ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�?� ?????�?�?�?�"

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

    ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. "?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…a�? ?z?�???� ?????z?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ?�?�???�, ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???�: 17:45 ?z???�?�?? ?z?�?�?�???�?Y ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�"?? ???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?z?�, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y…….???�???? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???� ?z18:45 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ???�' ?�???�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�' ?�???�?�?� ???�?z?�?? ???�????, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y. ?�?�???�??: ?????� ?�???�???�?�?�,?�???� ?�???z?� ???�?� ?�???�??a�???, ???� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�???Y ???z?�???????�?Y, ?�?�a�??? ?�?????z?�?? ?�?�?�???? a�??�?�?�?�??a�? ???�?�???? a�????? ?z???? ???�?z?�??a�?, ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y……..?z???�?? -"?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�" -?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???�?? "???z?�???�??" ?z?�?�?? ?�' ?�?�?�?�???? ?�?�' ?????� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�' ???�?????� ?�?�?�?�?Y, ???�?�?? ?z?�?z?? ?z?�???�?�?� ?z?�?�?�: ?z?? ?z?�?� ?�?�???�??. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�?�?� ?�???�?�???�?�???�?� 16 ,?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?????z?� ?�?�??????……?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? - "?�?�?????� ?�?????�??"-?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 , ?�?�???� 21:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�' ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?z???�: ?�?????�?? ???�??. ?�?�?�?�?�??: ?z?�???�?z?�???�???Y ?z???�??, ?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�. ?�?�?�, ???�???�?Y ?????????? ?�???z?�?�?� 2017 , ?�?�?�?? ?�???z?�?�?? )?????�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�???�?? ?z?�?s ?�??????: 110 ?�?�?�?? ?z?�?�???? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ???? ?�?????�?? ?�?�???�?� ?�?�?????�?Y. ?????? ???�???�??. ?�?�?�?z?�?? ?�?????�???�?? ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? 3701 . ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??�-a�????�?? ???�?� ?�?� ?�??…a�? ?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 12.4.18 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???z?? 20 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? - ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??: ?z?�???� ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?? - ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???�?�???�: ?z?�?�???? "?�???�?�?�?�", ???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�???�?� ???�???�?? ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�????, ?�?�?z?�?s ?????�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?Y ?�?�???? ?????�?�?Y ?????z"?�-???�' ?????z"?� 7, ?�?�?z?� 4 ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y 12/4/18 ?�?�???� 17:00 ?�???�?�?�??: 17:00 ???�?�?? ?z?�?� ?�?�' ?�???�?z?� ?�?�???�???�?�, ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�???�???�, ???�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?z?z?�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. 17:45 ?????�?�???? ?z?�???�?�???�??- ?�?�?�???? ?�?�?z?? "?�?�???�?? ?�?�?�??", ?????�?�?Y ???�?�?�?Y . ???�?�?�?� ?�?�?�?????�: ?z?? ?z?�?� ?�???�?�?? 18:00 ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?????�?? ?�???�???�?z?�: 03-9689700 ?z???�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�.

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�??"?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???� ???�?�?� ?z?�?�?� ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????� ???? ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�"?� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�???�?Y ???�"?� ?�?�???� ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ?�- 23 ?z?�???�?� ???�???�?� ?�?�?Y ???�?? …?�?�?�?�?� ???? ?z?�???z?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???� ?�?�?????z?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�.

?????�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?� ???????�?�?Y 11 ?z?�???z?�?�?? ?z?????�?z?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� 10 ?z?�???z?�?�?? (???�?� ???�?????�?� ?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�).

?????�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???�.

???�"?� ?�?�?�?? ?�?Y 50, ?�???z?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?�?????�, ?�?�?�?�?� ?z?�???�???�?Y. ?�?z?�???s ???�?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??.

?�?z?� ?�?Y, ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�?? ?�???�?? "???�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ???�???�?Y ?�?�?�?�?� ?z?z?�?????? ?�?�??????….

יום שני, 15 ביוני, 2009

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?? ?�?z?????�?�?�?? ???? ?�?s ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�, ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???z?�?� ???�?� ???�?� ?�?�?�?�?�?�??,?�?�???�?� ???? ?�?�???� ???�?�?Y ???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�???z?� ???� ???�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�???� ???�?�?Y ?�???�?�?� ???? ?�???�?�?�.?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�"?� ?????� ?�?z???� ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???? .?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�??.?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�,?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?????�?�?? ?????�?? ?�?�?�?�???? ?�?� ?�?z???�?� ?�???�?� ?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�.

?�???????�?s ?�?�"?? ?�?�?� ?�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???�???� ?z???�?? ?�?????�??.?�?�?�?�?� ?�?�?????� ?�?????�?� ?�?�???? ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???�???�.?�?�?�?�?� ?�???�?� ?????�?�?� ?�?�?? ???�???� ???z???�?? ?�?? ?�???? ?�?�?�????.

?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?� ???�?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ???�???�?� ?z?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?Y.?�?�?�?????�?? ?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?????�?�?? ???�?� ?z?�?? ?�???? ??.?� ???�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?�.?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?? ???? ???�???� ?�?�???�?�?Y ?�?�?z?????�??,?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�"?� ?�?? ???�?�??.?z???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????s.

?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?z?????� ?�???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�???�.???�?� ?�?�?�?????�?? ???�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�. ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?????� ???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?z?�?�?�.?�?�???? ?�?�?� ?�?? ???�???? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�?�???? ?�?� ???�?????� ?�?�?�???� ???�?Y ???�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?????�.?�?????�?? ?�?�?�?�???�.

?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???� ?�???? ?�?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?�???� ?�?�?Y ?�???�?? ,?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?z?z?�?� ???? ?�?z?�?�?�??.?????�?? ?�?�?z?????�?�?Y ?�???Y ???� ???? ?�?�???�?�?Y ???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�???? ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ???z?�?????�.?�?z?????�?�?Y ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?? ???�?? ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?????�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?s ?z???�?? ?�?�?�??,?�???�?? ?�?�?�????.

?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�???? ?�?????�???�???�?�?�?? ?�?????s ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?????� ?z?�"?� ?�?�?�?????�?? ?z?�???�?�?�.?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ???�?� 4*4.?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�?????�?� ?�?�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?z?????� ???z?�?�?? ???? ?�?�???�?????�?? ?�?????�???�???�?�?�?? ?�?�?�'?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???? ?z?�?? ???�?�?�?�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?? .A�

?�-13/6/2009?�?????�?�?Y ?�?�?�?? ?�?� ?�???? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�???�?? ?�?????�??"?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�???� 01:00 ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?????�?�?Y ?�???� ?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?� ?�???� ???????�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?? ?z???�???� ?????�?� ?�???�?z?? ???� ???�?�?�?? ???� ???? ?�?�?????�?�?Y ?�?z?????�?�?Y ???�???� ?�?�???�?�?? ?????�?? ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?? ???�???�?� ???�?s ?�?�?�?? ?z???�???� ?????�?� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?? ???� ???? ?�?�?????�?�?Y ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?� ???�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�???? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�???�. ?�?z?????�?�?Y ?�?�?� ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�???�?? ?�???�?�?? ???�?? ???? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?? ?????�?� ?????�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?z?????�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�?� 84 ???�?�?� ?????�??"?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?z???�???� ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? .

?�-12/6/2009?�?????�?�?Y ???�?? ???? ?�?� ?�???�?�?� ?z???�?? ?�???z?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�??,???s ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?? ???? ???s 80,000 ?�"?� , ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???z?????�?�?Y ?�?�?� ???�???�?�?? ?z?z?�?� ???�?�?? ?�?�???? ?�?z?????�?�?Y ???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?? ?????�?� ?�???? ???? ?�???�?�?� ???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�???�?? ???� ???? ?�???�?� ?�?�?�???� ???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�???Y ???z?????�?�?Y ???�?????�?z???�?? ?�?? ?�?z?Y ?�???? ???? ?�?�?�?? ???� ???? ?�?�???? ?�?�?z?Y ?�?�?� ?�?�?? ?�?z?z?� ???? ?�???�?�?z?�?? ?�???� ?�???�?�?� , ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???z?????�?�?Y ?�???????�?s 10/6/09 ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?�???� ???z?�?????� ?�???z?? ???z?????�?�?Y ?�?� ?�?�???? ???? ?�?????�?�?� ?�???� ?�?z?�?????� . ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?� ???�?Y ???�?�?� ?�???�?�?? ???s ?�???�?�?? ?�?z?�?s ?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�?z?�?? ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� ?�?�?�??.

?�?�???� ?????�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�-?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 1 ביוני, 2009

?�?�???� ?????�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�! ?�?�?�?�?Y: ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�??

?????�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?????�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? "?z?�??" ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�???�??, ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?�?? ?�?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?z?z?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�?�?�?�.

?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�???�???�???� ?�?z?�?�???�?? ???? ?�"?� ?�?�???�?Y ???�???? (?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?z??) ?�?z???�?� ???�?? ?�???�???�?? ?�?z?z?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ,???�???Y ?�?�???�???�?� ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�??????:

i?? ?�?�?�???� ?� a�� L.G.R. (?�?�?�???� ?�?�?z?�?? ???�???�?????�?? ?z???�?�???? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�).
i?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ???�?�?z?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???????�???�?�?�??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?? (?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ???�???�??????).
i?? ?�?�?�???� ?� a�� B.T.I. (?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�).
i?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?� ?�?z?�??. ?�?�?� ?�?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�??.
i?? ?z?�?�???? ?�?�???z?� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?� ( ?z?�?�?�?� 431, ?�?�?�?� 20 ?�?�?�?�"?�).
i?? ?z?�?�?�"?? (?z?�?�???� ?�???�?�??): ???�?�?�???�?? ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�??.
i?? ?????�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�???? ?�?�???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?? (???? ???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�??).
i?? ?�?�???�?? ???????�?�?? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?? ( Pipistrellus Kuhli Ikhawan ) ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???� ???�???�?�?�??. ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?� ( 2-3 ??"?z) ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?? ???�???�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?� ???� ?z?????� ?�???�?�?� ???�?�?� ???�??. ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?�??, ?z?�???�?�?�?? ?z???�?�?�??. ?�?�?z?�?� ?�???????�?�?? ?z?�?�?�?� ?????????�???�?�?� "?�???�?�?�" ???�?�?z?�?� ?�?z???????�?? ?�?�?�???s ?�?z?Y ?�?�"??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� a�� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?z?????�"?� ?�?z?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� (?�?z?� ?�?? ?�???????�?�??) ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?????�???s ?�?�?�?�?�?? ???�?�??.

?�?�?� ?�?�?�???Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�. ???�?�?�?s, ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?????? ?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�????, ???�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?�?�?�?� ???�A� ?�"?? ???�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??

???�?z???�?? 61 ???z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 4 במאי, 2009

???�?z???�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�???�???�?Y ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ???? 61 ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?z?�?�?? ???�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? 1982 ?�?� ?�?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�???� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�???????�?Y ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?????� ???�?� ?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�???�?� ?�?z?�?�??.

???z?�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?�?�???s ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?Y ?�?z???�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ???�?�?�???� ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???? ?�?????�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�???? ???z???� ?�?????�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�,?�?�?�??,?�?z?�?� ?�?�?�?????�,?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?????�?�??.

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"??:

יום שני, 6 באפריל, 2009

?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�

?z?�?� ?�?�?�?? ?z???z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?z?? ?�?z"?? ???�?�"?�, ?z?�??"?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?� 16, ?�?�"?� 11, ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?� 402 ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�.
?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?z?� ???�?�?z?� ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�. ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ???�?�?� ???�, ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�.

?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�???�?? ???�?�, ???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?� ?�?z?�, ?�???z??: "?�?� ?z?????�?? ?�?�-?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?????? ?z???z?�?�?? ???�???�?�, ?�?�?�???Y ???????�?? ?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�??, ???�?�?�?z?� ?�?�???s ?�?� ???�?????? ???�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�???�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�??"?� ?�?�?�??. ???�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�??, ?�?z?�?�?s ?�?�?�?�?� ???�???�".

?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ???????�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???? ?�?? ?�???�???� ?�?�???�?�?? ?????�???s ?�?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�???? ?�?�???�?�???�, ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�
?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y