ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?� ?�???� ?????�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?? "?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?�?�?? ???�?�???? ?z-60,000 ?�?�???�??, ?�?�?�?� ???z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?z?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�?????�?? ?�???�?? ! ?�?�?? ?�?�???� ?�???Y ! ???�?Y ???�?� ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�,???z?�?�?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ???�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ! ???�?�?� ???�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ….. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�:

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y

יום שלישי, 15 בינואר, 2013

?�?�???�?� ???? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ???�???? ?�???�???�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?????�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?�?�?�

?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ,?�?�?�?�

יום שני, 26 בנובמבר, 2012

?????�?? ?z?�?�?? ???z?�?� ???�?Y ,???�?z?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�??: ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? "?�?????�" ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�??

?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?� !

?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�???�?? ???? ?�?�???� ?z?�?�?�?� ???�?? !

?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?�?? ???? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�??

?�???? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?Y

?�?�???�?�?� ?�?�?�???�??:

1) ???? ???�?�?z?�?? ?�?�???�???�?? ???�???�?�?? ?�???? ?�?�?�???�

2) ?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�'

3) ???? ?z???z?�?�?? ?�?�?z???�?? ?�?�?�?�??

* ???? ???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�???�?? ! ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ! ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ! ???? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ! ?�?�?�?�?�???� ???�?? ?z?� ?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ! ?�?�???�??: "…?�?? ???? ?�???z???� ???�?� ?z?� ?????�?�?? ! ?z?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� …." ! ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?? ?�???z???� ???????z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?????�?Y ,?�???�???� ???�?� ???�?? ?�?????� ? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ! ???�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�???�?� ?�???�?�?Y ?�?z?�?�?????� ! ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�?� ! ???�???? ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ???�?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?

???� ?�???�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?? ?�?????�?? ?�???? ???� ?�???�?z?� ?�?�???�???�?? ?�???z?� ?�?�?z?? ?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� .?�?? ?�?s ?�?�?� ?�?�?� ???�???�?�?� ?A�?z?� ?�?????�?? ? ???�?�???? ? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?? ? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ? ???� ???�?�???�?? ?

?�?�??"?? ?z?�?�?� ?????�?Y:A�rishon106@gmail.com

???�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ???? ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???? "?�?�?� ?�?????�?�?�?�??"

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�-?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� .?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???Y ?�?�"?� ???? ???s 9000 a�? ???�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?z?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ?�?�?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� 9000 a�?.
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?�?????� ???? ?�???�?z?�-?�?�?? ?�?�?�?�?� 9000 a�?, ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???????�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???????� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�???�??, ???????�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�, ?z???�?s ?z?????� ???�?z?�?? ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?Y ?�?�?�?? ?z?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� 6 ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�????, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ???z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�????. ?�?s ?z???�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�, ???�?? ?�?Y:"???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?� ???�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?z?z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?z?�???�?�?? ???? ?�?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�??". ?�?????? ?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�?? ?�?z?z?�?? ?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???�????. ?z?�???� ?z?�?�???? ?�?z???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????? ?�?�???� ???�?? ?�???� ?�?????� ?�?????�?�?�???�?�?? ?�???�??.

???? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�"?�-1968, ???�???�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?z?� ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?????? 18 ?�?�?�?�?�??, ???? ?�?� ?????�?? 14 ??' ???�?�?�. ???� ???�?s ?�?�???�?�?? ?�?????� ?????�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�, ?z?�?�????, ?�?�?�?�?�?�?�, ???�?�???z???�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?z?�, ???? ???z?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ???z?�????. ?�?�?� ???�?�?� ?�?? ???? ?�???�-???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??:"???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�???�?�, ?????�?�?? ???s ?z?�???� ???�???�??: ???�?�???�?? ?????�?z?�??, ?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�?�???�?? ???�?� ???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?z?????�???� ?�?�????, ?�???�?�???� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??, ???? ?�?�???? ?z?�???�??. ?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�???�, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????, ???s ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�???�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?Y ???� ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�:"?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?� ???�?� ?�?�?�???z?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?z?�?� ?�?z?????� ???? ?z?�???� ?�?�?�?� ?????�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ?�?z?????�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�???�?�?�, ?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�???�?�??".

?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� "?�???�?�?�??" ?�?�???�???�?? ?�?�????…

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ???�???�?�/?????z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?�???�?Y ?z???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?�"?�???�?�?�??"?�?�???�???�?? ?�?�????,?�?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�????.

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y:?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?z???? ?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�???? . ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y "?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??". ?�?z???�???? ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?Y ?�?�????, ???????z?�?�?� ?�???�??, ???�?�???�??, ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�???�?? ?�?�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?z?�?�?�???�??-???�?�?? ?�???�?�.

?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s ?�?�?�??, ???s ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?� ?�????, ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?� ???? ?�?z?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�???�?�?� ?�???�??.

?z???? ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�??: ?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???? (?�?�?�?????�?? 11-18) ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�???� ???�?�?�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�. 10.66% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?z?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�, 5.68 ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?�??. ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y: 21.9% ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?z?�?� ?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�???� ?�???�?� ?�?�???�?�?? ???z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?�??.

?�?�?Y ?�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�??, ???z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ???�?�?�?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???� ???z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�?�??.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?? ?�?�???? ?�?�???s ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??! ?�?�?�?� ?�?�?? ?�???? ?�?�?????� ?�?�???�. ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??. ?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�?? ???�?�?�??, ???z?�?�?�???? ?�?????�?�?�???? ?�?�?�???� ?�?� ?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�?? ?�?????z?�??.

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ?�???�??: ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???z?� ?�???�?�?�?�, ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�, ?�???�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?z???�?�?? ?�???�?z?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�???? ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y:"?�?????� ???�???� ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�????.?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?z???????Y ???�?�?s ???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?z?�?? ?z?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y. ???�?� ?z?�???�?? ???�???�?? ???�???s ?z???�?�?z?�, ?�???z???? ???? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z???Y ???�?z??, ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�. ???? ?�?�???�???�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?�???� ???�??, ?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�???� ?z???�?� ???z???�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�???�??, ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??.

?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?�, ???? ???z?�?�???� ?????�???s ?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�.
???? ?z?�?? ???�?????�?�?Y ?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???� ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? www.rishonlezion.muni.il ?�?�?�???�?z?� ?�?????�?�?Y ?z???�??:
03-9503568/ 03-9656257

???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

12/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 07:10 ???????s ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ???�?�???�. ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�??, ?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???� ???? ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?????? ?�???? ?�?�?�?�. ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�, ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�.?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ?�?�?? ?z?�?�???�?� ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?????� ?z?????�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�???� ?z??"?? ?�?? ?�?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ???�?�?z"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???�. ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ??"?� ?�?�?z"?� ???� ?????????�?s 14/12/09.
11/12 ?�???? ?z?�???�?�?Y ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ???�???�?�?�.
?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�??"?� ???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?Y ?�?????�??"?�.?�?�?�?�?� ???? ?�?????s ?�?z?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�?? ???�????.
?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???Y ?�?�?? ???z???� ???? ?�?� ?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ???�???? ?�???z?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?z?�?? ?????�?� ?�?�?�??.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�??:?�. ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???s 2500 ?�"?� 2. ?????�?�?? ?�?� ?�' 2500 ?�"?� 3. ?????�?�?? ???�?z?�?? ?�???s 3000 ?�"?� 4. ?z???�?? ?�?�?? ???� 14.12.09 ?�?�?�?? ?�?z?�?� 20 ?????�??"?� ?�???� ?�?�?�???? ?�?�?? ???? ?�?z???�???�?�?? ?�???�?�.?�.?�..
10/12 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?� ?????�?�??.
?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?????�?Y ?�?�???s ?�?z?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�???? ?�?�?Y 15 ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?? 14.5 ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?????� ?z?�?�?�???�?? ?z???�. ?�???z?�?s ?????�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?� ???z?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ???�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?�?�??, ?�?z?�???s ?�???�???�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�???? ?�???�?�?� ???z???�?? ?�???�?? ?�?�?????�??. ?�???�?� ?�?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ???s ?????? ?�?�???�?? ?z???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???�?�?�?�?? ???�???�???� ?????� ?�???�?�?�. ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?�???�???�?� ???z?�?�??, ?�?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ???�???�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???z???�?? ???? ?�?�?�?�?�.
?�?�???�?Y ?�?�????. ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�. ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� ?????????�?s 11/12/09.
?�?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�???�?�?� ???s ???? ?�?z?????� ?�?? ?�???�?z?� ?z?�?�?�?�. ?????�?? ?�????, ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
10/12?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�???�?�?? ?????�?�.
?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?� ?�???? ?�?�?�?�???� ?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?�???�?�??' ?�???z?? ?????�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?z?�?????� ???z?�?�??.
?�???�?s ?�???�?� ?�?z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�???�?�. ?�?�?�?�?????� ???�???Y ?�?� ?�???� ?�?�?�?� ???? ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�, ?�???? ?�?�?? ?????�?�?Y.
?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???z???�?? ???� ???�?? ?�?�???�?�?�??.
06/12 ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ???�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? 6/12
?�?�?�?? 6.12.09 ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?????�??"?� ???�?�?z"?� ?�???�?? ?????�???� ?�?�?�?�?? ?????�???z?� ?�?? ?�?�?�?? ???�???Y. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�??, ?�???�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?????� ?�?�???Y ?�?�???�???z?�???�, ?�?�?�???? ?�?? ???? ?�???�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?? 3.12.09 ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�???? ???�???�?�?Y ?�?? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???? ???? ?�?�?�???? ?z?�?z?�?????� ?�?�?�?z?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???� ?????Y ?�?� ???�?�?? ?z?z?�???�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?z"?� ?????�???� ?�?�?????? ?z???�?? ???� ?�?�?????� ???�???? ?�???�?� ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�.
08/12 ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�.
?�???????�?s 8/12/09 ?�?�???� 21:00 ?�?�?�???� ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ?z?�?� ???�?� 14 ?????�??"?�.?????�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????� ?z???�?s ?�?????� ,?�?? ?�???�?� ?�???s ?�?�???�?Y ?z???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?� ?�?� ?�?�?? ???�?� ?z?�?????� ?�?z?�?�??, , ???�???�?� ???? ?�?�????.?????�?? ?�???z?�?z?�?�?? ?z?� ?�???� ?�?�???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?z?�?�??,?�?�?Y ?�?????� ?�?z?�?�?? 9 ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?z???�?� ?z?�?�?�.
?�?z?� ?�?Y ?�???�?� ???�?�?� :16 ?z?�?�?�?�??,?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?????� ???�?�?z?�???�??,?�???� ?z?�???z?�??,?�?�?� ?�?????�???� ?�?�?�???�?Y,?�???? ?�?? 200 ?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�??.?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?? ???s ???�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�.
?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ???�?�???�.
?�?????�???s 06.12.09 ???z?�?s ???�???� 19.20 ?�?�???� ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?� ?z?�?z?? ?�?�?�?? , ?�?�?�???� ?????�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�?Y ???�?�???�?� .?�?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?� ?z???�?�?� ?z?�?z?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? .?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?????Y ?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�???s ?�???�?Y ?�???�?� ?�???? ?�?�?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?�?�?? ???z?�?�?�.???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?� ?�????.?�?�?�?� ?????Y ?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�???�?�?�???????�.?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.?�.?�.
06/12 ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????�??.
?�???????�?s 6/12/09 ?�?�?�???� 16:20 ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?????�?� ?�???�?�?�.?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?� ?z???�?? ???????�?� ?�???�?�?? ?�?�?z???�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�.?�???�?�?� ?�???�??,???? ?�?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?Y.?z?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�???? ???�?s ?�?�?�?? ?z?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?s ???�???? ???�?�???z?� ?�?�?�???�??
?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� , ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? . ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?????� ?�?�?�?z?Y, ?�???�?�?� ?�?�?????? ?�?�?????� ???�???� ?�?z?�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�???� .

?�???�???�?? ?�???�??: ?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ?????�??"?�

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?????� ?�?�?Y ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�???z?? ?????�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ?????�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???z?????? ?�?�?�?�?s ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? .

?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????� ???�???�?�??.
?�?�?�?? ?z?�?????�+?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�…???� ?�?? ?�?�?�?�?� . ?�?�???� ?�???�?� ???�???�?? ???s ?�?????�?� ???? ???�????.

?�???�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?z???�?? ???�?�?�???�. ?????Y ?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ???? ?�???�?� ?�???�?Y ???�?�???�?? ?�?� ?�?�???� ?�?�?s ?z?�?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

?�?�?z?�?s ?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 14.00 ???�?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?s ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?� ???? ?�???� ?�???z????????.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�, ?�???� ?�?�???�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?z?�??. ?�?????� ?????�?� ???�?z?�?� ?????�?z?�??, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?????�?? ?z???�???� ???� ?????????�?s 15/12/09.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???� ?�?�?�?? ??' 13/12/09 ?�?�?�?�??..

A�

A�

?�?�?�?? 12/12/09 ?�???z?�?s ???�???� 01:10 ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?z?� ?�??.??. ?�?�?Y ?�?????�??"?�. ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?? ?�?z???�???� ???�???� ?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? .

?�?�?�?�?� ?�?�????.
?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??. ?�?�?�???? ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?z"?� ???z???�?? ?�?�?? .

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??-?�?�?? ?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� 31.10.2009 ?�???�?�?�?? ?�???�?� ???�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???� 10:00 ?�?�?�?�?? ?�???� ?�???� 14:00 ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ,???�?�?�?�???? ???? ?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?�?z???�?? ?�???�???� ???�?? ?z???�?�?�?� ???z?�???? ?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?????�?? ?�?�???�?�?? ?z???�?� ?????�?� ?�???�?�?� ???�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�??.

???�?????�?? ?�?�???�?�??: ???�?�?� ?�???Y !