ארכיון פוסטים מהחודש "יוני, 2013"

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

יום ראשון, 23 ביוני, 2013

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

?????z?�?�?�?? ?�?�???�?? ,?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???s ?????�?? ???? ???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ,?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�???�?z???� ???? ???�?z?�?? ?�???�???�???�?? ,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�, ???�?�?�???� ?�"?� ???�?� ?z???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ,?�???�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�?�?�???�??: ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z?�?�?�?�?� ???? ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?????�?Y. ???�?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?�?�?�?? ?????s ?�?�?�?�

יום שני, 17 ביוני, 2013

?�?�???�?�?�?�?? ?????s ?�?�?�?�

?�?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�' ?�?�?????�???� ???????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ?�?z?????�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?? ?�?????? ?z???�???�?�?? ?�?�???�?? ???� ?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�???� ???? ???�?z?� ?????�?? ?�?�???�?� ?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?? ,?�?�?�???? ???�?�?�?�???�?? ???�?z?�?� ???�???� ?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?????�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�?�???? ?�?�?�???? ???�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?�?� ?????� ?�???�?? ???�???�?�?Y ?????z?�?� ???�?�?�?Y "???�?�?�?�??" ?�?z???�?�?� ?�?z?�"?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?????� ?�?????�?�???� ?z???�?� ?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?? ???� ???? ???�?z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�?z?� ?z?�???�???? ?�?s ?�???�?�?� ???s ?�???�?�?� ?�?�?????�. ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????� ?�?? ?�???�?? ?????�: " …..?�?�???�?? ?�?z?�?Y ?�?�?� ???�?�?? ???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???????�?? ???? ?�?�?�?�???s ???????�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????� ?�?�?�???� ?z?�?z???�???�??,?�???�?Y ???�?� ?�?????? ?????�?z???s ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�?�. ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?Y ?�?�?�,?�???�?�?�?�?? ?�???? ???� ?�?�???�?�?? ?????? ?z?�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?� ?�?�?�???�?�?? ?�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?Y ?�?�???�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???Y ?�???�?�?� ?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�???? ?z???�?z?� ???? ???�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�???s ???? ???????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z?�"??,???? ?z?�?? ???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ?�?�???? ?????�??"?� ???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????s ?�?�???�?�?�?�??…" , ?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?� ???�?� ?z?�?�?? ?z???? ?�?� ?�?z?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???? ,?�???�?�?�?� ! ?�?????�?�?�?� ?z?�?� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?� ???�?�?� ?�?�???? ???z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�,?z?�?�?� ?????�?Y.

* ?�?? ?�?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?� ?�???Y !