ארכיון פוסטים מהחודש "נובמבר, 2011"

?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y:?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?z???? ?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�???? . ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y "?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??". ?�?z???�???? ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?Y ?�?�????, ???????z?�?�?� ?�???�??, ???�?�???�??, ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�???�?? ?�?�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?z?�?�?�???�??-???�?�?? ?�???�?�.

?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s ?�?�?�??, ???s ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�????, ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?� ???? ?�?z?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�???�?�?� ?�???�??.

?z???? ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�??: ?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???? (?�?�?�?????�?? 11-18) ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�???� ???�?�?�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�. 10.66% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?z?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�, 5.68 ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?�??. ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y: 21.9% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�???� ?�???�?� ?�?�???�?�?? ???z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?�??.

?�?�?Y ?�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�??, ???z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ???�?�?�?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???� ???z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�?�??.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?? ?�?�???? ?�?�???s ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??! ?�?�?�?� ?�?�?? ?�???? ?�?�?????� ?�?�???�. ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??. ?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�?? ???�?�?�??, ???z?�?�?�???? ?�?????�?�?�???? ?�?�?�???� ?�?� ?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�?? ?�?????z?�??.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ?�???�??: ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???z?� ?�???�?�?�?�, ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�, ?�???�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?z???�?�?? ?�???�?z?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�???? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y:"?�?????� ???�???� ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�????.?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?z???????Y ???�?�?s ???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?z?�?? ?z?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y. ???�?� ?z?�???�?? ???�???�?? ???�???s ?z???�?�?z?�, ?�???z???? ???? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z???Y ???�?z??, ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�. ???? ?�?�???�???�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�???� ???�??, ?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?z???�?� ???z???�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�???�??, ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??.

?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?�, ???? ???z?�?�???� ?????�???s ?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�.
???? ?z?�?? ???�?????�?�?Y ?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???� ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? www.rishonlezion.muni.il ?�?�?�???�?z?� ?�?????�?�?Y ?z???�??:
03-9503568/ 03-9656257

???�?�?� ?�???Y !

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ?�?? ?�?�?�: ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? 1,800,000 ?�?�???�??

?z???? ?z?�?�?� ?????�?Ya�?
?�?�?�?�???� ?�?? 1,800,000 ?�?�???�??, ???�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?�???�??. ?�?z?�???�?�?Y ?�???�???� ???? ?�???� ?�?? 260 ?z?????�?? ?z???�?�???�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?� ?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�, ?�?�?Y ?�???? ?�?�?�???�??, ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�??. ???? ?�?�???�?�?�?? ???z?�?Y ?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? 2012 ?�???�?????�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�???� ?????�?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?????z?� ???�?�?? ?????�?? ?�???z?�?�?�?�. ?�?�?z?�?? ?????� ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?z?????�?? ?�???�?� ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?�?????�?� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?� ???z???? ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?z?�???�???� ?�-22 ?z?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??. ???? ?�????, ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�-4 ?z?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?z???�?s ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???�?�?? ?�?? ?�?????????�?�?� ?z???�?�?�?�??".

?z?�"?� ?�?�?z?�?�

?�?�?? ?�???�?? "???z?�" ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? 13 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ???�?? ???z?� ?�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� "???z?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???????z?�?�?�??. ?�???�?�?z?Y ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�???�???�?Y. ?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??, ???�?? ???z?�?Y ???? ?�?�???�?�?�??, ?�?�?????? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?z?�???� ???�?�?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?z?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ???�????! ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2012, ?�?z?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z?�?s ???z?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�???? ?�???�?�?�?� ?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�.

???�?z?�???� ???? ?�???�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?�??, ???�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ???�???�???�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�???� ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�???? ?�?�?�?�?� ???�???z?�?? ?�?z???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�??, ?�?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???� ???�?z?? ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?s ?�?�?�?�, ?�?s ?�?�?????�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2013.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????z?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?�-?�?? ???�?? ?z?�?�?? ???�???�?�?�! ?z?�?�?z?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ?�?????� ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�???z?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�-?�?�?s ???�?� ?�?�????. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�-68 ?z???�?s 80 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�??-?�?� ???�???�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?? ?????z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?�, ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?????�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�-?�???� ?z?????�?? ?z?�???� ?�???�?�?�???�?�. ???�?� ?�???�?� ?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???????�?? ???????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�! ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�?� ???�?� ?�?z???�"??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 29.11.2011 ?�?�???� 18:00 ?�?????� ?�?�?�?????�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�?????� ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ???�???s. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�, ???�?�?� ?z?????� ?�?�?�"???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !