ארכיון פוסטים עם התג "?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y"

???�?�?� ?�?�?�?????�-?z?�?? ???�?� !

יום שלישי, 15 בפברואר, 2011

?�?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�???�?� ?�?? "?�?????�??" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?� ?�???? ?�?�?z???�?? ???? ???�?�?�???�?? ?�?? "???�?�?�?? ?�?�?�?????�", ???? ?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?????�?�?? ?�?z?� ?�???�???� ???� ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?�????, ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????� ?z?????�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?�???�??.???�?�???? ?z?�??????, ?�?? 36, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? 37 ???�???�?�?�?� ?�?�???�?�?�, ?�?�?�???� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�???� ?�???�???�?? ?�?????�??, ?�?� ?�?�?� ???� ???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???� ?�"?? ?�?????�?�. ?????? ?�?�?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???� ???�?� ???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�.

?�???z?? ?�???�???� ?�?�?? 2 ???�?�?�?? , ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?? ???�?????? ???�?�?�, ???s ???? ?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?s.???? ?�?�?????� ???z???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?� ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�???�, ???�?�???? ?�???�???� ?z?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�???? ?z?�?�???�?? ?z?�?�???�.

?�???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�"?? ?�?????�?�, ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ???? ?�???� ?�???�?�?�?�??. ?�"?? ?�???�???�?�: "?�?� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?z???�?�?�?z?? ?�???Y ???�?�?�. ???z???�?? ?�?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?????�, ???�?�?� ?�?z???�???� ?�?�?�?� ???�???�?? ?z???�?� ?�?�?z?�?�?� ???�?�?? ?�???� ?�?�."

???�?�???? ?z?�??????: "???�?� ?z?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�, ???�"?? ?�???�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ???? ?�???�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?z?�?z???�??. ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�??, ???z???�?? ?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??". ?�???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?s ???? ?�?�?�?�?Y, ?�?�???�???� ?�???? ?�?�???� ???�?�"?� ?????? ?�???�?�?? ?�???z?�?�???�?? ???�?z?�?s ???�?�?�??.

?????z?�?�?? ?�???�?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !A�

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�??"?�

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

A�

???�?�?�?? ???�???�???�?? ?????�?�"?� 6-9-/1/2011

???�?�?? ?????�??"?�-?z????:?z?�?�?� ?????�?Y.
?�-9/1 ?�?�???�???�?? ???�?�"?� ?�?????�??"?�,?�?�?�?�?� 87 ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?Y,2 ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�???�??,?�?z?� ?�?Y ?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ???? ,?�?�?Y ???�?� ?�?�?�?� ?�?�???�???�.?�?? ?�-4 ?�?z?�?� ???�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�???z"?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�????,?�?z?� ?�?Y ?�???�?z?� 98 ?�?�?�?�??.

?�-6/1 ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? . ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?????�?�?? ???? ?�?�?�???�?Y ?�?z?? ?z?�?�???�?� ?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?????� ?�?�?� ???�???�?? ???�?z?� ???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?????� ???�?� ?�?�???�?�?? ?�???z?�?? ?�?z?z?�?� ?�?�???� ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? - ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?�???� ?????�?�?? ?z?z?�?�?� ?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�?� ?�???�?s ?�???�?� , 2 ?z?�?�?�?�?�?�?? ???�???� ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ???�???� ?�?�?�???� ???�???�?s ???�???� ?�?�?z?????�. ?�?�"?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�???�?� ???�?�?Y ?�???�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?�?� ?�?z???�???�?�?? .
?�?�?�?�?? –?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?????Y ?�?�
?�?�?? ???�?�?�?� ???�?z?�??. ???�?�?� ?z?�???? ?�???�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???� , ???�?Y ???�?�???�?? ?�?�???� ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? .

?�-7/1 ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?� ?�?�???�?� ???�?�???� ???�?? ???�???� ?�?�?�???? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?Y. ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?Y ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�???�???? ???�???�. ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�??.???�?�???�?� ?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�???? ?�?� ???�?? ???? ?�?�???�. ?�?�???? ?z???�???� ?�?�?????s ???� 10/1

?�???????�?s 7/1/11, ?�?z???�?� ?�???�?? ?????�??"?�, ?�???�?? ?�?�?�?� ?z?????�???????� ?????�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?? ???z?�?�???�?� ???�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�. ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ???�?????� ???�???�, ???�???� ?�???�?�?Y ?�???�?�?�?� ???�???� ?????�?�?�. ?�?�?�?�?????� ?????Y ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?�?� ???�???�?z?� ?�???�?Y ?z?�?�?�?� ???? ?�???�?�?Y ???�?�?�?� ???�?z?�??. ?�?�?z?�?s ?????Y ?�?� ???? ?�?�?� ???� ?�???? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?? ?�?�?�????.A� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?� ?�?�???�??

?�-7/1 ?�???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?� ?????�?�, ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?s ?�???�?� ?�???s ?�???�?Y ?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�???z?� ?�?�???� ?�?�?? ???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???Y ?z?�?� ?????�?� . ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???�. ?�???�?? ?????�?? ???�?�?Y ???�?�???�?? ?�?�?�???? ???�?�???? ???? ?�???�?�?? ???z???�?? ?�?�??.

?�?�?�?? 8.1.11 ?�???�?�?? ?z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ???????�- ?�???� ?�???�?�?� ???�???�?�???� ?�?z?�???�?�?� ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ???z?�?�??, ?�?�???z?�?z?� ?�?z???�?�???� ?�?�???� ?�?????� ???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?? ?z???? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�???� ???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?z?? ???? ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ???? ?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z???? ?�?� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�???� ?????�?� ?�?�?s ?�?�???? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�??. ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ???�?�?? ?�?? ???�?�???�?�?? ?z?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z"?� ?�?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?? 2 ?�???�?�???�?? ???z???�?? ?�?�?? ???� 11.1.11.

?�???????�?s 8.01.11 ?�?�?�?z?? ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ?�???�?� ?�?�?�?� ???�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�.?�?�?�???�???�?� ?????�?�,?�?�"?? ?�?�?? ?�?�???�???� ?z?�?�???� ?�???�???� ?????�?�??.
?????�?? ?z???�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ???�?�?? ???? ?�?�?????�?? ???� ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ???�???�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�???�?�???? ???�???�.
?????�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?� ???�?�???? ,?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?�?Y ???�???�.?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�???� ???�?�?Y ?z???�?? ???�???�?� ?�?? ?�?�?�?�.
?�?z?�???s ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?s ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???�???� ?�?�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?�??. ?�?�?z?�?s ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�???? '?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???? ?�???�?� ?????? ???�?�?? ?�?? ?�?????�?� ?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?s ???�?�???�.?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??. ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�????.?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�"?� ?�?�?�???? ???? ?z???�???� ???� 10.1.11.

?�???????�?s 08/01/11 ?�???? ???�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ?????�?s ?�???� ?�?????�, ?�?�???�?� ?�?? ?�?????? ?�?�???� ?�?�?? ?????�?�?? ?�???z?? ???�?? ???�???? ?z?�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?s ?�?�?� ?�?s ?�?�???� ?�?????� ?�?�?Y ?�?z???�???�?�?? ,?�?�???�?�?? ?�???�???? ?�?�?�???� ?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?� ???s ?�?? ?�?? ?�???�?� ?z?�?�??, ?�???�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�?�???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???????� ???? ?�?�?????� ?�???? ?�?z???� ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?????�?? ?�???? ?�?�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ???? ?�???�?�?� ?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�?� ?z?�?z?�?�??, ?????�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???z?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�???? ???�?�?z?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?z?�?????� ?�?????�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?????? ?�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?? ???z?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�???? ?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?� ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????�. ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�??..

?�-8/1 ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?Y ?�???�?? ?z?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�???�?s ?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?????� ???? ?�?z?�???�. ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?s ???? ?�?z?�?Y?? ?�?�?�???? ?z?�?�"?� ?�???�?�?� ???�?�?�???�, ?�?�?�?�???� ?????Y ?�?� ???� ???�?� ???z???? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ???� ?z?�?�?� ?????�?�??. ?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??.

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�???� ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???�?�?? 2009 ?????�???�?�?? ???�???�?�?�?�??.

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???? ?�?? ?�"?� ?�?�???Y ???�?�?? ???�"??, ?�?�?�???� ?�-50,000 a�?.

???? ?�?�???? ?�???�?�?�?� ?z?�?�"???�?? ?z?�???� ?�?????�?�?? ?�?�???�?�????, ?�?�?�???? ???�?????� ?�???�?z?Y.
?�???? ?�"?� ?�?�???Y ?z?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?????�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?�?�, ?�?�???? ?z?�???�?� ?????�???�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???z?�?� ???? ?�???�?�?� ?�?z???�?�. ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�????-???�?�?� ?�?�?�???�?Y.

?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????? ???�?�?????�?? ?�?�?� ?�?z???�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?????�???�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�??.

?�?�?????�?� ?�?�?z?�?Y ???�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�?�??, ?�?�???? ?z?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�??, ?z???�???� ?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�???� ?�???�, ?�?�?�?Y, ???????�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???????�?? ???�?�???�??, ???????� ?z?�?�?�?�??, ???�???� ?�???�?�?? ?�???�???? ?z????, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�???�?�?? ?�???�?�.

?�???�???? ?�?? ?�???�?? ?�?z?�?Y ???�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�???? ???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�???Y ???�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�????. ?z?????�?�?� ???�???? ?�?�???�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?�, ?�?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?z?z?�??.

?�?z???�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�?�???�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?� ?�?z?z?�???�, ?�?�?�?�?� ?????�?�?????�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�. ?�???�?�?? ?�?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�???s ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???z?? ?�?� "?�?�???� ?z?�?z???z?? ???�?????�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�-?�?�???z?????�, ?�?�?z?�?�?? ???????�?? ???�?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?� ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??.

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z??: "?z???� ?�?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�???�???� ?????�???�?�???� ?�???�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?Y: ???�?? ?�?�?�?????? '?�???�???�?�?� ?�?�?�???? ?????�?s' ?�?�?�???� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?� '???�?�?�???� ?�?�??' ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� '?z?�?�?�?�?? ?z???z?�?Y ?????�?�??' ?�?�???�?? ???�?z?�?? ?�?�???� ?�?�?z?? '?�?�???? ????' ".

?�?�?� ?�?�?�?�?Y, ?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?z???z?�?�?� ?�?� "?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???? ???z???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ???�???z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�??.

???�?? ???�?? , ?z?�?�???? ???�?? "?�?�???? ?????�?�?Y" , ?z?�?�?�?�?? "?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???�?????�?� ?�?z???z?�??
???�?�?�?�?�?�?? ?�'???? ?�?�?�???�???�?? ?????�?�?�' ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y .

???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�???�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?�?? .

???z?�?�?� ?z?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�??

?z?�?????? ?�?�?????? ?z?�?�?�?? ???? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???�?? '?�'?� ?�?�???�?�??, ???�?�?� ?????�??"?� ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???� ?�???????�?s 28.10.09 ?�?�???� 11:00 ???????s ?�?z???� ?�?????z?� ???�?�?�???�?�.

???�???�???�
?�?Y: 82
?�?�?z???�: 160 ??"?z
?z?�?�?� ?�?�?�?�: ?z????
???�?�:?�?�?�??
???�?� ?z?�?�?? ?�'?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�?� ???�?�???� ???? ?�???�??.

?�?�?�?� ???????�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?? ?�???�?�?�.

?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z???�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?�?????? ?????�??"?� ???� ???�?? ???�?�?? ?z?�?????� ???�???? ?�?�?�?�?� 100.

?????z?�?�???� ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

15/08–?�???�?�?� ?�?�?�???�.
?�???�?�?? ???�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�???�. ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ,?�???�?�?� ?�?�?�?�?? 21 ?????�??"?�. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?? ?z?�???�?�?? ???�?Y.?�?�?�?�?� ?�?�???????� ???? ?�?�???�?�?�, ???�?�???�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?�?z???� ?�???�?Y ?�?�?� ???�???�???�?? . ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ??"?� ?z?�"??.
09/08–?�?�?� ?z?�?�?�?Y- ???�?�?? ?�???� ??.?? ?�?�?� ?????�??"?�. ?�???�?�?�?�?? ?�?�???� 11:00 ???????s ?�?�?? ?z?z?�???�?� ?z?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?????�??"?� ???? ?�?�?�?�?Y ?z?�???�?�"?� ?�???�?s ???�?� ?�?�?� ???�?z?� ???�?�?�?� ???�???� ?????�?�?� ???�?? ?�?�?� ?�?z???�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???? ?�???�?? ???�?�?� ?�?�?????� ?????�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???z?�?s ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?? ???? ?�???�?� ???????�?� ?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ???�?�?� ???? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ,?�?�"?? ?�???� ?z?�?� ???? ?�???�?� ???? ?�?�???? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?????� ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???� ???? ?�?z?�???�?� ?z???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?�???�?�?Y ?�?????� ???? ?�?�?� ?�???�?�??. ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?z?� ?�?Y ???�?�???� ?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�"?�.
10/08–?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?????z"?� ?�?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�??.?�???�?�?�?? ???�???�?? ???�?�?z?�?? ?�?????�??"?�. ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?????� ?�?z???�?�?????? ?�?z?�?�??. ?�?z?�?�?�???� ???�???�?� ???�?�?�?� ?????�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�?? ?z???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???s ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?�?z?�?�??. ?�?????s ?�?�???� 20:00 ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???????? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?????� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?????�?? ?�?�?z???�?�?� ???� ?�?� ?�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�. ?�???� ?�?�?? ???�?�?z???? ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�?�. ?�?�?z?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�???� ?�???�???? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�.?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?????� ???� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?Y ?�?????� ?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?z?Y ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ???�???? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�???? ???�?? ?�?????� ?�???�?�???�?? ?????�?z?�??. ?z?�?�?�?�?� ?z?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?????� ?�?� ?�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�?? ?�?�?�?�???? ???z???�?? ?�?�??. ?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?�???? ?z???�?� ?�?�?�?�.
?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?? ???� ?�?z???�???� ?�?�?????s ?�?�?�?z"?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�"?? ?�?�?�?Y ?????z"?� ,?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?�?� ?z?z?�?z?�???? ?�?�?�?�??.
1/08–???�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� .
?�?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�, ?z?�???? ?�?� ?�?�?� ?z?�???z?� ?�???z?�?? ?�?�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?????? ?�???�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�????, ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???s ?�?�???�?Y ?�?�?�?�?� ?�????, ?�?�???? ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ???�?� ???�?�?Y ?z???�?� ?�?�?�???� ???�???�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?�?Y ???? ?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?? ?�???? . ?�?�?�?�?� ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�,?z???�?? ???? ?????�?? ?�?�???� ?????�?? ???�?z?� ?�?�?�?�?�, ?z???? ?�?� ?z?�???z?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?Y ???� ?�???? ???z?z?Y ?�???? ?�???�?Y ???�?�?� ???? ?�?�???? ?z?�?�???�?�, ???? ?z?�?�?Y ?z?�?�?? ?????�?? ???�, ?�?z?�?�?? ???? ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?? ?????�?� ?�???? ?�?�?� ???� ???�?�?�?? ???�?�??, ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ???�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�
?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�"?? ..
11/08–?z???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?z?�?�?� ???�?�?�?? 2 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ???�???�?? ???�?�???� ?�?z???�?� ?????�??"?� ?�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�??, ?�?�?z?�?s ???? ?�?� ?z?? ???�?� ?�?z???? ?�?z?�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�???�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z???�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�"?? ?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�???�?�?�. ???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�. ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z???? ?�?????�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�?�?Y ?�?�???�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? ?�?? ???�?� ?z?�?? ?�???�?�???� ?????�?�???�, ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?????�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ???�?�?�?Y ?�?� ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�?�???? ??"?� ?�?�?z"?�.

A�11/08–?z???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???? ?�???? ???�???�?�?� ???�?z?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�..?�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?� ???? ???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???z?�?? ?�???�?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?�?????�??"?� ???�???�?�?z?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?????�???�??, ?�???�?? ?�???�?� ?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?? ?????�??"?�. ?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� , ???�?Y ?????�?? ?�???�?Y ???�?�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�???�. ?�?�?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�?�?� ??"?� ???�?� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?�???�?�???� ?�?z?�???� 3 ?z?�?�?? ????. ???? ?�???�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�???� 12 ?z?�?�?? ???? ?�???�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�-2 ?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????. ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�???� ???�?z?? ???z?�?�?�?? ???�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?????�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�????..).
14/08–?�???z?�?s ???�???� 04:00 ???????� ?�?????� ?�?z?�???�?�?Y ?�-?�?�?�???�?�?? ?�?????�??"?� ???�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�-?�?�?�.
?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ?????Y ?�?� ?�?�???� ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? "?�?????? ???�" ??-?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?Y ?z?z?�?� ?z?� ?�???�. ?�?�?�?� ?�?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?z?�???�?�?Y ?z???�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???s ?�?�???� ?�?� ???�?Y ?�?�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?�?�??..
?�?z?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?�???�?�?� ?? a�� 30 ?�?�??.???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�???�?�?Y ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?????� ?�?�.
15/08–?�???�?�?� ?????�?�.?�?????�?�?Y ???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?? ?�???z?�?�??, ?�???z?�?s ???�???� 03:00 ?�?z?? ?�?� ?�?�???�?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?z??' ???�?�?�?? ?�???�?z?�?�?? ???z?�?s ?????�?� ?�-???�?� ?�???�, ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?� ???�?? ???? ?�?�?�?????� ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�???�?z?� ?�?�?�?? ???z???�?�?�. ?�?�???� ?�?�???? ?�?z?�?�?? , ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�???z?? ???� ?????�?? , ?�?�?? ?�???�?�?? ???�?????�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?????�?? ?�-???�?� ?�?z?�?????�?? ?�???�?� ???�?s ?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�?�?????? .
?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?? ?z?�?z???�?�?� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?? ?�???�?� ?�???�?? ???? ?z???�?? ?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?s ?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?????�???� ?�?�?�???�?� ?�???�?� ?z?�?? ?�?�???? ???�?�?Y , ?�?�?? ?�?????�?� ?z?�?z?�?�??, ?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?? ??"?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�.
?�???z?�?s ?????�?� ?�?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?�-???�?� , ?�?�???�?s ?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�???� ?�???�?�?� ?�???�????. ?�?z?�?�?? ???�?????� ???�?� ?�???�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?????�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�???� 5 ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?z"?� ???�?????�?? ?z???�????.
13/08–?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????�?� ?�???�???�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???� .?�?�???�???�?? ?�?�?????�?� ?�?�?????�?? ?z?�???�?�?�,?z???�?�?�?�??,?z???�?�?�?� ???z?�???? ???�?? ?�???�?� ,???�?�???? ?�?�???�?? ?�???�?�. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ???�?� ???�?? ???�?? ?????�?�?�,?�???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?Y ?�?? ?????�?�?Y ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�.?�?�?�???? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?z?�???�?� ?�???�???� 13 ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?z?�?? ?�?� ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�??,?�?�?�???z?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?�???�?z?� ?�?�?�?�?? ???�?�??. ?�?z?�?????� ???z?�?�?s ?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�?z?????� ???z?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

???�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�??

יום רביעי, 12 באוגוסט, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

1.?�-7/8/2009?�?????�?�?�?� ?�?� ???z?�?s ???�???� 01:30 ?�?z???� ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�???�?�?� ?????�??"?� ?�?�???�?? ?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???� ???�???� ?�???� ?�?�?Y ?�???�?� ?�?? ???z?� ???�???� ?�???� , ???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???????� ???? ?�???� , ???�?� ?�?�?�?� ?�???z?�?s ?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� . ?z?�?�?�???? ?z?�?�?� ?�???� ???�???� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?????? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? .
2.?�-7/8/2009?�?????�?�?Y ?�???�?Y ?�?� ?�???? ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�, ?�?�?� ?????�?� ?�???�?Y ???�?? ?�?�?�?�?� ?z?z?�?� ?�????. ?????�?? ?�???�???� ??????, ???�?�?� ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�???�?�?�?? ???????�?� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ???�???�. ?�?�???� ?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?� ???s ?�?�???�?? ?z?�?�?� ??"?� ?�?�?�?� ?�?�???? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?????�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?� ?????�???� ?�?�???� ???? ?�???�?�. ?�?????�?�?�?? ???�?????� ?�?�?�?�?�?�??. 4 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ?????�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?� ?�?�???�?�?� ??"?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?� ???? ?�???�?�?Y, ?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?????�???�??. ?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?????� ???z???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?z"?� ?�?z?�?�"?�, ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??.
3.?�?�?�?? 07.08.09 ???z?�?s ???�???� 06.40 ?�???z?? ?????�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�???�?� 1986 ???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z?????�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?Y 15 ?�?�?�?�?� ?z?z?�?� ???? ?�?????�?�?Y ?�???� ?�???z?? ???� ?�?�?�?? ?�?�???? , ?????�?? ?�?�?z?????�?�?Y ?????� ???z???�?? ???� ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???Y ???z?????�?�?Y ???�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?????�?�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�.???z?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?z?�"?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?�.?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�??, ???�?�?? ???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ???�????. ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�?�???�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�???� ?�?�?????s ???� 9/8/2009
4. ?�?�?�?? 8.8.09 ?�?�???� 03.30 ???????s ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�. ?�?z???? ?�?� 3 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z?????�?�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?????�??"?� ?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?s ???�?�?�?? ???z?�???�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????� ?????�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�???�?�?z?�?? 100 ?�"?� ?�?z?�?�??.
?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?z?� ?????�???�??, ?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�?z?????�?�?�?�?? ???s ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ???�????, 2 ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ??"?� ?�?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�. ?�?z?�?�"?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ?�?�?????�?s ?z???�???? ???� ?? 11/8/09..

?????z?�?�?�: A�???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?�??

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

???�?�?? ?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�???�?�?�?? ?z???�???? ?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�???�???�???� ?�?�?� ?�?????�?�?�?�?? ,?�???�?? ?????z?�?? ?�???�?� 91 ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?????�??"?� ?�?�"?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�?� ?z?�???�?Y ?�???�???�?? ?z???????�?s 24/07, ?�???�?�?� ???�"?? ?�?????�??"?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?????�?z?�??
.
?�-24/7 ?????? ?�?�?� ?????�?�?Y ?�?? ?�???�?Y 16 ?z???�?�???� ?�?�?�?�?Y ???�???�?�???� ??"?� ?????�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?????� ?????�?? ?z???�?� ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?�.

?�?�?z?�?�?? ?????�?? ?z?�?Y ?????? ?�?�???�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?Y ?�?? ?�???�?Y ???�?? ?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?�. ?�?�???�?�?� ?�?z?�?? ?????�?? ?z?�?Y ???�???? ??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???s ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ???�???�?� ?z?�?? . ???�?� ?z?�???�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�???�?� ???�?? .

???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?z???�???? ?�?�?????s ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?????�?? ?z???�??. ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?? ???�?z?� ???�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ???s ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�???�?? . ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?? ???�?????�?? ?z???�???�.

?????z?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?Y 18 ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?????�?? ?z???�?? .

?�???�"?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????�?� ?????�???s ?�?z?Y ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�?�?� . ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?????� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?s ?�"?? ?�?�?�?� ?�?z???�???�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?z?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�???�?? 2009

יום שלישי, 7 ביולי, 2009

?�?z?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�???z?�?� ?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z???�?????�?? ?�?�?�???�?? "?�?�?�?? ?????� ?�???�?? " .

???�???�?? ?�?�?�?? "?????� ?�???�??" ?�?????�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?� 56 ?�?�???�?? ?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?????? ?�?z?� ?�?Y ?�?????� ?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?????? ?�???�???�?? .

?�???�???�?? ?�???�?�???� ???? ?�?� ?�?�?�?� fita ?�?�?� ?�?z?�?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???� ?�?? 72 ?�?�?�?�?? ???z?????�?? ?�?z?z?�?�?z?�?? ?�?z???�?� ?�?? 70 ?z"?? .

?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ???�?? ?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????�?�?�?�?? .

?�???�?� ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? .?z?�?�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?z???? ?�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�??.

?�?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�??

יום שני, 6 ביולי, 2009

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�???�???�?Y
???? ?�?�?? ?�?�?? ?�?????�??"?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�???�?? ?�?????s ?�?�?�?�?z?? ???z?�???? "?�?�?�?�?? ???�?�?�" ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???? ?�?z?????� ???�?????�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????? ???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?�?�???? ?z 10,000 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�???�???�?Y ???�?�?????? ?�?�?????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???� ?z???�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?�???� ?�???�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?� ?�???�?�???? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�???�?� ?�???�??. ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�?????? ?�?�??: ?�???� ???�???�?� , ?z?�?� ?�?Y ?????�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�???�???� ?�???�???�??, ?z???�?�?? ?�?�?�, ?�???�???�?? ???? ???�?? ?�???� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�??, ?�?�?�?Y: ???�?z?�?� ?�???�???s 200 ?z' ?�?�?�?�???� ?�?�?? ???�?? , ?�?�???�?? ???�?�?�?? , ?�?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? .

?�???�???�?? ?z?�?s ???? ?z???? ???�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�?�?�????, ?�?�???�???�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?�??: ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�??, ?????? ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y "?�?�?�?�?? ???�?�?�" ?�?�?�?� ???�???? ???�?�?�?�-?z?�?�"???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?Y, ?�"?� ?�?� ?�?�?�?Y, ???�???? ???�?Y ?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??-?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,?�?�?? ???�?�?�?Y ?�???�???Y ?�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???? ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?z"?z ?????� ???�???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�, ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???? ?�???z?� ???? ???z?�?� ?�?�?�?????? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�??????.

?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?s ???�?????�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???� ?�?�???s ???? ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ???�?? ?�?�?� ?�???�?z?Y ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?s ?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y .

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?� ?�?�??: ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?z?�?? ?�???�?�?Y ???? ?z?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?z???�?� ,?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�???� ???�???�?� ???�?�?�?�?? ???�?? ?�???? ?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?????�?�?Y ?�?�???�?�?� ???� ?�?� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�??????.