ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y106"

?�?�???� ???�?�?�?� - ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y, ???�?� ?�????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??


???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�?? ?

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�???

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
"?�?�?????�?�"-?�?????�?? ?�?�?????�?? -???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�??? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�??? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ?�???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�??! ?�?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s. ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?? "?�?�?????�?�". ?�?�???�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?� - ?�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�???�???�?�??. ?????�?? ?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?? ???�?�/???�?�?�?�/?�???�??/???????�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?????� ?�???�???� ???? ???�?�??, ???�?�?? ???�???� ?�?�???� ?z?�?�???? ???�???� ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� 12 ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?�??. 12 ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�???z?Y ?�?z?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�???s ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??. ?z?????? ?�???�?�?�?�??, ?z???�?? ???�?� ???�???� ?�???z?Y, ?z?�?�?? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?�, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???s ?z?�?�???�??, ???�?s ?�?�?z?�?� ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???????�?? ?z???�?�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?� ?????�

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?� ?�???� ?�???�??

?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???????z?�?�?�??,?�???� ???�??,?z?�???�??,?�?�?�?�??,?z?�?�???�??/?z?�?�???�?? ?�?�?� ?????� ?�???s ?�?z?�?�?? ?�???�???� ?????�?�?? !

?�?�??"??: rishon106@gmail.com

???�?�?�, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??

???�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?z?�???�?�?Y ?�?z?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�??:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�.

?�?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�?z?�?�?? ,?�?�???� ?z?�???�?�?Y ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ??…?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y, ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�???Y ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?? , ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?? ???�?�???�?? ???z?�???�?�?Y.

???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�???s ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ,???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� , ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�???? ?????� ?�?�???� ,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???�?Y ???�?�????, ?????� ?�?�?�???�?�???� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?? ,?�?�?� ?�?�?????Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?� ???�?�?z?Y ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???s ?�?� ???�?? ?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?????�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�. ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?????� ?�?�?�???�?�???�,???�?Y ?????� ?�???�?? ?z?�???� ???�'?z?� ?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ???�?�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"

יום שלישי, 31 במרץ, 2009

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??: "?�?�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??"
???? ?�?�?�???�?? ???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?????�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???????� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�??, ?�???�?�?� ?????? ?�?�???�?� 103FM. ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???????� ?????� ???�???�?�?? ?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?�?Y.

?�?z?�???s ?�???�???�?�?Y ?????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?????� ?�?????�?? ???? ?????�?� ?�?????�??. ???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�??, ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???z?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???�?? ?z???�?z?? ?�?�???z?� ?�???�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�??, ?�???�?�?? ?�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�???�???�?�?� ???�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?????�?�?? ?�?�???? ?�???�?�??.

?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?� "?�???�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�???� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�???�???�?s ?�???�??. ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?????�?�?? ???�?? ?z???�???�?�?? ???? ?�???�??, ?�?�?????� ?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z???? ?�?z?�?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�??".

???�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�???? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ???�?Y ?�???�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???????�?�. ?�?�?? ???�?�: "???�?s ?�???� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�??-?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�????, ???�?�?? ?�?�?? ???z???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??.

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�??

יום ראשון, 29 במרץ, 2009

?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�

?z?�?� ?�- 15 ?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?�???�?�?? ???s ?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�???�?�?? ?�?�?�??…

?�?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???� ?z???�?�???s, ???? ?z???�?�??, ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�, ?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?z?�??, ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???z?�?? ???�?�?�, ?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� , ???�?�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�??"?� ?�???�?z?? ?�???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ??"?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�?� ?�?z???? ?�?�?�?�???�?? ???????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?z?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?�?z???� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�??.

???? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????s ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�???�???�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ?z???�?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�????.

?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?? ?�?z?�?� ?�- 110 ?�?�?�?�?? ?z???�?�?? 5 ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?????�???� ???�"?� ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?????�?�??.