ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ???� ?�?�?�???????�?s"

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?z?�?�?� ?????�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�??-???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??. ???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??: ???? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� 80 ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�?????�??. ???? ?z?�?�???�?? ?????� ?�?�???Y ???�?�???�?s ???? ?�???�???? ?�???�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?�??, ?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?z?�?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?� ???� ?�?�?? ?�?z?Y ???�?? ?�?� ?z?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�??. ???z???�?? ?�?� ?�?� ?�???� ?z?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�: ?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???� ???�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 8,000 ???�?????�?? ?�?? ?z?�??, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?z?? ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�. ?�???� ?z?�?�?�?z???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�???�?�?? ?�???? ?�???�???�?s ?z?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?Y ?z???�???�?�?? ?????�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�.

?�????, ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?? ?z?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�???? ???z?�?�???� ?�???�???�??. ?????�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?s ?�?? ?z?�?�?Y. ?????�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�??. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?????� ???�?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�??. ???? ?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?z?? ???� ???�???�???Y ?�?�?�?? ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�???�?� ?�???z?�?�?�??. ?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?�???�?�?� ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?s ???z?????�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�???� ???�?�?z?�?� ?�?????�?�?�?�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�???�! ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?????�?� ???�???�?� ?�?�?? ?�???z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?????? ?�???? ???? ?z?�?? ???�?�?z?� ?�???�?? ?????z?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??????. ?�?�?� ???? ?�????, ?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???? ?????�?�?� ???� ?�?�?�, ?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�??. ???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�??, ?�?s ?�?�???? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?????? ???�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�".

?�?z?�?�?� ???????� ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???� ?�?�?�???????�?s:"?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?z?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???? ?�?????�?Y, ?�?�?�??, ?�?????�?�?�?? ?�???????�?�. ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???? ???�?�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ???�?????�?? ?z?�?�?z?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�- 80 ?z???�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??-???�?� ?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !