ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??"

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

יום רביעי, 15 בפברואר, 2012

?�?�?�?? ?�?�?�???�??

?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ,?�?�?�"???�?? ?�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� !! ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? …

???�?�?� ???�?�?�???? ?�?z?�?�?�?? !

?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

יום שני, 11 באפריל, 2011

?z?�?�?? BDI ?�?�?�??: ?????�?�?Y ???�?�?�?Y - ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� BDI ?�?????z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y, ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�???�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?z?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? 7, ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?? ???�?z?� ???? 83%. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???�??… ???�?�?�?�, ?�?�?�???�?�?� ???�?z?�?? ???? ?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? 87% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?z?� ???? 5 (?�?�???�?� ?�?�?????� ?????�?? ?�?�?� ?�?�?Y ?z???? ??-50,000 ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?Y 4 ??- 10(. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?? 8 ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?? ???? 86%. ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?????�?�???� ???????� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? 89% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ???�?z?� ???? 5. ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ???�???�?� ???s ?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ???? 97%.

?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�??, ?�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?? ???? ?z???� ?�???�???�?�?�, ???s ?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�???�?? ?�?z?�?�??, ?�???z?? ?�?� "???�?� ???z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�??. ???? ?�?�?? 2009 ???�?�?z?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�-20 ?z?�???�?�?Y a�?, ?�???? ?�?�?? 2010 ???�?�?z?�?� ???? ???�?�?? ?�?? 6 ?z???�?�?Y ?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�?? 2% ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?z?�??, ???�?z?�?�?s ?�???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�??, ?�???�?z?�?�?s ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�????, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?????�?� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?? BDI ?�?�?Y ???? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�???? ???? ?�?�?z?�?� ?�-3 ?z?�?�???�?? ?z?�?�??: ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?????????�?????�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? (?�?�"?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?? 2009) ?�?z???�???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? BdiCofac . ???? ?z?�?? ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????Y ?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ???� ?z?�???�?�. ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ???????? ???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?Y ?????�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?z?�???? ???�???�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ???�?????? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�: "?�?z?????� ?�?�?? ???�?�?�?s ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�, ???�???? ?�???????�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�??, ?�???? ?�?z?????� ???�???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?� ???�?�?? ?�???�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?�?? 25 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?s ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?????�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�. ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�???� ?????�???�?�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?Y, ?�?????�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?z?�?�?�???�??-?�???�?? ???�???�?�???�??, ???�?? ???�?�?�?� ?�?? ???? ?z???�?? ?�?z?? ????-???�?�?� ?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�?�???�?? ???�?�???� ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�. ?�?� ?�?�??: "?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?z?� ?z?�?�?�?�??. ???�????, ?�?z?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?z???�?? ?�?�???? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�????, ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?� ???�?�?�???� ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???z?????� ???�??- ???�?�?�?s ???? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ???z???�?? ???�???�?�?� ?�?�, ???�????, ???????�???�?�?� ?�?z?�?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�, ?�?Y ???�???�???�?? ?�?�?Y ???z?�?�?�???�??".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� "???�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�?�???�?? ?�?z???�??, ?�?�?? ?�???�???�?s. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???s ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�?????�?? ?�?z?�?�?� ???�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�??, ?????�?�?? ?�?z???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???s ?�?�?�?�?� ???z???�??, ?�???�?�?�?s ???? ?�?z???�?? ?????�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�??????".

?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?�-26,000 ?z"?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?� ???�???�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?? ?� 3 ?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ???�?�???????�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�???�, ?�?�?????�??, ?z?�?�?� ???�?�?�???� ?z???�?�??, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??. ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?z???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�??.

?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?�?s ?�-24 ?�?�?�?�?�??. ?�?z???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?z?�?�??.

?�?z?�?�?� ???�?�?� ?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???�, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?????�???�?�?� ???�"?� ???�???� ?�??, ?z?�?�?�?? ?�???�?? ???�??' ?????� ?�?�???�??, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?z?�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ?z???�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??.

???�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !