ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�”?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

יום ראשון, 23 ביוני, 2013

?�?�?�?�?� ?�???�?z?�

?????z?�?�?�?? ?�?�???�?? ,?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???s ?????�?? ???? ???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ,?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�???�?z???� ???? ???�?z?�?? ?�???�???�???�?? ,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�, ???�?�?�???� ?�"?� ???�?� ?z???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ,?�???�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?�???� ?????�?�?� ?�?�???�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�?�?�???�??: ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z?�?�?�?�?� ???? ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?Y ?????Y ?z?�?�?? ?�' ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?????�?Y. ???�?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? "???�?�?? ?�?�?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?z?� ?�?????�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�' ?z?�?�?? ?�???�?�??/???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?z?�?????�?�?�?�?�?� . ?�?�???�???� ?�?????�?� ?�?z???�"?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�???�?? . ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???? ?�?�?� ?z???? ???� ???�?? ?z?�?�??. ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???????� ???�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???� ?�?�???s ?????�?�?�?? ,?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�????. ?�???�???� ?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�???? ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ,?�?�?�???? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?� ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? .

?�?�?�???�??: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?�

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?�?� ?????�??"?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?�

?�?�?�???� ?z???? ?�?z?�???z?�?? ???????�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�??,?�?�"?? ?�???�?�?�?�?�?�?�?� ???�"?� ???�???? ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?????�?� ???�?�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�???� ?�???�??,?�?�???� ???�?�?�??: " ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???�??- ?????? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?????s ?�?�?�?? ?????�?�?Y 26.5.2013 ?�?�?�?? ?�????, ???�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?????�??, ???�?z?�?? ?�???�?�?z?�??. ?�?�?�?�???� ?z?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�??, ?z?? ?z???�?? ?�?�?�?Y, ???�???�?�?? ?�???�???� ?�?�???� ?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�???�, ???�?z?�???�. ???�?? ???�???� ???� ?�?�?�?�???� ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� (???� ?????�???Y/?�?z???�?Y ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�), ???? ?�?�?????�??, ?�?�?Y ?�???�?�???� ?z?�?�?�????. ?�?�?�?? ?�?????s ???? ?�?�?�, ?�???�?Y ?�?� ???� ?�?z?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�???�???�??, ???s ?�???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?z?�?�??. ?z?�?�?�?? ???�??. ???�???? "

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y

יום שלישי, 15 בינואר, 2013

?�?�???�?� ???? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ???�???? ?�???�???�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?????�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?�?�?�

?�???� ?�?�?????�???� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 27 בספטמבר, 2012

?�?�?????�???�?� ?�???�??

?�?�?�?�?�???� ???z?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�???z?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? . ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? (?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�???�??) ?�?�?� ???? ?�???� ?????�?? 1 ?�?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???� ???�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? (???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???� ?z???�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�??) ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????� ?�?????� ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�?????z?�?�?� ?�???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??. ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???�??: " ?�?�?? ?�?z?Y ???� ?�?z???�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ???? ?�?�???�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?????�?� ???? ?�???�?� ???? ?�?�???? ?z???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�???�?? ???�?Y ???�?�???� ?z?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?�?? ???z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?????� ???�?�???�?� ???z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?Y ?z?�?�?? ???�?�?�?� ?z?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?z?�?? ?z?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�???� ?�???�?� ???? ?�?�?� ???�?�???� ?z???�?�?� ???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?z?� ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?Y ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ". ?�?????� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?????�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?Y ???? ?�?�?z?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?� ???z???�?� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�?�"?? ?z?�???�?�?Y ???�?? ?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�???�?�?�?? "???? ???�???�??" ?�?�?z?�?s ?�?�???????� ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?z???Y ?z???�?� ???�???� ???�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ,???z?� ???�?�?Y ???�?� ???�?�???�?? ?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� 2 ?�???�?�???�?? ?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???�?�??, ?????�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ,?�?�???z?�?? ?�?�???� ?????� ???�?? ?�?�?� ?�???�?�??,?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ,?�???�???� ???�?�?�?�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�???? ?�???�?�?�?�??,?�?�???�?? ?�?�?Y ?????� ???�?? ?�???? ?�?�?�"?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?�???� ?�?�???�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? 34 ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ???�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ???�?� ?�?�?????? ?z?z?�???? ?�?�?????? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?z?�?�?? 3 ?�?�?�?� ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?�. ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???s ?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�.

???�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?�???�?? ?�?z?� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? !

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?� ?�?�???�?? ?�?z?� ?�?z?�?�?� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?� ?�?�?????? !
???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?? ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�???�?�?�?z?� ?�?�?�???�?? ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?????�?� ???????�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� "?�???�?�?�??" ?�?�???�???�?? ?�?�????…

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ???�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�???�?Y ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?�"?�???�?�?�??"?�?�???�???�?? ?�?�????,?�?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�????.

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?? ?????�?�?Y-?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

"?�?�?�???�?? ?????�?�?Y": ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�??-
???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

יום רביעי, 15 בפברואר, 2012

?�?�?�?? ?�?�?�???�??

?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ,?�?�?�"???�?? ?�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� !! ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? …

???�?�?� ???�?�?�???? ?�?z?�?�?�?? !