ארכיון פוסטים מהחודש "אוגוסט, 2009"

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

"???�??" ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ???�?� ???? ???�?z?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?�???� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ???z???Y ?�???�?�?�?�?? ?�…???? ?�?�???� ?z???�?� ???�???�?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� , ?z?�???� ?�?�?z?�?� - ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�?????� ?�?�?????? - ??. ?z?�?�?? ?�?�??, ???�???z?? ???�?� - ??. ?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?????� ?�?�?�?�???�???�?�?Y - ?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?????� ?�?z?� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?z??, ?�?�???� ?�???�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�???�?Y - ?z?�?�?? ???�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�?� ?�???�???� - ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� - ?z?�?�?? ?�?�' ???�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?Y- ?????� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?s ?�???�?� - ?????� ?z?�?�???? ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�:?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???Y, ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�???�, ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?�???�, ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?Y - ???�???� ?�?�???�?� ?z?? ???�???z?? ???�?� ???�?�?�?� ?�???z???�?? ?????�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?????�??. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???z?? ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?�???� ???� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?????� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�???z?? ?z?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?�???�.

???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?z???� ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z?� ???�?�?? ?�???�?Y ?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??. ???�?�?� ?�?�?�?�?�?�:" ?z?? ?�?� ?�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???? ???�?� ???? ?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?z?z?� ?�?�?�?� ?z???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????z?�?�?�.

?�?�?� ???? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z??' ???�?�???�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?� ?�???�?� ???z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???z??:" ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?z?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?? ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�.

?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�, ?z???�?� ?�?�???�?�?�, ?z?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?????? ?z???� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�???�????. ?�?z???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?z?�?? ???z?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?� ???????�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�??.

?z?�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?z???�?� ?�?????? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?z?�?� ???z???�?�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�???�??.
?�?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?????�??A� ?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?Y ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????? ?�?�??????, ?�?�???? ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?z?z?�??, ?�???� a�� ?�???�?? ?�?z?�?� ?�?????� a�� ?�?�?�?�??.

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?z?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?�?? ???z?????� ?z 42,660 ?????z?�?�?�?? ?�?� 327 ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ???�??. ?�?????? ?�?�?�???� ?????�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?? ?�?????�?� ?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�????, ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�???�?? ?z???�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ?�?? ?z???�???�?� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ?�?�???�?� ???????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?z?�???� ?�?�???�???�?�. ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?� ?� 1 ?�???�???z?�?? ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�?z?? ?�?�"?� (?�?�?? ?�?�?�?�?�) ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�???Y ?z???�?� ?z?�?�?�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?�??.

?�???�?? ?�?�???�?� ?? 3 ?z???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?????� ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�???� ?z?�???�???�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?�?Y ?�???z?�?s ???� ???? ?z???�???� ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?Y ???? ?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ???�?�?? ???�?? ?�?�?� ?�?z???�?�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�???z?�?�?� ???? ???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�?z?�?�.

?????� ?z???� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�???�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�???�?? ,?�?z?????�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�???�???�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?z???� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?????�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�??/?? ?�???� ?�???�?? ?�???�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ???� ?z?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�???� ?�???�???�?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?Y.

-?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?z?�?z???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?? ?�?�?z?�?? a�� ???z???�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ???????� ???�???? a�� ?�?�"??, ?�?�?????? ?z?�?????� a�� ??. ?z?�?�?? ?�?�"??, ?????�?????� ?�?�???????� a�� ??. ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ???�???z?? ???�?� a�� ??. ?z?�?�?? ???�?�?�"??, ?�?�?�?� ???�?�???? a�� ??. ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�.

?????z?�?? ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?????? ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�???�?�?�.

?z?�???�?�?Y ?�?�?�?????� ?????�?� ?�?????�?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?� a�� ?�?�?�?�??: ?�?�?�?s ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?????�
?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?z?�???s ?z?????�?? ?�?�?�?�???�??, ?�???�?� ?z???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ?�?z?�?z?�?? ???? ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?�?�?�??, ?�?z?�???�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�???�???�???�?? ???�?�?�?�??, ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?�??, ?�???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???z?? ?????�?�?� ???�?�???� ???�?�?? ?�?� ?�???�?�?� ???? ?z?????�?z?� ???�?�???�?�?�??, ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ???? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?s ???�???� ???????�?� ?�?z?�?�?�?�. ?�?�???�?� a�� ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?s ???z?�?�?� ?????�??????, ???�?z?�?? ?�?�?� ?�???�?�.

???? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�???� ?????�?�?�?�?�, ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z???�?Y ?????�?????� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ???z??-?????�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�, ?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?Y, ???z?�?�"???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�???�?�???�, ?�?�?�?? ???z???� ?z?�????, ?????? ?�?�?�???? a�� ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ?????�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�??.

?????�?? ?�?�???� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ???�?? ?�?????� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?z???�?????�?�?? ?�?? ???�?�?? "???�?�?�??", ?�?�?�?z?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?????�?????�, ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???z???� ?z?�????, ???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�.

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?z?�???�?�?�

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?z?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�???� ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?????� ?�???�?�?� ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?� ?�???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?�?� ???z?�?�??. ?�???�???� ?�?z?Y ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?�.

?�???�?� ?�???�?�?�?�?�, ?�???�?� ???�?�?? ?�?????� ?�?�???� ?�???� ?�?�???�?�?�?� ???�???? ???? ???�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�???�?�?�,???� ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�???�???? ?�?�?�???�??.

?�???� ?�???�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?� ?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???�?�?�?????�?? ???�?? ?z?�???� ???z?�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�. ???�?Y ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?� ?????�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?????? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????s ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? .

?�?�?? ?z?�?�???� 17:00 ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z???�???? ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? , ?z?�?�???� dg , ?z???�?z?� ?z?�?�?�???�?? , ???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� .

?�?�?�?? ???�?�?Y ?z?�???�?� ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?????�???�?� .
?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�???� ?�?z?�???� ?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???�?�??:"gamblers crew" ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???? ?�???�???? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�????.

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??- ?�?�?�?�?? "ynstopabyls " ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ?�???????s ?�?�?�?� ?�?�???z?�?�?�.

?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z????: ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???� ?z???�?�?� ?�???�???�?s ?�???z?�?�?s ???�???�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???� ?????�?�?? ,???�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?z?�??:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:?�?�?�?�'?�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?????�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�???�?�???�

???�?�?� ?�???Y:?�?�?z???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�??

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�: ?�???�?� ?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�???�???�:???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�,?�?????�?�: ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???z?�?�?? ?�?????� ?�?? ???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�- ???�?�?� ?�???Y !

???� ???�?�?� - ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ???� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?????�?�?� ?�?�?????? ?z???�???�?? ???�?�?? ?�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???? ???� ?�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???? ?z???�?s ?z?????� ???�???�?s ???�?? ?�?z?Y ?�?�????.

?�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?????� ???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ???�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ?�"?�?�?�?? ???�?Y" ?�?z???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?? ???z?�?s ?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�.

?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�???�?? ?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???� ???�?�?�, ???z?�?s ?�?????�?�?? ?????? ???�???�?? ???? ?z?�?? ???�???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?s ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?????�.

???� ?�?�?�??, ?�?????�?� ?�???�?�?�?�?? ?????�?? ???? ?z?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�???�?? 2 ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�???�?z???�?Y ?????�???? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ???� ?�???�?�?� ???� ???? ???� ?�?�?�?�??. ?z?�?�?�??, ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???? ?z?�?? ???�?�?? ???� ???�?�?� ???� ???� ?�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?�??:

a�? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???? ?z?�???�?� ?�?�?�???� (?�???�?�?� ?�???�?�???�?? 2)
24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� - ?�???�?s ?�???�???�?? ?�?? 5 a�? ?�?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�.
a�? ?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�???? ?�?�?????? ?�?z?�???� - ?�???�?s ?�???�???�?? ?�?? 5 a�? ?�?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�.
a�? ?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?????�?????�?�?� ?z?????? ?�?�?�???� www.rlz-bitachon.co.il ???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? tav_r@walla.co.il ?�???�???? ???? ?�?z???z?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? JPG ???� TIFF - ?�???�?? ?z???�???�??.

?�?z???z?�?�?? ?�?�?�???�?�??:

a�? ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?? + ???�?� ?�?�???�?�??.
a�? ?�?�???�?? ???�?�?�?�?Y ???? ?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�.
a�? ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�???� ?�?�?�?s ???z?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???� ???� ?�?z?????�?� ?�?�???�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?z?�?�?� 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?�.
a�? ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?? - ?�?�???? ?�?�?�?� ???�??.
a�? ???�???�?? ?�???s 5 a�? - ?�?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�???? ?????�?????�?�?� ?�???�???� ?z???�???�??.

"???�?� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?� ???� ???�?�?� ???? ?�?z?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???? ???�, ?�?�?�?s ?????�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�???�?�???? ?�???�?�?????? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�??" ???�?z???? ?�?�?�?� ???�???Y ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�.

?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???? ???? ?z?�?? ?????? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�, ?�???�?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?� ???� ???� ?�?�?�??", ?z?�???�?�?� ???�???Y.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

15/08–?�???�?�?� ?�?�?�???�.
?�???�?�?? ???�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ,?�???�?�?� ?�?�?�?�?? 21 ?????�??"?�. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?? ?z?�???�?�?? ???�?Y.?�?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�???�?�?�, ???�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?�?z???� ?�???�?Y ?�?�?� ???�???�???�?? . ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ??"?� ?z?�"??.
09/08–?�?�?� ?z?�?�?�?Y- ???�?�?? ?�???� ??.?? ?�?�?� ?????�??"?�. ?�???�?�?�?�?? ?�?�???� 11:00 ???????s ?�?�?? ?z?z?�???�?� ?z?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?????�??"?� ???? ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?�"?� ?�???�?s ???�?� ?�?�?� ???�?z?� ???�?�?�?� ???�???� ?????�?�?� ???�?? ?�?�?� ?�?z???�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???? ?�???�?? ???�?�?� ?�?�?????� ?????�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???z?�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?? ???? ?�???�?� ???????�?� ?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ???�?�?� ???? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ,?�?�"?? ?�???� ?z?�?� ???? ?�???�?� ???? ?�?�???? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?????� ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???� ???? ?�?z?�???�?� ?z???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?�???�?�?Y ?�?????� ???? ?�?�?� ?�???�?�??. ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?z?� ?�?Y ???�?�???� ?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�"?�.
10/08–?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????z"?� ?�?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�??.?�???�?�?�?? ???�???�?? ???�?�?z?�?? ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?????� ?�?z???�?�?????? ?�?z?�?�??. ?�?z?�?�?�???� ???�???�?� ???�?�?�?� ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�?? ?z???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???s ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?�?z?�?�??. ?�?????s ?�?�???� 20:00 ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???????? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?????�?? ?�?�?z???�?�?� ???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�. ?�???� ?�?�?? ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�?�. ?�?�?z?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�???� ?�???�???? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�.?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?????� ???� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?z?Y ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ???�???? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�???? ???�?? ?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?????� ?�?� ?�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�?? ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�??. ?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?�???? ?z???�?� ?�?�?�?�.
?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�?z???�???� ?�?�?????s ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�"?? ?�?�?�?Y ?????z"?� ,?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?� ?z?z?�?z?�???? ?�?�?�?�??.
1/08–???�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� .
?�?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�, ?z?�???? ?�?� ?�?�?� ?z?�???z?� ?�???z?�?? ?�?�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?????? ?�???�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�????, ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???s ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?� ?�????, ?�?�???? ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ???�?� ???�?�?Y ?z???�?� ?�?�?�???� ???�???�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?�?Y ???? ?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?? ?�???? . ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�,?z???�?? ???? ?????�?? ?�?�???� ?????�?? ???�?z?� ?�?�?�?�?�, ?z???? ?�?� ?z?�???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?Y ???� ?�???? ???z?z?Y ?�???? ?�???�?Y ???�?�?� ???? ?�?�???? ?z?�?�???�?�, ???? ?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?????�?? ???�, ?�?z?�?�?? ???? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?? ?????�?� ?�???? ?�?�?� ???� ???�?�?�?? ???�?�??, ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ???�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�
?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�"?? ..
11/08–?z???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?z?�?�?� ???�?�?�?? 2 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ???�???�?? ???�?�???� ?�?z???�?� ?????�??"?� ?�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�??, ?�?�?z?�?s ???? ?�?� ?z?? ???�?� ?�?z???? ?�?z?�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z???�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�"?? ?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�???�?�?�. ???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�. ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z???? ?�?????�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?Y ?�?�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? ?�?? ???�?� ?z?�?? ?�???�?�???� ?????�?�???�, ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ???�?�?�?Y ?�?� ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�?�???? ??"?� ?�?�?z"?�.

A�11/08–?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???? ?�???? ???�???�?�?� ???�?z?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�..?�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?� ???? ???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???z?�?? ?�???�?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?�?????�??"?� ???�???�?�?z?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?????�???�??, ?�???�?? ?�???�?� ?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?? ?????�??"?�. ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� , ???�?Y ?????�?? ?�???�?Y ???�?�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�???�. ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?� ??"?� ???�?� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?�???�?�???� ?�?z?�???� 3 ?z?�?�?? ????. ???? ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�???� 12 ?z?�?�?? ???? ?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�-2 ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????. ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?�?? ???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?????�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�????..).
14/08–?�???z?�?s ???�???� 04:00 ???????� ?�?????� ?�?z?�???�?�?Y ?�-?�?�?�???�?�?? ?�?????�??"?� ???�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�-?�?�?�.
?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ?????Y ?�?� ?�?�???� ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? "?�?????? ???�" ??-?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?Y ?z?z?�?� ?z?� ?�???�. ?�?�?�?� ?�?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?z?�???�?�?Y ?z???�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???s ?�?�???� ?�?� ???�?Y ?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?�?�??..
?�?z?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?�???�?�?� ?? a�� 30 ?�?�??.???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?????� ?�?�.
15/08–?�???�?�?� ?????�?�.?�?????�?�?Y ???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?? ?�???z?�?�??, ?�???z?�?s ???�???� 03:00 ?�?z?? ?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?z??' ???�?�?�?? ?�???�?z?�?�?? ???z?�?s ?????�?� ?�-???�?� ?�???�, ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?� ???�?? ???? ?�?�?�?????� ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�???�?z?� ?�?�?�?? ???z???�?�?�. ?�?�???� ?�?�???? ?�?z?�?�?? , ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�???z?? ???� ?????�?? , ?�?�?? ?�???�?�?? ???�?????�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?????�?? ?�-???�?� ?�?z?�?????�?? ?�???�?� ???�?s ?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�?�?????? .
?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?z?�?z???�?�?� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?? ?�???�?� ?�???�?? ???? ?z???�?? ?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?s ?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?????�???� ?�?�?�???�?� ?�???�?� ?z?�?? ?�?�???? ???�?�?Y , ?�?�?? ?�?????�?� ?z?�?z?�?�??, ?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?? ??"?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�.
?�???z?�?s ?????�?� ?�?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?�-???�?� , ?�?�???�?s ?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�???� ?�???�?�?� ?�???�????. ?�?z?�?�?? ???�?????� ???�?� ?�???�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?????�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�???� 5 ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?z"?� ???�?????�?? ?z???�????.
13/08–?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ?�???�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???� .?�?�???�???�?? ?�?�?????�?� ?�?�?????�?? ?z?�???�?�?�,?z???�?�?�?�??,?z???�?�?�?� ???z?�???? ???�?? ?�???�?� ,???�?�???? ?�?�???�?? ?�???�?�. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ???�?� ???�?? ???�?? ?????�?�?�,?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?Y ?�?? ?????�?�?Y ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�.?�?�?�???? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?z?�???�?� ?�???�???� 13 ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?z?�?? ?�?� ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�??,?�?�?�???z?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?? ???�?�??. ?�?z?�?????� ???z?�?�?s ?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�?z?????� ???z?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?�?? ?�?�???�???�??

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�???� ?z?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�???�??,?z?????�?�-"?�?z?Y ?????�?�?Y"

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !