ארכיון פוסטים עם התג "?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??"

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�??

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

?�?�???� ?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???Y ???�???? ?�?�?? ???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????�A�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???� ?�?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?????�?�?? ???? ?�???�?�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?�-7,000 ?�???�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?�-245 ?�?�?�??. ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-6 ?�?�?�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�, ?�-26 ?�?�?�?�????.

?�?�?�?�, ?�?�???�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?� ???????�?�?�?�.?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?�???�, ???z???� ?�?� "?�?????�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?� ???z?�?�?? ?�?�???�?z?� ???? ?z?�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ???�?� ?z???�?�???�?? ???�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?� ?�?�?????�?? ???�?????� ???????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?�?� (?�?�???�?�?�?? 3 ?�-4). ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�????, ?�?�?�?�?� ?�?� ?z???�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? 3 ???�?�???�?? ?�???z?�???�?? ?????? ?�???�?�?????�??, ?�???�???�?s ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�??".

?�?�???� ?z?�???�?�?�, ?�?� "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?� 8 ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?Y ?�???�?�??, ?�?�?� ???�?�???�?? ???�???�?�?? ???? ?�?z?Y ?�?�?z???�?�". ?�?�?�????, ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�???Y ?�?? ???�?�???�?? ?�?z?????�?? ?z?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?�?z?????�?? ?z???�?�?? ???�?�?�?? ???�?s ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�. "?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� 7 ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??", ?z?�???�?�?� ?�?�???�, "???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�???s ???�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�. ?�?�?�????, ?�?? ?�???�?z?�?? ???�???� ???�?�?? ?�?�???�?? ???�?????? ?�?z?� ?�???�?�?�??. ???? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?????�?? ???�?�???? ???�?�?�?Y ?z?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�??. ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ???? ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�??, ?�?????� ?z???�?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?? ???????�?� ???? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�???� ?z?Y ?�?�?�?�????, ???z???? ???�???� ?�???�?�?�?? ???�?z?� ?????�?�?? ?�???�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?�. ?�?�?? ?�???? ???? ?�?�?�???�?? ???�?????? ???? ?�???�?s ?�???�?�?�??, ???? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????�, ?�???�?? ?�???? ???? ???�?? ?�?z?z???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?z???�?�??????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�. ???? ?z???�?�?�?�?? ?????�?�?? ???????�?�?Y, ?�???? ?�?�??. ????, ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???�?� ?�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?�?�?? ???�?� ?�?�????!

?�?�?? ?�?�?�?Y, ?�?� "?�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ???�???�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?????�???�?? ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???s ???? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?? ???? ?�?z???�??".A�

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ???z???� ?�?� "???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z???z?�?�?? ???�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???s ?z?�?�?�??, ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???z?�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�?�?s ?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?????? ???�???�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???z??, ?�?z?�?????z?? ???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???s".A�

?�?�???z?�?? ?�?�???�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, ?�?� "?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�??. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???� ?�?�?? ???�?�?�, ???�?? ?z???�?�?? ???� ???�???� ???? ?�?�?�???�???�?� ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?????�?�?? ?�?�???�?z?�?�?�?�??".A�

A�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??A�

?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?????� ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ???�?????? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�: "?�?z?????� ?�?�?? ???�?�?�?s ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�, ???�???? ?�???????�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?� ???? ???�???�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�??, ?�???? ?�?z?????� ???�???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?� ???�?�?? ?�???�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?�?? 25 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?�?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�?s ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?????�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�. ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�???� ?????�???�?�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?Y, ?�?????�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?z?�?�?�???�??-?�???�?? ???�???�?�???�??, ???�?? ???�?�?�?� ?�?? ???? ?z???�?? ?�?z?? ????-???�?�?� ?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�?�???�?? ???�?�???� ???? ???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ???z???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�. ?�?� ?�?�??: "?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?z?�?z?� ?z?�?�?�?�??. ???�????, ?�?z?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?z???�?? ?�?�???? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�????, ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?� ???�?�?�???� ?�???z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????, ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???z?????� ???�??- ???�?�?�?s ???? ?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ???z???�?? ???�???�?�?� ?�?�, ???�????, ???????�???�?�?� ?�?z?�?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�, ?�?Y ???�???�???�?? ?�?�?Y ???z?�?�?�???�??".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� "???�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�?�???�?? ?�?z???�??, ?�?�?? ?�???�???�?s. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???s ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�?????�?? ?�?z?�?�?� ???�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�??, ?????�?�?? ?�?z???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???s ?�?�?�?�?� ???z???�??, ?�???�?�?�?s ???? ?�?z???�?? ?????�?� ?z?z???�?z?� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�??????".

?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z???�?? ?z???�???�?? ?�?�-26,000 ?z"?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?� ???�???�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?? ?� 3 ?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ???�?�???????�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�???�, ?�?�?????�??, ?z?�?�?� ???�?�?�???� ?z???�?�??, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�??. ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?z???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?z???�??.

?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?�?s ?�-24 ?�?�?�?�?�??. ?�?z???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?z?�?? ?�???? ???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?z?�?�??.

?�?z?�?�?� ???�?�?� ?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???�, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?????�???�?�?� ???�"?� ???�???� ?�??, ?z?�?�?�?? ?�???�?? ???�??' ?????� ?�?�???�??, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?z?�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ?z???�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�??.

???�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???? ???�???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???�
?z???�?�???�?Y ???????�??"?�

?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?????�?�?�??.

?�?????� ?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?� ?�???? ???�???� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?????�?� ???? ?�?�?�???� ?z?z?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?� …?�?�?�?z?� ???z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�??, ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�???�?Y ???????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�???? ?�?�?�???�?Y ?z???z?�?� ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�???�??, ?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?z???�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?z?�?????�?�?? ???� ?�?� 10 ?????�?z?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�???? ?z- 99%. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�?�?????�?z?�?? ?�???�?�?? ?�-???�?�?�?Y, ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�???�??.

?�?�?�???�?Y ?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ???�?� ?�???�?�?�?? ???�?�?� (custom) ?�?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�??. ?�?�?�?� ???�?? ???�?� ?z???�?�?�?�?? ???z?????� ?z 600 ???�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?� ?�?? ?�?�???? ?z-6,000 (?�?�???�?�?�??/?�?�?z?�?? /???�?�?� ?z?�?�???�??).

?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?????�???�?? ?z???�?�???? ?????�?�?� ???�???� ???�?� ?�?� ???�?� ?�?�???? ??"?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�???�???�???� ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ???�?� ?�???�?�?�. ?�?�?�???�?Y ?z???z?�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�????, ???�?�, ???�???�?s, ?????�?�?�?� ?� ?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�?�???�?Y ???�?�?�???�?�?�?�?? -?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?�???? ?�?�???� ???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�???? ???�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�???�?? ???�???�???�?�?? ?�?�?�????. ???�?� ?z???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?z?� ?�?Y ?�?? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�???�.

?????z?�?�?� ?z?�?�?�?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�??, ?�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y: " ?�???�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????".

?�?z???�???? ?z???z?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??, ?�?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?z?�?� ?�???�?�???� - ???? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???z?�???z?� ?�?????�?�?�???� - ?�?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�???�???�?�?�??, ???�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�?z?�??.

???�?� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???????� ?????�?�??, ?�???�?z?Y "?�?Y ?????�?�???? ?�???? ???????�?z?�?? ?�?????z?�??".

?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z???z?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?????? ?z?�???�'?�?�?�?�?�, ?????� ?????�?�?Y ?�?�???????� ?�???�???z?� ?�?�?�???Y ?�?�?�'?� ?z?�?�?�???�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y.

?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?????�?? ?�???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?Y ???�?�?�???? ?z?�???�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?� ???z???�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�-20 ?�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z?�???�?? ?�???�?�, ???�?�???�?�?? ?�???�?�?Y ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????? ???z???Y ?�???�?�?Y ?�???�?�?�??.

?�???� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�"???�?�???? ?�?�???�??", ?�?z?�?�?????? ??"?� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?z?�?????�.

?�?�?�????, ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ???�?�?� ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?z???z?s ???�?�?� ?�???�?�???�?z?� ?�?z?�?�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�, ???�?? ?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�?�".

?�?z?� ?�?Y ?�???z?� ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?� ?�?�?�?????? ???�?�???? "???? ?????z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??".
?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� "?�'???� ?z???????�" ???�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?z???� ?�???�???� ???�?? ?�?�?�?????? "?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???�?�??", ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?� ???�?�???� ?????� ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????s ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???� ?�?�?�?�.

?z"?z ?????� ?�???�??, ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�?z?? ?�?� "???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?� ?z?�??, ?�?�???�?�?�?�.

?�?�?�?z?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�???�. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?Y ???�?�?�?? ?????�?�?�???� ?z???z?�?�.

?z?�?�?�???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?� ?�?�?? ????. ?�???�?�?? ?z?�?�?z?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?� ?�?�?�?� ???z?�?? ???? ?�???�?�???� ?�?????? ???�?�???? ?�?� ???�?z?�??.

???? ?�?�???�?�, ?�?�???�??, ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�??, ?z?�?????? ?�???�???�?�?? ???�?�?s ???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???�?????� ?�???�?�?�?�?? ???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ???�?�???� ?�?????s ?????�?�?Y.

?????� ?�?z?�???� ?z?�?? ???? ?�?�???�???�???�?? ?�?�???�?�?Y ???z?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?? ???�???�?�???�?�??".

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?z?�?�?�?� ?�?� "?????�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???? ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??.

???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?????� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ?????�?�???� ?�?? ?????�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�???�?�?� ?z???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??. ???�?�???� ?�?� ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�?�?�??????.

???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?�?�???� ???�?? ???�?� ?�?�?�???�??, ???s ???? ?�?� ?�?�?s, ?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�????, ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?????? ?z???� ?�?z?�???Y ?�???� ???�???�?�?? ?????�?�?�?�??, ?�???�?�?? ???z?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?????�?z?� ?�?�???s ?�?�???�.

?�???�?�?? ?�???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?????? ?z?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?z?�?�???? ?z???� ?�?�?�???? ???�?�?�?Y.

?�?z?� ?�?Y ???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ???�?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?� ???? ?�?�???�??, ???�?�?�???? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???z?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?z???�???? ???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?? ?�???�???�??. ?�???�?�???? ?z?�???� ???�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�???�?? ???�???�?�??, ?�???�???�?�?�?? ?z?�???s ?�????".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z?s ?�?�?�?�???? ?�?????�?�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: "?????z?�?s ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??"

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???z?�?s ?�?�?? ?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�?�, ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?? ?z???�?�?? ?�????. ???�?� ?�?�?�?�??, ?�?� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?? ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�??.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?z?? ?z?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?�???�??, ?z?�???s ?�?�?�???� ???? ???�?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??.

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?? ???�??, ?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�???z?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???z?�?�???�?? ???z???? ?z???�?�??. ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? (?�???�???�) ?z?????� ???? ?�???�???�?? ???z???? ?�-13% ?????�?z?? ?????�?? ???�???�??. ?�?�??: "???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�?? ?�-2%. ???? ???� ?�?�???�?�?�?� ?�???�?� ?z???�?�?Y, ???�?� ?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�??.

???�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�???s ?�?? ?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�, ???�?�?? ???? ?�???�?�?�?�??, ?z?�???� ???�?�?�?? ?�???z?? ?�?�?�???�??". ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?z?�???s ?�?�?????� ?z?Y ?�?z?????� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�???�?� ???? ?�???? ?�?z?? ?�?z?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?? ?�?�?�?�??, ?????� ?�?�?�, ?�?�?� ?????�?�?� ?z?�???�?� ?�???z??: "???�?� ?�?�???� ?�?�-?z?�?z???�?? ???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ?z?�?�?�?�???�, ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?????� ???�?? ?�?�???�?�?�?� ?�???� ?z???�?�?Y, ???�?� ?????Y ???�?�?�??.

?�?? ?�?�?z?Y ?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?� ???�???�?? ???? ?�???????? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�???� ???�???�?? ?�?�???�?� ?�?�????. ???? ?????� ???�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�????, ???�?�?�???� ???�?�?� ?�?Y. ?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?????z?�?s ?�?�?? ?z?�???s ?�?�?�".

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?� ?�???z??, "?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???? ???�?�?�?�???� ?�?�?�?????�??. ???�?Y ???� ???�?�, ?�?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???? ???�?? ?z?z?????�???�?�, ???? ?????�?�?� ???�?�???� ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ???�?�?�?�?�??, ???�?�?� ???z?�?�?� ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ???z???�?�?� ???�?�?�?Y

?�?�???�??: ???�???�?�?� ?????�?�?Y

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???Y ?�?????�?�?? ?�???�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?????�?�?Y ???????�?�??-???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�??

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ???�?? ???z?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??, ?�"?? ???�?� ?z?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? "?????�?�?Y ???????�?�??" ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??,?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?� ???? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ???? ?????�?�?Y ?�?�?�?????� ?????�?? ?�?? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ???? ?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?????�?Y ?????�?� ???�???�?????? ???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?????�?� ???????�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?�?? 2009. ?z?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?� ?z?�?� ?�?�???�?�?�???�?� ?z?�"?z ???? ???�???�?�??, ?�?�?�???�?? ?????�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?????? ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??".

???�?� ?�?�?? "?????�?�?Y ???????�?�??" ?�?�?�?? ?z???�?s ?�?�???� ?????�?�?� ?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ??"?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z?�???�?�. ?z???????� ?�?? ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?????�?�?�??, ?????�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???� ???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�. ?�"?? ?z?�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�???z?�?s ?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?z?z?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�??. ?�?�?�?�?z?�, ?z???z?�?Y ?z?�?�, ???�?�?�?? ???? ?�?�?�???s ?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?s ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�???�??. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�- 35 ???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�-10,000 ???�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????� ?�?????�?�??.

"?z???????�?� ?�?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?z?Y ?�?z?????� ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ???� ?�???�??" ???�?z?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?? ?�?�?????�, ?�?�?� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?????�?�?�?�. ?�?z?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?Y? ?z???�?? ?????�?�???�?? ?�???�?�???Y ???????�?�?? ???�?????? ???�?z?? ?�???�???�?Y ???�?z?� ?z?�?�?� ?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�???? ?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?�???? ?????�?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�??. ???�?�???� ?�"?? ?z?�?� ?�?�?�?????�?Y ?�?�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???z?�?z?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ???z???Y ?�?�?�?�?�?? ?z?????� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??.

?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�?�???�, ?�???�???�?�???� ?�?? ?�?????� ?�???????�?�?� ?z???�?�?�?Y ?�?�???�, ?�?�???�?�?�???� ?�?? ?�?????� ???�?� ?�???� ,?�?z?�???�?? ???�?�?z???� ?�?? ?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�. "?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� ?�?�???? ?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?????�?�??, ???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????�.

"?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?? ???z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?� "???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??" ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?z?�???�?� ?�???�??" ???�?z?? ???�?� ?z?�?�. ?�?�?�?????�?Y ?�?�?z?� ?�???� ?�?�?�?�?� ???�?????? ???? ?�???�?�?�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?�???�?�?? ?�???�?�.

?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????�?� ?z???z?�?Y ?�?� ?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� ???�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�-?z?�?�?? ?�?�?�?�?????z?� ???�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�??. ?�???�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?s ?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�, ???�?�?? ???? ?z???? ???�?�?z?? ?�???� ?z?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?Y ?�???z?�???�?? ?�???�???�?Y ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?????�. ?�?�?�???�?�?? ?z?�???�?� ?�"?? ?z?�?�, ?�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?�???�?� , ???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?????�?�, ???�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?????�?? ???? ?�?�?�?????�?Y ?�?????�?�?Y, ???�?�???�?z?????� ?�???�?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�??.

?�???? ???�???�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?�
?�"?? ???�?� ?z?�?�

?�?� ?�?�?? ?????� ???�?? ???z?�??

יום שלישי, 22 בספטמבר, 2009

?z?�???? ?�?�???�?Y ???? ?�?�???� ! ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?z?� ?????�?�?�?�.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ?????� ???�?? ???z?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?� ???�?�?�?�.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?� ???�?????? ?�???�???? ?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�,?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�???�?� ?z???� ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?�?�?�.

?????�???? ?�?�?z?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?????�?? ?�???�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�??,?�?�?? ?�?�?�???�???� ?�???�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ???? ?�???�???�?? ?�???z?�?�?� ?�???�?�???� "???�?�??" ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ???�?�??.

???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?????? ???�???�?? ???�?�??.

???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?????? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????s ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? .

?�?�?? ?z?�?�???� 17:00 ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z???�???? ?�???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ??"?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? , ?z?�?�???� dg , ?z???�?z?� ?z?�?�?�???�?? , ???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?�?? ?�???�?�???�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� .

?�?�?�?? ???�?�?Y ?z?�???�?� ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?� ?z??' ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?????�???�?� .
?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�???� ?�?z?�???� ?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???�?�??:"gamblers crew" ?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???? ?�???�???? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?????�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�????.

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??- ?�?�?�?�?? "ynstopabyls " ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ?�???????s ?�?�?�?� ?�?�???z?�?�?�.

?z?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z????: ?z?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�?�?�???� ,?�?�?�?� ???�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???� ?z???�?�?� ?�???�???�?s ?�???z?�?�?s ???�???�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???� ?????�?�?? ,???�?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?z?�??:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�???Y: ?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:?�?�?�?�'?�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?????�?�

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�?�??

???�?�?� ?�???Y:???�?�?�???�?�???�

???�?�?� ?�???Y:?�?�?z???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�??

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�: ?�???�?� ?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�???�???�:???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?Y

?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�???�?�,?�?????�?�: ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�???z?�?�?? ?�?????� ?�?? ???�?Y ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?�- ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?� ???????�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ???�?�?�?� ?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?�?�?�?�?? ???�?� - 20 ?�?�?�A�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???� ?z?�?z?�?Y ?�???�?� ???�???�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�?�?�???? ?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?�?????�?�?? "???�?�?????? ?�???�?�?�"

"???�?�?????? ?�???�?�?�" ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?�, ???�?�?�?Y 20 ?�?�?� ???????�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?�?�?�?? ?�???z?�??.

?�?z???�???? ???�???�???� ?�?�?????�?�??, ?�-6 ?�???�?�?�???? ?�?�???� 20:00, ?�?�?????s ?z?�?�?? ???�?� ?�?z???�?�?? ?�???� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z?� ?z?�?�??????. ?�???�???�?? ?�???�?�?? ??"?� ?????�?? 9.

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?? ?z?�???? ???�?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????�?z???? ?�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ???�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�???�??, ?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?????�?� ?�???�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?z?�?�?�?? ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?�??, ?�???� ?�?�??, ?z?�?????�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�???�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?z?�?�??, ???�???� ?�?�?�?� ?�?Y ???�???�'?z?Y ?�?z?�?�?? ?????�?? 9 ?�?�?????�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?�???� ???�?z?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ???�?�??, ?�?z???�??, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ???�?�?? ???�?????�' ?�???�???�??.

?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????� ???�?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?????�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???z?�??, ???�???�?�, ???�?�?????�?�?�, ?z?�???�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'. ???????�???? ???�?�??, ?�?????s ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�??, ?�?�???� ?�?�???? ???�?�??, ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�??.

?�?�???�?�?�'?�?�: "???�???� 20 ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???? ???????�?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?Y ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ???�???? ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�.

???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???Y ???�?�???�?????�?�?� ?z?????� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?� ???? ?????�?�???� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?�???�?� ?�?s ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?????? ?�???�???? ?�?� ???�?�?? ???????�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�??????".

???�?�?? ???�?�?????�'

?�?�???� ?z?�?�?z?�?Y

?�?Y ???�???�'?z?Y

A�

???�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? - ?�?�?z???�?? ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שני, 4 במאי, 2009

???�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? - ?�?�?z???�?? ???? ?�?�?�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�???? ?�?�?? 2009 ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�???�?� ?�?�?????�?�?????�?? ?????�?Y ?z?�?�?�?� ???�?????� ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ???????�?�?Y ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? 17 ?????? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???� ?z?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�.

?z???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?� ?�???�???�, ?????� ?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?Y ???�???? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�?????�?? ?�?�???�?�?�???�??. ?�?z?� ?�?Y, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?z?�?? ???z?????� ?z 2,000 ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?z?????�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�??.

"???�?? ?z?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?� ???? ???�?z?� ?�?�?? ?�???�???? ?�???� ?�?�???�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?????? ???�?�?�???? ?�?�?????? ?�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?Y ???�?� ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???? ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ???�???? ?�???�???� ?�?z???Y ?z?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�?? ?�?�??, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???? ?�?�?z?? ?�?�?�, ?z???�?s ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???????? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??" ???�?z?? ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�"?? ?�?�?�???�.

?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ???�???�???� ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?z?�???�?� ?�?�?????�?�?????�??, ???�?? ?�?�??"??, ???z?�???? ?????�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�???�?�?�.

?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?z?�?? ?�?�?? ?z 6 ?�?�?�?�?? ?�???� 8, ?�?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?????� 7 ?�???� 9 ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?? ?z???�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?????� ?�?�?? ?�?????� ?�?�?????�?�?�?� ???????�?Y ???? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? 430 - 630 ?�?�???�?? ?????�?� ?�?�?�?z???? ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�???� ?�???Y ???�?�?�??, ???� ?�?�?Y ?z???�????, ?z?�?�?�?s ?�?�?�?�?z?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?�?????�?? ?�?�???�??:
a�?A�???�???�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�.
a�?A�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�??.
a�?A�?�?�?�?�?? ?�?�???� ???? ?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?z?? ?�?�?�'
a�?A�?�?�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?????? ?�?�?????� ???�?�?�?�??.

???� ?????�???�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?????�?� ???? ?�?z?????�?�?�??, ?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???� ?�?? ?�?�????.

???�?� ?�?�?????�?? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?� ?�?z?�???s ???�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?z?� ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?�.