ארכיון פוסטים עם התג "?????� ?�?�???�"

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�…???�???�??-?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�???�, ???�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?Y ?�???????�?�?�?? 15-23 ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?z?� ?�"?�?Y ?�?z?�?�?�?�" ?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??; ?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?� ???�?�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?????�??, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?????�??; ?�?z???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????? ???�???�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�- 15-23/6, ?????�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�?? ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�. ?�?z???�???? ?�???�???�???�??, ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?Y ???�???�???� ???�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�. ???�???�?? ?�?�???�?�?� "?z?�?�?????�?? ???�???�?�???�??", ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?? 18.6.11, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�?Y, ?�?�?� ???? ?z?�?�???? ?�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�???�?�?z?? ?�???�?� ?z???�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�??, ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? a�� ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???s, ?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???? ???z?�?�?? a�� ???�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�??, ?�???s ?�?�?????�?? ?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?????� ???�?�?Y ?�?z?�?�?�???�?Y ?z?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?s ?�???�???� ?�???�???�?? "?�???�?? ???? ?z?�???�". ?�?�?z?�?�?Y, ?�???�?� ???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�???�???�?�??, ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?� ???�???�???�??, ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�???�?? ?�?�?�???????�?? - ?�???�?? ?�???�???�. ?�???�?�?? ?�?�?�??, ???�?� ?�?�???�?�?? ???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?�.

?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?z???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???�, ???z?�???� ?�?????�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?? 100 ?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?z?�?�?????? ?�?�?�?�?�???? ?????� ?�?�???�?�???�, ?�?z?�?�?�?� ???z?�?� ???�?�?s ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�???�???�??".

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??:"?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z?�???� ?�???�???�??. ???z???� ???�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?z?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�??, ?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?Y ?�?� ???s ???�???� ?�?�?z?�???� ?�???�???�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�?? ?�?�?? ?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�?? ?�?�?�?� ???z???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�??, ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???z?�???�??".

?z?�?�???? ?�???�?�?? ???????�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???�?? ?z?�?�?�, ???z???� ?�?� "?�?z?�?????� ?�???�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?� ???z?�?�, ???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?? ???�?�?�??: ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�, ???�???�?�?� ?�???�?�???�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??". ?z?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�???z?�?Y ???? ?�?�?�?? ?�???�???�???�??.
*?z?�"?� ???z?�?�?? ?????�?�?�?Y. ?�?�???�??: ???�?�?Y ?�???�??. ?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�???�?z???�??-?�?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 8 במאי, 2011

?�?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�?�?�?�?�?? 63 ???z?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??.???�?�?�?� ?�???�, ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y, ???�?z?? ???�??, ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???? ???�?? ???�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?????�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ???�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�???�??, ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?????? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???� 22:00 ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?z?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�. ?�?�?�?z?? ?�?????� ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??, ?�?�?�?�???� ???�?z?? ???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�?z?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�???� ?z?�?� ?�?Y ?????� ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???? ???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?? ?????�?�?Y, ?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�, ?�?�?�?z?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?�???? ???�?�???� ?�?�?� ?z?�?�????, ?�?�?�?z?? ?�???�??/???�???�?�???� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�???�?z?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�'?�?�, ?�?�?�?z?? ?�?�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?Y ?????�?z???s.

?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?z?�?�?? "???�?� ???�?z???�??" ?z?�?�?�?? ?�???� ???�?? ?�?�?�?�??, ?�?� ?�?�?�?�???� ???z?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?� ?�?�???Y, ?�?�?�?� ?�???�?s, ???�???? ?�?�?�, ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?z?????�?? ?�?�?� ?�???�?� (?�?�?�?�???� ?????�?� ???�?z???�?? ?�???�???�??).

?�?�?�?? ?�', ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-14:00 ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???????�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z?????? ?�?� ?�???�?�???? ?z?�?�?? "?�???�?�?�?�" ?�?�?????� ?�???? ???�?z?�??, ?�?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?Y ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ???�?�???�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�???�??.

???z?????�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�, ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?????�?� ?�?�???� 10:00 ?z?�?�?Y ???�?�?�???� ???�?� ?�?�?�???�?? ?z???? ?�?z?�?�?� ?�?? 50 ?z???�???� ???�?�???? ?�???�??, ?????�?�?? ???�???�?�???�?�?� ?�?z?�?�?Y ???�???�?� ???�???�?Y ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�. ?�?????�?? ???�???�?� ?z?z?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�??. ???�?� ?�?z?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???� ?�?? ?z?�?�???� ?�?�, ???? ?z?�???� ?�???z?�?�?? ?�?�?�??????, ?�?????�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�, ?�?? ?????�?�?�?� ???z?? ?????�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "?�?�?�?? ?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?? ?z?????�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?Y ???? ?z?�???� ?�???z?�?�??, ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?? ?z?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�???� 22:00. ???�?�???�?� ???z?�?????? ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�???�?�?Y ???? ???�???�?? ?z???�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�??. ?z?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???????� ?�?�". ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�?????? ???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� a�� ???? ???�???? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�??". ?�?�?z?�?� ?z?�?�?�?�, ?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??, ?????�?? ?�?�?�?�?�?�??. "?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z?????�?� ?????� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

?�?�?�?�?�?? 63 ???z?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y a�� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??.???�?�?�?� ?�???�, ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y, ???�?z?? ???�??, ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???�?z???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???? ???�?? ???�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?????�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ???�?�?? ?�?z?� ?�?? ?�???z?? ?????�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�???�??, ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?????? ???? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???� 22:00 ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?z?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???z?� ?�???�?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�. ?�?�?�?z?? ?�?????� ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??, ?�?�?�?�???� ???�?z?? ???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�?z?? ?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�???� ?z?�?� ?�?Y ?????� ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?z?�?�???? ???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?? ?????�?�?Y, ?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�?z?� ?????�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�, ?�?�?�?z?? ???z?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�???? ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?�???? ???�?�???� ?�?�?� ?z?�?�????, ?�?�?�?z?? ?�???�??/???�???�?�???� ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�???�?z?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�'?�?�, ?�?�?�?z?? ?�?�?? ?�???? ?????�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?Y ?????�?z???s.

?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?z?�?�?? "???�?� ???�?z???�??" ?z?�?�?�?? ?�???� ???�?? ?�?�?�?�??, ?�?� ?�?�?�?�???� ???z?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?� ?�?�???Y, ?�?�?�?� ?�???�?s, ???�???? ?�?�?�, ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?z?????�?? ?�?�?� ?�???�?� (?�?�?�?�???� ?????�?� ???�?z???�?? ?�???�???�??).

?�?�?�?? ?�', ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-14:00 ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z???�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???????�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?z?????? ?�?� ?�???�?�???? ?z?�?�?? "?�???�?�?�?�" ?�?�?????� ?�???? ???�?z?�??, ?�?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??-???�?Y ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�, ???�?�???�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�???�??.

???z?????�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?�, ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?????�?� ?�?�???� 10:00 ?z?�?�?Y ???�?�?�???� ???�?� ?�?�?�???�?? ?z???? ?�?z?�?�?� ?�?? 50 ?z???�???� ???�?�???? ?�???�??, ?????�?�?? ???�???�?�???�?�?� ?�?z?�?�?Y ???�???�?� ???�???�?Y ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?�. ?�?????�?? ???�???�?� ?z?z?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�??. ???�?� ?�?z?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???� ?�?? ?z?�?�???� ?�?�, ???? ?z?�???� ?�???z?�?�?? ?�?�?�??????, ?�?????�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�-63 ???z?�?�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�?� ???????�?�?�?�, ?�?? ?????�?�?�?� ???z?? ?????�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???????�?�??, ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "?�?�?�?? ?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�?? ?z?????�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?Y ???? ?z?�???� ?�???z?�?�??, ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?z??, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?? ?z?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�???� 22:00. ???�?�???�?� ???z?�?????? ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�???�?�?Y ???? ???�???�?? ?z???�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�??. ?z?�???Y ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???????� ?�?�".

?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�?????? ???�???�???� ?�?�?? ?�???�?z???�??, ?�?�?�???�?? ???? ?z?�?????? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y. ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� a�� ???? ???�???? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�??". ?�?�?z?�?� ?z?�?�?�?�, ?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????�?? ?�?z?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??, ?????�?? ?�?�?�?�?�?�??. "?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z?????�?� ?????� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??".

?�?�?�?? ?�?�?�?�,?�???�?� ?z?�?�?� ?????�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

" ???�?? ?�???� ?�?�?� " ?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום ראשון, 8 במאי, 2011

?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?z???�???�?? ???? ???�?�?�?? a�� ?�?�?�?�???�, ???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?�?�??.?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�??"?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?z???�?�?� ?�?z?z???�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�- 8 ?�?z???� ?�?????�?? 2, ???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???? ?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ?z?????�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?z?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�????, ?z?�?�?� ?�?z???�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ???�??, ???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?????�?� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�?�??????. ?�?�?� ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�. ???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?�???z?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????�: ?�???�?? ?�?�?� (?�?�?�???� ?�?�?�?�, ???�??), ?�?�?�?� ?�?�?� (?�?�????, ???�?Y ???�?� ?�?�??), ?z?�?� ?�???? (?�???? ?�???�?z?�??, ?�?�?? ???z?????�??), ?�?�???� ?z?�?z?�?Y (?�???�?�?�?�??, ?z?�?�?? ???? ?�???�??), ?�?�???�?? ?�?????�?Y (?�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???�??), ???�?�?� ?�?? (?z?�?�?? ???�???�?�), ?�?�?� ?�???�?? (?�?�?�?? ???? ?�?�???�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?????�?Y), ?�?�?�?� ?????� (?????� ?z?�?? ?�?????�), ?�?� ?�?�???� (?z?�?�?�?� ?�?�?�??) ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�???� ?�?? "?�???�?� ?�?�???? 73″.

?z?�?�?�: ?�?�?�?� ?z?�?�?Y. ???? ?�?�?z???�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????� ?z???�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�???� ?�?? ???�???Y ?z?�?�?�?�.
?�?????�, ?�?�???�?�?�?? ?�???z?�?� ?�?????� ?????�??"?�, ?�?�?? ?�?�???� 21:30 ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?z???�???�?�??, ?z?�?? ?�?�?? ?????�?�??, ?�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�.

?�???�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???�?Y ?�???� ?z???�?�?� ???? ?�?�???�?z?�?? ?�?z???�?�?� ?z?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??? ?�???? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�??? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???
"???�?? ?�???� ?�?�?�" ?�?�???� ???�???�?? ???? ???�?�?z?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?? ?�?�???�?z?�?? ???�?? ?�???�???� ???? ?�?�???�?�???�?? ?????� ?�?�?�?�???�, ???? ?�?�???� ?�???? ?z?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�, ?�???? ?�???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?????�????.

?�?�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�:
?�???? ?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�, ?z???�???? ???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�.
???�"?� ?�?�???? ?�?????�?�, ?�?�?�???�?� ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ???�?z????: "???�?�?� ???�???� ?�?�?�??, ???�?� ?�?? 37, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ???�?? ?�???�…"
?�?�???� ???????Y, ?�???�?� ?�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?Y ???�?? ?�?�???�?�?�, ?????�?? ?z?�?�?� ???�???�?? ???????Y, ?�?�???�. ???????Y ?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?????s, ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�???� ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�???�??, ???�?�?�?� ?????� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? "?�?�?? ???? ?�???�?�", ?�?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?� ???�?�?�?� ?�???�??, ???�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?z???�?� ?�?�?�?????�?�?? ???z?�?�?? ?z?Y ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?� ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? 2 ?�?�?? ?z?�?�???� 21:30.

?�?�?z?�?� ???z?�?�??

???�?�?� ?�?�?�?????�-?z?�?? ???�?� !

יום שלישי, 15 בפברואר, 2011

?�?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�???�?� ?�?? "?�?????�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�???? ?�?�?z???�?? ???? ???�?�?�???�?? ?�?? "???�?�?�?? ?�?�?�?????�", ???? ?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?�???�???� ???� ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?�????, ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????� ?z?????�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?�???�??.???�?�???? ?z?�??????, ?�?? 36, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? 37 ???�???�?�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�???� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�???� ?�???�???�?? ?�?????�??, ?�?� ?�?�?� ???� ???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???� ?�"?? ?�?????�?�. ?????? ?�?�?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???� ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�.

?�???z?? ?�???�???� ?�?�?? 2 ???�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?? ???�?????? ???�?�?�, ???s ???? ?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?s.???? ?�?�?????� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?� ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�???�, ???�?�???? ?�???�???� ?z?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�???? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�.

?�???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�"?? ?�?????�?�, ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???? ?�???� ?�???�?�?�?�??. ?�"?? ?�???�???�?�: "?�?� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?z???�?�?�?z?? ?�???Y ???�?�?�. ???z???�?? ?�?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?????�, ???�?�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?� ???�???�?? ?z???�?� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�."

???�?�???? ?z?�??????: "???�?� ?z?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�, ???�"?? ?�???�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ???? ?�???�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?z?�?z???�??. ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??". ?�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?s ???? ?�?�?�?�?Y, ?�?�???�???� ?�???? ?�?�???� ???�?�"?� ?????? ?�???�?�?? ?�???z?�?�???�?? ???�?z?�?s ???�?�?�??.

?????z?�?�?? ?�???�?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !A�

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום שני, 12 באפריל, 2010

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�???z?�?�-?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s" ?????�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�??.

?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?� 18.4, ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�-?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?? "?�?�???? ???? ?�??" ???? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�??????. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10 ?�?�???� 21:50….

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?� ?�???�?z?Y ?z?�?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�???�?z??. ?z?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�?� ?�?� ?�??, ?�?z???z?? ?�?z?�?�??????, ???�???z?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�??.

???�?�?�?s, ???�?� ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???�?�???? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?z?� "?�?�????" ?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�???? ?�?�??????, "???�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�" ???�?�?? ???�?�?� ?�?? ???�?�?� ?z?�?�??, "???�???�?�" ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?Y, "?�?�?? ?????? ?�??" ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?s ???�?�?? ???�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ?????�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?�, ?�?�?z???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s", ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?? ?�?�??????.

?�???z?�?� ???�?? ?z?�?�?? ?� 10,000 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?????� ?�?????� ?z?�?�?�?� ?�?� ???? ?z?�???� ?�?�?z???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�?? ?�?�?????? (???�?� ???�?? ??'-?�'): ?�?�?Y?�?�?Y ???�?�?�, ???�???? ?�?�?�, ???�?�?� ?�?�??, ???�?�?Y ?�?�?�?�, ?z???� ?�???�?�, ???�?�???Y ?�???�?�, ?????� ???�?�?�?Y, ?�?�???� ?z???�?�?�, ?�???Y ?�????, ???�?�?� ???Y, ?�?�???� ?�?????�?�.

???? ?�?????� ?�?�?�?� ?�'?�?� ???�?�.

?�?z?�???s ?�?????� ?�?�?�???�?� ???????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?? ?�?�?�???�??.

???? ?�?�?z???�?? ?????�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�?� ?�?z?�?�?� ???�???Y ?z?�?�?�?�. ???? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????� ?�?z???�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�???�??, ?z?�???�??, ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?� ?�?�???�?�, ???�?� ???�?� ?�???�???�. ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???�?z??, ?�?�?�?? ???�?z??.

?�?� ???�?�?� ???� ???�?? ?�?????� ???� ?z?�?�?�???�, ?????? ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�.

???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�, ???z?? ?�?� "?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?�?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?z?�??, ???�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�???�?�?�, ?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?�???z?�?� ?�?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�?? ?????�?�?Y,

???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�?????�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?�?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?�???? ???? ?????�?? ???�?? ???�?? ?�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ???????�?� ?�???� ???� ?�?�?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�??????, ?�???�?�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???????�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???z?� ?�?z?�?�?�?� ???????� ?�?�.

???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ?z?�???�?� ?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?� ?�?????�, ?�?z?� ?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?�?�???�?? ?z???�?�?? ???�?�?????? ?�???�???� ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�??. ?�?z?�?�???? ?�???z?�?� ?�?�?�?????� ?????�?� ?�?????�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�??.

???�?�?� ???�?? ???�?�?????�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�??"?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�?� ???�?�???� ???�?�???�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�???� ???�?�?� ?z?�?�?� ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????� ???? ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�"?� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�???�?Y ???�"?� ?�?�???� ?�???�?�???�.

?�?�?�?� ?�- 23 ?z?�???�?� ???�???�?� ?�?�?Y ???�?? …?�?�?�?�?� ???? ?z?�???z?�?�???? ?�?�?????? ???z?�???� ?�?�?????z?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�.

?????�?? ?z?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?� ???????�?�?Y 11 ?z?�???z?�?�?? ?z?????�?z?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� 10 ?z?�???z?�?�?? (???�?� ???�?????�?� ?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�).

?????�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�???�?� ?�?? ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�???�.

???�"?� ?�?�?�?? ?�?Y 50, ?�???z?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?�?????�, ?�?�?�?�?� ?z?�???�???�?Y. ?�?z?�???s ???�?�?�???� ?�?�?z?� ?�?�?�???? ?�?z?�?�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�??.

?�?z?� ?�?Y, ???�"?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???� ?�?? ?�???�?? "???�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?????�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

"?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z???�?�?�?� ?�???�?? ???????�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�??, ?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�." ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?z?????� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???z?? ???�?�???�?? ?�???�???� ???�?� ?�?�????.

?�?z???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z?????�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?? ?????�?z?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?s ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?�.

?z?? ?????� ???�?�?�, ???�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�???? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?z????, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?z?�?????� 21 ?�?z?????�, ?????? ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? GilR@rishonlezion.muni.il ?�???�???�?�?� ???�???�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�???????�?? ?�?z?�???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???????�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�??:
???�?? ?�?�?�?�?�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�???�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ???�?? ?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ???�?�?? 2008.

?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� a�� ?????�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???� ?�?�?? 16. ?�?�?? ?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?z?? ?�?z???�"??… ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 8. ?�?�?z???�?? ?z???z?�?� ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? 14 ?�?�?�?�?�?? "?�???�?�???�?�?Y" ?�???�?�?� ?�?????�?z?�??, ?�?z???� ?�?�?? ?�?�?? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ???�???? ???�?z?Y ?�?�?�?????�?z?�.

?????�?? ?�???�?�?�?�?? a�� ?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?�???�?? ?�?�'?�?�?�. ?????�?? (21), ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�?�'?�?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�???Y ?�?�???�???�?�.

?�?�?z?�?s ???�???� ???�?�?�?z?�?�?� ???z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?????? ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?�?�?? 2006. ?????�?? ?z?????z?�?? ?�?z?�???�?�?Y "???z?�?????�-?�?�" ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�???�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?Y.

?z?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?????�?�???????�?? ?�???�???�?? ?z?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ???�???�", ???�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�"???�???�?z?�?�???�?�".
???????�?�?? ?�?�???�?�?z?Y a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�???�?�???�??.

?�???�?�?Y ?z?�???�??, ?�?�???�?Y ?z?�?�????, ?�?�?�?????z?Y ?�?????� ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�??.

?�???�?�'?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?z?Y ???? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�???�??.

?z???�?�?�?� ?�???�?z?� ?�?z?�?�?�?�?� ?????�?? a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�?�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?�?� ?�?�?�????, ?�'?�?�?�?� ?????�?�?� a�� ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???????�.

?�?�?�???? ?�?�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�?????�?� ??"???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ??"?� ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??.

?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?�?�?�?�, ?�?�???? ?�?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�.

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.
???? ?????�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?�?????�?? ???�??, ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y".

*?z?�"?� ???z?�?�?�??:

1. ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ?????�?? ?�???�?�?�?�??, ???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�.

2. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�??.

3. ?????� ?�???�???�?�?�, ?z?z????-?z?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ?�???�?�???????� ?�"???�???�?z?�?�???�?�".

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !