ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ???�?� ?�?�??"

?z?�-18 ???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�???�?? ?�???�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�-18 ???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�???�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?�?�?�??, ?�?�???? ?z???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�-19 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???z?�?s ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�???�???�??: ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z???? ?z???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�, ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�-???�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?�?z?� ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�?�??, ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�???�??, ?�???z?�??, ?�'?�?z?�?�???�, ?z?�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ???�?�??. ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�?�?z?�?? ?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�?� ?�?�?z?Y ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???z?�?s ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�?s ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ???�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z??: "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?????� ?z?�?�. ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???z?�?�?? ???????�?�?� ?�?�?�???�?� ???�???�?�?? ?�???? ???�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�???�???� ?�???z?�?Y ?�?�??. ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z?�?�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?s ?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�". ?�?�?�?�?Y ?�?� ?�?z???? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�??, ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?z?� ???�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�???�?? ???�???�?�??, ?�?�?� ?�?�????, ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?z???�?? ?�???�?�??. ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�???�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�, ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ?�?z?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? , ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???z?�?? ?�?�?z?� ?�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y.

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?� ?�???� ?????�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?? "?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?�?�?? ???�?�???? ?z-60,000 ?�?�???�??, ?�?�?�?� ???z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?z?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�?????�?? ?�???�?? ! ?�?�?? ?�?�???� ?�???Y ! ???�?Y ???�?� ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�,???z?�?�?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ???�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ! ???�?�?� ???�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ….. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�:

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ,?�?�?�?�

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?????�?? ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y ,???�?z?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�??: ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�??

?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?� !

?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�???�?? ???? ?�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?? !

?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ???? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�??

?�???? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?Y

?�?�???�?�?� ?�?�?�???�??:

1) ???? ???�?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ???�???�?�?? ?�???? ?�?�?�???�

2) ?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�'

3) ???? ?z???z?�?�?? ?�?�?z???�?? ?�?�?�?�??

* ???? ???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�???�?? ! ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ! ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ! ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ! ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?z?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ! ?�?�???�??: "…?�?? ???? ?�???z???� ???�?� ?z?� ?????�?�?? ! ?z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� …." ! ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?? ?�???z???� ???????z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ,?�???�???� ???�?� ???�?? ?�?????� ? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ! ???�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�???�?� ?�???�?�?Y ?�?z?�?�?????� ! ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�?� ! ???�???? ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ???�?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?

???� ?�???�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?? ?�?????�?? ?�???? ???� ?�???�?z?� ?�?�???�???�?? ?�???z?� ?�?�?z?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� .?�?? ?�?s ?�?�?� ?�?�?� ???�???�?�?� ?A�?z?� ?�?????�?? ? ???�?�???? ? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?? ? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ? ???� ???�?�???�?? ?

?�?�??"?? ?z?�?�?� ?????�?Y:A�rishon106@gmail.com

???�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ???? ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?�???� ?�?�?????�???� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 27 בספטמבר, 2012

?�?�?????�???�?� ?�???�??

?�?�?�?�?�???� ???z?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�???z?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? . ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? (?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�???�??) ?�?�?� ???? ?�???� ?????�?? 1 ?�?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???� ???�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? (???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???� ?z???�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�??) ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????� ?�?????� ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�?????z?�?�?� ?�???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??. ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???�??: " ?�?�?? ?�?z?Y ???� ?�?z???�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ???? ?�?�???�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?????�?� ???? ?�???�?� ???? ?�?�???? ?z???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�???�?? ???�?Y ???�?�???� ?z?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?�?? ???z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???�?Y ?�?�?????� ???�?�???�?� ???z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?Y ?z?�?�?? ???�?�?�?� ?z?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?z?�?? ?z?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�???� ?�???�?� ???? ?�?�?� ???�?�???� ?z???�?�?� ???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?z?� ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?Y ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ". ?�?????� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?????�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?Y ???? ?�?�?z?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?� ???z???�?� ?z???�?? ?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�?�"?? ?z?�???�?�?Y ???�?? ?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�???�?�?�?? "???? ???�???�??" ?�?�?z?�?s ?�?�???????� ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?z???Y ?z???�?� ???�???� ???�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ,???z?� ???�?�?Y ???�?� ???�?�???�?? ?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� 2 ?�???�?�???�?? ?�?? ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???�?�??, ?????�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ,?�?�???z?�?? ?�?�???� ?????� ???�?? ?�?�?� ?�???�?�??,?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ,?�???�???� ???�?�?�?�?� ?????� ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�???? ?�???�?�?�?�??,?�?�???�?? ?�?�?Y ?????� ???�?? ?�???? ?�?�?�"?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?�???� ?�?�???�?�???� ???? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? 34 ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ???�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ???�?� ?�?�?????? ?z?z?�???? ?�?�?????? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?z?�?�?? 3 ?�?�?�?� ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?�. ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???s ?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�???s ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�.

???�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???? "?�?�?� ?�?????�?�?�?�??"

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�-?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� .?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???Y ?�?�"?� ???? ???s 9000 a�? ???�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?z?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ?�?�?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� 9000 a�?.
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?�?????� ???? ?�???�?z?�-?�?�?? ?�?�?�?�?� 9000 a�?, ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???????�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???????� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�???�??, ???????�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�, ?z???�?s ?z?????� ???�?z?�?? ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?Y ?�?�?�?? ?z?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� 6 ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�????, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ???z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�????. ?�?s ?z???�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�, ???�?? ?�?Y:"???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?� ???�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?z?z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?z?�???�?�?? ???? ?�?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�??". ?�?????? ?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�?? ?�?z?z?�?? ?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???�????. ?z?�???� ?z?�?�???? ?�?z???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????? ?�?�???� ???�?? ?�???� ?�?????� ?�?????�?�?�???�?�?? ?�???�??.

???? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�"?�-1968, ???�???�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?z?� ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?????? 18 ?�?�?�?�?�??, ???? ?�?� ?????�?? 14 ??' ???�?�?�. ???� ???�?s ?�?�???�?�?? ?�?????� ?????�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�, ?z?�?�????, ?�?�?�?�?�?�?�, ???�?�???z???�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?z?�, ???? ???z?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ???z?�????. ?�?�?� ???�?�?� ?�?? ???? ?�???�-???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??:"???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�???�?�, ?????�?�?? ???s ?z?�???� ???�???�??: ???�?�???�?? ?????�?z?�??, ?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�?�???�?? ???�?� ???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?z?????�???� ?�?�????, ?�???�?�???� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??, ???? ?�?�???? ?z?�???�??. ?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�???�, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????, ???s ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�???�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?Y ???� ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�:"?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?� ???�?� ?�?�?�???z?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?z?�?� ?�?z?????� ???? ?z?�???� ?�?�?�?� ?????�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ?�?z?????�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�???�?�?�, ?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�???�?�??".

???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�?? ?

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�???

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
"?�?�?????�?�"-?�?????�?? ?�?�?????�?? -???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�??? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�??? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ?�???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�??! ?�?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s. ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?? "?�?�?????�?�". ?�?�???�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?� - ?�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�???�???�?�??. ?????�?? ?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?? ???�?�/???�?�?�?�/?�???�??/???????�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?????� ?�???�???� ???? ???�?�??, ???�?�?? ???�???� ?�?�???� ?z?�?�???? ???�???� ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� 12 ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?�??. 12 ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�???z?Y ?�?z?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�???s ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??. ?z?????? ?�???�?�?�?�??, ?z???�?? ???�?� ???�???� ?�???z?Y, ?z?�?�?? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?�, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???s ?z?�?�???�??, ???�?s ?�?�?z?�?� ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???????�?? ?z???�?�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�! ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�?� ???�?� ?�?z???�"??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 29.11.2011 ?�?�???� 18:00 ?�?????� ?�?�?�?????�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�?????� ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ???�???s. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�, ???�?�?� ?z?????� ?�?�?�"???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

יום שני, 11 באפריל, 2011

?z?�?�?? BDI ?�?�?�??: ?????�?�?Y ???�?�?�?Y - ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� BDI ?�?????z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y, ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�???�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?z?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? 7, ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?? ???�?z?� ???? 83%. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???�??… ???�?�?�?�, ?�?�?�???�?�?� ???�?z?�?? ???? ?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? 87% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?z?� ???? 5 (?�?�???�?� ?�?�?????� ?????�?? ?�?�?� ?�?�?Y ?z???? ??-50,000 ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?Y 4 ??- 10(. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?? 8 ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?? ???? 86%. ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?????�?�???� ???????� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? 89% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ???�?z?� ???? 5. ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ???�???�?� ???s ?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ???? 97%.

?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�??, ?�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?? ???? ?z???� ?�???�???�?�?�, ???s ?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�???�?? ?�?z?�?�??, ?�???z?? ?�?� "???�?� ???z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�??. ???? ?�?�?? 2009 ???�?�?z?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�-20 ?z?�???�?�?Y a�?, ?�???? ?�?�?? 2010 ???�?�?z?�?� ???? ???�?�?? ?�?? 6 ?z???�?�?Y ?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�?? 2% ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?z?�??, ???�?z?�?�?s ?�???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�??, ?�???�?z?�?�?s ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�????, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?????�?� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?? BDI ?�?�?Y ???? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�???? ???? ?�?�?z?�?� ?�-3 ?z?�?�???�?? ?z?�?�??: ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?????????�?????�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? (?�?�"?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?? 2009) ?�?z???�???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? BdiCofac . ???? ?z?�?? ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????Y ?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ???� ?z?�???�?�. ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ???????? ???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?Y ?????�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?z?�???? ???�???�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !