ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??"

?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ,?�?�?�?�

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?????�?? ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y ,???�?z?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�??: ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�??

?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?� !

?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�???�?? ???? ?�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?? !

?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ???? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�??

?�???? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?Y

?�?�???�?�?� ?�?�?�???�??:

1) ???? ???�?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ???�???�?�?? ?�???? ?�?�?�???�

2) ?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�'

3) ???? ?z???z?�?�?? ?�?�?z???�?? ?�?�?�?�??

* ???? ???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�???�?? ! ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ! ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ! ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ! ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?z?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ! ?�?�???�??: "…?�?? ???? ?�???z???� ???�?� ?z?� ?????�?�?? ! ?z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� …." ! ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?? ?�???z???� ???????z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ,?�???�???� ???�?� ???�?? ?�?????� ? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ! ???�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�???�?� ?�???�?�?Y ?�?z?�?�?????� ! ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�?� ! ???�???? ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ???�?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?

???� ?�???�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?? ?�?????�?? ?�???? ???� ?�???�?z?� ?�?�???�???�?? ?�???z?� ?�?�?z?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� .?�?? ?�?s ?�?�?� ?�?�?� ???�???�?�?� ?A�?z?� ?�?????�?? ? ???�?�???? ? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?? ? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ? ???� ???�?�???�?? ?

?�?�??"?? ?z?�?�?� ?????�?Y:A�rishon106@gmail.com

???�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ???? ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???????�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??:
???�?? ?�?�?�?�?�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�???�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ???�?? ?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ???�?�?? 2008.

?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???� ?�?�?? 16. ?�?�?? ?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?z?? ?�?z???�"??… ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 8. ?�?�?z???�?? ?z???z?�?� ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? 14 ?�?�?�?�?�?? "?�???�?�???�?�?Y" ?�???�?�?� ?�?????�?z?�??, ?�?z???� ?�?�?? ?�?�?? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ???�???? ???�?z?Y ?�?�?�?????�?z?�.

?????�?? ?�???�?�?�?�?? a�� ?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ?�?�'?�?�?�. ?????�?? (21), ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�?�'?�?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???Y ?�?�???�???�?�.

?�?�?z?�?s ???�???� ???�?�?�?z?�?�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?????? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?? 2006. ?????�?? ?z?????z?�?? ?�?z?�???�?�?Y "???z?�?????�-?�?�" ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?Y.

?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?????�?�???????�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ???�???�", ???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�"???�???�?z?�?�???�?�".
???????�?�?? ?�?�???�?�?z?Y a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�???�?�???�??.

?�???�?�?Y ?z?�???�??, ?�?�???�?Y ?z?�?�????, ?�?�?�?????z?Y ?�?????� ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�??.

?�???�?�'?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?z?Y ???? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�???�??.

?z???�?�?�?� ?�???�?z?� ?�?z?�?�?�?�?� ?????�?? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?�?� ?�?�?�????, ?�'?�?�?�?� ?????�?�?� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�???? ?�?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?????�?� ??"???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ??"?� ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??.

?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?�?�?�?�, ?�?�???? ?�?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�.

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.
???? ?????�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?�?????�?? ???�??, ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y".

*?z?�"?� ???z?�?�?�??:

1. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ?????�?? ?�???�?�?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�.

2. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�??.

3. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?z????-?z?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�???�?�???????� ?�"???�???�?z?�?�???�?�".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?z?� ?�???�?�???? ???�???? ???? ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?�:

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

?�?�?�???� ???�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y -???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�

?�?�?�?????? ?�?�"?� ??"?� ?�?z?�?? ?�???�?�, ???�?s ?�?z?� ?�?z?Y ?????�?�?? ???�???z?�?

???? ?�?�?�?? ?�?�???Y ???�???? ???� 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ???z?�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�"?� ???�?�?� ?z?�?�???? ?�?z?�???�, ?????�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 50% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ?????�?? ?z?�?Y, ???�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?????�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� 5% ?z???s ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�"?�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?????�?�???�?? ???�?z?�?�?? ?�???� ???�?�???�?�?�??: 1. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?�: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

2. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??: ?�?� ???�?�?�?� ???�?s 90 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??.

???? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�???�??: ?�?????�?? ?z?????�?? ?�?? ?�?z?�?�?�/?? (?�??, ?z??' ?�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?�?�?�??, ?z??' ?????�?�?Y/?�?�?�?�).
?z??' ?�?�?�"?� ?�?z??' ?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�???�. ?????z?�?????�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�?�?� (?�?z?�?�?� ?�?�?�).
???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�/ ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??, ?�?�???Y ???�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�?? ?�?z???�???�: 03-9674253 ???� ???�?�???�?�?�?Y ???�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???�?�??: ???�' ?�???�?�???�?? 2 , ?????�??"?�.

?�?�?�?????? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???s ???? ?????? ?�?�?�?????? ???? ?�???�?�???�. ?z?� ?????�?�?? ?????�?�?? ???�?? ?�?s?

?�???�?�???�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?�"?� ???? ?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�???�. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�, ?????�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�, ???�?s 30 ?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?� ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ??.?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�, ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�"?�, ?�?�???? ?�?????�?� ?�?z?????�??: ?�??, ?�???�?�??, ?z??' ?�?�?�?? ?�?�???�?z?�.

?�?�?�?????? ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�??, ???s ???? ???�?�???? ???? ?�?�?�???? ?�???�?�??. ?z?� ?�?z?�?z???�???

???�"?� ???�?�?� 44 ??' ?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�???�, ???�??"?� 1974: "?�?� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z???�???� ?�?�?�?Y, ?�?? ?????? ?�???�?z?? ?�?�?z???Y ???? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?z???Y ?�???? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?Y ?????�?�?�?? ?�?�, ?�???? ???�?� ?�?�?z?�???�???� ?z???�?�???�".

???? ?�?�???z???? ???? ?�?�"?� ?�?�?�?�?�?�, ?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�"?�?

?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ???�?�?? ?z?�?�???z?�?? ???� ???z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�/?�???????� ?????�???�?? ?�?�?�??, ?z?�???�???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????? ???�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?z???�???� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?????????�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ???�"?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? (?�?�?�?�?�), ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?�??.

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
10/10 ?�?z?�???s ?z?�?z???? ?�?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?Y ???? ?�?�?�???� ???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?� ???�???�, ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�, ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?� ???? ???�???� ?�?�?�???? ?z?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?z?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�???� ?�?�???� ?????�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�???�,?�???�???�?� ???�???? ?�???�???� . ?�?????� ?z?�???? ?�?� ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�???� ?�?�?�???� ?�???� ?�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?�???�?Y ?�?�???? ?�?� ?�?�?? ?�???? ???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�???� ?�?�?????s ?�?z?�?�"?� ???� ???�?�?? 12/10/09 .

?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? 9/10/09 ?�???�???�?� ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�"?�, ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???z???Y ???�?�?? ?z?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?????z?�?? ?�?z?�?�"?� ???�???? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�?? ???? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?� ?z?�?�?�???�?�?�?? . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?z???? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???? ???�?? . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�-10/10?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z???? ???�?�?� ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 10 ?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???� ?�?� ???z?�?s ???�???� 14:00 ?�?�?� ?????�?� ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?? ???�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?� ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?� ?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� . ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ???? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z???? ???�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???? ?�?� ?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�?�?� ???�?z?� ???s ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? . ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�?????� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???� .

?�-9/10 ?�?????�?�?Y ???�?�?� ?�?�?????�?�??, ?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?z?????�?? "?�???�?�???�??" ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?????�??"?� ?�???????�?s 25/09/09, ?�?�???�?�?� ??"?� ?z???�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�???� ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�???� ?�?�?? ???? ?z?�?�???�?�??, ???�?s ?�???�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???z?????�?�?Y ?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�?????z?� ???z?????�?�?Y ???�?�?�???�??, ?????�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?Y. ?�?z?????�?�?Y ???�???? ???? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?????? ?????�??"?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�??, ???s ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�??. ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�????. ?z???�???? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 11/10/09 ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? .

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?????�?� ??"?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? . ?�?z?????�?�?Y ?z???? ???�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�???�?� ???� ?�???�?�?� ?�?�?? ???�?Y . ???�?????? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? . ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???� . ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� , ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????. ?z???�???� ?�?�?????s ???� ???�?�?? 12/10 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�"??.

09/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ???�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y?�?�?�?? 09.10.09 ???z?�?s ???�???� 02.00 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?�.???z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?Y 16.5 ?�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?????s ?�?�???� 01.50 ?z?�?�?�?� ???z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???� ???�???�?? ?�?z?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?� .?�?�"?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?? ???�???� ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�.???�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?� ?�???�???� ???�???� , ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???� ?�?�?????� ?�?�???�.?�???z?�?s ???z?�?�?? ?z?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?� ?z?�?? ?�?� ???�?z?�?� ?�??.?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�??.?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� , ?�?�?�?? ?�?�???s .?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�???�?�???� ???�???? ???�???� ???� ?�???�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???� ?????�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?? ???�???�.?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?????� ???�?�?????�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?�???�.?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? , ???? ???�?� ???�?????�?? ,???? ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�?�???�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?� ?�?�?? ???�???�. ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�??. ?z???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????s ?�???????�?s 09/10/09 ???� ???�?�?? 12/10/09.

09/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�??.?�?�?�?? 08.10.09 ?�?�?�?? ?�?� ???�?�???� ???�?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?� ???�?Y ?z?�?�?� ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?????� ?�?�?� ?�???�?�.?�???? ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? , ?????Y ?�?�???�?�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?????�. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?s 09/10/09 ?�???�???� ?z???�?? ?�?�??, ?????� ?�?� ?�' ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�??.

07/10?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?z?�?� ?�?�???? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z???�?� ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?z?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?z?? ?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?z???? ?z?�?? ?�?????�?? ?z???�?? ???�???� ?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ?�?�???� ???? ?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ???�???� ???�???? ?�???�???� . ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???????�??, ???? ???�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?� ???z???�??.

04/10?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? 22.2.09 ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?? 25 ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?????�???� ???? ?�?s ?�?�?�?�???� ?????�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�???z?? ???� ?????�?? ???z???� ?z?�?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ???z?�. ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?z?????�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?� ???z?� ?�?�?� 2 ?�?�???�?? ?�???�, ???????�?? ?�?z?????�?�?�?? 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???� ?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?z???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�???�, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?z"?� ???�?????�?? ?z???�???�.

05/10 :?�???????�?s 03.10.09 ?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�. ?�?z?????�?�?Y ?�???�?� 1992 ?????Y ?�?� ?�???????�?s ?�?�"?? ?�???z?�?s ???�???� 01:00 ?�???? ?�?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�??"?�, ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???�?� ?z???�?� ???�?� ?z?�???Y ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�???�??,. ???????�???� ?�?�?�?�?� ?� ???�?? ???�???� ?�???? ?�?�???�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? ?�???? ???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?z?z?�?� ???? ?�?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???� ?�???? ?�?�???�?�???� ?�?? ?�?�???�?�. ???�?� ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�???? ?�???s 20 ?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?z?�?�??. ?�?z?????�?�?Y ?????Y ?�?� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?????�??"?� ?�???�?? ???? ?z???�?? ?�???�?�.
?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? , ?�?z?�???s ?�?�?�?????� ?�?�?? ???? ???�?z?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ???�?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�???? ???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?s ??"?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�.

05/10 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?� ?�???�?�?z?�?? .?�???�?�?? ?????�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????? . ?�?�?�?????�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�"?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?? ?�?�?? ???�?� ???�???�?� ?�???�?? ???�???� ?z?�?�?? ???�?�?�?? . ?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???� ?�???�???� ?????�?� . ???�?�???�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�?�?s ?�?�???Y ???� ?z?�?� ???? ?�?z???�?� ?�???�?�?? ?????�?� . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�???� , ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?????�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?s ???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�"?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?? ???�???� . ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???�???� , ?�???�???? ?�?�???�?�?� ???z???�?? , ?�?????�?� ???�???� ?�???�?�?? ?????� .?�???z?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? , ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?????s ?z???�???� /?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? .

05/10?�???�???� ?�?�?�???? ?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�?? ?z?�?�?�?? ,???�?? ?�?�???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? 78 ?�?????�??"?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?????� ?�?????� ??"?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?? . ?�???�?�???? ?�???�???� ?�???� ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?�????.???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�?? . ???? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? . ?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�????.

?????�??"?�?�??…?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�??!

יום שני, 12 באוקטובר, 2009

?z????:???�???�?� ?�?�?�???�?�?�(?�?�???�?�:"?z?�?�???�?�?� ?�?? ???�???�?�")

?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?z???�???�, ?�?� ?�?�???�?� ?z???� ?�???�?�?� ???? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???? 2005

?�?� ???�?� ?�???�?�???�??, ?�?z?� ???�?� ???�?�???�?Y, ?�?z?� ?�???? ?z?�?�?? ???�???�…?�?�?�?�??.

???z?� ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�???�?Y?
???�?� ???�?�???�?Y ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�, (?�?�?�?? ?�???� ?z?????�?�?Y-???�?�?�?Y) ?�?� ?�?�?? ?�?? ???� ?�?�?�??, ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�, ?�???? ?????�?� ???�???? ?z?�?�?Y ?�?�?�???� ?????�???�?�?�… ???�?� ?�?�?? ?�?�?� ?????�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�.

?�???????�?Y ?�?�?�???? ???�?�?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?�, ?z?�?�?�?? ???�?�???�?Y ???? ?�?�?�???� ?�???�?� ?????�???�??, ?�?�?�?? ?z???�?�?� ???? ?�???�?� ?�???�?? ???�????.

?�???�?�?� ?�???????�?????�?� ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�??..(?�?�???� ???�?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�???�??..) ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�???� ?�?�?? ???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?? ?z???�?�?�.

?�?�???�???�?? ?�???� ?�?�???�?�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?�?? ?????? ???�???�?? ?�???? ?�?s ?�???�?�?�?? ???� ?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�???�???�?? ?????�?�, ???�?????�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�?Y ???? ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?z???� ?z???�?�?z?� ?�?z???�?�???� ???? ?�?z???? ?�?�?�?�?Y ???�?�?� ?z?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?�. ???? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�???�?? ?�???� ???�?�?�???� ?�???�???� ?�?�???�?�?� ?�???Y. ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?� ?�?? ?�?????? ???�???�?�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�, ?�???Y.

???�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�, ?�???�??. ???z?�?�?? ?????�?? ?????�?�?� . ?????? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?z?�?? ???�???� ???? ?�?z?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�???� ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???s ?�?z?�?�??.

???�?� ?�?� ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�??, ?z???�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�?� ?�?????�?? ?�?�?? ?z?� ?�?�?�???? ???�?? ?????�?�?? ?�?�??…
???�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?�??.
03-9689747-8-9
???�?????? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�, ?�?�?????�?� ???�???�?�?� ???? ?�???�?? ?�???�???�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�??.
??', ?�, ?�, ?�, 09:00-19:00 - ???�?�??!
?�' - 09:00-11:00

?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�???�??.
???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�??.
??????…?�?�?� ???z?�?�??. (?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?Y - 11/10/09) ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ???�???� ???�. ?�?? ?�?�???�?� ?�???� ?z?�?�?� ???�??… ???�?�?� ???z?�???� ?�?�?????�?? ?????z?�?�
???�???????�?? ???�???�?�

?????z?�?�?? ?�?z?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !
A�

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???Y ?�?????�?�?? ?�???�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???????�?�??-???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ???�?? ???z?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? "?????�?�?Y ???????�?�??" ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?� ???? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?????� ?????�?? ?�?? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?????�?Y ?????�?� ???�???�?????? ???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?????�?� ???????�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?�?? 2009. ?z?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?� ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?z?�"?z ???? ???�???�?�??, ?�?�?�???�?? ?????�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?????? ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??".

???�?� ?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??" ?�?�?�?? ?z???�?s ?�?�???� ?????�?�?� ?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ??"?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z?�???�?�. ?z???????� ?�?? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?????�?�?�??, ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???� ???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�. ?�"?? ?z?�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?z?z?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�??. ?�?�?�?�?z?�, ?z???z?�?Y ?z?�?�, ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???s ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?s ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�???�??. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�- 35 ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�-10,000 ???�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????� ?�?????�?�??.

"?z???????�?� ?�?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?z?Y ?�?z?????� ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ???� ?�???�??" ???�?z?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?? ?�?�?????�, ?�?�?� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?????�?�?�?�. ?�?z?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?Y? ?z???�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�???Y ???????�?�?? ???�?????? ???�?z?? ?�???�???�?Y ???�?z?� ?z?�?�?� ?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�???? ?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?�???? ?????�?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�??. ???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?????�?Y ?�?�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?z?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ???z???Y ?�?�?�?�?�?? ?z?????� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??.

?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�?�???�, ?�???�???�?�???� ?�?? ?�?????� ?�???????�?�?� ?z???�?�?�?Y ?�?�???�, ?�?�???�?�?�???� ?�?? ?�?????� ???�?� ?�???� ,?�?z?�???�?? ???�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�. "?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� ?�?�???? ?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?????�?�??, ???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????�.

"?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?� "???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??" ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?z?�???�?� ?�???�??" ???�?z?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?z?� ?�???� ?�?�?�?�?� ???�?????? ???? ?�???�?�?�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?�???�?�?? ?�???�?�.

?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�-?z?�?�?? ?�?�?�?�?????z?� ???�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�??. ?�???�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?s ?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�, ???�?�?? ???? ?z???? ???�?�?z?? ?�???� ?z?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?Y ?�???z?�???�?? ?�???�???�?Y ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?????�. ?�?�?�???�?�?? ?z?�???�?� ?�"?? ?z?�?�, ?�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?�???�?� , ???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?????�?�, ???�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?????�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?????�?�?Y, ???�?�???�?z?????� ?�???�?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�??.

?�???? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�
?�"?? ???�?� ?z?�?�

?????�?�?Y ???�???� ?z?? ?????�???�?�?�

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???�???� ?z?? ?????�???�?�?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?z?�???�?�?Y ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� (16) ?�?�?�?� ???�?�?� ?� 10 ?�?z?�?? ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?� .

?�?????�?�?�?? ???�???�?�?� ???�?�???? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ???�???z?�?? ?�???�?????�?�, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�- 80 ?�?�?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�, ?�?�?? 8 ?�?�?�?�?�?? ?z-10 ?z?�?�?�?�??, ?????? ?�?�???�! ?�???�?? 2 ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?�?z?� ?�???�?�?� ?�?�-8 ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�.

???�?�???? ?�???�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?Y ?�???� 8, ?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?�?z???? ?�???�???�?�?�. ?�???? ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�??.

?�???�??, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�???z?�?? ?�???�???? ?????�?? ?�?�?????? ?�?�?�-?z?? ?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?�. ?�?????�?�?�?? ?�?� ?�?�?????� ???? ?�?�?�?? ?z 1000 ?�?�?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ???�???�?�?�, ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�???�???? ?�?????�?�?Y ???�?�??????, ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?Y ?z?�?�???�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?Y ?z???�?�?????�?�?�.

?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ???�???�?�?�, ???�???�?� ???�?�?? ??"?� ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�???�???z?�??, ?�?�???�?� "???z?Y ?�?�?�?????�?z?�".

?�?�"?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???????� ???�?�-?z?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?�, ?z????: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�-?z?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?z???z?�?? ?�???�??, ?�?�?????�?� ???�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�????".

?????�???�?�?� ?�???� ?�?�?�?�?�???�?� ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?Y ?????? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�-?z?? ?�?�???� ???�?�???�???????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?�???� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�???? ???�?�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�???? ???�?�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�???� ?�?�?????� ?????�?? ?�?? ?�?�???? ?z???�???�?�?�?? ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�.

?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?????� ?�?? ?z???�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�, ?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ???�???�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?z?????� ???z?�?�?? ?�???�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?? ??"?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�???�?�?�.

?z???�???�?�?�??- ?�?�??: "?�???�?�?? ???�???z?�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�???? ?�???�?z?z?�?? ?�?�?�?? ?�??????. ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?z?�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�??, ?�???�?z?�?�?? ???�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�??, ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�???? ???�"?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�???�, ?z???�?�?? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�???� ?�?�?� ?�?�???s ?�?�?�???? ?�?�???? ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?�???s ?�???�?????? ???� ?�?????�????.

???�?????�, ?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?� ?z???�???�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???� ???�?�?�?Y, ?�?�?�?z???? ???�?�???�?� ?�???�???? ???�?�??. ?z?????? ?�?�?�???� ?????�??, ?�?�?? ???z?�?�?? ?�???�???� ?�?? ???�?�??, ?�???� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�????, ???�?�???� ???? ?�???z?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�?z?� ???�?�?? ?�?�?�?�??. ???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?????�??, ?�?�?? ?�???s ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�?�?z??, ???� ?�?�?????�?� ???z?�?�?? ???�??.

???�?� ?z?�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�???�?? ???�?s, ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�???�???� ?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?z?�?�?z??. ???�?� ?�?z?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�??. ???�?� ?z?�?�?� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ???�???�?�, ???? ?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?? ?�???�??".A�

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !A�

???� ???�?�?� - ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ???� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?????�?�?� ?�?�?????? ?z???�???�?? ???�?�?? ?�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???? ???� ?�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???? ?z???�?s ?z?????� ???�???�?s ???�?? ?�?z?Y ?�?�????.

?�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?????� ???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ???�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ?�"?�?�?�?? ???�?Y" ?�?z???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?? ???z?�?s ?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�.

?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�???�?? ?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???� ???�?�?�, ???z?�?s ?�?????�?�?? ?????? ???�???�?? ???? ?z?�?? ???�???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?s ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?????�.

???� ?�?�?�??, ?�?????�?� ?�???�?�?�?�?? ?????�?? ???? ?z?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�???�?? 2 ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�???�?z???�?Y ?????�???? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ???� ?�???�?�?� ???� ???? ???� ?�?�?�?�??. ?z?�?�?�??, ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???? ?z?�?? ???�?�?? ???� ???�?�?� ???� ???� ?�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?�??:

a�? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???? ?z?�???�?� ?�?�?�???� (?�???�?�?� ?�???�?�???�?? 2)
24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� - ?�???�?s ?�???�???�?? ?�?? 5 a�? ?�?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�.
a�? ?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�???? ?�?�?????? ?�?z?�???� - ?�???�?s ?�???�???�?? ?�?? 5 a�? ?�?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�.
a�? ?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?????�?????�?�?� ?z?????? ?�?�?�???� www.rlz-bitachon.co.il ???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? tav_r@walla.co.il ?�???�???? ???? ?�?z???z?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? JPG ???� TIFF - ?�???�?? ?z???�???�??.

?�?z???z?�?�?? ?�?�?�???�?�??:

a�? ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?? + ???�?� ?�?�???�?�??.
a�? ?�?�???�?? ???�?�?�?�?Y ???? ?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�.
a�? ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�???� ?�?�?�?s ???z?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???� ???� ?�?z?????�?� ?�?�???�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?z?�?�?� 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?�.
a�? ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?? - ?�?�???? ?�?�?�?� ???�??.
a�? ???�???�?? ?�???s 5 a�? - ?�?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?�???? ?????�?????�?�?� ?�???�???� ?z???�???�??.

"???�?� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?� ???� ???�?�?� ???? ?�?z?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???? ???�, ?�?�?�?s ?????�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�???�?�???? ?�???�?�?????? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�??" ???�?z???? ?�?�?�?� ???�???Y ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�.

?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???? ???? ?z?�?? ?????? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�, ?�???�?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?� ???� ???� ?�?�?�??", ?z?�???�?�?� ???�???Y.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?z???� ?�?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�

יום רביעי, 12 באוגוסט, 2009

?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ???�??"?? 2008-2009,
?�?�?????�?� ?�???�?�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�" ?�-150 ?�???�?�??,
?z?�?�???� ?�' ?�???� ?�?�???� ?�'

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?? ???� ?z?�?????�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�".

???? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�???�?�?�?� - ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???� ?�?�?? - ???�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????�, ???�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?z?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?? ???�?�?? ?�?�?�???? ?�?????s ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y, ?�?z???z?� ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ???�?????� ???z?�??- ?z?�?�"?? ?�?z?�???? ???�?�???�?� ?�?�?????�, ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?� ?????�?????� ?�?�???????�, ?�???�?? ???�???� ?z?�?�???? ???�?? ?�?�???? ?�???�???�?�?�, ?z?�?�???? ???�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?� ?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?�?�??', ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????�.

?�???�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�" ?�?�?�?? ?�?�?�?? 1995 ?�?�?�?�?z?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ?�?�?�???�?? ?z?z?�???? ?�?�??????, ?�?z?????� ???�???�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???�???�?�?? ?�???�?Y ?�?� ?z?�?�?�???? ?z?�?�?? ?????�?�?�??.

?�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?? ???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�???�?? ???z???�???� ?z?�?�??. ?????� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�?????z?� ???�???�???�?�?? ?�?�???� ?�???�???????? ?�?�?z?�?�?� ?�???�?z?�, ?�?�?�?z?�?� ?z?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�.

?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�-150,000 a�?. ???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�- 1,200 ?z?�?�?�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�???� ???�?s ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????� ?�?????�?�???� ?�?? ?�???z?� ???�?�?z?�??, ?�???�?? ???�?�???�???� ?�???? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ?�???�?? ???�???�, ?�?z?�?�???� ?�???� ?�???�?? ?�???�??.

???�?�?� ?�?�???�?�?�?�, ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?????? ?�???�???�?�?�, ???z???� ?�?� "?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ???�???z?�?? ???�?�???�?� ?�???� ???�?z???�, ?�???? ?�?�?z?�?� ???�?z?� ?�?�?�?�, ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !