ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?�???�?�?�"

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???�

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

?�?�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ???�?�???�:?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???�??
?�?�?�???� ?�???�?�

?�?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�, ???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?????�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?z?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?z???�?�???�?Y 25. ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???? ???z?�??, ?�?�?????�?? ?�?�???� ?????�?�.
?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ??-17 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?Y 35-50 ?z"?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?�?�???�.?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? 25 ?�?�?�, ?�?�?Y ?�?????�?? ???�??, ?????? ???�?�???�?? ???z?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???�. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�.
?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?Y ???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?????� ???�?�?? ?�???�???� ?�???�?? ???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�???�??".
?z?�?�?�?? ?�???�??, ?????� ?�?�???�??, ???z?? ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�???�, ?�?�?� ?�?�???� ?z?�?z???z?? ?????? ?z???�?� ?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???s ?�?�?�?�?? ???�?????�?Y ?�?�?�?? ?�?�??, ?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�".

?�?�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ???�?�???�:?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�.
?�?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�, ???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?????�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?z?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?z???�?�???�?Y 25. ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???? ???z?�??, ?�?�?????�?? ?�?�???� ?????�?�.
?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ??-17 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?Y 35-50 ?z"?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?�?�???�.?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? 25 ?�?�?�, ?�?�?Y ?�?????�?? ???�??, ?????? ???�?�???�?? ???z?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???�. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�.
?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?Y ???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?????� ???�?�?? ?�???�???� ?�???�?? ???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�???�??".
?z?�?�?�?? ?�???�??, ?????� ?�?�???�??, ???z?? ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�???�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�???�, ?�?�?� ?�?�???� ?z?�?z???z?? ?????? ?z???�?� ?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???s ?�?�?�?�?? ???�?????�?Y ?�?�?�?? ?�?�??, ?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�".

???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?? ???? ?????�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?� ?�?�???? ?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???? ?????�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
20 ?????z?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? "???�?z?�?�?Y" ?�?????�??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z???�???? ???z?�???? ?�?�"?� a�� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?????�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?????� ?�?�?� ?�?�???? ?�???z?�?� ???????? ?�???�?�?? ?�???z?� ???�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�. 20 ?�?????z?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?z???�?�?�?Y ???�?z?�?�?Y ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??.

???�?z?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z???�???? ?�???�???�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?? ???�?z?�?�?Y.

???z?�???? ?�?�"?? - ?�???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�???�?� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?????? ?z???� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?? ?????�?�???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�?�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?????? ?�?z?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?� ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? ?�???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ?z?z???�???�?? ???�?z?�?�?�?? ???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???�??, ???????? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�'?�???�???� (?z???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�') ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?� ???? ???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?z?�???�?�?�?? ???�???? ?z?z???�?? ?�???�?�?�?Y ?????? ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???z?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?�???�.

?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????s ???�?z?�. ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�???�?�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?� ?z?�?s ?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???�???�?? ?�"???�?�???�??.

?�?�???�?�'?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?Y ???z???� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ???�???? ?????�?z?� ?z?�?z???�???�?? ???�?? ?????? ?z?�?�?Y ?�?�???�?�.

?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�??????-???�'?�???�???� ?????�?�?? (???�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?� ???�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??) ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?????�?? ???�???z?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�???z?�??.

?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????� ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�???z?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??.

???�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?

יום שלישי, 29 בספטמבר, 2009

?z?�???�?�?Y ?�?z?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�??:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?Y ???�?�???? ?�?z?�.

?�?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�?z?�?�?? ,?�?�???� ?z?�???�?�?Y ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ??…?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y, ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�???Y ?�?�?z?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?? , ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?????�?? ?�?�?? ???�?�???�?? ???z?�???�?�?Y.

???�?�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�???s ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ,???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� , ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�???? ?????� ?�?�???� ,?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???�?Y ???�?�????, ?????� ?�?�?�???�?�???� ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?? ,?�?�?� ?�?�?????Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?� ???�?�?z?Y ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???s ?�?� ???�?? ?�?�?z?� ?�???�?? ?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?????�?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�. ?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?????� ?�?�?�???�?�???�,???�?Y ?????� ?�???�?? ?z?�???� ???�'?z?� ?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�???� ???�?�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?????? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????s ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? .

?�?�?? ?z?�?�???� 17:00 ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z???�???? ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? , ?z?�?�???� dg , ?z???�?z?� ?z?�?�?�???�?? , ???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� .

?�?�?�?? ???�?�?Y ?z?�???�?� ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?????�???�?� .
?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�???� ?�?z?�???� ?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???�?�??:"gamblers crew" ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???? ?�???�???? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�????.

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??- ?�?�?�?�?? "ynstopabyls " ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ?�???????s ?�?�?�?� ?�?�???z?�?�?�.

?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z????: ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???� ?z???�?�?� ?�???�???�?s ?�???z?�?�?s ???�???�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???� ?????�?�?? ,???�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?z?�??:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:?�?�?�?�'?�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?????�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�???�?�???�

???�?�?� ?�???Y:?�?�?z???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�??

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�: ?�???�?� ?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�???�???�:???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�,?�?????�?�: ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???z?�?�?? ?�?????� ?�?? ???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�- ???�?�?� ?�???Y !

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"??:

יום שני, 6 באפריל, 2009

?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�

?z?�?� ?�?�?�?? ?z???z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?z?? ?�?z"?? ???�?�"?�, ?z?�??"?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?� 16, ?�?�"?� 11, ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?� 402 ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�.
?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?z?� ???�?�?z?� ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�. ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ???�?�?� ???�, ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�.

?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�???�?? ???�?�, ???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?� ?�?z?�, ?�???z??: "?�?� ?z?????�?? ?�?�-?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?????? ?z???z?�?�?? ???�???�?�, ?�?�?�???Y ???????�?? ?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�??, ???�?�?�?z?� ?�?�???s ?�?� ???�?????? ???�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�???�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�??"?� ?�?�?�??. ???�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�??, ?�?z?�?�?s ?�?�?�?�?� ???�???�".

?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ???????�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???? ?�?? ?�???�???� ?�?�???�?�?? ?????�???s ?�?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�???? ?�?�???�?�???�, ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�
?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1