ארכיון פוסטים עם התג "?z?�?�?�"

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? "???�?�?? ?�?�?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?z?� ?�?????�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�' ?z?�?�?? ?�???�?�??/???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?z?�?????�?�?�?�?�?� . ?�?�???�???� ?�?????�?� ?�?z???�"?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�???�?? . ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???? ?�?�?� ?z???? ???� ???�?? ?z?�?�??. ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???????� ???�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???� ?�?�???s ?????�?�?�?? ,?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�????. ?�???�???� ?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�???? ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ,?�?�?�???? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?� ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? .

?�?�?�???�??: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ??"?�?�?�?? ?�???�??" ?�?�?�?�?�

יום חמישי, 31 בינואר, 2013

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�??,?�?�?� ?�?�????,?�?�???�??,?????z?�?�?�??,???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?�, ?????? ?�?�???�???�?�???�??,?????? ?�?????�?z?�?? ! ???s ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?�,?�?�???� ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???? ?�?�?? ?�??:

???�?�?�???� ???�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?Y

יום שלישי, 15 בינואר, 2013

?�?�???�?� ???? ?z?�?�?� ?????�?Y ?z???? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ???�???? ?�???�???�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?????�?�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�???� ?�?�?�

?�?�?? ?�???�?? "???z?�" ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? 13 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�??

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ???�?? ???z?� ?�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� "???z?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???????z?�?�?�??. ?�???�?�?z?Y ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�???�???�?Y. ?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??, ???�?? ???z?�?Y ???? ?�?�???�?�?�??, ?�?�?????? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?z?�???� ???�?�?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?z?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ???�????! ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2012, ?�?z?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????? ?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z?�?s ???z?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�???? ?�???�?�?�?� ?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�.

???�?z?�???� ???? ?�???�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?�??, ???�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ???�???�???�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�???� ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�???? ?�?�?�?�?� ???�???z?�?? ?�?z???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�??, ?�?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???� ???�?z?? ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?s ?�?�?�?�, ?�?s ?�?�?????�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�???? 2013.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??:"?????z?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?? ?�???�?? ???z?� ?�?�?�???�?�-?�?? ???�?? ?z?�?�?? ???�???�?�?�! ?z?�?�?z?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ?�?????� ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�???z?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�-?�?�?s ???�?� ?�?�????. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�-68 ?z???�?s 80 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�??-?�?� ???�???�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?? ?????z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?�, ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?????�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�-?�???� ?z?????�?? ?z?�???� ?�???�?�?�???�?�. ???�?� ?�???�?� ?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???????�?? ???????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�

יום שלישי, 29 בנובמבר, 2011

?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??

???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�! ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�?� ???�?� ?�?z???�"??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 29.11.2011 ?�?�???� 18:00 ?�?????� ?�?�?�?????�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�?????� ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ???�???s. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�, ???�?�?� ?z?????� ?�?�?�"???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y.

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?�?�?????�-?z?�?? ???�?� !

יום שלישי, 15 בפברואר, 2011

?�?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�???�?� ?�?? "?�?????�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�???? ?�?�?z???�?? ???? ???�?�?�???�?? ?�?? "???�?�?�?? ?�?�?�?????�", ???? ?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?�???�???� ???� ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?�????, ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????� ?z?????�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?�???�??.???�?�???? ?z?�??????, ?�?? 36, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? 37 ???�???�?�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�???� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�???� ?�???�???�?? ?�?????�??, ?�?� ?�?�?� ???� ???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???� ?�"?? ?�?????�?�. ?????? ?�?�?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???� ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�.

?�???z?? ?�???�???� ?�?�?? 2 ???�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?? ???�?????? ???�?�?�, ???s ???? ?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?s.???? ?�?�?????� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?� ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�???�, ???�?�???? ?�???�???� ?z?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�???? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�.

?�???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�"?? ?�?????�?�, ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???? ?�???� ?�???�?�?�?�??. ?�"?? ?�???�???�?�: "?�?� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?z???�?�?�?z?? ?�???Y ???�?�?�. ???z???�?? ?�?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?????�, ???�?�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?� ???�???�?? ?z???�?� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�."

???�?�???? ?z?�??????: "???�?� ?z?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�, ???�"?? ?�???�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ???? ?�???�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?z?�?z???�??. ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??". ?�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?s ???? ?�?�?�?�?Y, ?�?�???�???� ?�???? ?�?�???� ???�?�"?� ?????? ?�???�?�?? ?�???z?�?�???�?? ???�?z?�?s ???�?�?�??.

?????z?�?�?? ?�???�?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !A�

?�?�?� ?????�

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?� ?�???� ?�???�??

?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???????z?�?�?�??,?�???� ???�??,?z?�???�??,?�?�?�?�??,?z?�?�???�??/?z?�?�???�?? ?�?�?� ?????� ?�???s ?�?z?�?�?? ?�???�???� ?????�?�?? !

?�?�??"??: rishon106@gmail.com

???�?�?�, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??

?z?????�?�?? ?�?�???�??

יום שלישי, 7 ביולי, 2009

?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�
?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?�???�?? ?�?????� ?�?z???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???� ???�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?Y 80, ?�???�?? ???�???�?�?? ?z?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y , ?z?�?�???? ?�?�???� ?�???�?�?�?� ???�?z?�?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�???�.

?�???�???�?�?? ?�?�?� ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???z?�?s ???z?�?�??. ?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ???z?�?�???�??.

?�?�?�?? ?z?�"?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?� ?�?�?� ???s ?�?�?�?� ???? ?z?? ?z.?�. ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?�?�?�.