ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ?????�?Y ?�?????�?�?�?�??"

?z?�-18 ???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�???�?? ?�???�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�-18 ???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�???�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?�?�?�??, ?�?�???? ?z???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�-19 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???z?�?s ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�???�???�??: ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z???? ?z???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�, ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�-???�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?�?z?� ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�?�??, ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�???�??, ?�???z?�??, ?�'?�?z?�?�???�, ?z?�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ???�?�??. ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???�?�?�?z?�?? ?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�?� ?�?�?z?Y ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???z?�?s ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�?s ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ???�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z??: "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?????� ?z?�?�. ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???z?�?�?? ???????�?�?� ?�?�?�???�?� ???�???�?�?? ?�???? ???�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�???�???� ?�???z?�?Y ?�?�??. ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z?�?�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?s ?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�". ?�?�?�?�?Y ?�?� ?�?z???? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�??, ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?z?� ???�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�???�?? ???�???�?�??, ?�?�?� ?�?�????, ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?z???�?? ?�???�?�??. ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�???�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�, ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ?�?z?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? , ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???z?�?? ?�?�?z?� ?�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y.

?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??

יום רביעי, 7 ביוני, 2017

?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�: ?�?�?�?z?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�???? ?????�?� ???z???�?? ???�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�???� ?�?z?�?s ?�???�?????� ?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?� ?????�?�?�?� * ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?z?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ?�???? ???�?�???�?� ?�???z?�?????�???� ?z?????�?z?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ???�???�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�??. ?z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?� ?????�?�?�?�, ?�???????� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�"?? ???�???? ?�???�???�, ?�?�?�?� ???? ???�?�?????�. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????� ?�?� ?�?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�??A�?z?????�?�???� ?�?z?�?�???�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�?�?�. ???�???�?s ?�?� ?�?�???�, ?�?�???s ?�???? , ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ???????�?s ???�?�?? ?�?�?�??. ?�?z?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?????� ?????�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�??. ?�?????� ?z?�?s, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?????�???� ???�???�?? ?????�???�???� ?�?????�?Y ???? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�?????? ?�"?? ???�?z?? ?�?�???�?z?�???Y, ?z"?z ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�???�?? ???? ?z?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?z???z?�?� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�????. ?z???�???? ?�?� ???? ?�?� ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z???�???? ?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???z?�?????�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?? ?�???? ?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�???z?�?????�???� ?�?�?�?�?� ?z?�???�?Y. ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�???�?? "?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�" (?????? ?�?�?�?�), ?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?Y ?z?Y ?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?�?�?�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?�?Y ?�?�???Y ?�???�?�??, ???????? ???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�???�, ?�???�?z?�?Y ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�'. ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�???? ?????�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?�?�?�?�?�. ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???� ?�???�???�?�?�, ?�"?? ?�?�?�?�???Y ???�?Y ?�?�??, ?z?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???? ?z?????�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�?????� ?????�?�??, ?????? ?z?�?�?�?z?? ?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ???�???�???? ?z?�?�?Y ?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????� ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?z?�?�?�. ?�?�???�??: ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�???�.

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?� ?�???� ?????�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?? "?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?�?�?? ???�?�???? ?z-60,000 ?�?�???�??, ?�?�?�?� ???z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?z?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�?????�?? ?�???�?? ! ?�?�?? ?�?�???� ?�???Y ! ???�?Y ???�?� ?�?�?�?�?? ???� ?�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�,???z?�?�?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ???�???� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ! ???�?�?� ???�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ….. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�:

?�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? "???�?�?? ?�?�?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?z?� ?�?????�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�' ?z?�?�?? ?�???�?�??/???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?z?�?????�?�?�?�?�?� . ?�?�???�???� ?�?????�?� ?�?z???�"?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�???�?? . ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???? ?�?�?� ?z???? ???� ???�?? ?z?�?�??. ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???????� ???�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???� ?�?�???s ?????�?�?�?? ,?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�????. ?�???�???� ?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�???? ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ,?�?�?�???? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?� ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? .

?�?�?�???�??: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�??,???�?�?� ?�???Y !

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�-?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�???�?Y ?�???�?�??

?????�?Y: "?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�"

?z????:???�?�?? ?�???? (?�???�?�??)15.11.09

?z?�?�?� ?????�?Y, ?z?�?????� "?�?�???�-?�?�" - ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???????�?�, ?�?z?????�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?? 30 ???�?�?�?�?? ?�?z?�???�???? ?�?z?� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� - ?z?�?�?� ?�"?�?z?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?� ???� ?�?�?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�.

?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?� ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?�".

???�?�???�?�, ?�?�?z?? ?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?�???�?????�???Y, ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? "?�???z?? ???�???�?�?�?�??" ?�?�?�?�?? ?�?? 80-100 ???�?Y ?�?�?�?�?�. "???� 10% ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?z?� ???�????", ?�?�?? ???�?z??.

*???z?� ???� 10%?

?????�?Y: "?�?� ?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�??. ?z?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�.

"?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�???�?�?� - ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�-???�, ?????�?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� - ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z???�???� ?�???�???� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?? ?�?? ???? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�??.

"?�?�?????� ?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???? ???�?Y ???� ?�???�?? ???z?�. ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?� ???z?? ???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�?�?? ???z???� ???� '???? ???�???�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�'. ???�?Y, ?�???�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�???? ?�?�?z?�?? ?z???�???�??".

*?????�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�?�???�???

"?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?�??, ?�?????�?????�?�?�?�?�, ?�?�?�?�-???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�.

"???z?�??, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? (?�?�?�??) ?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�???� ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�".

*???�???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?

"???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?????? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?????�???Y ?�???�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?z?� ?�?�?�???? OXO ?�?z???�???� ???�???�???�. ???� ???�???�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�???�??.

"?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?Y ???? ?�???�?? ???�???? ?�???z?�???�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?? ???? ???�?� ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???Y ?�?� ?�?Y ?�?�???�?? ?�?�-?????�???� ???� ?�?�-?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???z?�???�. ???� ???�, ?�?? ???�?� ?�?� ?????�?� ?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�??".

*?z?� ???�?�?� ???s ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�???�?? ?�???s ?z?�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?�?

"?�???�?�?? ?�???�?� ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�??. ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�, ???? ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�-???????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?z?? ???�?z?�???� ???? ?�?????�???�?? ?????�?????�?�?�?�??, ?�'?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�???�?� - ?�?z?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?????�.

"???�-???�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�?z?�, ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�???? ?�?�?�?� ?z???�???�. ???? ?�?� ?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ???�?? ?�???�?? ?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

*?�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?�?�?�?

"????, ?z???�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?�?�?? ???�???�?� ???? ?z?�?�??".

?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??:
http://www.globes.co.il/news/ar rticle.aspx?did=1000513781& ;fid=3266&fromMador=3266&am mp;fromErechMusafHP
?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?� ?�???�???�?Y ?�?�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

3200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�???�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�??A�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??:3,200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?�?? 3,200 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� (???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�') ?�?�?�???� ???�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?Y 6 ?? a�� 10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

???�???�?? ?????� ?z?�?????�?�?? ?? - 2,300 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? 2006 ?� -2008 ?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ???z?????� ?z-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?????� ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?z?�???�???�?�?Y, ???�?z?? ?�?� ?�?�?�???� ???�???? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?Y ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?? ?z?�???? ???�?�?� ?�?�???�????.

?�???�?�?? ?�???�???�?? ???�?????s ???? ?�?� ???�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???? ?�?� 6 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�, ?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�??.

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�-78 ?�???� ???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?z?�?�???� ?�???????�?� ?�-200 ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�??.

?�?? ?????� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?s ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???z?�?� ?�???????�?? ?�?�?�?�?�.

?????�???�?�?� ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?????�?�?? 100 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ("?�???z?�?�?�??") ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z???�?z?�?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ???� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ???? ?z???�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�??.

?�???? ?�?�?�???? ???� a�� 130 ?z???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�???�?? ???�?z?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�???�?� ?�?�???s ?�?�?�.

???�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�???????�?� ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�. ???�?� ?�?z?�?�?? ???????�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z???�??, ?�?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z??".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?� ?�?z?�?� ?�?�???z?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ???? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�???� ?z???�?� ?z?�?z???�???�, ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�???? ?�?z?�???�???? ???�???z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?�?� "?�?�???�?�?�??" ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�??. ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"??:

יום שני, 6 באפריל, 2009

?�?� ?�?�?? ???�???� ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�

?z?�?� ?�?�?�?? ?z???z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�"??, ?�?�?�?�?z?? ?�?z"?? ???�?�"?�, ?z?�??"?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�"?� 16, ?�?�"?� 11, ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?� 402 ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�.
?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?z?� ???�?�?z?� ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�???�?�?�. ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?� ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ???�?�?� ???�, ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�.

?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�???�?? ???�?�, ???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?� ?�?z?�, ?�???z??: "?�?� ?z?????�?? ?�?�-?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?????? ?z???z?�?�?? ???�???�?�, ?�?�?�???Y ???????�?? ?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�??, ???�?�?�?z?� ?�?�???s ?�?� ???�?????? ???�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�???�?? ???�???�?? ???�?�?? ?�??"?� ?�?�?�??. ???�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�??, ?�?z?�?�?s ?�?�?�?�?� ???�???�".

?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ???????�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?????�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ???? ?�?? ?�???�???� ?�?�???�?�?? ?????�???s ?�?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�???? ?�?�???�?�???�, ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?z???�?z?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�
?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ???z???Y ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 9 במרץ, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? 1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???� ?�?�???�?�?? . ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?� ?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2002.

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z???? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�??
(???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?�?�?�,?�?�?�??, ?�???�???�?�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�,?�???�???�?�?? ?�?�???�???�??, ?�???�?????�?? ?z?�?? ?�???�?� ???z???Y ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???? ?�?�?�?? ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,???? ?�?�???�???�?? ?�???? ???�?�?�??.

?z?�?�?Y ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?z?�?z?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�.
?z?�?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???�?� ?�???�??.
?�?�???� ?????�?�???????�?? ?�?? ?�???�?� ?�???�??.
???�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???Y ?�???� ???�?? ???�?�?�?? ?�?�????.