ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?????? ?z?�?????�"

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�??"?�

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

A�

???�?�?�?? ???�???�???�?? ?????�?�"?� 6-9-/1/2011

???�?�?? ?????�??"?�-?z????:?z?�?�?� ?????�?Y.
?�-9/1 ?�?�???�???�?? ???�?�"?� ?�?????�??"?�,?�?�?�?�?� 87 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?Y,2 ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�???�??,?�?z?� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ???? ,?�?�?Y ???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�???�.?�?? ?�-4 ?�?z?�?� ???�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???z"?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�????,?�?z?� ?�?Y ?�???�?z?� 98 ?�?�?�?�??.

?�-6/1 ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? . ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?z?? ?z?�?�???�?� ?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?????� ?�?�?� ???�???�?? ???�?z?� ???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?????� ???�?� ?�?�???�?�?? ?�???z?�?? ?�?z?z?�?� ?�?�???� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? - ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?�???� ?????�?�?? ?z?z?�?�?� ?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�?� ?�???�?s ?�???�?� , 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�???� ???�???�?s ???�???� ?�?�?z?????�. ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�???�?� ???�?�?Y ?�???�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?� ?�?z???�???�?�?? .
?�?�?�?�?? –?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?????Y ?�?�
?�?�?? ???�?�?�?� ???�?z?�??. ???�?�?� ?z?�???? ?�???�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� , ???�?Y ???�?�???�?? ?�?�???� ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? .

?�-7/1 ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?� ?�?�???�?� ???�?�???� ???�?? ???�???� ?�?�?�???? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?Y. ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?Y ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�???�???? ???�???�. ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�??.???�?�???�?� ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�???? ?�?� ???�?? ???? ?�?�???�. ?�?�???? ?z???�???� ?�?�?????s ???� 10/1

?�???????�?s 7/1/11, ?�?z???�?� ?�???�?? ?????�??"?�, ?�???�?? ?�?�?�?� ?z?????�???????� ?????�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?? ???z?�?�???�?� ???�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�. ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ???�?????� ???�???�, ???�???� ?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???� ?????�?�?�. ?�?�?�?�?????� ?????Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ???�???�?z?� ?�???�?Y ?z?�?�?�?� ???? ?�???�?�?Y ???�?�?�?� ???�?z?�??. ?�?�?z?�?s ?????Y ?�?� ???? ?�?�?� ???� ?�???? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????.A� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?� ?�?�???�??

?�-7/1 ?�???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?� ?????�?�, ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� ?�???s ?�???�?Y ?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�???z?� ?�?�???� ?�?�?? ???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???Y ?z?�?� ?????�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???�. ?�???�?? ?????�?? ???�?�?Y ???�?�???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ???? ?�???�?�?? ???z???�?? ?�?�??.

?�?�?�?? 8.1.11 ?�???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ???????�- ?�???� ?�???�?�?� ???�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???z?�?z?� ?�?z???�?�???� ?�?�???� ?�?????� ???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?? ?z???? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�???� ???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?z?? ???? ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???? ?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�???� ?????�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�??. ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�?? ?�?? ???�?�???�?�?? ?z?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?? 2 ?�???�?�???�?? ???z???�?? ?�?�?? ???� 11.1.11.

?�???????�?s 8.01.11 ?�?�?�?z?? ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ?�???�?� ?�?�?�?� ???�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�.?�?�?�???�???�?� ?????�?�,?�?�"?? ?�?�?? ?�?�???�???� ?z?�?�???� ?�???�???� ?????�?�??.
?????�?? ?z???�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ???�?�?? ???? ?�?�?????�?? ???� ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�???�?�???? ???�???�.
?????�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?� ???�?�???? ,?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?�?Y ???�???�.?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�???� ???�?�?Y ?z???�?? ???�???�?� ?�?? ?�?�?�?�.
?�?z?�???s ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?s ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???�???� ?�?�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?�??. ?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�???? '?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???? ?�???�?� ?????? ???�?�?? ?�?? ?�?????�?� ?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?s ???�?�???�.?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??. ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�????.?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� 10.1.11.

?�???????�?s 08/01/11 ?�???? ???�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ?????�?s ?�???� ?�?????�, ?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�?�???� ?�?�?? ?????�?�?? ?�???z?? ???�?? ???�???? ?z?�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?s ?�?�?� ?�?s ?�?�???� ?�?????� ?�?�?Y ?�?z???�???�?�?? ,?�?�???�?�?? ?�???�???? ?�?�?�???� ?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?� ???s ?�?? ?�?? ?�???�?� ?z?�?�??, ?�???�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???????� ???? ?�?�?????� ?�???? ?�?z???� ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?????�?? ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�???�?�?� ?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�?� ?z?�?z?�?�??, ?????�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???z?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�???? ???�?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?z?�?????� ?�?????�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?????? ?�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?? ???z?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�???? ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????�. ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�??..

?�-8/1 ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?Y ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?????� ???? ?�?z?�???�. ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?s ???? ?�?z?�?Y?? ?�?�?�???? ?z?�?�"?� ?�???�?�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�???� ?????Y ?�?� ???� ???�?� ???z???? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ???� ?z?�?�?� ?????�?�??. ?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??.

?????� ?z???� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�???�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?z?�?�???�?? ,?�?z?????�?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�???�???�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?????� ?z???� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??. ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?????�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�??/?? ?�???� ?�???�?? ?�???�??. ?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?? ???� ?z?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�???� ?�???�???�?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?Y.

-?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?z?�?z???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?? ?�?�?z?�?? a�� ???z???�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ???????� ???�???? a�� ?�?�"??, ?�?�?????? ?z?�?????� a�� ??. ?z?�?�?? ?�?�"??, ?????�?????� ?�?�???????� a�� ??. ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ???�???z?? ???�?� a�� ??. ?z?�?�?? ???�?�?�"??, ?�?�?�?� ???�?�???? a�� ??. ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�.

?????z?�?? ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?????? ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�???�?�?�.

?�???�?� ???????�?�?? ,?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

?z?????�?? ?�???�?� ???????�?�??

?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?� ?�?�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?? ???????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ?????�?�?�?? ?z???�??, ???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�???�?�??.

"?????� ?�???�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?z?�???� ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�???�, ?�?�???�???�?? ?�?????�?�??" ???�?z?? ?�"?? ?z?�?� ?�?z?�???�?? "?z?�?�?�?�???� ???�?Y ?z?�?z???�?? ???�???�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?????�?� ?z?�???� ???�???�?� ?�?????� ?�?�?????�?�?�?� ???????� ?�?�?�?�?z?�??".

?�?�?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�???? ???? ???�?z?� ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?? ?�?????�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ???�?????�?? ???? ?�?�???� ?�?? ?�???�?�, ?z?�?�?? ???� ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�????, ???�?�?Y ?�?�?�?�?�. ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???Y ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�???� ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? : 03-9547700.

?z???� ?z?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�"?? ?z?�?� ???? ?z???�?? ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?z???�?�?? ?�?z?�???�?? ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�???s ?�?�?�???z?�?? ?�?z?z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�???� ?z?�?� ???�?�?? ?z?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???� ???�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?�?????�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�???�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??, ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�????, ???�?�?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?z?� ????. ?�???�?? ?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???????�???? ???? ?�???�?�, ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?z?Y ???� ?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???� ???�???????? ?�???? ?�?�?� ?�????.

"?z???????� ???�?�?�?� ???z?�?�?? ???�?z?�??" ?z?�?�?�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�. ?�?z?????� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?? ?z???Y ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ?�?�???s ???�?????�?Y ?�???�?�???�?�?? ?�?? ???? ?�???�?z?� ???z?�?�?� ?�?�??. ???�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?z?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?? ???�?�?�?Y ?????� ?�?�?�?Y.

???? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?� ???????� ???? ?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ???�???�?�??, ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�???�?? ?�?�???????????�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?z???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???s ?z?�???�?� ?�???????�, ?�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?z?�?� ?�?? ???�???�?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�???� ???�???z?? ???�?????�?Y ?�?�???�?�. ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�"?? ?z?�?� ???? ?�?????� ?????�?�?? ?�?�?? ???z?� ?�?� ???�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�.

?z?� ?�?z?????�?? ???�???? ?�?�???? ?z?�??, ???�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?�?z????. ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�???� ?�???�?�???� "?z?????�?? ?�???�?� ???????�?�??" ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�???�?�???�?�??. "???�?Y ???� ?�?�?z???�?? ?�?�?? ???? ???? ?�?�?�?�???? ???�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??" ???�?z?? ?z?�?�. ?z???????� ?�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? , ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?????� ?�?????�?�?? ???�?????�?�?� ?�???�?�???�, ?�?z?�?�?? ?�?�?�????, ???�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?�?z?????�??. ???? ?�????, ?z?�?�?�?� ???�?� ?z?�?�, ?????�?�?? ?�???? ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ???� ?�?�?z?�?�?�?� ???�???�?? ?�???? ?�?�?�?Y ?�?�???� ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�. ???�?� ?�???�?� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?�?? ?�?� ???�???�?? ???? ?z?�???�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�???�???�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???� ???�?�???z?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?�???�???�???? ???�?�?�?�?�?�??.

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 19 ביולי, 2009

?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?� ?�???z?�?�?�?????� ?????�??"?�
?z?� ?�???? ?�?�?�-?�?�???�?� !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�'?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ??"?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�???z?�?�?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�???? ???�?????� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?????�?? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�".

?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�-5000 ?z?�?????�?�?? ???? "?�?????�?�?? ?????�?�???�?�?�" ?�?�?????s ?�???z?�?�?�?????�. ?�?�?�?????�?�?? ?????�?Y ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?�?�???�?? ?????�?�???�?�?� ?�?�?�?????? ,?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???� ?�?z"?z ?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�.

?�?????� ?�???z?�?�?�?????� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ???�?� ???�?�?�???� ???�???�???�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�?z???�???? ?�?????�?�???�?�?�??.

?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?????� ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?� ?z?????�?�???�?�?�, ?�?????� ?z???�?�??, ?z???�???? ???�?? ,?�?�?z???? ???�???�???� ?�?�?�?�?�???� ?????�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?�???� ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�.

?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�???Y ???????� ???? ?�???�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� "???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?z???�?�?? .

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?�?????� ?????�?�?�???� ?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�???�??

יום שני, 6 ביולי, 2009

?????? ?�?�?????�?�?�?z?? ???? ?�?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�?????�?� ???�?�?Y ?�"?? ?�?Y ?�???�?Y ?z?z?�???�?� ?�?? ?????? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?????�"?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?????? ?�?�?????�?�?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�??.

?z?? ?????? ?�?�?????�?�?�?z??, ?�?�"?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???? ?z?�???? "?�?�?�??", ?�?????�?� ?�???z?� ?�???z?????� ?z5 ?z?�???�?????� ?�?�????, ???�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�?�??, ?�?z?�???? ?�???�?Y ?�?�?�???�?? ?�?z?????�?�, ?????�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�???�???� ?????�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�???�. ?�???�?� ???�?� ?�?�?? ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?�???? ?????� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?� ?????�?�, ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?z?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???�???Y, ?z?�?�?? ?�???Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�?�?�?�??.

?�?z?�???s ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�, ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?z?�?? ?�?�?????� ?�?????�?�?�?� ???�?�?Y. ?z?? ?�?Y ?�???�?Y, ???�???�?? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�?s, ?�???�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�??????, ?�???? ?�?�???�?? ?�???�?z?�?�. ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???? ?????z?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ???? ???? ?�?�?�???� ?z?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?�??, ?z?�?�?� ???�?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?z?? ?�?? ?z?�???� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ???? ???�?�?? ?�?z?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z?�???? ?�?�?�??. ?�?????z?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�???�???? ?�?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?z?�????.

?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?z?�?�?� ???�?�?�?� ?z?????� ???? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z??, ?�?�?�?�?Y ?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?� ?z?�???�???�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�. ?�?�?????�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�?� ???�?�?? ?z???z?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?????� ?????�?�?�???� ?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?s ?z?�?�?�???� ???�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�???�?? ???�???�??. ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?�?�???? ???�?� ???�?�?? ???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?�?????�?�?�?z?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?????�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?z???� ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?z???�?�?Y ?�?�???�.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?z?�???? ?�?�?�??, ?z?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?z?????�?�, ?�?�?????�?� ?�?�?????�?� ?????�?�???� ?�?? ?�?�?????�?�?�?z??- ???�?Y. ???�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?????�?z?�?�??, ?�???? ?�?s ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ???�???Y ?z?�?�?? ?�???Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z?? ???�???Y ?�?�?????�?�?�?z?? ?�?�"?? ?�?z?�???? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?�.
?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???� ?z?�?z???�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?z???z?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?�?� ???????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�???? ?�?z???�?�?�?�?? ???z???z?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?????�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?�, ?�?�?�?� ???? ?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�' ?????�?????� ?�?�???????�. ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�?s ???? ?z?? ?�?�?????�?�?�?z??.

?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ???�???�?? ?�?�???�??

יום חמישי, 2 ביולי, 2009

?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� 3.7.09 ???�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?z???�?????�?? ?�?�?�???�??, "?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y" ?�?z?�???� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�???z?�?�?�?????� ?�?z?????� ?�???�??, ?�?�?? ?z?�???� 13:00 .

?????�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?? ?????�?z?� ???? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? "?�???Y ?�?�???? " ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?????�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?Y ???? ?�???�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?�???�???? ???�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�???�??.

?�???�???�?? ?�?�?????�?� ?�?�???�?? ?z?�?? 7 ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�??: ?z?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�??, ?�?�????, ?�???�?�?? , ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�???� ???z???�?� ?�?? 70 ?z???? ?�?�?�???�?? ???�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�. ?�???�???�?? ?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?? 36 ?�?�?�?�?? (?�?�?? ?�???� 6 ?�?�?�?�??) ?�?????�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?? ?�?z?? , ?�?�?� ?�?z?? ?�?�?z??.

???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? , ?�???�?�?�?? ?�?�???� 17:00 ?�?z?�?�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?z?Y !

?z???�?� ?z?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 1 ביולי, 2009

?z???�?� ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?Y ,?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�???�?�' ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ???�?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?� ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�???�?� ?�?�?�?�?Y ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?z???� ?z?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�???�?�' ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?�???�???�?�?� ???�?�?Y ?�?z?�?�?Y.

???�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?? ?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ???�?�?? ?????� ?�???�?? ?z?? ?z???�?? ?�?�?Y ?�?�?Y ?????� ???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?�?�?� ???�???Y.

?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�' ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ???? ?�???? ???�?�?z?� ???�???�?�?� ?�???? ???�?�???� ?z?�?�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ???�???z?� ???�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??.

?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ???�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?? ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?�, ???�?�?� ?z??' ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�' ?�?�?�?�?? ?�?????z?� ???�???� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?� ?�?�??.

?�?z???�?� ?�?�?�?�???�?? ???z?� ???�?�?�?Y ?�?�?z???� ?�?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???? ???? ?�???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?? ?????z?�?�?�?? ?z?�???� ?�???�??.

?�?�?�???? ?�???z?�?� ?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?�??, ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?? ?�???�?� ?�?????? ?�???�???�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�??.

?�???�?s ?�?z???�?� ???�???z?� ?????�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?Y ???�?�?�???�???�?�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�???�?� ?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?????� ???�?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?Y ?�???�?�?z?�?? ?z?????�???�?? ?�?�?�?z?? : ?�?z?�?�?? ???�???�?�?Y ?�?z?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?????? ?�?�?z?�?�?????�??, ???�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?Y, ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?�, ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???????Y ?�???�?�.

?�?z?�?�?Y ?�???�?�???? ??"?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z?????�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z?????�. ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?� ?????�?? ?�?�?z?? ?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ??"?� ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�"?? ???�?� ?z?�?� ?�?�?�???�?� ?�?� ?�???�???�?�?� ???�?????? ?�???�?�?? ?�?z?�?z?�?Y ?�?�?�?z?�.

???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�???�?? ?�???�?????? ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???? ?�?�?????�?�???? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?z?� ???�?�?Y ?z?�?�???�?�?? ??"?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?Y ?�???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�?? ?????z?�?�?� ?z?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?�?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�???? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�.

???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?z??' ?z?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???? ?�?z?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?Y ?�???�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z??' ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�???? ?�?�.

?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ?????�?�?�?Y ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????�?�?Y ???? ?????�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�???�?�?�???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??.

?�?????z?� ???z???Y ?�???�?�?? ?�?�???� ???????Y

יום שני, 15 ביוני, 2009

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???Y ?�???�?�?? ?�?�???� ???????Y

?� a��15 ?�?�?�???� 2009 ?�?????s ?????� ?�?????z?� ???z???Y ?�???�?�?? ?�?�???� ???????Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?z?????? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?z?�?? ???z?�???�?� ?�???�?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�"?� ???? ?�?�?�?z??. ?????? ?�?�?�?z?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�???� ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?z?� ?�?�?�?�"?� ?????? ?�???�?�?? .

"?????�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???z?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�?� ???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�???? ?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?�??" ???�?z???? ?z?????�?�?? ?�???�???�?? ???�???�?�?? ?z?�?�. "?????�???� ?�?�?�?�?�???� ?�?z?� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�???�. ???�???�?�?�?�?� ?�???z???�?� ?�???�???�?�?�?�, ???�?�?? ?�???�???? ?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�???? , ???? ?�????, ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?? ?�?�?�???�??".

???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???�?� ?�???�?�?�?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?? ???�?�???z?? ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???s ?�???�?�?�?? ?�???????Y ?�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?�???�???� "???�???�?? ???? ?�?�?�?�?�". ?�?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???? ???????�?Y ?????� ?�?????z?� ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?????�?�?? ???�?z?�?�?? ?�???�???z?�?? ?????�?�?? ?z?????� ?�?????� ?�?�.

???? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???Y ?z?�?� ?�???? ?�?�?�?Y ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�???� ?�?�???Y ???z?�?�?? ???? ?z???�?� ?�?�???�?�???�, ?�?�?� ???�?�?�???�??, ???�?� ?�?�?�, ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???� ?z?z?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�.

?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�???? ?�???�?�?? ?�?�???� ???????Y. ?????� ?�?�?????z?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�???? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�. ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�"?� ???? ?�?�?�?z??, ?z?�?�???� ?z?�???�?�?? ???�?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�"?� ?�?�?� ?�?�?�?�"?� ???? ?�?�?�?z?? ?�?�?Y ?�???�???� ?�???�?? ???�?? ?�???�?� ???�?�?? ?�?????z?� ?z?�???�?? ?????? ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?????�???�??.

?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y ?????�?�?� ?�?????�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?� "?�?�?????�??" ?�?z?�?�???�?? ?�?? 100-150 ?�"?� ???�?????�??. ?z???�?? ???????�?z?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?z?????�?�?�?? ?????� ?z?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�.

?�?�???Y ???�???�?�?? ?????�?z?�?? ???�-?Y ?�?�?�?� ?�?? ???z?�???? "?�?�???�?�?? ???�?�?�?�" ?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�?? 655 ?�-?Y ?z??' 561749.

?�?�???� ?????�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�-?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 1 ביוני, 2009

?�?�???� ?????�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�! ?�?�?�?�?Y: ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�??

?????�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?????�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? "?z?�??" ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�???�??, ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?�?? ?�?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?z?z?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�?�?�?�.

?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�???�???�???� ?�?z?�?�???�?? ???? ?�"?� ?�?�???�?Y ???�???? (?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?z??) ?�?z???�?� ???�?? ?�???�???�?? ?�?z?z?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ,???�???Y ?�?�???�???�?� ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�??????:

i?? ?�?�?�???� ?� a�� L.G.R. (?�?�?�???� ?�?�?z?�?? ???�???�?????�?? ?z???�?�???? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�).
i?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ???�?�?z?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???????�???�?�?�??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?? (?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ???�???�??????).
i?? ?�?�?�???� ?� a�� B.T.I. (?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�).
i?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?� ?�?z?�??. ?�?�?� ?�?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�??.
i?? ?z?�?�???? ?�?�???z?� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?� ( ?z?�?�?�?� 431, ?�?�?�?� 20 ?�?�?�?�"?�).
i?? ?z?�?�?�"?? (?z?�?�???� ?�???�?�??): ???�?�?�???�?? ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�??.
i?? ?????�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�???? ?�?�???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?? (???? ???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�??).
i?? ?�?�???�?? ???????�?�?? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?? ( Pipistrellus Kuhli Ikhawan ) ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???� ???�???�?�?�??. ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?� ( 2-3 ??"?z) ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?? ???�???�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?� ???� ?z?????� ?�???�?�?� ???�?�?� ???�??. ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?�??, ?z?�???�?�?�?? ?z???�?�?�??. ?�?�?z?�?� ?�???????�?�?? ?z?�?�?�?� ?????????�???�?�?� "?�???�?�?�" ???�?�?z?�?� ?�?z???????�?? ?�?�?�???s ?�?z?Y ?�?�"??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� a�� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?z?????�"?� ?�?z?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� (?�?z?� ?�?? ?�???????�?�??) ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?????�???s ?�?�?�?�?�?? ???�?�??.

?�?�?� ?�?�?�???Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�. ???�?�?�?s, ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?????? ?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�????, ???�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?�?�?�?� ???�A� ?�"?? ???�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??