ארכיון פוסטים מהחודש "אוגוסט, 2010"

???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??
???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?�??
A�

?z????:?????� ?�?�?�?z?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??
?????�?�?�:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??:

?�?�?� ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�??"?? ?�?�???� ?�?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?????�?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s.

1. ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? - ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z???�???? ?�?� ?????�?� ?�?? ?� 20% ?�?????�?? ?�???�?�???�??. ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�????, ???? ???�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?????�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???�?? ?�???? ?�?Y ???�???? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ??"?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�???� ?�???�???� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�"??. ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�???? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???? ?�???�???� ?�?z???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�???� ???? ?�???�?z???�, ???�???� ???�???�?�???� ?????�?�??.

2. ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ???? ?�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?Y ?�?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�"?? ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?�, ?�?� ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???� ?�?� ???�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?�?? ???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?? ?�???�?� ???z???�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???� ?�?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�?�?�?? ???s ?�?�?� ???? ?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�.

3. ???�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???z?�?? ?�?�???� ?�???�??. ?z?�???z?�?? ?????� ???z?�???�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ???�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???z?�?�?� ?z?�?????�. ?�?�?�???�?� ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?? ???z???�?� ???�?? ?�?�???�?�??. ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�???�??, ?�?z?�???�?� ???�???�?? ?�?�???�, ?�???�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�?�?Y ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�????.?�?�?�?? ??', 29/08/10 ?�?�?�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????�, ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?� ???�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�??.

4. ?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ?�?z?�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??. ???�?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???? ???�???Y ?�?� ???�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?????z?�?�.???�?� ?�?�?????? ???�?�???? ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?????s ?�?�?????? ???�?�?????? ?�???� ?�???�??, ???�???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?Y ?� 1/9/10 ?�?�?Y ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ?????�?�?? ?????? ?�?�?? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�.

5. ?�???�?�?�?? - ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?????s ???�???�?�?� ?z???�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??, ???�?�?� ???�?? ???? ?????�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�???�?? ???� ?�?�?�?? ???�???�?? ?�???� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�.

6. ?�?z?�?�?Y ???�?�???�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z???�???? ???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?z???�???? ???�?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?z?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?� ???�?? ?�?�?? ?�?�??????.

?�?�?�???�?? ???? ?z?�?�?????�??, ?z?�?�?� ?????�?Y,???�???�?Y ?�?�?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

?�?�?�???�?? ???? ?z?�?�?????�??, ?z?�?�?� ?????�?Y,???�???�?Y ?�?�?�?z?�….

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

4,500 ???�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?z?� ???�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y!

???�???? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? "???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??", ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�???� ???z?� ?????�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?z?? ?�???�?z?� ?�?�??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?z?� "?�???�?�?� ?z?�?�?�?�???�??" ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�??????.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?????� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?????? ???�???�??. ?????�?�?�?� ?�?�?�???� ?z???�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�???�, ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?� ?�'???�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ?�?z???�?Y ?�?�???�?�???�, ?�?�?�?� ???�?????�, ???�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�??, ?????� ???�?�?�?Y ?�?�???�?�???�??, ?�?�???�?z?� ?�?�??.

?�-4,500 ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?�, 28.8. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�???� ?�?? ?�?�?? ???� ???z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ???? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???? ?z???s ?�?�?�???� ???�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�??.

?�???�?z?� ?�?�?? ?�???� ???? ?�?z?�?�?? ???? ???�?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? "?????�?� ?�?�", "?�?�???? ?�???�?�", "???�?? ???�?� ?�?�", "???�??", ?�"?�???�???�", ?�?�?z?�?�?s ???? "?�???�?? ?�?�???�?�", "?z?�???�?? ?z???�?�???s", "?z?�???Y", "?z???�?�?�??", "?�?�?�?? ?�?? ???????�???�?�?�" ?�???�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z??: " ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�, ?????? ???�?�, ?�??, ?�?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?z???? ?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�????, ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�???�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???z???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???? ???z?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ???�?� ?z???�?z??. ???�?� ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�".

?�?z???z?� ?�?� ?�?�?�?Y ?????� ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ???�???s ?�?z?�???s ?�-23 ?�???�???z?�??. ?�?�??: "?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?z?�?�?� ?�?z?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y, ?z?�?�?? ?�?? "?z?� ?�?�?�??" ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�, ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?????? ???�????, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�?�?�?? ???�?�?�, ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ?�???Y ?�?�???�?�?�?� ?????�?� ?z?�?????�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??". ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?� "?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?z?�?�"?� ?�???�???�?Y, ?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?� ???�?� ???? ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�???� ?????�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�???�??". ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�??.

?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y - Rishon4u.co.il

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�????: ?z?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?? ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y

יום שני, 2 באוגוסט, 2010

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? "?�?z?????�?? ???�?�???�?Y" ?�?�"?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?Y ???�?????�, ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�???�?? ?�?z???�?Y ?�?�?�?�?�, ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ?????� ?�?�?�?z?�?Y ?�???�?� ?�???�?� ???�?�?� ?z?�?�?�??,?�?�?�?�?� ?z?�???�?� ?�???�???�??,?z?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?????�?�??,?z?�???�??,?z?�?�???�?? ?�???�?�….
?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�:
?�?�"?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?????�: ???�?�?? ?�?�?????� ?�?�???? ?????z?�?�?�?? ???z???? ?z?�?�?�?? ???�?�???�?Y ?�???? ?�?�?z?�?? ?z?????z?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�???? ???�?�?????? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y…..

"???? ???�?� ?�???�?s ???�?�?�?? ?�?�?Y ?????z?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�???? ???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?�???�?Y ??-4 ?�?z?�??, ???�?� ?z???�?�?? ?�?�?�???? ?????z?�?�?�?? ?�?????� ???z???? ?z?�?�?�??", ???z?? ?�?�"?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�?�?�?Y ???? ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y, "?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?z???z?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ?�???�?�???�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?z?????�?? ???�?�?????? ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y, ?�?z?�?z???�???? ???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???????�?? ?�?? ?�?????z?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ?�???�?�???�??, ???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???�?? ???? ?�?�?�?�???? ???z???�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�???? ?�?�?Y ?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ???z?�?z?�?Y ?z?????�???�?�?? ?�?? ?????z?�?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???? ?�???????�?Y ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�' ???? ?z?�?? ???�?�?????? ?�?z?�?z?�?Y ?�?�???�???�", ???�?z?? ?�?�"?? ?�?�???�?� ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????�. ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?� ?�?z???�???� ?�?????�?�?Y ?�?z?????�?? ?�?�?Y ???z?�???? ?�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ???z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�???? ???�?s ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�???�?�?? ???�?�?�???? ?�?z?????�??. ?�?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z???z?s ?�?z???�?? ???? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z???�?�??.A�

???�?? ?�???�?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�???? ?�?? ???�?�?? ?�???�?�???� ?�???? ?z?????� ?�?? ?�?z???�???�??, ?�???�?�?????? ???�?z?�?? ???? 80%. "???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ???? ???�?z?�?Y ???z?z?Y ???? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?�?�??, ?�?z???? ?�?�?�??", ?????Y ?z?�?� ?�?�?z?Y ?�?�?�??, ?z?�?�"?? ???�?�???� ?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?s ???? ?�?????�?� ?�?�?????z?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ???�?�???�?� ?z?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�?? ?�?�????.A�A�

?????� ?�?�?�?z?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???z???� ?�?� ?????z?�?� ?�???�?s ???z?z?Y ???� ???? ?????�?? ?�???�?????� ?�???�, ?�???? ???? ?�?? ?�?z???�?�?�??. ???�?� ?????�?� ?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z???�?�?? ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?? ???? ?�?� ?z?�?� ?�???????�??, ?�?�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�?z???? ?�?z?�?� ?�?�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?? ?z?�?�?????�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�??.

?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?� ?z?�???�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�???Y ?�???�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?z?????� ?�???�?�???�?� ???� 5 ?z?�???�?�?Y ?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?�, ???�?�?? ?�?�?z?z?Y ?z???�?�?? ??-3000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�??.A�

?�"?� ???�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?z???? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?�?z???�?�?�??. ???�?�???�?� ???�?Y ?�?�???s ?�???�?�?? ?z???�?�?� ?�?z???�?� ???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�???� ?????�?�?�?�. ???�?�???�?� "?�?? ?z?�?�?? ?�?????�?? ?�???�???� ???�?�?� ???�?�??, ?�?�?? ?z???�???� ???z?�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?????�?�??. ???�?s ?�???� ?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?Y ?�?z???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?"

?????z?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?z?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�????:
???�?�?� ?�???Y !