ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?Y ?z?�?�????

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????? ?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? .?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?�???�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?????? ?z?�?�?z?�?? ???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�???? ?�- 58,000 ?�?�?�??, ?�???�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? 1970. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-12/11/09, ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?????�?�?� 2030 ?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? 2015 ?�???�?�?�?s ???z???z?s ???????�???�???� (?�?�?�?�) ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?s.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?�?z???�?� ?z?????�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�???????�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?�???�???�.

?z?????? ?�???? ?�?? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�???? ?z???�???? ?�?�?????? ?�???????�?? ???? ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�???�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?Y ???�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?? ?�???? ?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?s ?�?z?�???� ???? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�???? ???�?�?�?�?�".

???�?� ?z?�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�. ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???????�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�, ???? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� (?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�), ?????? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�????, ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?z?? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?z???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?????� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�???�?? ?z?????�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�?�???�????".

???�???�?�???�?? ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?????? ???�?z????, ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�?z?????? ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 12.11.09. ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???? "?�?????� ???�?�?�?Y" ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?z???�?�?�?�??, ?????�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�???�?�.

???�???�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???Y ?�?�???�?� ???z?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?????�?�?� ?�?�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?z?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???z???� ?�?� ???�?????? ?�?�???� ?�?�??".

???? ???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?Y ?�?z?�???� ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�??-?�?�???�?? ???�?�???�?�?Y.

?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�??: ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ???????�?�?�, ???�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�???? ?�?�?z?�?? ???????�??, ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�???? ?z?�?�???�.

???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??.

???�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?z?�???�?�?Y ?�?z?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�??:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�.

?�?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�?z?�?�?? ,?�?�???� ?z?�???�?�?Y ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ??…?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y, ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�???Y ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?? , ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?? ???�?�???�?? ???z?�???�?�?Y.

???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�???s ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ,???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� , ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�???? ?????� ?�?�???� ,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???�?Y ???�?�????, ?????� ?�?�?�???�?�???� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?? ,?�?�?� ?�?�?????Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?� ???�?�?z?Y ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???s ?�?� ???�?? ?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?????�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�. ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?????� ?�?�?�???�?�???�,???�?Y ?????� ?�???�?? ?z?�???� ???�'?z?� ?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ???�?�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y, ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??," ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�???s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?�???�?? ?�?�????"

?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�,?�???????�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,?�?�?????�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ???�?� ?�?�?Y. ?z?????? ?�?�?�?�?�??,?�?�?�???� ???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??.

???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�???�,?�?�?????�?� ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??,?????�?????� ?�?�???????�,?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?????� ?�?�???� ?�???�?�?? ???�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????�?� ?z?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?s ?�?z?�?�???? ?�???�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�?�?Y,???�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?? .

?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ??"?�:?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�.?�?? ?�???? ?�?z???z?� ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�??.

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s,???�?� ?�?�?Y " ?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�???? ???�- 9000 ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?z?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�' ?�?�?�?�?Y ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? "

?z?�?�???? ?�?????�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?�?�?�?Y " ???�?� ?�???� ?�?�???�?�??,?z?�?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?z?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�?�?�?� ?�?� ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???? ?�?? ?z?� ?�?z???????� ?�???�?�?? ?????�?�?? ???�???�?�???? ?�?????�?z?�?� ?z???�???�?� , ?�?z?�???Y ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?? ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?z?�???� ?????�?�?� ,?�?????�?????�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

"?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�"

יום חמישי, 17 בספטמבר, 2009

"?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�"

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?????s ???�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?????� ?????�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�??.

?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�"?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�,?�?�?�?�?s ?�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?�?Y,?�?�?�???? ?�???�?�?�?�,?z?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?z?�?�?Y ?????�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�".

?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ???? ???�???�?? ???�?�?�???? ???�?�?� ???z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?z?????z?�?�?� ?z?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?????z?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ?�?�?? ?z?�???? ?�?�???? ?????z?�?�?? ?�?�???� ?�"?? ?z?z?�?z?? ?�?�???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�??. ?�?z???z?� ?�?�?�???�?� ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ???????z?�?�?� ?�?z???�?�?? ?z?�???� ?�?�???? ?????�?�?? ?�?z?�?z?� ???????? ?�?????�?� ?�???z?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�?� ?�?????�?�?Y.

???�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�???�?�???� ???�?? ?z?�???�?�?? ?z-4 ?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?s,?�???�?? ???�?�?�?�,?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y.

?z?????? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?? ???�?z?�???� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???z???Y ???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?z?� ?�?�????.

?????�?�?� ?�?z?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?z?�???� ?????�?�???�??
?????�?�?�?�?? ?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

A�

40 ?z???�?�?Y a�? ???�?�?z?? ???�???z?�?? ???�?�????

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

40 ?z???�?�?Y a�? ???�?�?z?? ???�???z?�?? ???�?�????

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

40 ?z???�?�?Y a�? ?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�???�?�?� ??"?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?z?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�?? ?�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???� ?�???�?? ???�?�?? ?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?????s ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�???? ?�?? ,???�?�?Y ???�?? ?�???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) .

???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?z?�, ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�??"?� ?z?????�?�?? ???? ?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ,?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�-72 ?�?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?????? ?�?�???�?�?� ?�?????�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?????� 650 ?z?�?�?�?�??.

?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???? ???�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?? "?z?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�".

?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?�?� "?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???�?Y"
?�???�?? ?�???�?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?� ?�?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�?� ?????�???�?�?� ???�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?? 40 ?z?�???�?Y a�? ???�?�?z?? ???�???z?� ???�?�???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?????�?�?�???? ?�?? ???�?�???????� ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?z?� ???? ?????�?z???? ?�?? ???�?�?Y ???�?? ?�???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) ?�"?? ???�?? ?�???�?�???� ???? ?�?�???z?? ?�?????�?z???? ?????�?�???? ?�???�?? ?�?�???? ?�?????�?? ?�?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�?� ?�?z???�???? ???�?z?�?s ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�: " ?z?�?�?�?? ?�?�?� ???????�?? ???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?z?�???�?� ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?????�???s ?�?�?�?? , ?�?z?�?? ?�???�?�???????�?? ?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�??,?�?�?�?�???� ???� ?z?????�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�"??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y!

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום רביעי, 12 באוגוסט, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

1.?�-7/8/2009?�?????�?�?�?� ?�?� ???z?�?s ???�???� 01:30 ?�?z???� ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?� ?????�??"?� ?�?�???�?? ?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???� ???�???� ?�???� ?�?�?Y ?�???�?� ?�?? ???z?� ???�???� ?�???� , ???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???????� ???? ?�???� , ???�?� ?�?�?�?� ?�???z?�?s ?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� . ?z?�?�?�???? ?z?�?�?� ?�???� ???�???� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?????? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? .
2.?�-7/8/2009?�?????�?�?Y ?�???�?Y ?�?� ?�???? ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�, ?�?�?� ?????�?� ?�???�?Y ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?z?�?� ?�????. ?????�?? ?�???�???� ??????, ???�?�?� ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�???�?�?�?? ???????�?� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ???�???�. ?�?�???� ?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?� ???s ?�?�???�?? ?z?�?�?� ??"?� ?�?�?�?� ?�?�???? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?????�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?� ?????�???� ?�?�???� ???? ?�???�?�. ?�?????�?�?�?? ???�?????� ?�?�?�?�?�?�??. 4 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ?????�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?� ???? ?�???�?�?Y, ?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?????�???�??. ?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?????� ???z???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?z"?� ?�?z?�?�"?�, ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
3.?�?�?�?? 07.08.09 ???z?�?s ???�???� 06.40 ?�???z?? ?????�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�???�?� 1986 ???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z?????�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?Y 15 ?�?�?�?�?� ?z?z?�?� ???? ?�?????�?�?Y ?�???� ?�???z?? ???� ?�?�?�?? ?�?�???? , ?????�?? ?�?�?z?????�?�?Y ?????� ???z???�?? ???� ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???Y ???z?????�?�?Y ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�.???z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?z?�"?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?�.?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�??, ???�?�?? ???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�????. ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� 9/8/2009
4. ?�?�?�?? 8.8.09 ?�?�???� 03.30 ???????s ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�. ?�?z???? ?�?� 3 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z?????�?�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?????�??"?� ?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?s ???�?�?�?? ???z?�???�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????� ?????�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�???�?�?z?�?? 100 ?�"?� ?�?z?�?�??.
?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?z?� ?????�???�??, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ???s ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ???�????, 2 ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ??"?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�. ?�?z?�?�"?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?�?????�?s ?z???�???? ???� ?? 11/8/09..

?????z?�?�?�: A�???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום חמישי, 2 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???????�?s 30.08.09 ?�???�?�?? ?�?z?�?�?� ??"?? ???�???�?? ???? ???�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??-?�?�?Y. ?�?�?�?�?? ?�???�?� 1988 ?�?�?�?� ???�?�"?� ?�?�???�???�?Y ???�?�???? ???�?�?�?? ???�?�???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?�?????� ?z???? ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�???� ?�???�?� 1958, ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�?� ???�?�?�?? ???�?z?� ?�?�???� ?z?�?Y ?�?�???�?? ???�???� ?�???? ???�???� ?�?�?�??, ???? ???�?�?? ???� ???�???? ?�???? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?Y ?z???�?�, ?�?z?????�?�?Y ?�???�?�?�?Y ?�???z?�???�?? ?z?????�?s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�???? ???�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�?????� ?????Y ?�?� ?�?�???�?? ??"?� ?�?z?????�?�?Y ???? ?�?z?????�?s ?�???�?Y ?�???�?�?�?Y ?�???z?�???�?? ?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???? ?�?z?????�?�?Y.?�?z?� ?�?Y ???�???Y ?�?� ?�???� ???? ?�???�?�?Y. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�..
?�-30/6 ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�???�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�???�???�?Y 49 ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?� ???�?? ???�?�?�?Y ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�???� , ???�???� ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???z???�, ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�???�?? ???�?� ???�???? ?z?�?�???�?Y ?�?z?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�???� ?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???� ???? ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?� .???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�?z?z???�?Y ???�. ?�?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?? . ???�?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�???� ???�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�????.

?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ???�???�?? ?�?�???�??

יום חמישי, 2 ביולי, 2009

?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� 3.7.09 ???�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z???�?????�?? ?�?�?�???�??, "?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?z?�???� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�?z?????� ?�???�??, ?�?�?? ?z?�???� 13:00 .

?????�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?? ?????�?z?� ???? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? "?�???Y ?�?�???? " ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?Y ???? ?�???�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�???�???? ???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�???�??.

?�???�???�?? ?�?�?????�?� ?�?�???�?? ?z?�?? 7 ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�??: ?z?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�??, ?�?�????, ?�???�?�?? , ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�???� ???z???�?� ?�?? 70 ?z???? ?�?�?�???�?? ???�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�. ?�???�???�?? ?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?? 36 ?�?�?�?�?? (?�?�?? ?�???� 6 ?�?�?�?�??) ?�?????�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?? ?�?z?? , ?�?�?� ?�?z?? ?�?�?z??.

???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? , ?�???�?�?�?? ?�?�???� 17:00 ?�?z?�?�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?z?Y !

???�?�?z?�???? ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?�??

יום שני, 15 ביוני, 2009

?�?�?�?�???? " ?�???�???� ?�?�???????�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�" ???�???z?�?? ?�?�?�???� ???�?z?�???? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�???�

?�?�?�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?????? ???? ?�?�???�?? ???z???�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ???? ?�?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?�???�?z?� ?z?????�?? ???? ?�???� ?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ???�?� ?�???�?z?� ?�?�?�?? ???�?z?�???? ?�?�?? ?�?�?�???�?� ??"?� ?�?�?�?� (?�?�?�?�) ?�???�?�???�?� ?�?�???z?� ?????z?�?� ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?z?�???? ?�?�?? ,?z???�???�?? ?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?�?� ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�???�?�?? ?�???�?? ???z?? ?�?� ?�?z???�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?? ???z?�?�?s ?????� ???�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???z?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�?z?�???? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�???�???� ?�?�?�?????� ?�?z?�?�?�?z?� ?�?�?z???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???z?� ???�?� ?�?�???� ?�?????�?? ?z?z?�?�?�?? ?�?z?? ?�?z?� ???�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?z?? cats ?�???�?�…. ?�???z?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?z?�???? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?z?? ?�?�???� ???�?� ?z?�?�?� ???�?z?�???? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�??.

?�?�?????? ?�?????� ?�?�???� ?�?�???�?� ?�???�?z?� ???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?� ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?� ?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�?? , ?�?�???? ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???�???� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?� ?�"?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?�?� "?�?�?�?�" ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?Y "?�?�?? ?�?�???�" (?�?�???�?�?Y ???�???� ?�?�???� ?????z?�). ?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???�???� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?�?? ???�?�?� ???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�.

?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?z???� ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?? ?�???�???�?�?? ???z?�?� ???? ???�???�?�?? ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?�?�?� ???�?z?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�??.

?z?�?�?�?�?? ???? ?�?z???z?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 4 ביוני, 2009

?z?�?�?�?�?? ???? ?�?z???z?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?????? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ???�???� ???�?�?� ???? ?�?z???z?�?Y.

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???????�?�?? ?�?????z?�?�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?????� 9-12 ?�?�?�???�?�?? ???z?�?�?� ?z?�???�?� "?z???z?�?Y ?????�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???� ?????s. ?�?z?� ?�?z?�?�?�? ?�?�?�?�?Y ???�?�?????�???� ?z?????�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?????? ?�?�???? ?????�?�?Y www.kotar-rishon-lezion.org.il ?�?�?�?z?�?s ?z?�?�?� ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?� ???? ?�?z???z?�?Y ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�' 8.6.09 ?�?�?Y ?�?�???�?? 16:00-20:00.
?z???????�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???? ?????�?�?Y-?????z"?� ?�?�???� 16:00.

?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ???? ?�?z?�?????�?�?? ???z?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?z???�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?�???� ?????�?? ?�?z?????�?? ???�???� ???? ???�?�?? ?�?z???z?�?Y ?�?�?� ?�?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?????�?? ?�?�???� ?????s.

???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?????�?? 9 a�� 12
?�?� ???�?�???�?? ?z?????� ?�?????�?�?Y 03-9689700, 03-9689720 ?�?�?? ?� ?�?�??"??: irit@rishon-lezion.org.il ?�???� : ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�?????? ?�?�???? ?????�?�?Y www.kotar-rishon-lezion.org.il

???� ???? ???�?????�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�??.