ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�???Y ?�?�?�"

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

יום ראשון, 23 ביוני, 2013

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

?????z?�?�?�?? ?�?�???�?? ,?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???s ?????�?? ???? ???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ,?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�???�?z???� ???? ???�?z?�?? ?�???�???�???�?? ,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�, ???�?�?�???� ?�"?� ???�?� ?z???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ,?�???�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�?�?�???�??: ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z?�?�?�?�?� ???? ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?????�?Y. ???�?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

"?�?�???�??" ?�?? ?z?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

"?�?�???�??" ?�?? ?z?�?�?�?�?�??- ?�?z?�???� ???�?�???�?� ?�???z?�?�?�?�?�??
???�?�?�?? ?�?�?�?????�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�, ???�?z?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�', ?�' ?�- ??'.

?�?�?�???�?? ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ???�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� "?z?�?�?Y ?�???�?�" ?????�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?????�?�?Y ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�??.

???�?�?�?�?? ?�???�?z?�…?�?�?? ?�?z?????�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?? ???????z?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�???�???� ?�?�???�?�?� ?�?�???? ???�?�?z?� ?�?�????.

?�?z?� ?�?Y, ?�?�???�?? ???????z?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???z???�?�?�, ???�?z?�?�?� ?????�???�?�?�, ?�?�???�?� ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ???�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�???�??, ?�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�??, ?�???�???�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�.

?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???? "?z???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�??" ?�???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?� "???�?Y ?�???�?�".

?�?z?� ?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?�.
?�?�?�?? ?�?�?�, 18 ?�?�?�?�???? 2010, ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?? "?�?�?�?�" ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??".

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�???�?? 16:00 ??-19:00, ?�?z?�?�?z?�?�?? ?????�?�?Y ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????� ?�?�?�???� ?�?�.

?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? 120 a�?. ???�?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???Y ???�?�?�?? ???z?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? "?�?�???�??" ?�?????�?�?Y 03-9660875, ?�/???� ?????�?? ???�?�?�?�?s ???? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y 03-9547764 ?�?�?�?�??"?? rachaz@rishonlezion.muni.il

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?�, ?????�?????� ?�?�???????�: "?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?� ?????z?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?� ?�?z?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?????�?? ???�?z?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�?� ?�?� ???�?� ???�?�?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�??????".

?????z?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�???�?� ?�?�???�?�:???�?�?� ?�???Y !