ארכיון פוסטים מהחודש "יוני, 2010"

?�?�???�?? ???? ?????�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?� ?�?�???? ?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???? ?????�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
20 ?????z?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? "???�?z?�?�?Y" ?�?????�??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z???�???? ???z?�???? ?�?�"?� a�� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?????�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?????� ?�?�?� ?�?�???? ?�???z?�?� ???????? ?�???�?�?? ?�???z?� ???�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�. 20 ?�?????z?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?z???�?�?�?Y ???�?z?�?�?Y ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??.

???�?z?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z???�???? ?�???�???�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?? ???�?z?�?�?Y.

???z?�???? ?�?�"?? - ?�???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�???�?� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?????? ?z???� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?? ?????�?�???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�?�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?????? ?�?z?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?� ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? ?�???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ?z?z???�???�?? ???�?z?�?�?�?? ???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???�??, ???????? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�'?�???�???� (?z???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�') ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?� ???? ???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?z?�???�?�?�?? ???�???? ?z?z???�?? ?�???�?�?�?Y ?????? ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???z?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?�???�.

?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????s ???�?z?�. ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�???�?�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?� ?z?�?s ?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???�???�?? ?�"???�?�???�??.

?�?�???�?�'?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?Y ???z???� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ???�???? ?????�?z?� ?z?�?z???�???�?? ???�?? ?????? ?z?�?�?Y ?�?�???�?�.

?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�??????-???�'?�???�???� ?????�?�?? (???�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?� ???�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??) ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?????�?? ???�???z?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�???z?�??.

?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????� ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�???z?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??.

?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z???????� ?�?z?�???� ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?� (?�?�?�?�???�?�??) .

?�?�???� ?z?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�?Y ?�?????? ?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?�???�?� ??-35 ???�?�???�??, ?�?�?? ?�?�?�???� 35 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z????, ?�???�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�???? ?�???? ?�???�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?? ?�???�???� ???�?�??, ?�?�?????� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�???�?� ?z?�???� ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?� ?z?????�?� ?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???�?�?? ?z???�?�???�?? ???? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????? ?�?? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?Y. ???�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?�???�?? ?�?�???� ?z?�?�???� ?z?z?�?�?? ???z?�?�??, ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�???�?? ?�?? ?????� ?�?�?�?�???�?�?? ?�???z?�?�??????.

?�?z?�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�???�???�???� ???�???�???� ?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�??, ?�???�???? ?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?????????�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�??, ?�?s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?� ?????????�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�???�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ???�?z?�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�"??. ?�?�?�???� ?�?�?????� ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?z?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?�??, ???s ?�?�?� ???? ?�????, ???? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??. ???�?Y, ?�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�. ?z?�?�, ?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�????, ?z?�?�???�??, ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�???�, ?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�, ?�?z???�?�?s, ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?z?�?�?z?� ?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???� ?�?z?� ?�?�?�???Y ???? ?�?�?z?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???? ?z???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???�?� ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�??, ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106 ???? ?�?? ?z?????�. ???�?�?�?� ???�?�???�???�??".

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???�???�???�?�?Y ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?� ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y. ?�?????�?�?� ?�?????�?� ?�?z?????� ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?� ???�?�?�?�?? ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�. ???�?� ?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

?�?�?� ?????�

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?� ?�???� ?�???�??

?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???????z?�?�?�??,?�???� ???�??,?z?�???�??,?�?�?�?�??,?z?�?�???�??/?z?�?�???�?? ?�?�?� ?????� ?�???s ?�?z?�?�?? ?�???�???� ?????�?�?? !

?�?�??"??: rishon106@gmail.com

???�?�?�, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??

???z?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????? ?z?�???�??

יום חמישי, 3 ביוני, 2010

?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?????�

???z?�?? ???� ?z?� ?�?�???s ?�???�?z?? ???s ?z?� ?z???????? !

?????z?�?? 2.6.2010 ?�?�?�???�?�?? ?�???�???? ?�"?�?�?�" ?�?�?�???? ?�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? "?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??" ???? ?�???�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�"?? ?z?�???�?�, ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�….. ???�??…. ?�?? ?z?�???�?�?� ?�?z?�?�?�…?� ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?z?� ?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�???� ?z????, ?�???z?�?�?� ?z?�?�???? ?�???� ???�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???� ?�?????� ?�?�???�: ?z?�?z?�?Y: ???�?� ???�?�?z?Y,?z?�?� ?�?�?�?�???�,?�?�?�?�?� ?�'?�?�?� ?�???�?� ?�?�?????� .

?�???? ???�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?? ??A� ???? !! ???� ?�?�???�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???z???? ?�?� ???? ?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�??….?�?z???� ???? ?�?�?? ?�???�??….?�?�???� ???� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?Y ?�?z?�?�?????� ?�?�???�?? !

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !A�