ארכיון פוסטים עם התג "micky alon"

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

    ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. "?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…a�? ?z?�???� ?????z?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ?�?�???�, ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???�: 17:45 ?z???�?�?? ?z?�?�?�???�?Y ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�"?? ???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?z?�, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y…….???�???? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???� ?z18:45 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ???�' ?�???�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�' ?�???�?�?� ???�?z?�?? ???�????, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y. ?�?�???�??: ?????� ?�???�???�?�?�,?�???� ?�???z?� ???�?� ?�???�??a�???, ???� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�???Y ???z?�???????�?Y, ?�?�a�??? ?�?????z?�?? ?�?�?�???? a�??�?�?�?�??a�? ???�?�???? a�????? ?z???? ???�?z?�??a�?, ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y……..?z???�?? -"?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�" -?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???�?? "???z?�???�??" ?z?�?�?? ?�' ?�?�?�?�???? ?�?�' ?????� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�' ???�?????� ?�?�?�?�?Y, ???�?�?? ?z?�?z?? ?z?�???�?�?� ?z?�?�?�: ?z?? ?z?�?� ?�?�???�??. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�?�?� ?�???�?�???�?�???�?� 16 ,?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?????z?� ?�?�??????……?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? - "?�?�?????� ?�?????�??"-?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 , ?�?�???� 21:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�' ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?z???�: ?�?????�?? ???�??. ?�?�?�?�?�??: ?z?�???�?z?�???�???Y ?z???�??, ?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�. ?�?�?�, ???�???�?Y ?????????? ?�???z?�?�?� 2017 , ?�?�?�?? ?�???z?�?�?? )?????�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�???�?? ?z?�?s ?�??????: 110 ?�?�?�?? ?z?�?�???? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ???? ?�?????�?? ?�?�???�?� ?�?�?????�?Y. ?????? ???�???�??. ?�?�?�?z?�?? ?�?????�???�?? ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? 3701 . ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??�-a�????�?? ???�?� ?�?� ?�??…a�? ?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 12.4.18 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???z?? 20 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? - ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??: ?z?�???� ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?? - ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???�?�???�: ?z?�?�???? "?�???�?�?�?�", ???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�???�?� ???�???�?? ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�????, ?�?�?z?�?s ?????�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?Y ?�?�???? ?????�?�?Y ?????z"?�-???�' ?????z"?� 7, ?�?�?z?� 4 ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y 12/4/18 ?�?�???� 17:00 ?�???�?�?�??: 17:00 ???�?�?? ?z?�?� ?�?�' ?�???�?z?� ?�?�???�???�?�, ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�???�???�, ???�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?z?z?�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. 17:45 ?????�?�???? ?z?�???�?�???�??- ?�?�?�???? ?�?�?z?? "?�?�???�?? ?�?�?�??", ?????�?�?Y ???�?�?�?Y . ???�?�?�?� ?�?�?�?????�: ?z?? ?z?�?� ?�???�?�?? 18:00 ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?????�?? ?�???�???�?z?�: 03-9689700 ?z???�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�.

?z?�?�?� ?????�?Y

יום שישי, 2 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�?? ?

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�???

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
"?�?�?????�?�"-?�?????�?? ?�?�?????�?? -???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ???�?�?Y ?�???�?�?�??? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?? ???? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?z?�??? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ?�???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�??! ?�?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s. ?z???�?� ???�?Y ?�???�?� ???z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?? "?�?�?????�?�". ?�?�???�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?� - ?�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�???�, ?�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?z?�???�?Y ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ???�???�?�?? ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�???�???�?�??. ?????�?? ?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???????�?? ???�?�/???�?�?�?�/?�???�??/???????�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?Y ?z?�???�?�?????� ?�???�???� ???? ???�?�??, ???�?�?? ???�???� ?�?�???� ?z?�?�???? ???�???� ?z???�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�???�??.

?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� 12 ?�?�?�???�?? ???� ???�?�?�??. 12 ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�???z?Y ?�?z?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�???s ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??. ?z?????? ?�???�?�?�?�??, ?z???�?? ???�?� ???�???� ?�???z?Y, ?z?�?�?? ?z???�?� ???�?Y ?�???�?�, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???s ?z?�?�???�??, ???�?s ?�?�?z?�?� ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???????�?? ?z???�?�?�.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

יום חמישי, 8 במרץ, 2012

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�??-?�?? ?�?�?Y-
???�???�?� ???�?�?� ?�???Y !