ארכיון פוסטים מהחודש "ינואר, 2010"

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y: " ?�???�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????".

?�?z???�???? ?z???z?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??, ?�?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?z?�?� ?�???�?�???� - ???? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???z?�???z?� ?�?????�?�?�???� - ?�?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�?z?�??.

???�?� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???????� ?????�?�??, ?�???�?z?Y "?�?Y ?????�?�???? ?�???? ???????�?z?�?? ?�?????z?�??".

?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z???z?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?????? ?z?�???�'?�?�?�?�?�, ?????� ?????�?�?Y ?�?�???????� ?�???�???z?� ?�?�?�???Y ?�?�?�'?� ?z?�?�?�???�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y.

?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?????�?? ?�???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?Y ???�?�?�???? ?z?�???�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?� ???z???�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�-20 ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z?�???�?? ?�???�?�, ???�?�???�?�?? ?�???�?�?Y ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????? ???z???Y ?�???�?�?Y ?�???�?�?�??.

?�???� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�"???�?�???? ?�?�???�??", ?�?z?�?�?????? ??"?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?z?�?????�.

?�?�?�????, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ???�?�?� ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?z???z?s ???�?�?� ?�???�?�???�?z?� ?�?z?�?�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�, ???�?? ?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�?�".

?�?z?� ?�?Y ?�???z?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?� ?�?�?�?????? ???�?�???? "???? ?????z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??".
?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� "?�'???� ?z???????�" ???�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?z???� ?�???�???� ???�?? ?�?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�?�??", ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?� ???�?�???� ?????� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????s ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???� ?�?�?�?�.

?z"?z ?????� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�?z?? ?�?� "???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?� ?z?�??, ?�?�???�?�?�?�.

?�?�?�?z?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�???�. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?????�?�?�???� ?z???z?�?�.

?z?�?�?�???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?� ?�?�?? ????. ?�???�?�?? ?z?�?�?z?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?� ?�?�?�?� ???z?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????? ???�?�???? ?�?� ???�?z?�??.

???? ?�?�???�?�, ?�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�??, ?z?�?????? ?�???�???�?�?? ???�?�?s ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???�?????� ?�???�?�?�?�?? ???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ???�?�???� ?�?????s ?????�?�?Y.

?????� ?�?z?�???� ?z?�?? ???? ?�?�???�???�???�?? ?�?�???�?�?Y ???z?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?? ???�???�?�???�?�??".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?�?� ?�?� "?????�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???? ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??.

???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?????� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ?????�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??. ???�?�???� ?�?� ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????.

???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?�?�???� ???�?? ???�?� ?�?�?�???�??, ???s ???? ?�?� ?�?�?s, ?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�????, ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?????? ?z???� ?�?z?�???Y ?�???� ???�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ???z?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?????�?z?� ?�?�???s ?�?�???�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?????? ?z?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?z?�?�???? ?z???� ?�?�?�???? ???�?�?�?Y.

?�?z?� ?�?Y ???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�??, ???�?�?�???? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???z?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�???? ???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?? ?�???�???�??. ?�???�?�???? ?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�???�?? ???�???�?�??, ?�???�???�?�?�?? ?z?�???s ?�????".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?? ???z?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�?�???�?? ???z?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????YA�

???�?? ?�?�?�??-?�?z?�???� ???�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?�???? "???�?? ?z???�??" ?z?�?�???� ?�?�???�?? ???z?�?�?� ?�?�?�: "???�?�?�?s"- ?�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???z?�?� ?�?�?Y .

"???�?�?�?s"- ?�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�???� ?�?�???z?�?� ?�?�?Y ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?????�???s ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�.

?�?z???�?�?�?? ???�???�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?Y ?�???�, ?�???�?�?? ???�?????�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�. ?�?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???s ?�?�???z?�?�?�?�??, ?�?�?? ?z?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?�?�???s ?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?�??

. ?�?z?�???� ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?z?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�??, ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�?????? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???�?�?� ?�?�???� ?????�?�?� ?�"?�?�?�???� ?�??".

???�???�?? ?�?�?Y, ?�?�???�?? ?????� ?�???�?? ???z???z?� ?�???�?�?�: "?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???� ???�?�?�?� ???�?????�?s ?�?�?�??. ?z?�?�?�, ?�?�???� ???????Y ?????�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?? ?�?�?????�?? ???�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�????.

?z?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�???z?� ?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?� ???? ?�?�???�?? ???????Y ?�?� ?�?????� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�???�?�.

?�?z???�?�?�?? ?�?z?�???? ?�???z?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�???? ?z???Y ???z?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?Y ???� ???? ???�???Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ???????Y ?�?�?Y ?�???�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ???????Y ?�?z?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�???�??.

?�?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z?z?�???? ?�???????Y ?z???�?�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?z???�?�???? ???� ???????�?? ?�?� ???�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�???� ?�???????Y".

?�?�???�?? ?�???? ?�?�???� ?�?�?�?� ???s ???�???z?�?�?�? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�???�?�?Y ???�???s ?�?????�?�?� ???�???s ?z?�???�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�???�, ???�?�???� ???�?�?? ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?z?�???� ???�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?� ?????????� ???�?� ???? 03-9678220 .

?????z?�?�???� ?�??A�?�?�???�?? ?????� ?�???�?? ???z???z?� ?�???�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y,???�???�?? ?�?�?Y, ???�?�?� ?�???Y !

"?�?�???�??" ?�?? ?z?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

"?�?�???�??" ?�?? ?z?�?�?�?�?�??- ?�?z?�???� ???�?�???�?� ?�???z?�?�?�?�?�??
???�?�?�?? ?�?�?�?????�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�, ???�?z?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�', ?�' ?�- ??'.

?�?�?�???�?? ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ???�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� "?z?�?�?Y ?�???�?�" ?????�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?????�?�?Y ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�??.

???�?�?�?�?? ?�???�?z?�…?�?�?? ?�?z?????�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???????z?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�???�???� ?�?�???�?�?� ?�?�???? ???�?�?z?� ?�?�????.

?�?z?� ?�?Y, ?�?�???�?? ???????z?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???z???�?�?�, ???�?z?�?�?� ?????�???�?�?�, ?�?�???�?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ???�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�???�??, ?�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�??, ?�???�???�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�.

?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???? "?z???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�??" ?�???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?� "???�?Y ?�???�?�".

?�?z?� ?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?�.
?�?�?�?? ?�?�?�, 18 ?�?�?�?�???? 2010, ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?? "?�?�?�?�" ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??".

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�???�?? 16:00 ??-19:00, ?�?z?�?�?z?�?�?? ?????�?�?Y ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????� ?�?�?�???� ?�?�.

?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? 120 a�?. ???�?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???Y ???�?�?�?? ???z?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??" ?�?????�?�?Y 03-9660875, ?�/???� ?????�?? ???�?�?�?�?s ???? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y 03-9547764 ?�?�?�?�??"?? rachaz@rishonlezion.muni.il

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?�, ?????�?????� ?�?�???????�: "?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?� ?????z?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?� ?�?z?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?????�?? ???�?z?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�?� ?�?� ???�?� ???�?�?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�??????".

?????z?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�???�?� ?�?�???�?�:???�?�?� ?�???Y !

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�??: ???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009 ?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?z???Y ?�?�???�???� ?�???�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�??.

?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?� ???�?�?�???? ?�?z???�???� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�???? ?�?z?�?�???�?? ???????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? - ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?�??.

?�?z?�-?�?Y, ?�?�???� ?�?� ?�???�???�???? ?????z?� ???�?�???�?? ?z???z?�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?z?? ?z?????�???�?�.

?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? 90 ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?�, ?z?�?? ???�?�?� ?�??????.

?z?�?�?? ???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�???�?�?�?�??', ???z??: "???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ???�?�?? 2009.

???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?z?�?�?�???� ?�?�?�????.

???? ?�?� ?z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?z?�???� ?�?z???z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�??, ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�.

?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?� ???�?z?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?? ?�?????� ???� ?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�?�???�??".

?�???�?s ?�?s, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�???�' ?�?�?�?? ?�?�?�?Y 18 ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?? ???�?�?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?�??', ?z?�?�"?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�???????�, ???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�?????�?? ?�?? ???z?????� ?z-300 ?????? a�?.

?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???z???�?� ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y ???? ???s 12 ?????? a�? ???�?�???�?� ?z?????�?? ?�???�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !