ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?� ???�?�?�????"

?�???�???�?�???� ?z?�?�?� ???�?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שלישי, 23 ביוני, 2009

?�?�???�???� ?�???z?z?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�:

?�?�?�???� ?�?z???�?�???� ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?????�?Y

?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�? ?z?�?�?? ?�?z?�?? ?�???�???�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ???? ???? ???�?�?�?� ?�?�???�?�???�? ???? ?�?????�?? ?????� ?�???�?� ???�?� ?�?�?�?? ?�?????? "?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?�", ?�???�???�?�???� ?z?�?�?� ???�?�?�???? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�???�???� ?�?z?????�?? ?�???� ?�?z???�???? ?�???�???�?? ?�?�???�???� ?�???z?z?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?� .

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�???�???� ?�???z?z?�?? ?�???�?? ?�?�?� ???�???�???� ?z?????�?? ?�?? ?�???�???�?�???� ?z?�?�?� ???�?�?�???? ?????�?? ???????� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?�?? "?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?�".
?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?�-?z?�???z?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�???�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?�?z?�?????�?�?? ?�?? ?�?????� ?�???�?�?z?�?� ?�?�?�???????�?? ?�?�?�???�?�?? "?�?????� ???�?�?�??" ?�?�?? ?????? ???�?� ???�?� ?�?z???z?�?�?? ?�???�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??,?�???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�??????.

?�?�?z???� ???�???Y ???�?�?�?� ?�?�???�???�?�???� ?z?�?�?� ???�?�?�???? ?�?�???� ???�?�?�?Y ???�?s ?z?�???�?????�?� ?�?�?????�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?Y ?�?? 20 ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�. ?�?�?� ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�???� ?�?� ?z???�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?????�?Y, ?�?? ?z?????�?�?? ???? ?????�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�. ?????? ?�???� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????�?? ???�???? ?�?�??.

???�???� ?�?�?�???�?� ?�?? "?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?�" ?z?�?�?�?� ?�???�???�?�???� ?z?�?�?� ???�?�?�???? ???? ?�?????? ?�?�?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?z???�?� ?�?? ?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�??????, ???? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?�???� ?�???�?�?Y ?�?� ?�?????� ?�?�?Y ?�?�?????�?? ?�???�?�?�????, ???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?z?�?z?? ???? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?Y ?�?�?????� ?�???? ?z?� ???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?�, ???� ?�?�?????� ???�?�?�?
?z?�?�???? ?�?�???�???� ?�???z?z?�?? ???�?? ???�?�?Y ???z???� ?�?�?�?�??: "?z?�?�?�?? ?�?�???�???� ???�?? ?z?�?� ???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?� ?z?�?z?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ???�???�???? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�".

?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�-23 ?�???� ???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 3 ביוני, 2009

?�?�???�?�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" (?z?z?�?�?�?�?�??) ?�-23 ?�???� ???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y

?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???s ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?z???�???�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??.

?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�???�???�?s ?z???�?? ???�?????? ?�?�???�???� ?�"???�?? ?�???�?�?�". ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???z???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�??.

?�?�?�?�?�?? ???�?�???�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?????� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�??. ???� ???�?s, ?�?????z?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�, ???�?s ???�?�?�?� ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�???�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?? ?�?�?????? ?�?�?�???�?� ???�?� ?�?z???�?? ?�???� ???�?? ?�???�??.

?�?�?�?�?� ?�?�?�???? - ?�?z?�?�?? ???�?� ?????�?�?�?�: ?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? = ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?? CO2 ?�???z?�?�?�?? ???�???� ?�???�??.

?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�-5.6.09 , ?�???� ???�?? ?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�???�?� ???�?�???? ???? ?�?????? ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?�???�?? - ?�?�???�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?�?�?�??" ?�-23 ?�???� ???�?? ?�???�?�?� ?�???�??: ???�?�?�?�??, ???�?�?�?�??, ???�???z??, ???�???�??-???�?z?�?�?�?�??, ???�???�?? ???�?????�?�?�???�?�?�, ???????�??, ?�?�???�??, ?�?�?�???�?Y ?�?z??, ?�???�?� ?�?z?????�, ?�?�?�???�?Y, ?�???z?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z???�?�?�??, ?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�?� ???�?�, ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�, ?�???? ?�?�?�??, ???�?�?Y, ???z?�, ?????�?? ?�?????�?�??.

?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?z?�?????? ?�???�?�?�?�??, ?�???z?�?� ?�?�?z???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�???s ???�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�??.

?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ???? ?�?�???� ?�?z?�???�?�, ???�?? ?�???� ?�???�?? ?�???�???�?�?�, ?z?�?�???� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?????�, ?�???z?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?? ???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y. ???�????, ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�??.

?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?? ?????�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�"?�???�?�" ?�?�????.

???�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

יום חמישי, 21 במאי, 2009

???�?�?? ???z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
2000 ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? 10 ?�?�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?????� ???? ?�?�?z?� ?�?z?�?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�-500 ?z?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???� ?�?�?�?�???�?? ?????z?�?�?� ?�?�???�?? ?�'.

?�?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ???�???�???�?? ?z???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�?z?�.

?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?� ???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ,???�???�?? ?�?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�??,???�?�??,?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?z?� ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???�,???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,???�?????�?? ???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???� ,?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�…

?�?�???�?z?�?? ?�?�???�?� ?�???�?s ?�?�?�???� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???� ?????�?�?�???� ?�?�??. ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?????? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?? ?�?? ???�?�?? ?�???z???�?� ?�???�?�?? ???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ,???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???� ?�?�?�???�??.

???�?? ?�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�

יום רביעי, 8 באפריל, 2009

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�???�A�A�

?�?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????? ???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?�, ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�???? ?�?? ???�?�???�?? ?�?????� ?�???�??

?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?????� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�?�"?? (?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�??) ?�???????� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ???� ?�?�?�?? ?�???�???� ?�-30 ?�?�"?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???? ?�?????�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? "???�???� ?�?�??" ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?z?�???� ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�???�, ?z?�???�?? ?�?????� ?�???� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�-16 ?�?z?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�- 70 ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??.

???�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?????�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???� ?????�, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?z???� ?�?�??"?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????? ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�?� 530 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???? ?z?z?�?�???�?? ?????�. ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�???? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???�?�?Y ?z???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?z?�???z?�?? ?z???�?� ?�?�???� ?�???? ?z?�?�???� ???�?�???�?? ?????� ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?????� ?z?�?�?�?z?? ???�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�???�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?z?? ?????�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�.

?�?z?�?????� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?????� ???�?? ?�???�??, ?�?� ???? ?�?� ?�???????�?????�?�?� ?z???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?� ???? ?�?�?�. ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�, ?z?z???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?????�?� ?????�?�???� ?�?�?�?�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?????�???�?? ?�?�???�?�?�??, ???�?�???�?? ???? ???z?�???� ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?Y ???�???�?� ?????? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�??, ???? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?????s ?�?�?�?�?� ?�?� ???�???�?? ???�???? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ???� ???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?� ???z?�?�?� ?�?z?�?????� ?�?????�?�?Y 100 ???� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�???�?? ?�?z?�?s ?�?? ?�?z?� ?�?�?� ?�?????�?�?Y 106.

???�?�?? ?�???�?�?� ???z?�?? ?�?�???�?? ???�?z?�?? ???� ?�-25 ?????�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� (5.4) ?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?�?�?�???�?� ?�?????� ???�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�"??, ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�???�, ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�????.

???? ???� ?�???�?�?Y

?�?z?�?�?�?? ???�?�?????�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ?????� ?z?�?�?Y ???�?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?z?�?�?? "?�?z?�?? ?�?�???�??" ?�?????�?� ?????�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?? ?�?z???� ???� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�???z?�??, ?�?�???�?�???Y ???z?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???� ???�?�?�?? ???z???�?� ?�?�???�?�?�.

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�: ???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 2 באפריל, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ?�??????? ???�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?�? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?�: ???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?�???�???�?? ???�???�?? ???�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??. ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?�?? ???z???? ?�?????�?�?�?? ?�???�???�?�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�. ???? ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???� ?z?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�?? ?�?z?�?z?�?Y.
?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�.

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�??: "???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�???� ?�?�?z?�???� ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�??".

????-?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?????�?Y ?�?�???Y ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�, ???�' ?�?�?�?�?????� 4.
?z???�???� ?�?????�?�?Y: 03-9692861, 03-9563733, 03-9656232.
?�?�???Y ???�?�?�?� ?z?�???z?�?�?? ???� ?????????�?s 26 ?�???�???�?? 2009.