ארכיון פוסטים מהחודש "מאי, 2009"

???�?� ???z?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 25 במאי, 2009

?�?�?z?? ?????? ???�?� ?�???� ?�?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?z?? ?�?????� ???�?� ?�???� ?�???�?�?? ?�?z?????�?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?�???? ?�?z?????� ?�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????�?�.
???�?�???�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?? ???�?� ?�?�?�???�, ???? ???�?�?�?�???? ?�?z?�?�?????? ???�?�?z?? ?z?�?�?? ???�?�???�???� ?�?�. ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?z???�?????? ?�?�?????� ?�?? ?????? ???�?� ?�?�???�?�???� ?�???� ?�?z???�???? ?????�???s ?z?????�?? ?�?? ?�- 300 ?z???? ?�?�???�"?� ?�?�???� ?�?? ?�- 25 ?????? ?z"?? ?�???� ?z?�?�???�. ?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ??"?� ?�?�?�???? ?z?�?? ?z???�?�?�?? (?�?z?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?? ???� ?�???�??) ?�?�?�?????? ?????z?�?????�???� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�.

?�?z?�?? ?�???�?�?? ?z?z?�?�?�???�?? ?�?s ?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?? ?z???z?�??. ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?z???? ?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�?z?? ?????? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�-50 ?�?�?�??. ???�?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?z?� ?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�???�, ?z?�?�?�?? ?�?z?�??, ?�?z???? ???�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?z?? ?�???z?�???�?? ?????�?? ?�?�???�-?�?�???????�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�????.

?�?????? ?�?�?�?� ?�???�?� ???z?�?�???�?? ?�?z???�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???�???� ?z???�?? ?????�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�. ???�?? ?�?�?�?�???�, ???? ?????? ?�?�???z?�?Y ?�?�???�?� ?�?z?z?�?�?? ?�-40 ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z?????� ?z-300,000 ?z?�?�???�??. ???�?�???? ?�?????? ?�?�?�?� ?�-2500 ?z?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�?�??. ?�?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ???????�?? ?� a�� 70 a�? ?????�??. ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�???�???�?�?� ?????�?� ???? ?�?�?z?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?????�?� ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�??. ????-?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?? ???�"?? ?z?�?� ,?�?????�?? ?�?z?�?�?????? ???�?�?z?? ?�?????? ???�?�?? ?�?�?Y 50 ??-90 ?z???�?�?Y ?�?�????, ?z?�???�?� ?�???�?� ?�??????, ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�.

???????�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?z?� ???? ?z?�?�?? ??"?� ???�?� ?z?Y ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�???�, ?�???�???�, ?�?????�"?�, ?�?z?�???�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?� ?�-20 ?z?�?�?�?�?? ?�???�????.

?�?????? ?�?�?�???�?� ?�?�?????� ?�???�?�?� ?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z?????�?z?�?? ???�???�??.
?�???�?s ?�?�?????� ?z???�?�?�?�?�?? ?�-2500 ?z"?? ?z???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?z?????�?�??, ?�???� ?�?�?� ?z?�?�?Y ?z?�?�??, ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�"?�.

?�???z?�?????�???� ?�???�???�?? ?�???�?s ?�?????? ??"?� ?�?????�?� ???�?? ???�?�?� ?�???� ?z?????�?? ?z???�?? ?????�?? ?�????-?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�?? ?�?�?Y 7-15 ?z?????�?? ?z???? ?????�??.
?�?????? ?�?�?????�?� ?�-200 ???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�??. ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?� ?z?�?� ???z?� ???? ?�?s ?�?� ???�?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�???? ?�?? ?�?�?�?z?�??.

?z?�?s ?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???� ???�?�?�?� ?�?? ?�-65 ?z?????�??. ?�?????? ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�???� ?�???� ?�?�???�?�?? ???�?�?????? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?�.
?z?�?�?? ???z???�??, ?�?�?�?�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�???? ?�- 1000 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�???�?� ???�???� ???�???�?�???�?? ?�???�??, ?�?�' ?z?�???� ?�?�?????? ?�?z?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�' ???�?z?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?z?? ?????? ?z???�?Y ?�?� ?�???z?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�"?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�???�?? ?????z?�?� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�???� ?????�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ?z?�???�?? ???�?�???�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?� ?z?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�?????? ?z?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�???�. ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�?� ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???s ???? ?�?? ?�?�?�?z?� ?�???????� ?�?�?�?� ???�?� ???? ???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�????.

?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?? ?????� ???�?�???�?Y ?z???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?z???�?� ?z??' ?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�????.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 25 במאי, 2009

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?� ???�?� ???? ?�?�?????� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?????�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?? (?????�??"?�) ?�?�?�?�. ???�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�??, ???�?�?? ?�?�?�???�?� ???�???�?�?� ?z?�?? ?z?�???�?? ???�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�"?? ?z?�?� ?????? ?�?�?�?�?? ???z?�???�?? ?�???�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?z???�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?? ?z?�?? (?????�??"?�). ?�???z?�?? ???�?? ???�?? ???�???Y ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?? ???�?? ???�?�?�?????� ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???� ?????????�?s 31.12.2001. ?�???�?�???? ?�?�?�???? 2002 ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?�?� "?z?�?�?�" .

?z?�?�?? ?�?�?z???� ???�?????� ?�?????�?�?� ?�???�?�?Y ?�?????�?� ???? ?????�?�?? ?�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�. ???� ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z-1.1.2002 ?�???� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? "?z?�?�?�" ?�???�?� ?????? ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???� ?z???�???�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�. ???? ?�????, ???�?�???� ???�?� ?z?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?????�?�???� ?�-1500 ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?????? ???�?�???� ?�???�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�??, ???????�???�, ???? ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?????� ?�?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?�??. "?�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ?z?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?z?�?�?�???? ?z?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?z?�?�?????�?? ???�?? ?�?�???z?�?? ?????�?�?z?? ?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?s ???�?�?�???�?? ?z?�?�?????�?? ?????�???�?�?�.

?�?�?�?�?? ?z?????�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?� ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ???z?z???? ?z?�?�?z?�, ?z?�???� ???�'?z?�. ?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�???� ?z?????�???�?? ???�?s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?�??. ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?????� ?�???? ???? ?�?s ?�?z???�?? ?????�?�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?????� ?�???�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z?�??. ???????�?? ?�"?? ?z?�?� "???? ?�???�?Y ?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?z?? 100,000 a�? ?????�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�, ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?? 80% ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ???? ?�???�???? ?�?�?�?� ?�???z?? ???� ?�?� ?�???�?�???�???� ???�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?z?�?? ?�???�?� ?�???�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?z????". ?�???�?? ?z?????�?�, ???�???Y ???�?� ?z?�?�, ?�?z?�?�?�?� ?�?� ???�?�?�?? ???�?�???� ?�?????�?z?? ?�?�???� ?�???? ???�???�?? ???? ?�???�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�???�?�??. ???�?�?�?s ?�?????�?� ?�?�?? ?�?�?�?????�?�?�?�, ?�"?? ?z?�?�, ?????�?? ???? ?�?�???? ?�?�?�?????� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?z?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ???�?�?� ?�???�??.

?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�???? ?�?z???�???� ?�?�?� ?�?�?z?�???�, ?�???????� ?z?�?� ?�?�???�?� ?�???z?s ?�?�?�???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�???z?�?�?� ?z?????� ?�?? ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?� ???�?�. ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?? ?�?�?� ?�?�?�???�?� ???�???�?�?� ?z?�??, ?z?�???�?? ???�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ?�???�, ?????? ?�???�?�??, ?�?z???�?? ?z?�???�?? ???�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�???? ?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�.

?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�???Y ?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?? ?�???�?�???� ?????? ???z?�?�?? ?�???�?Y ???�?Y ???�?�?? ?z?�?�???�. ?�?????�???� ?�?� ?�?? ?z?�?� ???z?s ?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?????�???�?�?�.

???�?�?�?s ?�?�?????� ?�?? ???�?� ?z?�?� ?z?�?�???� ???�?? ?�?? ???�?? ???z?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???z?z?� ???? ?�?�???�???? ???�?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?� ???�?s ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?????? ?????� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�??.

?�???�?� ?�???�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z???Y ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 25 במאי, 2009

?�???�?� ?�???�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??- ?�?�?�???� ?�?�?�?�??,???�?�?�?� ?�???�?? ,?�?�?�?� ???�?�?�?? ???z???Y ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???� ?�?�?�?? ??"?�???� ?�?�?�?z?�"
?�???�?� ?�???�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??
?z?z???�?� "?�???� ?�?�?�?z?�" ?�?????�??"?�, ?z?�?z?�?Y ?????�?� ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�:
?�?�???� ???? ?�?? ?�???�, ?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�?z?�!

?�???�?�?� ?�?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?Y ?z???�?� "?�???� ?�?�?�?z?�" a�� ?z???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?z?� ???�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?z?�?�?� (cp). ?�"?�???� ?�?�?�?z?�" ?�?�???? ?z???�?Y ???�???�???�??, ?�?�???�?? ?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?z?�?� ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? "???�?�?�???�??" ?�???z?�?s. ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?� (2/6) ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�, ?�?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�"?�???� ?�?�?�?z?�": ?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�??, ?????�?� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�???�?� ?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�, ???�?�?�?�??, ???�???�???Y ?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?Y.

"?�???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?�?? ???? ?????�???�?? ???? ?�?�?�???�??", ?z???�???? ???�???�?? ?�?�???�???Y, ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�"?�???� ?�?�?�?z?�", ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?? ?�?? ?�?? (8), ?????z?�?� ?�?�???� ?�' ?�?�???�?? ?�?�???? ?�???�???�??: "?�?�?????�?� ???�???? ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???� ?z?z?�?� a�� ?�?�?�???? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y a�� ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?�?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?z?�?�???�??. ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ???�?????? ?�?�???�?�, ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ???????�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?�?� ???�???�?�, ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?� a�� ?�?�?�?�???�???�?� ?�???�?�???� ???�?� ???z?z?Y ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??".

???�?�???� "?�???� ?�?�?�?z?�" ?�?�???� ?????�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ???�?�?�?????�?? ?z?z?�?????? "???�?�?�?�" ?�?�?Y ?�?z?�"?�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�?? ?z???�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????z?� ???z?�?�???� ?�?�???�?�: ?z?�?�?�?�??, ?�???�?�???�??, ???�???�??, ?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�, ???�?�?�??, ???�?z?�?? ?�?z?z???�?�?? ?�???�?� ?�?�?????�??.

???? ???�?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�, ???z?�?�?�… ?�?�?z?�?Y ?�?z?�?�!

?�???�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?� "?�???� ?�?�?�?z?�" a�� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�???�, ?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?� a��
?�?�?? ?�???�?�?�, 2.6.09, ?�?�?Y ?�?�???�?? 16:00-19:00
?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? "???�?�?�???�??", ???�' ?�???�?�?�?Y 35, ?????�??"?�.

?�?�?�???� ???�?�?�?�??-?�?� ?�?�?�?�???�??

יום שני, 25 במאי, 2009

?�?�?�???� ???�?�?�?�??-?�?� ?�?�?�?�???�??
?�?�?�???� ???�?�?�?�??

?�?????� ?�?� ?�?�?�?�???�??
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�' ?�???�?�?Y ???�??"??, 28.5.09
?z?�???�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�??
8:30-11:30

?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�
???�?�?� ???�
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�

?�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?? ???�?�???�?� ?�???�???�

יום שני, 25 במאי, 2009

?�?�?�?? ???�?? ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?????� ?�???�?? , ?z?? ?�?� ?�?�?? ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�???�?� , ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?z?? ???�?? ?�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???�, ?�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?�?�. ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�???????�?�???� ?�???�?? ???z?� ?�?z???�?� ?z?�???� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?????�?�?�?� , ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?????z?�?� ?�?????� ?�???�?�?�?� ???z?�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???�, ???�?�???�?� ?�?????�?�?�?�, ?�?�???�?� ?z?�?�?z?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�?�???? ?z?�?????�?? ?�?�?�???�?? ???????� ???�?�?�?� ?????�??.

???� ?�?� ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�?�, ?�?�?�?� ???? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ???? ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?z?�??, ???? ???�???�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?????�?? ?z?�?????? ?�?z?�?�"?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?� ?�???�?z?� ?�?????� ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?z?�?Y ???� ?�?� ???�???�?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???�?� ???? ?z?�?�???? ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?????�?�???�?z?�?�?�?�?� ?�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�. ?�?�?�?�???� ?�?? ?�"?? ?z?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???�?�?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???????�???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�???�??.

?�?�?z?�?? ?????� ?z?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�?? ???? ???�?�?�?�?? ?z?????? ?????�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?????�???? ?????�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?????�?�?�?� ?????�???? ?�?�??, ?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???�??, ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�???�?�??, ?�?? ???????� ???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�?�?�?�??. ???�?�???� ?z?�?�, ?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?� ???� ???? ?�???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�??.

?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�, ?�???z?�??, ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�???� ?????�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?? ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???????�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�???? ???�?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?z?�?? (???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???�???�??), ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?�?????�?�??, ???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�. ???�?�?�?s ?�???z?�?? ?�?�???�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?� ?z?�?� ???�?�?�?�?� ?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?z?? ?�???�?? ?�???? ???�?�?Y ???�???�???�. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???s ?�?z?�?�?�?� ???�?????�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?????? ???z?�?�?�?z?Y ?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�??.

?�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???????�?�?� ?z?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?� 20 , ?�?�?�?� 4 , ?�?�?�?� 431 ?�???? ?�???�?�?? . ?�?�?� ?�?z???? ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�?? ???�???� ?�?????�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?�???�?? ???�?? ?�???�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ???? ?z?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�.

???�?� ?�?�?�?�?� ??"?� ?�???�?? ?�?�?�???�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ???�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?????� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?z?????� ???�?�?�???? ???�?????�?� ???? ?z?�?�?�?z?Y ???????�??"?�.

?????� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ???�?� ?z?�?� ???? ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�?�?�?� ???�???�?? ???�?�?�???? ?????�?� ?z?�?�?z?�?? ???????�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?Y.

???�?�, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?z?�?�?z?� ???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?� ?????�?? ?�?????� ???�???�?�?? ?�???�?�???�?? , ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?? ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�???�?�???�?? ?�???? ?�?�?z?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�?? ???�?z?� ???�?z?� ?�?????�?�.

???�?�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�??"?�, ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?Y ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???�???�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?z???�?????� ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?�?????�?? ?�???�?�?? ?�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?�?�?? ???�?� ?z?�?� ?z???�???�?�?? ?�???�?�???�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?� ????-?�?�?� ?�?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???????????�?�?? ?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?�??.

?�?�?�?�?�-?�?�?�?? ???�?Y =?�?�?�?�?� ?�?�?�??

יום שני, 25 במאי, 2009

?z???�?�???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�-?�?�?�?? ???�?Y =?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???????�?s ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???�???� ?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?? ?????? ?�?�???�???�.

?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�???�???� ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?? ???�?�???� ?�???�???�?Y, ?�???�?z?�?Y ?�?�?�?? ???�?Y ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???� ???�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ???? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??, ?????? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?????�?? ?z?�?�?? ?z?�?�???? ???? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�???�?�???�?�?�?? ?�???�???�??.

?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?Y, ?�?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?z?�?�?�?Y ???�?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?Y: ?�?�?�?�?� ?????�???????�?? 4500*, ?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�?????�, ?�?�?????�???� ?�?�?�?�?�.

?�?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??.

"?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? , ?�???z?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�??. ?�?�?�?�???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?z?�?? ???? ?z?�?? ???z?�???? ?�?�?????� ?�?�???�???�?? ?�?????�?�??" ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???�.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�??

יום שני, 25 במאי, 2009

?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�?�?�, ???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�, ?z?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z???z?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???Y ?????�?�?�, ?�???�???� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?z???�?z?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�???�??. ?�????, ?z???�?s ?�?�?�?� ???z???� ?�???�???�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�???s ?�?� ?????� ???z?? ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?z?�-?�?Y ?�?????�?�?? ?�?z?Y ???� ?�?�???? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�???�?�?�??. ?�???� ?�?�?z?Y ?�???�?� ?�?�???? ???? ?�???�?�?? ???�?�???�??, ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s, ?????????? ???? ?�?�?�?�?�??, ?�???�?�???�?�?? ?�?????? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????�???�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�???�?�??.

?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?�???�: "???�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?s ?�???�???�?s ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�???? ?�?z?????�?z?� ???�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ???�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?z???� ?�?�???�?�. ?z???�?s ?�?�?�???� ?�?�???? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?z???z?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�???�?�??, ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???�?�???�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?z???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�???Y".

?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?�??

יום שני, 25 במאי, 2009

?z?�?�?�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ???�?z?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�???�??, ???�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�???�???�?Y ?�???�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? 2009
?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�"?? ???�?�?�?� ?�???�??, ???�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�???�???�?Y ?�???�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? 2009. ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?�??. ???? ?�?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?z???�?? ???�?z?�?�?�??, ???�?�?� ?????�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�??.

?z?�?� ?�?�?�?? ?z???z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?z?? ?�?z"?? ???�?�"?�, ?z?�??"?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?� 16, ?�?�"?� 11, ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?� 402 ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�.

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?z?� ???�?�?z?� ?�?�?�???�??, ?�???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�"??, ???�?�???? ?�?�???�?�???�.

?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?�??:
1. ???�?Y ?�"?? ?�???�?�?�?Y ???z?�?? a�� ?�?�?? ?�???�?�???� a�� ?z?�???? ?�?�?�?�?Y ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?? 2007. ?�?�?�?� ???�?????�?� ???�?� ?z?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ?z???�???? ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?z?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?? ???? ???�?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�.
2. ???z"?? ?�?�???� ?????�???� - ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y a�� ???z"?? ?????�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?z???� ?�?z????, ?z?�???? ?�?z?�"?� ???�?� ?z???�?�?�. ???z"?? ?????�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�???�?????�, ?z?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?z?�?�?z?� ???? ?�?�???�.
3. ???z?? ???�?�???�?� ?�?�'?�?Y a�� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y a�� ?z?�???? ?�???z?? ?z?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ???z?? ?�?�'?�?Y ?z?�?�?�?? ???? ?z?�???�???� ?�?�?? ???�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�.
4. ???z?? ?�?�'?�?� ?????�?�?� a�� ?�?�?? ?�?�?�?? a�� ?z?�???? ?�?z?�"?� ???�?�?�?????�?�?� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�. ???z?? ?�?�'?�?� ?�?????? ?????�?�?? ???�?�???�?�, ?z???�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?z???�?� ???? ?z?�?�?�?�?�.
5. ???�"?? ?�?�???? ?�?????� a�� ?z?�?????� ?�?�???�?? a�� ?z?�?????? ?�?z???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??. ?z?�?�???? ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ?�?�?�???? ?z?�?�?�???�??, ???�?????�?? ?�???�?�?�???�??.

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�"?? ?�?�???? ?�?????� ?�?�?? ?�?�???�??. ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ???� ?�?�?????�, ?�???�?????? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�?�????.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?Y…

יום חמישי, 21 במאי, 2009

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?Y ?�???�?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�?� ???�???�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�???�?�?�??, ???s ?�?� ?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?s ?�?�?� ?�???�?�?�?Y "???�?�?�?�??".

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�' ?�?�?z?? ???�???�?????�.?????z?�?? ?�?�?�???�?�?? ,?�???z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?z?????�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?�?? ?�???�?? "???�?�?�?�??" ?�???�?Y ?�?�???s ???�???�?�?? ?z?� ?�?z?�?z???�?? ?�?? ?�?s..

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?Y ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ?z?z?�?�?? ?�?�"??. ???�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?z?????�?? ?�?�?�?z?? ?�?�???� ?????�?�?� ?�???�???�A� ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?z?�?�?s ???? ?z?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?z?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?????�?? ???�?? ?�?�?�???�?�.

???�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

יום חמישי, 21 במאי, 2009

???�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
2000 ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? 10 ?�?�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????� ???? ?�?�?z?� ?�?z?�?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�-500 ?z?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???� ?�?�?�?�???�?? ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�'.

?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ???�???�???�?? ?z???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�?z?�.

?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?� ???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ,???�???�?? ?�?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�??,???�?�??,?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?z?� ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???�,???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???� ,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�…

?�?�???�?z?�?? ?�?�???�?� ?�???�?s ?�?�?�???� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???� ?????�?�?�???� ?�?�??. ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?????? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?? ?�?? ???�?�?? ?�???z???�?� ?�???�?�?? ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ,???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�???�??.