ארכיון פוסטים עם התג "?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

?z???� ?�?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�

יום רביעי, 12 באוגוסט, 2009

?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ???�??"?? 2008-2009,
?�?�?????�?� ?�???�?�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�" ?�-150 ?�???�?�??,
?z?�?�???� ?�' ?�???� ?�?�???� ?�'

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?? ???� ?z?�?????�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???�???�?�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�".

???? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�???�?�?�?� - ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???� ?�?�?? - ???�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????�, ???�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?z?????? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?? ???�?�?? ?�?�?�???? ?�?????s ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y, ?�?z???z?� ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ???�?????� ???z?�??- ?z?�?�"?? ?�?z?�???? ???�?�???�?� ?�?�?????�, ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?� ?????�?????� ?�?�???????�, ?�???�?? ???�???� ?z?�?�???? ???�?? ?�?�???? ?�???�???�?�?�, ?z?�?�???? ???�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?� ?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?�?�??', ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????�.

?�???�?�?�?? "?z?�?�?� ???�?? ?�???�" ?�?�?�?? ?�?�?�?? 1995 ?�?�?�?�?z?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ?�?�?�???�?? ?z?z?�???? ?�?�??????, ?�?z?????� ???�???�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???�???�?�?? ?�???�?Y ?�?� ?z?�?�?�???? ?z?�?�?? ?????�?�?�??.

?�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?? ???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�???�?? ???z???�???� ?z?�?�??. ?????� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�?????z?� ???�???�???�?�?? ?�?�???� ?�???�???????? ?�?�?z?�?�?� ?�???�?z?�, ?�?�?�?z?�?� ?z?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�.

?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�-150,000 a�?. ???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�- 1,200 ?z?�?�?�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�???� ???�?s ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?????� ?�?????�?�???� ?�?? ?�???z?� ???�?�?z?�??, ?�???�?? ???�?�???�???� ?�???? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ?�???�?? ???�???�, ?�?z?�?�???� ?�???� ?�???�?? ?�???�??.

???�?�?� ?�?�???�?�?�?�, ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?????? ?�???�???�?�?�, ???z???� ?�?� "?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ???�???z?�?? ???�?�???�?� ?�???� ???�?z???�, ?�???? ?�?�?z?�?� ???�?z?� ?�?�?�?�, ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�: ???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

יום חמישי, 2 באפריל, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?? ?�??????? ???�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?�? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?�: ???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?�???�???�?? ???�???�?? ???�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??. ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?�?? ???z???? ?�?????�?�?�?? ?�???�???�?�???? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�. ???? ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???� ?z?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?� ?????�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�?? ?�?z?�?z?�?Y.
?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�.

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�??: "???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?? ?�???� ?�?�?z?�???� ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�??".

????-?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?????�?Y ?�?�???Y ???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?�, ???�' ?�?�?�?�?????� 4.
?z???�???� ?�?????�?�?Y: 03-9692861, 03-9563733, 03-9656232.
?�?�???Y ???�?�?�?� ?z?�???z?�?�?? ???� ?????????�?s 26 ?�???�???�?? 2009.