ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y:?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?z???? ?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�???? . ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y "?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??". ?�?z???�???? ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?Y ?�?�????, ???????z?�?�?� ?�???�??, ???�?�???�??, ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�???�?? ?�?�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?z?�?�?�???�??-???�?�?? ?�???�?�.

?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s ?�?�?�??, ???s ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�????, ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?� ???? ?�?z?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�???�?�?� ?�???�??.

?z???? ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�??: ?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???? (?�?�?�?????�?? 11-18) ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�???� ???�?�?�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�. 10.66% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?z?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�, 5.68 ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?�??. ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y: 21.9% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�???� ?�???�?� ?�?�???�?�?? ???z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?�??.

?�?�?Y ?�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�??, ???z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ???�?�?�?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???� ???z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�?�??.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?? ?�?�???? ?�?�???s ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??! ?�?�?�?� ?�?�?? ?�???? ?�?�?????� ?�?�???�. ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??. ?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�?? ???�?�?�??, ???z?�?�?�???? ?�?????�?�?�???? ?�?�?�???� ?�?� ?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�?? ?�?????z?�??.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ?�???�??: ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???z?� ?�???�?�?�?�, ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�, ?�???�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?z???�?�?? ?�???�?z?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�???? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y:"?�?????� ???�???� ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�????.?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?z???????Y ???�?�?s ???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?z?�?? ?z?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y. ???�?� ?z?�???�?? ???�???�?? ???�???s ?z???�?�?z?�, ?�???z???? ???? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z???Y ???�?z??, ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�. ???? ?�?�???�???�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�???� ???�??, ?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?z???�?� ???z???�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�???�??, ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??.

?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?�, ???? ???z?�?�???� ?????�???s ?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�.
???? ?z?�?? ???�?????�?�?Y ?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???� ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? www.rishonlezion.muni.il ?�?�?�???�?z?� ?�?????�?�?Y ?z???�??:
03-9503568/ 03-9656257

???�?�?� ?�???Y !

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????s ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�????.

?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?????� ?�?????s ?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z???z?� ?z?z???? ?z?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� , ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y, ?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?z?? ?�???�?Y ?�???�?� ?????� ???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ?�???�??.

?????�???�?? ?�?�?�???� ?�-300 ?�?�???�??, ?�?�????, ???�?�?� ?�?�?�?�?s, ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?????� ?�?z???�?�?�?�??. ???�?�?� ???�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?z???�?�?�?�??, ?�???�?z?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

???�???z?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�??", ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???s ?�?????�, "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�??.

?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????s ?�???�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�???�?Y ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?? ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�??.

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ???z?? ?????�?? ?�???�???�??: "?z?z?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ???? ?z?z?�?� ?�???�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�????.

?z?????z?�?? ?z?�?z?� ?�?? ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?�.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?Y ?????�?z?�??. ???�?Y, ?�?z???�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?????�?? ???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�?�???? ???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???????�?�?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?� ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?? ???�?�. ?�?�?�???�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ???�???� ???z?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ???z?�?�?z?�?? ?�?�?????�?�??, ?�???? ?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�???�?�?? ???�?z?�?�?z?� ?z?�?????? ???? ?�?�???�?�".

?z?�"?� ???z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y: ?z?�?z?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?� ?????�?Y.
?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?? ?�???�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !
?�?�?????? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

12/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 07:10 ???????s ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�???�. ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�??, ?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???� ???? ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?????? ?�???? ?�?�?�?�. ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�.?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ?�?�?? ?z?�?�???�?� ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?z?????�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�???� ?z??"?? ?�?? ?�?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ???�?�?z"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�. ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ??"?� ?�?�?z"?� ???� ?????????�?s 14/12/09.
11/12 ?�???? ?z?�???�?�?Y ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�??"?� ???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?Y ?�?????�??"?�.?�?�?�?�?� ???? ?�?????s ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ???�????.
?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�?�?? ???z???� ???? ?�?� ?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ???�???? ?�???z?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?z?�?? ?????�?� ?�?�?�??.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�??:?�. ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???s 2500 ?�"?� 2. ?????�?�?? ?�?� ?�' 2500 ?�"?� 3. ?????�?�?? ???�?z?�?? ?�???s 3000 ?�"?� 4. ?z???�?? ?�?�?? ???� 14.12.09 ?�?�?�?? ?�?z?�?� 20 ?????�??"?� ?�???� ?�?�?�???? ?�?�?? ???? ?�?z???�???�?�?? ?�???�?�.?�.?�..
10/12 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?�??.
?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?????�?Y ?�?�???s ?�?z?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�???? ?�?�?Y 15 ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?? 14.5 ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?????� ?z?�?�?�???�?? ?z???�. ?�???z?�?s ?????�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?� ???z?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ???�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?�?�??, ?�?z?�???s ?�???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?� ???z???�?? ?�???�?? ?�?�?????�??. ?�???�?� ?�?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ???s ?????? ?�?�???�?? ?z???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???�?�?�?�?? ???�???�???� ?????� ?�???�?�?�. ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?�???�???�?� ???z?�?�??, ?�?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ???�???�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???z???�?? ???? ?�?�?�?�?�.
?�?�???�?Y ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� ?????????�?s 11/12/09.
?�?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�???�?�?� ???s ???? ?�?z?????� ?�?? ?�???�?z?� ?z?�?�?�?�. ?????�?? ?�????, ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
10/12?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ?????�?�.
?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?� ?�???? ?�?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?�???�?�??' ?�???z?? ?????�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?z?�?????� ???z?�?�??.
?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�???�?�. ?�?�?�?�?????� ???�???Y ?�?� ?�???� ?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�, ?�???? ?�?�?? ?????�?�?Y.
?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???z???�?? ???� ???�?? ?�?�???�?�?�??.
06/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? 6/12
?�?�?�?? 6.12.09 ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�??"?� ???�?�?z"?� ?�???�?? ?????�???� ?�?�?�?�?? ?????�???z?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???Y. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�??, ?�???�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?????� ?�?�???Y ?�?�???�???z?�???�, ?�?�?�???? ?�?? ???? ?�???�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?? 3.12.09 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�???? ???�???�?�?Y ?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???? ???? ?�?�?�???? ?z?�?z?�?????� ?�?�?�?z?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ???�?�?? ?z?z?�???�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?z"?� ?????�???� ?�?�?????? ?z???�?? ???� ?�?�?????� ???�???? ?�???�?� ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�.
08/12 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�.
?�???????�?s 8/12/09 ?�?�???� 21:00 ?�?�?�???� ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� 14 ?????�??"?�.?????�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????� ?z???�?s ?�?????� ,?�?? ?�???�?� ?�???s ?�?�???�?Y ?z???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?� ?�?� ?�?�?? ???�?� ?z?�?????� ?�?z?�?�??, , ???�???�?� ???? ?�?�????.?????�?? ?�???z?�?z?�?�?? ?z?� ?�???� ?�?�???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?z?�?�??,?�?�?Y ?�?????� ?�?z?�?�?? 9 ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?z???�?� ?z?�?�?�.
?�?z?� ?�?Y ?�???�?� ???�?�?� :16 ?z?�?�?�?�??,?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?????� ???�?�?z?�???�??,?�???� ?z?�???z?�??,?�?�?� ?�?????�???� ?�?�?�???�?Y,?�???? ?�?? 200 ?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�??.?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?? ???s ???�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�.
?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???�.
?�?????�???s 06.12.09 ???z?�?s ???�???� 19.20 ?�?�???� ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?� ?z?�?z?? ?�?�?�?? , ?�?�?�???� ?????�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�?Y ???�?�???�?� .?�?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?z?�?z?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? .?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?????Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???s ?�???�?Y ?�???�?� ?�???? ?�?�?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?�?�?? ???z?�?�?�.???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?� ?�????.?�?�?�?� ?????Y ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�???�?�?�???????�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.?�.?�.
06/12 ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????�??.
?�???????�?s 6/12/09 ?�?�?�???� 16:20 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?�.?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?� ?z???�?? ???????�?� ?�???�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�.?�???�?�?� ?�???�??,???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?Y.?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?s ???�???? ???�?�???z?� ?�?�?�???�??
?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� , ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?????� ?�?�?�?z?Y, ?�???�?�?� ?�?�?????? ?�?�?????� ???�???� ?�?z?�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�???� .

?�?� ?�?�??: "???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?�…"

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???? ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??:"???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???�???� ?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??, ?�???�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?�???? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y, ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?????�?z?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?� "?�?????�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�?? ?�??????, ?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�?? ?�?�???� ?????�?z?�, ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�????.

???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?z?� ?�?�?????? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???? ?�?�???�?? ???? ?�?z???�?� ?�?????�?z?�?? ???� ???�?�???z?�?? ?�?z?�???????�?�??.

???�?� ?z???z?�?Y ?�???�?Y ?�?????�?�?�?? ?�???? ?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?z?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?????�?s".

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?� ???� ???? ?�?�???�?�?�, ?????? ?�?? ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???�. "???�?� ?�?�???? ?z?�???Y, ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?????? ???�?� ???? ?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??". ?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?z?�?z???�???�?? ???? ?z???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, "???? ?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?z?�?????� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�???? ?�?�-300 ?????? ???�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?�, ?�???�?? ?�????-???�?�?� ?z???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?z?� ???? 390 ?????? ???�?�, ?�?�?? ?�?� ?????�???� ?z???�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?� ?�?�??, ???�???�?�?� ???????�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?� ???z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ???�?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�?????� ???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?� ???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�, "?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??", ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�??, ?�?� "???�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?�??????. ???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?�, ?�?????�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??: ?z?�?� ???�?� ?�?�???� ???�?? ???�?�???�?�?? ???????�?z?�??, ???�?�???z?�?? ?????�?z?�?? ?�???�?�???z?�?? ?�?z?�???�???�?? ?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??.

?z?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?????????�???�?�?� ???�?�?� ?�?�????, ?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�???�?� ?z?�?�???z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�????, ???�?�???? ?�?????�?�??, ?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????? ?�?z?�?�?�?� ???z???�?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?? ???�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� 2010. ?�-11 ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�???�??, ?�?�?z???�?????� ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?�.

???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?Y, ???z?� ?�?? ???�???� ?�?Y ?�"??, ?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?????�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�???? ?�?�?�???� ???�?�?????? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�????, ?�?z?� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???� ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???� ?z?�??.

?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?� ?????�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?z???�?� ?�?�?�???�, ????-?�?�?�?� ?�?z???�?Y ?�?Y-?�???�?�, ?z?�?�?� ???�?�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?Y ?�?�?�?� ?????�?Y ?????�?�, ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�, ?z?? ???�?� ???�?�?z?Y, ?z?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?????z?�?�?? ?????� ?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??-?�?�?? ?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� 31.10.2009 ?�???�?�?�?? ?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???� 10:00 ?�?�?�?�?? ?�???� ?�???� 14:00 ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ,???�?�?�?�???? ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�?z???�?? ?�???�???� ???�?? ?z???�?�?�?� ???z?�???? ?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?????�?? ?�?�???�?�?? ?z???�?� ?????�?� ?�???�?�?� ???�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�??.

???�?????�?? ?�?�???�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�??

?z?�?????? ?�?�?????? ?z?�?�?�?? ???? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???�?? '?�'?� ?�?�???�?�??, ???�?�?� ?????�??"?� ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???� ?�???????�?s 28.10.09 ?�?�???� 11:00 ???????s ?�?z???� ?�?????z?� ???�?�?�???�?�.

???�???�???�
?�?Y: 82
?�?�?z???�: 160 ??"?z
?z?�?�?� ?�?�?�?�: ?z????
???�?�:?�?�?�??
???�?� ?z?�?�?? ?�'?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�?� ???�?�???� ???? ?�???�??.

?�?�?�?� ???????�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�.

?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?????? ?????�??"?� ???� ???�?? ???�?�?? ?z?�?????� ???�???? ?�?�?�?�?� 100.

?????z?�?�???� ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
10/10 ?�?z?�???s ?z?�?z???? ?�?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?Y ???? ?�?�?�???� ???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?� ???�???�, ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�, ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?� ???? ???�???� ?�?�?�???? ?z?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?z?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�???�,?�???�???�?� ???�???? ?�???�???� . ?�?????� ?z?�???? ?�?� ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�???� ?�?�?�???� ?�???� ?�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?�???�?Y ?�?�???? ?�?� ?�?�?? ?�???? ???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�???� ?�?�?????s ?�?z?�?�"?� ???� ???�?�?? 12/10/09 .

?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? 9/10/09 ?�???�???�?� ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�"?�, ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???z???Y ???�?�?? ?z?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?????z?�?? ?�?z?�?�"?� ???�???? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�?? ???? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?� ?z?�?�?�???�?�?�?? . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?z???? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???? ???�?? . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�-10/10?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z???? ???�?�?� ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 10 ?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???� ?�?� ???z?�?s ???�???� 14:00 ?�?�?� ?????�?� ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?? ???�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?� ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?� ?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� . ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ???? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z???? ???�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???? ?�?� ?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�?�?� ???�?z?� ???s ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? . ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�?????� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???� .

?�-9/10 ?�?????�?�?Y ???�?�?� ?�?�?????�?�??, ?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?z?????�?? "?�???�?�???�??" ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?????�??"?� ?�???????�?s 25/09/09, ?�?�???�?�?� ??"?� ?z???�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�???� ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�???� ?�?�?? ???? ?z?�?�???�?�??, ???�?s ?�???�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???z?????�?�?Y ?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�?????z?� ???z?????�?�?Y ???�?�?�???�??, ?????�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?Y. ?�?z?????�?�?Y ???�???? ???? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?????? ?????�??"?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�??, ???s ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�??. ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�????. ?z???�???? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 11/10/09 ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? .

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?????�?� ??"?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? . ?�?z?????�?�?Y ?z???? ???�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�???�?� ???� ?�???�?�?� ?�?�?? ???�?Y . ???�?????? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? . ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???� . ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� , ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????. ?z???�???� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 12/10 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�"??.

09/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ???�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y?�?�?�?? 09.10.09 ???z?�?s ???�???� 02.00 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?�.???z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 16.5 ?�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?????s ?�?�???� 01.50 ?z?�?�?�?� ???z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???� ???�???�?? ?�?z?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?� .?�?�"?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?? ???�???� ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�.???�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?� ?�???�???� ???�???� , ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???� ?�?�?????� ?�?�???�.?�???z?�?s ???z?�?�?? ?z?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?� ?z?�?? ?�?� ???�?z?�?� ?�??.?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�??.?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� , ?�?�?�?? ?�?�???s .?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�???�?�???� ???�???? ???�???� ???� ?�???�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???� ?????�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???�???�.?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?????� ???�?�?????�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?�???�.?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? , ???? ???�?� ???�?????�?? ,???? ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�?�???�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?� ?�?�?? ???�???�. ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�??. ?z???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????s ?�???????�?s 09/10/09 ???� ???�?�?? 12/10/09.

09/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�??.?�?�?�?? 08.10.09 ?�?�?�?? ?�?� ???�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?� ???�?Y ?z?�?�?� ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?????� ?�?�?� ?�???�?�.?�???? ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? , ?????Y ?�?�???�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?????�. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?s 09/10/09 ?�???�???� ?z???�?? ?�?�??, ?????� ?�?� ?�' ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�??.

07/10?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?z?�?� ?�?�???? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z???�?� ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?z?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?z?? ?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?z???? ?z?�?? ?�?????�?? ?z???�?? ???�???� ?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ?�?�???� ???? ?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ???�???� ???�???? ?�???�???� . ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???????�??, ???? ???�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?� ???z???�??.

04/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? 22.2.09 ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?? 25 ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?????�???� ???? ?�?s ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�???z?? ???� ?????�?? ???z???� ?z?�?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ???z?�. ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?z?????�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?� ???z?� ?�?�?� 2 ?�?�???�?? ?�???�, ???????�?? ?�?z?????�?�?�?? 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???� ?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?z???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�???�, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?z"?� ???�?????�?? ?z???�???�.

05/10 :?�???????�?s 03.10.09 ?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�. ?�?z?????�?�?Y ?�???�?� 1992 ?????Y ?�?� ?�???????�?s ?�?�"?? ?�???z?�?s ???�???� 01:00 ?�???? ?�?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�??"?�, ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???�?� ?z???�?� ???�?� ?z?�???Y ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�???�??,. ???????�???� ?�?�?�?�?� ?� ???�?? ???�???� ?�???? ?�?�???�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? ?�???? ???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�?� ???? ?�?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???� ?�???? ?�?�???�?�???� ?�?? ?�?�???�?�. ???�?� ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�???? ?�???s 20 ?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?z?�?�??. ?�?z?????�?�?Y ?????Y ?�?� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?????�??"?� ?�???�?? ???? ?z???�?? ?�???�?�.
?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? , ?�?z?�???s ?�?�?�?????� ?�?�?? ???? ???�?z?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ???�?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�???? ???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?s ??"?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�.

05/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?� ?�???�?�?z?�?? .?�???�?�?? ?????�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????? . ?�?�?�?????�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�"?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?? ?�?�?? ???�?� ???�???�?� ?�???�?? ???�???� ?z?�?�?? ???�?�?�?? . ?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???� ?�???�???� ?????�?� . ???�?�???�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�?�?s ?�?�???Y ???� ?z?�?� ???? ?�?z???�?� ?�???�?�?? ?????�?� . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�???� , ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?????�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?s ???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�"?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?? ???�???� . ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???�???� , ?�???�???? ?�?�???�?�?� ???z???�?? , ?�?????�?� ???�???� ?�???�?�?? ?????� .?�???z?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? , ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?????s ?z???�???� /?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? .

05/10?�???�???� ?�?�?�???? ?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�?? ?z?�?�?�?? ,???�?? ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? 78 ?�?????�??"?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?????� ?�?????� ??"?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?? . ?�???�?�???? ?�???�???� ?�???� ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?�????.???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�?? . ???? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? . ?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�????.

?�???�???�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?z?z?�?????? ?�?�??????-???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

20/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?? ???�?z?�?Y ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�????"?? ?�?????�??"?� , ???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?� ?�?�???� ???�?z?�?Y ?????�?? ?�?�???� ?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???z?�?????�. ,?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?z?�?Y ?�???? ?�?�???? ?�?�?� ???�???? , ???�"?? ?�?� ???�???�?�?�?? ???? ???�???�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� 6 ???�?�?�??, ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?z???�???�?�?? ?�?????�?? ,?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

19/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???????�?s ?�?�"?? ?�???�?�?� ???�?? ?�?????�??"?�, ?�?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?????�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?�?�?� ?�???�?� 39 ?�?????�??"?�, ???�?s ?�???�?� ?z?�?? ?z?�???�?s ?z?�?�?�?� ?z???s ?z?�???z?? ???�?�???? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?z???? ?z?�?z?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???Y ?�?� ?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�?� ???�?�?� ???�???�?� ?z???�?? ???�?�?�??. ?�???�?? ?�?�?�????.

19/09 ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z?�?z?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�???� ?�???????�?s 19.09.09 ?�?�???� 08:30 ???????s ,???? ?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?????� .?�?� ?�?????�?� ?z???�?�?� ?�?????�?? , ???z?�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???� 5 ?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?z?�?� ???z???�?�?� ?????�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???? ?z?????�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?�?�???� ?� 5 ???z???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�???? ?�???�?? 2 ?�?�???� ?�?�???� ???�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?�???�?� . ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�. ?�???�?�???� ?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???? ?�?�???� ?�?????�?� ???�?�?? ?�?�???�??.?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ???�?�???� ?�?????Y ?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ???? ?�?�?�?�???z?� ???? ?�???�?�?�?? .?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?�?�. ?�???�???� 2 ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�??"?�.

19/09 ?z???�?? ?�?�/?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�???�???�?? ?z?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ?�?�?�?� ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ?�???� ,?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�?� . ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???? ???�?? ?�???�???� ?�2 ?z??"?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�???�???? ?z???�?? . ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?� ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???? ???�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?Y ?�???? ?z???�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???� ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�????,???????�?s ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�,?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�???�.

18/09 ???�?� ?�???z?�?s ???�???� 04:10 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�"?Y 70 ,?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?Y ?z?�?�?? ???�?�?? ?�?� ?�?Y ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?Y ??.?� 057505182 ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�?z??' ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�??.?�?�?z?Y ?z?�"?? ?�?????�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�??.?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?z?� ???�???�?�.?�?�?�???� ?�???�???� ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�?�?�??. ?�???�???� ?z?z?�???�?? ?�?�?�?�?? . ?�?�?�?�???� ?�?�???�???� ???�?z"?? ?z???�?�.?�?�?�?z?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?z???�?? ???z?�?�???? ???�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?� .

17/09 ?�???�???�?�?? ???�?�???� ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???� ?�?�???? ?�?�?z?�?s ???z???�???� ?�?? ?�?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�??,?�???�???�?�?? ?z???????�?s 14.09.09 , ?�?z?� ?�?Y ???�?????� 2 ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� " ???? ?�?�?�?�?�?? " ???�???�?�?� ?�???�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???� ???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�?? ??"?� ?�?�?z"?� , ?�???�?�?�?? ?z???�???� ?�?�?�???�?� 2 ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�, ?z?�?�?�?� ?�?�?? ???z?�???� , ?�?�?�?�?�?? ?????� ???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?????s ?z???�???? ???� 21:00 ?�?�?�?�?????� ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�?? .

17/09 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?z?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� ?�?????�??"?�. ?�?z?�???s ?�"?�???�?�?� " ???z?�?�?? ???�?????� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?�???�?? ?�???? ???? ?�?s 660 ?�"?� ?�?�?Y 5 ?z?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???z?�?�?�?� ?�?z?�??. ???�?�?�?� ???�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ???�.?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????� ?�?�???�?�?� ?z?�???�?? ?????�??"?�.

14/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?� ?????�?� ?�???????�?s ?�?�"?? ,???z?�?s ???�???� 15:30 ,?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�???�,?z???�?�?� ?�???�?�?� , ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� , ?�?z?�?� ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�???�?? . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?s ?�???�?� ???s ???�???Y ?�???�?z?? ?�???�???�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�?� ?�?????�???Y. ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�???�?� ???s ?�?� ???� ?�???�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�???? ???�?�?� ?�???� ?z?z?�?� . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�???� ,?�?z???�???� ?�?�?????s.

14/09 ?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�???????�?s 26/8/09 ?�?�?�?? ?�???� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y.?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???? ?�?�?????? ?�???�???� ?�?????� ???�???� ?�???�?z?�. ?z?�???� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?????�?�???� ?�?? ???�"?� ?�?�?? ?�???? ???�???? ?????�?? ?z???z?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z???�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�??"?� ?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�. ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�???s ?�?? ?�?�?�?�???� . ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?z"?� ?�???�?? ?�?????�??"?�. ?�.?� .

14/09 ?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ???�?�???�. ?�?�?�?? ?�???z?�?s ???�???� 11:15 ?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ???�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?Y?�?�?�?�?�. ???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?????�???� ?z?�???�?�?? ?�???�???? ?�?�???? ???�?� ?z?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�???� 400 ?�"?� ?�???�?�?Y. ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???? ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� . ?????Y ?�?�?�?�?????� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� "?????z?�?�" ???�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?� ???s ???? ?�?�?� ?z???�???� ???�???� ?�?�?? ???�?�???�. ???�?�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?? ?z?�?? ?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?z?�???�?�??.
?�???�?�???� ?�?z?�???� 400 ?�"?� ???�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?�???�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

14/09 ?�???�???� ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?z?�?? . ???z?�?s ???�???� 00:47 ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???? ?�?????�??"?� , ?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�"?? ???�?�?�?� ???�?�?�???� , ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?? ?z???�?� ?�?�?�?�???� ?????�?� ?�?� ?�?�???�?� ?�???�?� ?�???�?� ?�?� ?�?�?� ?�???? ???�?? ?????�?� ?�?�???�?�???? . ?�?�"?? ?�???�???� ?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?z"?� ?�???�?? ?�?????�??"?� ???�?????�?? ?z???�???? . ?�.?�.

13/09 ?�???z?�?s ???�???� 10:30 ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?z"?� ?????�??"?� , ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�?? ?z?�?????�?� ???�?� ?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?????� ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�?????Y ?�?� ???�?� ???? ?�?�???? ?z???�?�?� ?�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�??"?? ?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???? 50 ?�"?� ???�?�?�?� ?z??"?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?Y. ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?????�?? ?z???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?? ?�???�??

יום רביעי, 1 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?????�?�?�?� ?�???�?�?? 89 ?�?� ?�???????�?s 29.06.09 ?�?�?�???� ?z???�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� 1988 ?�?????�??"?�. ?�?? ???????�???� ?�?????� ???�?z?� ?z?�?�???�?? ?????�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�. ???????�???� ???? ?�???� ?z?z???�?�?� ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?z?� ?�?Y ???�???�?? ?�?� ?�???� ???�???�?? ?�?�?z?� ???�?z?� ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???s ???? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ???z?�???? ???? ?�???�????. ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?� ???? ???�?�?� ?�?�?????�?? ???�???� ?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�?z?� ?????�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?� ?????? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�??.

?�???????�?s 29.06.09 ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???� ?????�?Y ?�???�' ?�???s ?�?z?�?�?�?? 28 ?????�??"?� ?????�???� ?�?�?�?? . ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?� ???z?�?�?? ?�?�???�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?z?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?�?�- ?�?z?�?�?z?Y, ?�?z???? ???�???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�.?????�?? ?�?z???? ???�?�?�?� ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ???? ?�?z?�?�?? ?????? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? .

?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?????�?z?�??

יום שלישי, 23 ביוני, 2009

?z???�?z?� ?�?????�?z?�??-?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�???�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?z???�???? ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?Y ???? ?�?�?�?� ?�???�?? ?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ?? a�� 30 ?�?�?? ?�?�?????? ???????�?�?� ?�?�?�?� ?�?????�?�?�???�?�??,??"?� ???�?Y ?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?z?�?? ?�?�?????s ???�???? ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�.

???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�?????� ?�?????� ???�?�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???? ?�?z?�???�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??,?�???�???? ?�?z???�???�?�??,?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?????? ?�?z?�?�?? ?z?�???�???�?�?� ?�???�?� ???�???? ?????�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?????�?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�,?�?� ?�?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ???�???�?? ?�?�?�???? ??"?� ???�?Y ?z?�?�?� ?�???�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?????????? ???� ???�?�?�?Y ?�???? ?�???�?�?�?�?�??.

?�???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�???? ?�?� ?�?�?� ???? ?????�?�???�?� ?�???�?z???� ?�?� "?�?�?�?Y ?�?z?�?????� ???�?Y ?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?? ???� ?�???�?? ?�?�???� ???? ???�?�???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?� ?z?�?�???� ?�?Y ?�?�?? ???�???�???� ?�?????�?z?�?? ?�?????�?? ?�?�???�???? ?�?� ?�?z?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?????�?� ?z???�???�?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?z?????�?z?�,?�?�?Y ?????�?? ?�?�???�???? ?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???Y ?�???�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?� ???�?�???� ???�?� ?� -2006 ?�?z???� ?�???� ?�?�?�?? ???? ?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???�?�?�?� ???�?�?�?�?Y ?????� ?�?�?�?Y,???�?�?�?s ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�".

???�?�?�?Y ?�?� ?�???? ?�?z?�???�?�?Y ???�?Y ???�?�?? ???z?�?????� ?�?z?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?????�?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???? ?�???s ?�?�?? ?�???? ???? ?z?�?? ?????? ???? ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ???�???? ???z???�?? ?�???? ?�?�?�???? ???? ?�???�?�???� .

?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?�?Y ???�?? ?�?????�?�?� ?�?� ???�???�???�?? ?????�?z?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�?�?�??!