ארכיון פוסטים עם התג "?�?�???? ?�?�?????? ?z?�?�?� ?????�?Y"

micky alon

יום שישי, 2 ביוני, 2017

micky alon

"?�?�?�?� ?�?�?�?�?�"?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y -25 ?�???� ???�??,12,000 ?????z?�?�?�??

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

"?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" - ?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?z?� , ???�?� ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ???�???�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???? ?z?�?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ???�?????�?� ?�???�?�???�?� ???? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?� ???�?� ?�?z?�???�?�, ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????� ???�?? ?????�?? ?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ( ?�?�???�?? ?�?�???�?�??) ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?s ?z?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z???? ?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???�?�???�?�?? ?�?� ?�?s ?�?�?�???� ???�???�?s ?�???� ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ???�???�?s "?�?�?�?�?? ???�?�?�??" ?�???�???�?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?????�?�?�?? ,?�???�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?�??. ???? ?�?�???�???�?? ???�?� ?z???�?�???�?? ?�???? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ???�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???z???Y ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�????.

???�???????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???� ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y
?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.

?�???z?�?�?�:?�?�???� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�,?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?�.A�

?z?�?�???�?�?? ???? ???� ?�???�??

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

?z???�?�?�?�?? ???�?�???� ???? ?�?z?�???�?�?�:

???�?????? ???�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?� ?�???�?�?� ???�???�?�???�, ?�?�?z?Y ?????�?� ?????� ?�???�?? ?????�?�???� ?�?�?�?�?? (??') ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�, ???? ?z?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?????� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�???�?�?� ?�?z?�???s ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?z?�???�?�?�, ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?? ?????� ?�?�???�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?????�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?z?�???�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?? ?�-11 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�??. ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?z?�???�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?�?Y, ?�?�?Y ???�?�?� ?�???�?? ?????�?�?� ?z?�?�???�?�??, ?????�?� ?z?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

???? ?�?z?�?�?� ?�?�?????s ?�???�???�?�?� ?�?�?�???� ?� a�� 80 ?�?????� ?????�?�?? ?�?z???�?? ?�?z?�???�?�?� ???? ?z?�?? ???�?�?? ???�?�???� ?z?�?�?????? ???�?�?� ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?z?�???�?�?� ?�?�?� ?�?�?Y ???z?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?????� ?�?????�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�???�?�?? ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?????�?? ???? ?�?�???�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?z?�???�?�?� ???�???�?�???� ?�?�?? ?�???� ?�?�?�???? ?�?? ?�???�?? ?z???� ?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�???� ???�?z?�?�?�. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???� ?�???�?? ?�?�?�?????�???�??, ?�?�?????�?� ???�?�?? ?�?? ???? ?�?z?�???�?�?� ?�???�???�?�?� ???� ???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???� ?�?�?�?� ?�???�??. ???�?� ?�?�?z???�?? ???? ?�???�?� ?�?�?�?????�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?? ???�?s ?�?????z???� ?????�?�?�?� ?z?�?�???�?� ?�???�?�?�?�. ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?� ???�?? ?�?z?�???�?? ???�?� ?z?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ???�???� ???� ?�???�???� ?�?�?z?�??, ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?z???�???�?�?�??. ?�?z?�?�?�??, ???�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???? ?�???�?�?� ?�?? ?�???� ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?????� ?�?????�." ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?� "?�?�?�?� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?z???? ???z?�?? ???�?? ???�???s ?�?�???s ?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?� ?�???� ?????�?�?? ?�???�?�?�?�??". ???�???�?�?? ?�???�?�?�??, ???�???�?? ?�?�????, ?z?z?�???� ?�?�??-?�?�????, ?�???�?�?? ?�?� "?�?�?�?? ???? ???�???�?? ?z?�???�?�?�, ?�?�?? ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?z?????�???�?? ???? ?�?�?�??, ?�???� ?�?�?� ?z?z?�?�?z?�?? ?�?z???�?� ?�?z?�???�?�?�, ?�?�?z?????� ?�?�?????� ?z?�?�?�?Y. ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?� ???�?�?�?Y ???�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?�?�, ?�???�?z??, ?z???�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?� ?�?? ?�?z?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?z???�?� ?�?z?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?� ?�?�???� ?????�. ?�?z?�?�?�?? ?????�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�???? ?z???�?� ?z?�?�??, ?�?z?�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ???z???�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ???�?�?�, ?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?� ?�?????�???�."

?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?� ???�?� ?�?z?�???�?�?�, ???�?z?? ?�?� "?�?? ?z?� ?�?�???�?�, ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�?�???�?�???�??. ???�?Y ???� ???�?� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�???�???? ???? ?�?z?�???�?�?� ?�?�?z?�?�?s ?�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�??, ???�?????�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z?z???�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�". ?z"?z ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???�, ???�?z?? ?�?� "???�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�???�??. ???�?� ?z?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�. ?�?�?�?� ???�?� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�?????� ?�?????�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?z???? ???�???? ?�???� ???�?? ?�???� ???�?? ???�???s ?�?�???s".

?????z?�?�?� ?????�?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????z?�?�?� ?�?�?�?�:A�A�A� ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

4,500 ???�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?z?� ???�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y!

???�???? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? "???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??", ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�???� ???z?� ?????�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?z?? ?�???�?z?� ?�?�??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?z?� "?�???�?�?� ?z?�?�?�?�???�??" ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�??????.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?????� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?????? ???�???�??. ?????�?�?�?� ?�?�?�???� ?z???�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�???�, ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?� ?�'???�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ?�?z???�?Y ?�?�???�?�???�, ?�?�?�?� ???�?????�, ???�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�??, ?????� ???�?�?�?Y ?�?�???�?�???�??, ?�?�???�?z?� ?�?�??.

?�-4,500 ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?�, 28.8. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�???� ?�?? ?�?�?? ???� ???z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ???? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???? ?z???s ?�?�?�???� ???�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�??.

?�???�?z?� ?�?�?? ?�???� ???? ?�?z?�?�?? ???? ???�?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? "?????�?� ?�?�", "?�?�???? ?�???�?�", "???�?? ???�?� ?�?�", "???�??", ?�"?�???�???�", ?�?�?z?�?�?s ???? "?�???�?? ?�?�???�?�", "?z?�???�?? ?z???�?�???s", "?z?�???Y", "?z???�?�?�??", "?�?�?�?? ?�?? ???????�???�?�?�" ?�???�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z??: " ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�, ?????? ???�?�, ?�??, ?�?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?z???? ?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�????, ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�???�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???z???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???? ???z?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ???�?� ?z???�?z??. ???�?� ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�".

?�?z???z?� ?�?� ?�?�?�?Y ?????� ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ???�???s ?�?z?�???s ?�-23 ?�???�???z?�??. ?�?�??: "?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?z?�?�?� ?�?z?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y, ?z?�?�?? ?�?? "?z?� ?�?�?�??" ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�, ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?????? ???�????, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�?�?�?? ???�?�?�, ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ?�???Y ?�?�???�?�?�?� ?????�?� ?z?�?????�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??". ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?� "?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?z?�?�"?� ?�???�???�?Y, ?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?� ???�?� ???? ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�???� ?????�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�???�??". ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�??.

?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y - Rishon4u.co.il

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z???????� ?�?z?�???� ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?� (?�?�?�?�???�?�??) .

?�?�???� ?z?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�?Y ?�?????? ?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?�???�?� ??-35 ???�?�???�??, ?�?�?? ?�?�?�???� 35 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z????, ?�???�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�???? ?�???? ?�???�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?? ?�???�???� ???�?�??, ?�?�?????� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�???�?� ?z?�???� ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?� ?z?????�?� ?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???�?�?? ?z???�?�???�?? ???? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????? ?�?? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?Y. ???�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?�???�?? ?�?�???� ?z?�?�???� ?z?z?�?�?? ???z?�?�??, ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�???�?? ?�?? ?????� ?�?�?�?�???�?�?? ?�???z?�?�??????.

?�?z?�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�???�???�???� ???�???�???� ?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�??, ?�???�???? ?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?????????�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�??, ?�?s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?� ?????????�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�???�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ???�?z?�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�"??. ?�?�?�???� ?�?�?????� ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?z?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?�??, ???s ?�?�?� ???? ?�????, ???? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??. ???�?Y, ?�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�. ?z?�?�, ?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�????, ?z?�?�???�??, ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�???�, ?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�, ?�?z???�?�?s, ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?z?�?�?z?� ?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???� ?�?z?� ?�?�?�???Y ???? ?�?�?z?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???? ?z???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???�?� ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�??, ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106 ???? ?�?? ?z?????�. ???�?�?�?� ???�?�???�???�??".

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???�???�???�?�?Y ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?� ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y. ?�?????�?�?� ?�?????�?� ?�?z?????� ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?� ???�?�?�?�?? ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�. ???�?� ?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???� ?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?z?�?�?� ?????�?Y ?�???� ?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s,?�?� ?�?�???� ???�?� ???�???�?�??

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�???�?? ?�???�??: ?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?z?�?�?? ?�?????�?z?�,?�???�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�???z?? ?????�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?�?? ?????�??"?�

?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?????� ?�?�?Y ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?Y ?�???z?? ?????�?�?�.

?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ???�?? ?????�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�???� ?z???�?� ???z?????? ?�?�?�?�?s ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? .

?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????� ???�???�?�??.
?�?�?�?? ?z?�?????�+?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�…???� ?�?? ?�?�?�?�?� . ?�?�???� ?�???�?� ???�???�?? ???s ?�?????�?� ???? ???�????.

?�???�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�?z???�?? ???�?�?�???�. ?????Y ?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ???? ?�???�?� ?�???�?Y ???�?�???�?? ?�?� ?�?�???� ?�?�?s ?z?�?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�????.

?�?�?z?�?s ?�?�?�?? 12.12.09 ?�?�???� 14.00 ???�?�?� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?s ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?� ???? ?�???� ?�???z????????.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�, ?�???� ?�?�???�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?z?�??. ?�?????� ?????�?� ???�?z?�?� ?????�?z?�??, ?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�.
?�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?? ?�?�???�?? ???? ?�?????�?? ?z???�???� ???� ?????????�?s 15/12/09.

?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???�?????�?? ?z???�???� ?�?�?�?? ??' 13/12/09 ?�?�?�?�??..

A�

A�

?�?�?�?? 12/12/09 ?�???z?�?s ???�???� 01:10 ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?????�?z?� ?�??.??. ?�?�?Y ?�?????�??"?�. ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ?z???�?�?? ?�?z???�???� ???�???� ?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?? ???�???� ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???? ???� ???�?�???�?? .

?�?�?�?�?� ?�?�????.
?�?�?�?? ?�?z?�?�"?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�???Y ???? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?�???�??. ?�?�?�???? ???�"?� ?�?�?????? ?�?�?z"?� ???z???�?? ?�?�?? .

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?????�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

"?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z???�?�?�?� ?�???�?? ???????�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�??, ?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�." ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?z?????� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???z?? ???�?�???�?? ?�???�???� ???�?� ?�?�????.

?�?z???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z?????�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?? ?????�?z?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?s ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?�.

?z?? ?????� ???�?�?�, ???�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�???? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?z????, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?z?�?????� 21 ?�?z?????�, ?????? ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? GilR@rishonlezion.muni.il ?�???�???�?�?� ???�???�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !