ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???� ???�?�?�?�?�"

?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ??"?�?�?�?? ?�???�??" ?�?�?�?�?�

יום חמישי, 31 בינואר, 2013

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�??,?�?�?� ?�?�????,?�?�???�??,?????z?�?�?�??,???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?�, ?????? ?�?�???�???�?�???�??,?????? ?�?????�?z?�?? ! ???s ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?�,?�?�???� ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???? ?�?�?? ?�??:

???�?�?�???� ???�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y

יום שלישי, 15 בינואר, 2013

?�?�???�?� ???? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ???�???? ?�???�???�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?????�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?�?�?�

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???? "?�?�?� ?�?????�?�?�?�??"

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�-?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� .?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???Y ?�?�"?� ???? ???s 9000 a�? ???�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?z?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ?�?�?�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� 9000 a�?.
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?�?????� ???? ?�???�?z?�-?�?�?? ?�?�?�?�?� 9000 a�?, ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???????�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???????� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�???�??, ???????�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�, ?z???�?s ?z?????� ???�?z?�?? ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?Y ?�?�?�?? ?z?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� 6 ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�????, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ???z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�????. ?�?s ?z???�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�, ???�?? ?�?Y:"???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?� ???�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?z?z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?z?�???�?�?? ???? ?�?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�??". ?�?????? ?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z???� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?�?? ?�?z?z?�?? ?????�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???�????. ?z?�???� ?z?�?�???? ?�?z???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????? ?�?�???� ???�?? ?�???� ?�?????� ?�?????�?�?�???�?�?? ?�???�??.

???? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�"?�-1968, ???�???�?? ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?z?� ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?????? 18 ?�?�?�?�?�??, ???? ?�?� ?????�?? 14 ??' ???�?�?�. ???� ???�?s ?�?�???�?�?? ?�?????� ?????�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�, ?z?�?�????, ?�?�?�?�?�?�?�, ???�?�???z???�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?z?�, ???? ???z?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 ?�???� 06:00 ???z?�????. ?�?�?� ???�?�?� ?�?? ???? ?�???�-???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?�??.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??:"???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�???�?�, ?????�?�?? ???s ?z?�???� ???�???�??: ???�?�???�?? ?????�?z?�??, ?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�?�???�?? ???�?� ???�?�?�?� ?z?�?z?�???� ?�?z?????�???� ?�?�????, ?�???�?�???� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??, ???? ?�?�???? ?z?�???�??. ?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�???�, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�????, ???s ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�???�?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?Y ???� ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�:"?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?� ???�?� ?�?�?�???z?�?? ???�?s ?�?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?z?�?� ?�?z?????� ???? ?z?�???� ?�?�?�?� ?????�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ?�?z?????�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�???�?�?�, ?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?z???�???� ?�???�?�??".

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�??-???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??. ???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??: ???? ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� 80 ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�?????�??. ???? ?z?�?�???�?? ?????� ?�?�???Y ???�?�???�?s ???? ?�???�???? ?�???�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?�??, ?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?z?�?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?� ???� ?�?�?? ?�?z?Y ???�?? ?�?� ?z?�?�?? ???? ?z?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�??. ???z???�?? ?�?� ?�?� ?�???� ?z?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�: ?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???� ???�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� 8,000 ???�?????�?? ?�?? ?z?�??, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?z?? ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�. ?�???� ?z?�?�?�?z???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�???�?�?? ?�???? ?�???�???�?s ?z?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?Y ?z???�???�?�?? ?????�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�.

?�????, ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?? ?z?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�???? ???z?�?�???� ?�???�???�??. ?????�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?s ?�?? ?z?�?�?Y. ?????�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�??. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?????� ???�?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�??. ???? ?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?z?? ???� ???�???�???Y ?�?�?�?? ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�???�?� ?�???z?�?�?�??. ?�?�?� ???�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?�???�?�?� ?????�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?s ???z?????�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�???� ???�?�?z?�?� ?�?????�?�?�?�.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�???�! ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?????�?� ???�???�?� ?�?�?? ?�???z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?????? ?�???? ???? ?z?�?? ???�?�?z?� ?�???�?? ?????z?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??????. ?�?�?� ???? ?�????, ?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???? ?????�?�?� ???� ?�?�?�, ?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�??. ???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�??, ?�?s ?�?�???? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?????? ???�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�".

?�?z?�?�?� ???????� ?�???�??, ?z?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???� ?�?�?�???????�?s:"?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?z?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???? ?�?????�?Y, ?�?�?�??, ?�?????�?�?�?? ?�???????�?�. ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???? ???�?�?�?� 80 ?z?�?�???�?? ?????�???�?? ???�?????�?? ?z?�?�?z?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�- 80 ?z???�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??-???�?� ?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?� ?�?�???�??: ???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�. ?z?�?�"?� ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�???� ?�?� 84% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z???z???�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�-67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�??.

???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?????� ?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�???� ?�???�-?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?� ?�?� ?????z?�?�?� ?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?????z?�?�?� ?�???�-?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�?�?�?z?? ?�?�????. ?????�?? ?�???? ?�?�???�?? ?????�-?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???�?? ???�?? ?z?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???�-?�???� ?�???�?�, ?�???�?? ?z?????? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????� (?�?�?�, ?z???z???�?�?�, ???�?�???�??, ?z?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�) ???�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�' ?�-??'.

???s ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�"?? ???�"?? ???z?� ???? 2,541,270 ?z???�?�?Y. ?�?�?�?�"?? ???�"?? 5696 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?? 21,400 ?�???�?? ???�?z?�?�. ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� (???�?�?Y, ?�?�???� ?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�????) ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�??.

?�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?? ?�???�???�??: ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?Y 60 - ?�???�?� (32%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?� ???z?�?�?�???? (42%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?�, ?�???�?? (26%) ???? ?�???�?�?z?� ?�????.

?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?z???? ???�?�?�?Y 60, 54% ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�?? ?�- 47% ???? ?�???�?�?z?� ???s ?�?�???�?�?� ???�?z?? ???? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�. ???� ?�?�???� 3% ?z?�???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�.

?�?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z- 60 ?�?�?? ?�?z???z???�?�?� - 84% ?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?? ?�?� ?�???� ?�?�???�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�?� a�� 67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?z?�?�???�?� ?�?z?z?�???�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?z???� ???????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z a�� 60.

?�?z???�???? ?�?�?�"?� ?????� ?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?????z?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?z????. ?z?�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?� ?z???�?� ???�???�?�??, ?�?????z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�????. ?z?�?�???? ???�???? ???z???� ?�?� ?�?� ?�?????�?Y ???�?�?? ?????�???�?? ?�?�???�?? ?�?????�. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?????�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?z?? ?�?�???z?�?� ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???? ???�?????�?? ?�???� ?�?�?�?�?� "?�?� ???�?Y ?z?�?�??". ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??, ?�?� ?�?�???Y ?????? ?�?�?? ???�?�?� ???�???�?�??, ?�?z?????�?�?? ?z???�?� ???�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?�?� ?????�?z?�?� ?z?????�: ???�?????�?? ???z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?� ???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�???z?�?? a�� ???�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�??! ?�?�???�?� ?z?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�??. ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�?� ???�???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???????�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?� ?�?�?? ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???�: ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?�, ???�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�?�?�??, ?�?�?�???? ???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?????�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?�?�????".

?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�-?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???�?Y ?�???�?�??

?????�?Y: "?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�"

?z????:???�?�?? ?�???? (?�???�?�??)15.11.09

?z?�?�?� ?????�?Y, ?z?�?????� "?�?�???�-?�?�" - ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???????�?�, ?�?z?????�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? 30 ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�???? ?�?z?� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� - ?z?�?�?� ?�"?�?z?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?� ???� ?�?�?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�.

?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?� ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?�".

???�?�???�?�, ?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?�???�?????�???Y, ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? "?�???z?? ???�???�?�?�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?? 80-100 ???�?Y ?�?�?�?�?�. "???� 10% ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?z?� ???�????", ?�?�?? ???�?z??.

*???z?� ???� 10%?

?????�?Y: "?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�.

"?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�???�?�?� - ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�-???�, ?????�?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� - ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z???�???� ?�???�???� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?? ?�?? ???? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�??.

"?�?�?????� ?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???? ???�?Y ???� ?�???�?? ???z?�. ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?� ???z?? ???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�?? ???z???� ???� '???? ???�???�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�'. ???�?Y, ?�???�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?z?�?? ?z???�???�??".

*?????�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�?�???�???

"?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?????�?????�?�?�?�?�, ?�?�?�?�-???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�.

"???z?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? (?�?�?�??) ?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�???� ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�".

*???�???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?

"???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?????? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?????�???Y ?�???�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?z?� ?�?�?�???? OXO ?�?z???�???� ???�???�???�. ???� ???�???�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�???�??.

"?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?Y ???? ?�???�?? ???�???? ?�???z?�???�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?? ???? ???�?� ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???Y ?�?� ?�?Y ?�?�???�?? ?�?�-?????�???� ???� ?�?�-?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�???�. ???� ???�, ?�?? ???�?� ?�?� ?????�?� ?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�??".

*?z?� ???�?�?� ???s ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�???s ?z?�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?�?

"?�???�?�?? ?�???�?� ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�??. ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�, ???? ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�-???????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?z?? ???�?z?�???� ???? ?�?????�???�?? ?????�?????�?�?�?�??, ?�'?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�???�?� - ?�?z?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?????�.

"???�-???�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z?�, ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�???? ?�?�?�?� ?z???�???�. ???? ?�?� ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ???�?? ?�???�?? ?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

*?�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?

"????, ?z???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ?z?�?�??".

?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??:
http://www.globes.co.il/news/ar rticle.aspx?did=1000513781& ;fid=3266&fromMador=3266&am mp;fromErechMusafHP
?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?� ?�???�???�?Y ?�?�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?????�?�?? ???�?�???�?�?� ???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 4 ביוני, 2009

???�?? ?�???�?�?�-?�?????�?�?? ???�?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?z?�?s ???�???�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?z???�?�???� ???�???�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?�?�?�???????� "?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�" . ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y .

?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ?�???�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�???�?????� ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???? ?z???�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?z?� ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?????� ?�-30000 ???�?� .

?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ???�?�???�?? ???z?�?�?�?�,?z?�?�???�?? ???�?�??,?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�???�?????�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?????�,???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�??,?�???�?? ?�?�?�?? ?�??????,???�?�?� ???�?�?� ?�?? ???�?�?? ?�???Y,???�?�?? ???�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�??,???�?�?? ???�?�?�?�?�?�??,?�?�?�?? ?�?�?�??,???????�?? ???�?�???�?�?�?�??,?�?�???�???� ?�?�?z?�?�???? ?�???�?�. ???????�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????� ?�?�???� ?�?z?�???�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???? ?�?�?�???�???� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???????�?� ???z?�?�?�?�??.

???�?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�???� ?�???�???�?? ?�?�?� ???�?� ???? ?�?????� ?�???�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?? ?????�???�???�?? ?�?�?z?�?? ?�?????�?�.

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1