ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ???�???�?�?�"

?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??

יום רביעי, 28 ביוני, 2017
?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� (3.7.17) ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??
?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?�?�???? ?????�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ,?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??, ?�?�???� 17:30, ?�?�???�?� ?�?� ?�?z?�?�??, ?�?z???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�??????. ???? ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??" ?z?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???z?�???� ???�?�?�?�?? ???z?�?�??. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?? ?�???�?�?�???�?? a�� ?�?�???? ?z?�?�?????�?? ???? ???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?????�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?????z?�?�?? ?�???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???? ???�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?� ?????? ?�?? ?????�??. ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?????�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?�???�???�???� ?????�?�?? ?�?�?????�??. ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???� ?????�???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??, ???�?�???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?� ???�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z???�??, ?�?�?�???�??, ???�???�?�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?z?�?�??: ?�?�?� ?�?�???�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???� ???�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�, ?�?�??, ?�???? ?�?�??, ???z?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y, ?????�?�?�, ?�?�?????�?�??, ?�?? ?�?�???�?Y, ?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�???�, ???z?? ?�?�???�?Y, ???z?? ?�?Y, ???z?? ?�?�???�?Y, ?�???�?�?�, ???�?�?? ?�???�?�.

?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ???�?????? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�: "?�?z?????� ?�?�?? ???�?�?�?s ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�, ???�???? ?�???????�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�??, ?�???? ?�?z?????� ???�???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?� ???�?�?? ?�???�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?�?? 25 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?s ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?????�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�. ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�???� ?????�???�?�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?Y, ?�?????�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?z?�?�?�???�??-?�???�?? ???�???�?�???�??, ???�?? ???�?�?�?� ?�?? ???? ?z???�?? ?�?z?? ????-???�?�?� ?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�?�???�?? ???�?�???� ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�. ?�?� ?�?�??: "?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?z?� ?z?�?�?�?�??. ???�????, ?�?z?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?z???�?? ?�?�???? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�????, ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?� ???�?�?�???� ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???z?????� ???�??- ???�?�?�?s ???? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ???z???�?? ???�???�?�?� ?�?�, ???�????, ???????�???�?�?� ?�?z?�?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�, ?�?Y ???�???�???�?? ?�?�?Y ???z?�?�?�???�??".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� "???�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�?�???�?? ?�?z???�??, ?�?�?? ?�???�???�?s. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???s ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�?????�?? ?�?z?�?�?� ???�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�??, ?????�?�?? ?�?z???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???s ?�?�?�?�?� ???z???�??, ?�???�?�?�?s ???? ?�?z???�?? ?????�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�??????".

?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?�-26,000 ?z"?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?� ???�???�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?? ?� 3 ?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ???�?�???????�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�???�, ?�?�?????�??, ?z?�?�?� ???�?�?�???� ?z???�?�??, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??. ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?z???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�??.

?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?�?s ?�-24 ?�?�?�?�?�??. ?�?z???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?z?�?�??.

?�?z?�?�?� ???�?�?� ?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???�, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?????�???�?�?� ???�"?� ???�???� ?�??, ?z?�?�?�?? ?�???�?? ???�??' ?????� ?�?�???�??, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?z?�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ?z???�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??.

???�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ?�?z???�?�?Y

יום רביעי, 3 ביוני, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????z?�?? ?�?z?�???s ?�???�???� ?�?�?�' ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ???�???? ?z?� ?�?�???� ?z??' ?�???z?�??, ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???� ?????�?�?? ?�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?????�?? ?�???�?�A� ?�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?� ?�?z?�???� ?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?? ???? ?�?� ?�???�?� ?�?z?�?? ???�?�?? ?�?�?�?� , ?�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???� ?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�???�?�?? ???�?�???�???? ?�?�?�?????�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?????�?? ?z???�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�??. ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�???� ?�?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ???� . ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�??A� .

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??…

יום חמישי, 23 באפריל, 2009

?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�???� ?�?�??????.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?� ???z?� (?�?�?? ?�') ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�???Y ???�?� ?�?�?� ?�???�?Y.

?�?�?�?�??, ???�?�?� ?z???�?? ?�?z?�??, ?�?z?�???s ?z?�?z??????, ?�?�?�???� ???�?� ?�?�???�?Y ?�???�???� ?z?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�???�??. ?�?? ?z?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???� ???�?z?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�??????. ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�???z?�?�.

?z?�"?� ???z?�?�?� a�� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?Y ???? ?????�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?�???� ???�'?z?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�???� ?�?�?z?�?�.

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? ?�?????�??"?�

יום ראשון, 19 באפריל, 2009

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�???? -
???�?�?�?z?� ???�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?z?z?�?�?� ?z?????z?� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?????� "?�???�?�?z?� ???�???�" ???? ?�?�?z???� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?� ?�?z?????� ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ???�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??-?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�???�????.

?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�??A� ?z?�?�???? ???????�?�?�?�, ?�???z?�??, ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???????�?? "?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�" (?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???�) ?�?�?? ?�?????� "?�?�???�?� ?�???�???z?�??".

???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?????�??, ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?? ?z?z?� ?�???�?s ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?????? ?�???z???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?z?�?�.

A�?�?? ?�???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?????�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�???�?? ?�?????? ?????�?�?? ?�???s ?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?? ???? ?�?z???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z???�?�?�?�.

?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?z?????� ???�?�?? ?�?z?�???�?�, ???�?� ?z?�?� ?�?� ????-?�?� ???�?�?�?�?�???�?�?? ???z?�???� ???�?? ?�???????�?? ???�?�?�???� ?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�???�?�.

???????�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ???�?? ?�???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?� a�� 4 ?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�. ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ??"?� "?�?�?�?? ?�???�?�" ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�' ???�???�?? ?�??, ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�. ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?�?� ???? ?z?? ?�?� ?�?�??, ???? ?�"?? ???�?� ?z?�?� - ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�???? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�.

?�?�?�?�?�???? ?�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ???? ???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?z?�?�?�.

???�?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ????-?�?�?� ?�?�?�???� ?�-900 ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�???�?� ???? ?z???�?� ???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?z?�?????� ?�?????�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?�?? ???s ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?????�?z?�?�. ?�?�?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ???�?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?�??.

?�"?? ?z?�?� ?????Y ?�?� ?�?? ?�?s ?�?????? ?�?�?? ???z???�?? ?�?z???�???� ?�?????�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?? ???�?? ?�???????�?? ?�???�?�, ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ???z?�???�?? ?�?�?�????. ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?z???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???� ?�?????� ?�???�???�??.

?�?� ?�?�?? ?????Y ?�?�???�???�?�?� ???�???�, ?�?�?� ???? ?�?�?�?z?�??, ???z?�?�?? ?�?�?????�?Y ?�?�???? ???�???�?�. ?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ???� ?z?�?�???? ?�?�?????�?Y ?z?�?z???�???� ???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?� ???�?�?�?z?�. ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?� ?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?z?? ???�?�?Y ???�?�?�?�?� a�� ?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?z?�?? ???�?z?�?? ???? ???z?�???� ?�?�?�?�??.

?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?z??' ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�??. ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?z?�?? ?�???? ?�?????� ?�???�?�?z?� ???�???� ?�?z?�???�?? ?�???�?� ???�?? ???�???? , ???? ?z?�?�?�???� ???�?�?�???� ?�???? ?�?�?�???z?�?? ?�?????�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�??, ???z?�?�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�???Y ?z???�?� ???�???�?� ?�?�.

???�?�???� ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?????� ?�???�??. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?????� ???? ?�?�?? ?z??' ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????�.

?z?�?? ?z?�?�?? ?�???�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ?z???�?�?? ?�???�????.

???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:

יום ראשון, 5 באפריל, 2009

?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�??:

???�?z?�?�?�??A�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ,?�?z?�?z??
?�?�???�?? ???�?�?�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

3 ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y "?�?�???? ???�?�????" ???z???Y ?�?�?�?�???�A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1983-1986.

?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?�??A�?�?�?Y ?�?�?�?�??A�1986-1989.

???�???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?�??-?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.(1999-2001).

?z?�?�"?? ?�?�???�A�?�?�???�?�?? .A�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?? 1989.

?z?�?�?? ?�?z?�?�"?? ?�?�???? ???�?�?� ?z???�?z???� ?�??"?z (?�?�?�?? ???�?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�??) ?z?�?�?? 2006.

???�?�A�?�?z???� ?�?�?�?Y ???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�??.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2002.A�A�

?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

A�?�?�"?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2006.

?z???�?�?� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ,?�???�?? ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?z?�?�?? ???? ?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�-YNET (?????? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�??) ?�?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???????�?? ?�?�?�???�.?�?? ?�-?z?�?�?z?�?Y.?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?????? ?????�?�?Y106
???????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?� ?�???�???? ?�???�???� ???�?�?�"

?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??
"?�?�?�?� ?z???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?Y"

?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?? 2004.

?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�?????�???�?? ?z?�?? ?????� ?�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?Y.

?�?�?�?�?? ???? ?z????A�?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?????�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? (???????�??,?�?�?�???�?�?�,?�?�???�?z?�??,???�?�?????�??,???�???�?�?�??).

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z???� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�??.

?�?�?? ???�?????� ("???� ?????�?�?Y") ?�??A�?�?� ?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.A�

?z?�?�??A�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ?�???�?z?� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?????? ?�?�??)
?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?� (?????? ?�?�??) ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? 2009.

?z???�?�?�?Y ???�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? !

???? ?z?�?�?� ?????�?Y ???z?�???� ?�???????�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�??:

?z?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� (???z?????� ?z-1400 ?�?�???�??):
http://www.facebook.com/album.php?aid=18510&id=1482705766&saved#/profile.php?id=1482705766&ref=profile

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�???�?� "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?????? ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1450876

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y"A� YNET:
www.ynet.co.il/rishon-forum

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?????? "?????�?�?Y106″:
http://www.rishon106.co.il/

?z?�?�?� ?????�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
http://www.rishonlezion.muni.il/

?�???�?� ???�?�?�-"?z?�?�?� ?????�?Y":
http://www.mickyalon.co.il/

?�???�?�- "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�?�??…" ?�?�?????�???�?�(?�???�??10):
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=159903

?z?�?�?� ?????�?Y-"?�?�?? ???�???�" :
http://www.daberet.co.il/index.php?page=5&user_homepage=13816&q=?z?�?�?�%20%20?????�?Y

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�???�?? "?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ???�?�?�:
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?forum=822&r=1

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�: ???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 2 באפריל, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ?�??????? ???�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?�? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?�: ???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?�???�???�?? ???�???�?? ???�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??. ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?�?? ???z???? ?�?????�?�?�?? ?�???�???�?�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�. ???? ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???� ?z?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�?? ?�?z?�?z?�?Y.
?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�.

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�??: "???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�???� ?�?�?z?�???� ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�??".

????-?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?????�?Y ?�?�???Y ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�, ???�' ?�?�?�?�?????� 4.
?z???�???� ?�?????�?�?Y: 03-9692861, 03-9563733, 03-9656232.
?�?�???Y ???�?�?�?� ?z?�???z?�?�?? ???� ?????????�?s 26 ?�???�???�?? 2009.