?�???� ?????�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�?Y ???�?�???�?� .?�?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?z?�?z?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? .?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?????Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???s ?�???�?Y ?�???�?� ?�???? ?�?�?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?�?�?? ???z?�?�?�.???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?� ?�????.?�?�?�?� ?????Y ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�???�?�?�???????�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.?�.?�.
06/12 ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????�??.
?�???????�?s 6/12/09 ?�?�?�???� 16:20 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?�.?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?� ?z???�?? ???????�?� ?�???�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�.?�???�?�?� ?�???�??,???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?Y.?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?s ???�???? ???�?�???z?� ?�?�?�???�??
?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� , ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?????� ?�?�?�?z?Y, ?�???�?�?� ?�?�?????? ?�?�?????� ???�???� ?�?z?�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�???� .

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z?s ?�?�?�?�???? ?�?????�?�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: "?????z?�?s ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??"

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???z?�?s ?�?�?? ?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�?�, ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?? ?z???�?�?? ?�????. ???�?� ?�?�?�?�??, ?�?� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�??.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?z?? ?z?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?�???�??, ?z?�???s ?�?�?�???� ???? ???�?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?? ???�??, ?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???z?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???z?�?�???�?? ???z???? ?z???�?�??. ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? (?�???�???�) ?z?????� ???? ?�???�???�?? ???z???? ?�-13% ?????�?z?? ?????�?? ???�???�??. ?�?�??: "???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�?? ?�-2%. ???? ???� ?�?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z???�?�?Y, ???�?� ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�??.

???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�???s ?�?? ?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�, ???�?�?? ???? ?�???�?�?�?�??, ?z?�???� ???�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�??". ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?z?�???s ?�?�?????� ?z?Y ?�?z?????� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�???�?� ???? ?�???? ?�?z?? ?�?z?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�?�?� ?????�?�?� ?z?�???�?� ?�???z??: "???�?� ?�?�???� ?�?�-?z?�?z???�?? ???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ?z?�?�?�?�???�, ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?????� ???�?? ?�?�???�?�?�?� ?�???� ?z???�?�?Y, ???�?� ?????Y ???�?�?�??.

?�?? ?�?�?z?Y ?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?� ???�???�?? ???? ?�???????? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�???� ???�???�?? ?�?�???�?� ?�?�????. ???? ?????� ???�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�????, ???�?�?�???� ???�?�?� ?�?Y. ?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?????z?�?s ?�?�?? ?z?�???s ?�?�?�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?� ?�???z??, "?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???? ???�?�?�?�???� ?�?�?�?????�??. ???�?Y ???� ???�?�, ?�?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???? ???�?? ?z?z?????�???�?�, ???? ?????�?�?� ???�?�???� ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ???�?�?�?�?�??, ???�?�?� ???z?�?�?� ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ???z???�?�?� ???�?�?�?Y

?�?�???�??: ???�???�?�?� ?????�?�?Y

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

???? ???????�?z?�?? ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�??
???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?z?Y ???? ???????�?z?�??, ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??
?�?�???�??: ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�
?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?z"?z
?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�?????�?�??
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 10.12.09, ?�?�???� 09:00-11:00 .

?�?z???z?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z??… ?z?�???� ???�'?z?� ?�?z???�?� ???�?�?�?� ?z?????�, ?�???�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

?�?z???�?�: ?�"?? ?�?�?????� ???�???� a�� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?�, ADHD ,???�?�?Y ?�?�?z?�?� ?�?�?z???�?? ?z?z?�???�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?????�?�?�?? ?�???????� ?????�?�??
???�???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�??, ?�?z???z?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?z?? ?????? ?z?�???�'?�?�?�?�?�, ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?�?????� ?�?????�?�?Y ?�???�???z?�, ?�?�?�???Y ?�?�?�'?� ?z?�?�?�???�.

?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?????� ???�"??, 11.12.09 ?�?�???� 9:00 .
?�???�???�?? ?�???�?z?Y " ?�?Y ?????�?�???? ???? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�??", ?????�?�?�?? ?�?�?z?�?? 10.12.09, 11.12.09 ?�?�?Y ?�?�???�?? 8:30-15:00 , ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�??, ???�' ?�???�?? 119 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

?z?�?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.
?�?�?? ?????�?�?Y, ?�"?� ?�?????� ???�"??, 13.12.09
?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?z?�?�?? ?�?? ???�?�?? ???�?�?????�'.

?�???�???? ?z?�?�?? ???�???�?�???� 60 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�???? ?�?�???�- 18:00-19:30
???�?�???�?? ?�?�???� 20:00-21:30
?�?????�???�??: ?�?z?�???�?� ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�???�?�???� 23 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�???�?? ?�???�???� ?�???�?? 90 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
( ?�?????�???�?? ?????? ???�???�??)

???�?�?�?? ?�???�???? ?�?????� ?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y
?�?�?? ?�???�?�?�, ?�' ???�?? ???�"??, 22.12.09 ?�?�???� 15:00-16:30
?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ???? ???�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�???? ?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???z?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?z?�???� ???�'?z?�.

?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?z?�?�??,???z?�"?? 26, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

"???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??"-?????� ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?s
?�?�?? ?????�?�?Y ?�' ???�?? ???�"??, 20.12.09 ?�?�???� 20:00-21:30
?�?�?�?�?� "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??" ?�?�?�???? ???? ?�?z?�???�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�???????�?Y ?�?�?s, ?�?�?�?�???? ???�?�?�?� ?�???�?Y ?z?�?�?�?? ?�"?z?�?�?�" ?????? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???????�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?� ?z???z?s ???�?�?� ?�???�?�???�?z?� ?�?z?�?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?? ?�???? ???� ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�???�???�, ?z?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?z???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?Y ?z?z?�?�, ?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??.

???�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�??- ?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�?�??.
?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�??.
?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

"???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??"
?�?�?? ???�?�???� ?�' ???�?? ???�"??, ?�?�???� 9:00-10:30 ?�???�?�?�?Y ???�?�?�?�??.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

?�?�?�?�?? .A.N ( ?�???�?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?z?�?�??) - ?�???�?�?� .
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�' ???�?? ???�"??, 24.12.09 ?�?�???� 11:00-12:30
?�?z???�?� ???z?�?�?� ???z?�?�???�??, ???�' ?�???�?? 82, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

?�?�???�?� ?z???�???�?�?? ?�?�?�?????�?? -?�???�?? ?�?�?�??.
?�?�?? ?????�?�?Y, ?�' ???�?? ???�"?? 27.12.09 ?�?�???� 20:00-21:30
?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�???�?� ?????�?�?? ???�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ???�?�?�???? ?�?�???� ?�?�?z???�?Y ???? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?z???Y ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ?�?z?�?�???�?? ???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????.

?z???�?�: ?�?�?�' ?�???�?� ?�?Y ?????�?� ?�?�?�??, ?z?�?z?�?�?? ???�???�?�?�???�?�?�?� ?????�?�?�?�??.
?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�???�?? ?�?�?�??, ???�' ?�?�?�?� 33 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?�???�?�?? ?????�?�?� ?�???�???� ?�???�?z?Y "???? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�??"
?�?�?Y ?�???????�?�?�?? 20-31.12.09 .
?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?�??.
?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�.
?�???�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?????�?? ???�' ???�???�?�???� ?�?�?�?? ?�'?�?�???�?�???�?�.
?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y ???�???�?�???�.

"?�?�?? ?�?�??" ?�?�?�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? "?????�?�??"
?�?�?? ?�???�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 29.12.09 ?�?�???� 09:00-12:00
?�?z???z?� ?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�?�' ???�???? ???�?Y ?�?�?�??.
?�?�?�?? ???�?? "?????�?�??", ???�' ?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�?�???�?? a�� ?�???�?�?�?Y ???�?�?�???� a�� ????-????
?�?�?? ???�?�???�, ?�"?�, ???�?? ???�"??, 30.12.09 ?�?�???� 11:30-14:30
?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ???? ?z?�?�?�???? ?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ????-????.
???�?�?�?Y ???�?�?�???�, ???�' ?�?�?�?? 1 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

"???�???� ?�?�?�?????�"
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 31.12.09 ?�?�???� 12:00-14:00
?z?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?z?�?�?�??, "?�???�??" ?�?�???� ?�?�?� ?�?�????. ?�?z?�?�?? ?z?�???� ?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�???�?? ?�?z?�?�??.

?�?�?�?z?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�: ???�?? ?�?�????.
?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ?�' ?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y 35 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

?�?z?�?�?�?Y:"?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�?�"
?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�, ???�' ?�???�?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�??.
?�?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�???????�?�?�??:
??"?� ?�?????� ???�"??, 3.12.09, ??' ?�?????� ???�"??, 17.12.09, ?�"?� ???�?? ???�"??, 31.12.09 .
?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 -03:00 .

?z?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ??' ?�?????� ???�"?? 17.12.09
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"?? 31.12.09
?�?�?�???�?? ?�?z?�?????� ???�?�???? ?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�???�?�?�???�.
?�?Y ?�?�?�?Y ?�?�?� ?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?????z?�?�?�: ???�?? ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?? ?�???�??: ?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ?????�??"?�

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?????� ?�?�?Y ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�???z?? ?????�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ?????�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???z?????? ?�?�?�?�?s ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? .

?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????� ???�???�?�??.
?�?�?�?? ?z?�?????�+?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�…???� ?�?? ?�?�?�?�?� . ?�?�???� ?�???�?� ???�???�?? ???s ?�?????�?� ???? ???�????.

?�???�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?z???�?? ???�?�?�???�. ?????Y ?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ???? ?�???�?� ?�???�?Y ???�?�???�?? ?�?� ?�?�???� ?�?�?s ?z?�?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

?�?�?z?�?s ?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 14.00 ???�?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?s ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?� ???? ?�???� ?�???z????????.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�, ?�???� ?�?�???�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?z?�??. ?�?????� ?????�?� ???�?z?�?� ?????�?z?�??, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?????�?? ?z???�???� ???� ?????????�?s 15/12/09.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???� ?�?�?�?? ??' 13/12/09 ?�?�?�?�??..

A�

A�

?�?�?�?? 12/12/09 ?�???z?�?s ???�???� 01:10 ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?z?� ?�??.??. ?�?�?Y ?�?????�??"?�. ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?? ?�?z???�???� ???�???� ?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? .

?�?�?�?�?� ?�?�????.
?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??. ?�?�?�???? ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?z"?� ???z???�?? ?�?�?? .

???�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???? ?�?�?�-?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�'?�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???� ?�?�???�?? ?�'?�?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�???�???? 286 ?z?�?????�.

?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?z?�, ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�.

?z?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?�???Y ?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?�?????� ?�?�???? ?�?z?????� ?�?�?� ???�?�?� 4 ?�?�?�??, ???? ?�?�…?�?? ???�?� ?z?� ?z?�?�?� ???� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?z?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???????�, ?�?�?�?�-?�?�?? ?�?�???�???� ???�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�??.

?�?z?�?s 4 ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�-?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?�?�. ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?z???? ?�???�?�?� ?�?z?�??.

???�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?z???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�-?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�???�??, ???�???? ???�???�?? ?�?�???�???� ?�???z???�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?Y ?�?�?? ???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???? ?z???�?�???�?? ?�?�?�?????�.

?�?z?�?�?�?� ?�?�?�-?�?�?? ???�?�?�, ?�???�???�?? ?�?z???� ???? ?�?z?????�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? "?�?�?�?? ?�???????�?�?�" ???�?? ?�?�'?�?�?�. ?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?�.

?�?�'?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?z?�?? ?�?z?�?z?�. ?�???�??, ?�?�?z?Y ?�?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?� ?�?? ???z?�?�?�?�?? ???�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�??.

???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?? ???�?????�?Y ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???z?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?? ???�???�?�???�?�?? ?????�?�?????� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�.

???� ?�?z?�?� ???�?�, ?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�.

?�?????�?�?? ?�?�?�-?�?�??, ???�?� ?�?�?�??: "?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ???????? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?? ???? ?�??. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?? ???? ?�?� ?�?�?� ?�???�?Y ?�?z?� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?????�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?????� ?z?�?�?�?�?�??.

?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???z???�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?????�?? ?z?z?�?�- ?�?�?????� ?�?�?�?� ?z?z?�. ?�?�?Y, ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z???�?�?s".

?�?????� ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�??, ???�?�?�??, ?�?�?�??, ?z?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�???�?�?�???�?? ?z?�?�???�??. ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?z?�?�"?? ?�???�?�???� ?z?z?�?�?? ?z???�?�?? ???�?�?? ?�???�?s ?�?�?�. ?�?z?�???s ?�?�???�?? ?�?Y ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ?z?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�???� ???�, ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?Y ?�???�???�?? ???�???�???�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�?Y ?????�?�???�?� ???z?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�'?�?�?�??!

?�?�?????? ?�?�????, ?z?�?�?? ?�?�?Y: ?�?????�?�?�?? ?�?? ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�??, ?�?�???�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�'?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?� ???�?�?�?� ???�?� ?�???� ???�?�?z?�?? ?z?�?Y ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?z???z?�?�??!
?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?� ?z???�?�?�???� ???�?? ?�???�???�?�?�.

?�???�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?????� ?????�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?s ???? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?s ???z?�?�?�?? ???�?�???� ?�?????�?? ?�???�?z?? ?z?�?�?Y ?????�?? ?�?�?z?�?z?�?? ???�?�?� ???�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???? ?z?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !