ארכיון פוסטים עם התג "?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�"

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�?�?�?Y

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

???z???�?? ?�???�?�?�?z?� ???�???� ???? ?z???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???? ?z???�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?� ?z???s ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?????????�?? ?�?�?????? ,?�?z?�???�???� ?�?�?�?????? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???� a�� ?�?Y ?�"yes Planet" -, ?z?�?�?�???� ???? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, "?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".
?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?�?�?z?�?� ?????�?�?????�?�). ?�?�?�???� ?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?�-200 ?z???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�-30 ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�-?�???�?? ???�?� ?�?�?�???? 25 ???�???z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�-3500 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ???�???z?�?? ?????�???�???�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ?�?????�?� ???�?�?? (?z?????�?�??, ?�???�?�??, ?�???� ?�?�?� ?�???�?�…) ?�?�-600 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�???�?�?�??.
???�???z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?????�?? ?????�??"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???z?�?? ?�?�?????�?? ???? ???�???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? (?z?�?�?? ?�?�???? ???? ?�-IMAX ?z?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�). ???�???? ?�???�?�?z?�?? ?z?�???z?� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�?� ???? ?z???s ???�?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?z?????�?? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�???�????. ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? VIP ?�?�???� ?�?�?�???? 5 ???�???z?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?z?� ???�?�???�?�???� ?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???z?�?? ?z???�?�???? Stadium seating, ?z???�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�???�??, ?z???�?� ???�?� (?�?�?? ?�?�?�?? ?z???s ???�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?? ?�??????), ?z?????�?�?? ?????�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�???�???? (Dolby digital). ?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?????�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?�??. ???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?? ???????�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�???z?? ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???z?�?? ???�?? ?�?�?? ?????z?�?� ???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?????�?? ?z?????�?? ?�?�???�?� ?�?? 35mm. ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�???�. ?�?�???�?�?�?? ?z?�?????� ?�???�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�???? ?z???�?� ?�?�???�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?z???�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�???�?�-?z?�??-???�?�?Y. ?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?? ?�?z?�???� "yes Planet". ?�?�?�?? ?z?�???�???� ???�?????????�?? ?�?�?????? 2 ?z???�?�?� "yes Planet". ?�?????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?�?�?Y ???�?�???�?Y ?�??"?� ???? 15 ???�???z?�??, ?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�???�?? "Planet yes" ?�?�?�?�?�,???�?? ?�?�???� ?�-2008 ?�?�?� 23 ???�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????. 2 ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?� ???�?�?z?�.
?�?�?�????, ?z?�???�???� ?�?�?�???� 12 ?�???� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�?z?�???� "???�-?�?Y" ?�?�?�?� ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�??????.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? a��
?�?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�???�?�??: ?�?????�?�?Y, ?�???�???�?? ?�?�??"?Y ???�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�??"?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?�???�????. ?�?�?�?�, ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?????�?z?�?? a�� Cinema City International N.V. ???�?? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�???�???� ?�?�?�?? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� (?�???Y ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ?z???�?�?Y ?�?�?? ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???� Cinema City ?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?????�?? ?�???�-?�?Y. ???�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�??????).
?�?�?�???� ?z?�???�???� ?�?�?�?? 866 ?z???�?�?? ?�-90 ?z???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�-7 ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?s ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�???� ???�?? ODEON-UCI ?�???�?�???�?? ?�???�?? GOUMOUNT ?�?�???�???�??.
?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?Y:
?�?�???�?Y a�� 30 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 331 ?z???�?�??
?�?�?�?�???�?� a�� 17 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 162 ?z???�?�??
?�'?�?�?� a�� 13 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 111 ?z???�?�??
???�?z?�?�?� a�� 9 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 88 ?z???�?�??
?�?�???�???�?� a�� 4 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 41 ?z???�?�??
?????�?�?�?�?� a�� 3 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 29 ?z???�?�??
?�?�?????? a�� 14 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 104 ?z???�?�??

?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?z?�?� 10 ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???? ???�?�?z?�?? ?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? (???z???? ???�?�?? ???�????).
?�?�?�????, ?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?z?�???�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�???� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.
?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???? ???? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?� ???z?????� ?z-50 ?�?�?� (?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�????). ?�?�?�????, ???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ??.?�. ?z?????�?Y, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�???????�?? Fox 20th Century ?�- Sony Pictures.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?�?�?� ?z?z?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�????. ?�?�?�???� ?�?�???� ???? ?�???�???�???� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?Y-?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� 1930 ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?� 80 ?�?�?�?? ?�???�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�??????, ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y, ???�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?�?� ?�???s ?�???�?�?????�??, ?�?�?�???? ?�?�?????�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�…. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.

?z?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?Y: "?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?�?? ???�?�. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?????�, ?�???�?? ?z?�?� ???�?� ?�?�?? ?z?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?�?�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?z?� ???z?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???� ???�???z?�?? ?z???�?Y ?�???�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�???�???? ?????? ?�?? ???�???�?? ???�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�".

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?Y: "?�?�?�?????� ???�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?� ?z???z???? ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�???z?�?�?� ?�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�?? ?�?z???�??, ?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?z???�?�. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?� ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�??????. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�?�?� ???? ?????�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�?�, ?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????????�???�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?�?�?�??".
?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?z???s IMAX ?�?�?�?�?????�, ?�?????�?�?Y ?z???�?�?� ?�??????!
?�?�???? ???�?????????�?? ?�?�??????, ?�?�?�?????? ?�?z?�???� ???�???�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�???? ???�?�?z?� ???�???� ???�?�?????�?�?�?�?�??,?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?�?????? IMAX ?�?z?�???� ?�?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�??????.
IMAX ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�???? a�� ???? ?z???s ?�?z?�?????? ???�?�?�?� ?�?? 6 ?�?�?z?�??. ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�-IMAX ?z???�?�???? ???? ?�?�?�???�?� ?�?z???�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�???? ???? ?z???s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?z???s ?�?�???�?�?? ?????�?�?????� ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?�?� ?z?�?z?�. ?�?�?�???�?z?????�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ???�???? IMAX, ?�?�?�???�?� ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?� ?�?�?????? ?z?????�???? ???�?�?�?? ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???s, ???�???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?????�?? ?�?????�?�?� ?�?z?�?�?�?z?�.

IMAX ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�-1970 ?�?�?�???z?? ?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?? ?�???�????, IMAX ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?z?z?� ?�?z???�?�?? ?z?�???Y ?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?????�???s ?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???� IMAX ???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?????? ???�???�?? ?�?�?? ?�???z???? ?�?? ?�?�???�?�.
?�?�?�?? ???????� ?�IMAX ?�???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�???s ?�???????� ?�?�?�?�?s ?�???z?�?�?� ?�???�?? ???????� ?�-IMAX ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�?�?z?�?? ?????�?�?? ???�?� ?�?�?� ?�???�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?z???z?�?� ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�????, ?z???? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�???�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?? ?�?????�?�?�??, ?�?�?�'….

?�?�?�?? 2002 ?�???� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? IMAX ?�?�???�?� ???? ???�?�?�???�?�?�?? ?�-DMR (Digital Media Remastering), ???�?�?�???�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�???? ???????� ?�?�???�?�?�?� "???�?�???�??" ???�?�???z?? IMAX ?�?�?�?�???? ???? ?�?z???s ?�???�?�. ?�?????? ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?�?�?� ???? ?z???s IMAX ?�???�???? ???�?�?�???�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? "???�?�???� 13″, ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?�. ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???� ?�?�. ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�???�?� ???? "?z???????�?�??", "?�?????� ?�?�????", "???�?�?�?�???z?Y" ?�???�?�…

?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ???????� ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�???z?? IMAX ?�???�?? ?�?�?Y ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? - ?????�?�?Y ?�?�?�???�???�, ?�'?�???� ?�?�?�?�???�, ?�'???� ?�???�?�?�?�?�?z??, ?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y, ?z?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???�?? ?�?�???Y, ???�?�???? ?�?z???�?�??, ?�'?�?�?� ?�?�, ???�?? ?�???�?�??, ???�???�?�???�?� ?�?�?�???�???�?�, ?�'?�?? ?�?????�, ???�?? ?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??????, ?�???�?�… ?�???�?�…
IMAX ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?????�?�?? a�� ?z?�?� ???�?� ???�???z?�?? ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???????� ?�?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�??-?�?�?�?�???�?? ???????z?�?�?� ?�???� ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??.
???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� IMAX ???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?????? ???�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???� ???�?�?�?? ???????� ?�?�???�?�?? ?�???�????.
?�?�?�?�???� ?�???�???? IMAX ?�?�?? ???z?????� ?z?�?� 15 ?z???�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�??.
?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-IMAX ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?? ???z?�?�?? ???? a�� ???�?�??????, ?????�?? ?�?????? ?�?�?????�??, ?�???�?�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�????, ?�???�???z?? ?�???�??, ?�???� 4, ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? 3, ?�?�???�???�, ?????�?Y ?�???�?�…
?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???z???� ???? IMAX:
?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y ("???�?�??????") a�� "?�?z?????� ?�???�?� ???? ???�?�?????? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????? ?z?�?z?�?� ?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?z?? ?z?�?�?�?? ?�IMAX. ?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?????�?�?� ?�???�?z???� ?�?�???? ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�???z?� ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?s ?�?????? ?�?�?�???� ?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�??".
?�???�?????�?�?? ?�?�???Y ("?�???�???�") a��
"?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�??????, ???? ?�?z???s ?�???�?� ?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�?�??…"
"?�?� ?�???z?? "?�?�???�" ???�???s ?????�?s ?�???�?�?Y…"
"?�?z???�?� ?�?�???z?� ?�?? ?�-IMAX ?�?? ?z?�?�???z?�?? ???z?� ?�???�?�?� ???????? ???? ???�???? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�?z?� ???�???? ?�?�?z?�?�?Y. ??"?� ?�?�?�???� ?�?? ?z???s ?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ???z???�?� ?�?�???? ?�?�?? ?????�?s ?�??????, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?z?� ?�???�?�?� ???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???�".
?????�?�?Y ?�?�?�???�???� a�� "?�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???�?? ???? ?�???????�?? ?�???�?? ???�?�???z?? ?�-IMAX ?�?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?�?�????".
?�'?�???� ?�?�?�?�???� (DreamWorks a�� ?�???�, ?z?�?�???�??)- "?????� ?�?? ?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?�???z?�?� ?z?????�?? ?????�?�?�?�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�-IMAX".
?z?�?�?�?? ?�?�?� ("???�?�?�?????�?�?�??") a�� ???? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�-IMAX. ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????z?�?�???� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:???�?�?� ?�???Y !

?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?�?????�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?z?�???� ???? ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�???� ?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z???????� ?�?z?�???� ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�?� ???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?�?� (?�?�?�?�???�?�??) .

?�?�???� ?z?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�?Y ?�?????? ?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?�???�?� ??-35 ???�?�???�??, ?�?�?? ?�?�?�???� 35 ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z????, ?�???�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�. ?�?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�???? ?�???? ?�???�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?? ?�???�???� ???�?�??, ?�?�?????� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�.

???�???�?� ?z?�???� ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?� ?z?????�?� ?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???�?�?? ?z???�?�???�?? ???? ???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�??, ?????? ?�?? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?Y. ???�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�??, ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?�???�?? ?�?�???� ?z?�?�???� ?z?z?�?�?? ???z?�?�??, ?z???�?� ?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ???z?�???�?? ?�?? ?????� ?�?�?�?�???�?�?? ?�???z?�?�??????.

?�?z?�?�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?? ?z?�?�???� ?????� ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ???�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�???�???�???� ???�???�???� ?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�??, ?�???�???? ?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?????????�???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�??, ?�?s ?�???�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?� ?????????�???�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?????�???�???�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?? ?�?? ???�?z?�?? ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�"??. ?�?�?�???� ?�?�?????� ???z?�?�???? ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?z?� ???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?z?�?????�. ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?� ???�?�?�?? ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?�??, ???s ?�?�?� ???? ?�????, ???? ???�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?z???�?�???�??. ???�?Y, ?�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�. ?z?�?�, ?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�????, ?z?�?�???�??, ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�???�, ?�?�?�?� ???�???� ?�???�?�, ?�?z???�?�?s, ???�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?z???� ???? ?�???�??".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?z?�???� ?�?�?z?�?�: "?�?z?�?�?z?� ?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???� ?�?z?� ?�?�?�???Y ???? ?�?�?z?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???? ?z???�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�. ?�?�?�???�?� ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�??, ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ???�?� ?�?�?????�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106 ???? ?�?? ?z?????�. ???�?�?�?� ???�?�???�???�??".

?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???�???�???�?�?Y ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�"?� ???�???�?Y ?�?�?�??: "?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?� ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y. ?�?????�?�?� ?�?????�?� ?�?z?????� ?????�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?� ???�?�?�?�?? ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�. ???�?� ?z???�?? ???�?�???�?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

?�?� ?�?�??: "?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�"

"???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�"

?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�?? ?�?�?� ???? …?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�?? (??'-?�', ?�'-?�?�').

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?�, ?�?????s ???z?????� ?z?????�?? ?�???�??, ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?? ???�???s , .

???�?� ???z?? ?�?�?? ?�?� ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???� ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�?� ???z?�?�?�, ?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�, ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� ???????z?� ???�?Y ???�?????�?Y ???? ?�?s ?�?�?�?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�???� ???�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???Y ?z???�?� ?z?�???�?� ???�???�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�???z??, "?z?�???�?? ???? ?�?�???? ?�?� ???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?z???�???�?? ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?? ???�??.

?�?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???s ?z???�?? ???�?� ???? ?�?? ?�???�???�?�. ?�?????z?�?�?�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�' ?�?�?�???� ???�?�?????� ?�?�?�?�"?? ?�?� ?�???z?�?� ???� ???�?�?? ???�?z?�?�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?� ?�?????�?�?? ?z???�?? ???�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?? ?�?�???� ??' ???????� ?�?�?�?�?�?� ?????z?�?� ?�?z?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. "?�?s", ?�???�?�??, "?�?z?�?? ?z?�?????z?�?�?�?? ?z???�?? ?z?�?�????, ?�?z?�?�?? ???�?z?� ?z?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?z?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?Y ???z?�?�?� ?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�???� ??' ,?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�, ???�?�???s ???�?z?�?�?�?? ???�?�???�???�?�?�?�??". ???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??, ?�?s ?�?�???�?�?Y ?�?�???�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?z???�???�?? ?�?�???? ?�?�?Y ?�???� ???�?? ?�?z???�?? ???�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?�?�.

?�?z???�?� ???�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�???�??, ???z?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???? ???? ?z?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�-?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z???�?�?�?? ?�?? "?�???�??" ?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-?�, ??-?� ?�-?�??-?�?�, ???� ?�-?� ?�- ??-?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?z???�?z?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ?�???�???� ?�?�?? ???? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�???? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?z?�?? ?????�, ?�?s ?�?�?�?�???? ?�?z???�?? ??"?�?� ?�?�???�" ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z???� ?�???�?� ?�?z???�?z?�?? ?�?z???�?�?�?�?�??.

???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�???�?� ?�?� ?�"?�?�??" ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�'-?�', ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? (?z?�???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�??) ?z?�?�?�?? ???� ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� (??-?�?�).

?�???�?�???� ?z?�?s ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�????, ?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?????�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�-?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?????z?�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�', ???� ???�?�???? ?????�?�?? ?�?�???�?? ?z?????� ?�?�?�???� ?�"?�, ???�?s ?z???Y ?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?? ?????z?�?� ?�?????z?�?�.

???????�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?????� ?�???�?�?Y ?z???? ???�?�???�?? ?�?????z?�?� ?�???�?�?�?????� ???�?????? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y, ?????�?z?? ?�?z?�?� ?�?�?�?? ?�?� ?�???�???�?�?? ?????z?? ?�?????z?�?�?�?? "?z?�?�???�????" ?z?�???�?�?�?Y ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?????�.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ???�?�???�??, "?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?�?? ?�-19 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z???�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�-2008. ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?????�, ???z?�???�?? ???�?z?�?�?�?�??, ???z?�?�?� ???????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?? ???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?� ?�?� ???? ?�?�???Y ???�?????�?� ???� ?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�".

???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�??, ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�. "???z?????� ?z?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?? ?�?� ?�?�???�?�??.

?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???? ?????�?? ?�?z?� ?�?�???�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�???� ???�?�-?�?�???� ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�???� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???z?? ???�?�???�??, "???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�, ?�???�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?� ?�?�?�???? ???�???�?�?�?�".

?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�-?�?�???� ?z?�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?z?�?�?�?�, ?�?�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???�?z?� ???? ?�-90% ?�?�???�?? ???�?�???�??, ?�?�????, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?�?�?? ???z?????�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?????z?�?� ?�?�?? ?z?�?�???� ?�' ?�???� ???�?�???� ?�"?�, ?�???�?�?� ?z???�?�???? ???????z?�?�?�?? "???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�??".

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, "?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?�?? ?�???� ???�?? ?z???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�- 200-220 ?????z?�?�?�??". ???�?� ?�?�???�?�?� ?????�?????�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�?�?�?� ?z?�?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ???�?�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?? ?????z?�?�?� ?�???�?? (?z?�?z?� ?�????-???�?�???�??). ?�?�?�????, ?�?�?�?z?� ?z???�???�?? ?�?�???�?�???� ???�???�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z???�???�??, ???�?�???s ?�?�???z?? ?�?????�?? ???�?z?�?�?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
?????z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y !

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????s ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�????.

?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?????� ?�?????s ?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z???z?� ?z?z???? ?z?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� , ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y, ?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?z?? ?�???�?Y ?�???�?� ?????� ???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ?�???�??.

?????�???�?? ?�?�?�???� ?�-300 ?�?�???�??, ?�?�????, ???�?�?� ?�?�?�?�?s, ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?????� ?�?z???�?�?�?�??. ???�?�?� ???�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?z???�?�?�?�??, ?�???�?z?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

???�???z?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�??", ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???s ?�?????�, "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�??.

?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????s ?�???�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�???�?Y ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?? ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�??.

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ???z?? ?????�?? ?�???�???�??: "?z?z?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ???? ?z?z?�?� ?�???�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�????.

?z?????z?�?? ?z?�?z?� ?�?? ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?�.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?Y ?????�?z?�??. ???�?Y, ?�?z???�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?????�?? ???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�?�???? ???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???????�?�?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?� ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?? ???�?�. ?�?�?�???�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ???�???� ???z?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ???z?�?�?z?�?? ?�?�?????�?�??, ?�???? ?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�???�?�?? ???�?z?�?�?z?� ?z?�?????? ???? ?�?�???�?�".

?z?�"?� ???z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y: ?z?�?z?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?� ?????�?Y.
?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?? ?�???�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !
?�?�?????? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?? ???z?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y

יום חמישי, 14 בינואר, 2010

?�?�???�?? ???z?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????YA�

???�?? ?�?�?�??-?�?z?�???� ???�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?�???? "???�?? ?z???�??" ?z?�?�???� ?�?�???�?? ???z?�?�?� ?�?�?�: "???�?�?�?s"- ?�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???z?�?� ?�?�?Y .

"???�?�?�?s"- ?�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�???� ?�?�???z?�?� ?�?�?Y ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?????�???s ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�.

?�?z???�?�?�?? ???�???�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?Y ?�???�, ?�???�?�?? ???�?????�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�. ?�?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?z?�???s ?�?�???z?�?�?�?�??, ?�?�?? ?z?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?�?�???s ?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?�??

. ?�?z?�???� ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?z?�?�???? ?�?? ?�???� ?�?�?�?�??, ?�???�?? ???z?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�?????? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???�?�?� ?�?�???� ?????�?�?� ?�"?�?�?�???� ?�??".

???�???�?? ?�?�?Y, ?�?�???�?? ?????� ?�???�?? ???z???z?� ?�???�?�?�: "?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???� ???�?�?�?� ???�?????�?s ?�?�?�??. ?z?�?�?�, ?�?�???� ???????Y ?????�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?? ?�?�?????�?? ???�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???� ?�?�?�????.

?z?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ?�???z?� ?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z???????Y ?�?� ???? ?�?�???�?? ???????Y ?�?� ?�?????� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�???�?�.

?�?z???�?�?�?? ?�?z?�???? ?�???z?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�???? ?z???Y ???z?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�?Y ???� ???? ???�???Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ???? ???????Y ?�?�?Y ?�???�???� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ???????Y ?�?z?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�???�??.

?�?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ?z?z?�???? ?�???????Y ?z???�?�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?� ?�?z???�?�???? ???� ???????�?? ?�?� ???�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�???� ?�???????Y".

?�?�???�?? ?�???? ?�?�???� ?�?�?�?� ???s ???�???z?�?�?�? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ?�???�?�?Y ???�???s ?�?????�?�?� ???�???s ?z?�???�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�???�, ???�?�???� ???�?�?? ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?z?�???� ???�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?� ?????????� ???�?� ???? 03-9678220 .

?????z?�?�???� ?�??A�?�?�???�?? ?????� ?�???�?? ???z???z?� ?�???�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y,???�???�?? ?�?�?Y, ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?????�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

"?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z???�?�?�?� ?�???�?? ???????�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�??, ?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�." ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?z?????� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???z?? ???�?�???�?? ?�???�???� ???�?� ?�?�????.

?�?z???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z?????�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?? ?????�?z?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?s ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?�.

?z?? ?????� ???�?�?�, ???�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�???? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?z????, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?z?�?????� 21 ?�?z?????�, ?????? ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? GilR@rishonlezion.muni.il ?�???�???�?�?� ???�???�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?????� ???�?� ?�?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y: "?�???�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?� 50 ?�?�?�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??"

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?? 2013 ?z?�???� ?�?? 3,600 ?�?�?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?� 50 …?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?? ???�?�?z?? ?�?????� ?�???�?� ?�?z?�???� ?�???�??.

?�???�?�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�???�?? (?�?�?? ?�'), ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ???�???? ?�???�, ?�?????�?� ?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�"?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�.

?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y.

?�?� ?�?�??: "?�?�?� ?�?�???�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ???�?�???�?� ?z?�?z???�???� ?�?? ?z?�???� ?�???�??.

?�?�?????� ?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�?�, ???�?�????, ???�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�, ?�???�?�?�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�?�????. ???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�?Y, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?? ?�?�?????�".

???�?� ?�?z?�???s ?�???�?�??, ?�?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?????z?�?� ???? ???�???�?s ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?z?????� ???z?�?�?? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?� ?�???�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?s ???�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�.

?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�???�?�?�?Y, ?�?�?Y ?�???�?� ?z?�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?????� ?�???�?�?�??, ?????? ?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z???�???�?? ???z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�???? ???�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?????�?� ?�?�?�-???� ?�?z???�?�?� ?????�?�??, ?z?�?�?� ???�?�???� ?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�?? ?�???z?�?s ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�??, ???�?�?z?? ?�?????� ???????�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?�?? ???�?�???�?�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?�??: "???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?�…"

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?�??. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???? ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??:"???�?� ???�?� ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???�???� ?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??, ?�???�?�???� ?z?�???�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?�???? ?z?Y ?�?z?�?�?�?Y, ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?????�?z?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�, ?�?� "?�?????�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?z?????�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�?? ?�??????, ?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???�??.

???�?�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�?? ?�?�???� ?????�?z?�, ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�????.

???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�?z?� ?�?�?????? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???? ?�?�???�?? ???? ?�?z???�?� ?�?????�?z?�?? ???� ???�?�???z?�?? ?�?z?�???????�?�??.

???�?� ?z???z?�?Y ?�???�?Y ?�?????�?�?�?? ?�???? ?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?z?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?????�?s".

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�?�?� ???� ???? ?�?�???�?�?�, ?????? ?�?? ???? ?�?�???�?Y ?�?z?z?�???�. "???�?� ?�?�???? ?z?�???Y, ???????� ?�?z?z?�???� ?�???�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?????? ???�?� ???? ?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ?�?????�?z?�??". ?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ?z?�?z???�???�?? ???? ?z???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, "???? ?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?z?�?????� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z???�???? ?�?�-300 ?????? ???�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?�, ?�???�?? ?�????-???�?�?� ?z???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?z?� ???? 390 ?????? ???�?�, ?�?�?? ?�?� ?????�???� ?z???�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?� ?�?�??, ???�???�?�?� ???????�?�?� ?�???�???�?�?� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?� ???z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ???�?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?? ???? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�?????� ???�???�?�?�??, ?�?�?� ?�?� ???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�, "?z?�?�???? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?�?�".

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??", ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�??, ?�?� "???�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?�??????. ???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ?????�?�???�?�, ?�?????�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??: ?z?�?� ???�?� ?�?�???� ???�?? ???�?�???�?�?? ???????�?z?�??, ???�?�???z?�?? ?????�?z?�?? ?�???�?�???z?�?? ?�?z?�???�???�?? ?????�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�??.

?z?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?????????�???�?�?� ???�?�?� ?�?�????, ?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�?�?�???�?� ?z?�?�???z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�????, ???�?�???? ?�?????�?�??, ?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??.

?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????? ?�?z?�?�?�?� ???z???�?� ?�?????�?z?�??, ?�???�?? ???�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� 2010. ?�-11 ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?�???�??, ?�?�?z???�?????� ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????? ???�?z?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?�.

???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?Y, ???z?� ?�?? ???�???� ?�?Y ?�"??, ?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?????�?z?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�???? ?�?�?�???� ???�?�?????? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�????, ?�?z?� ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???� ???? ???�?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ???� ?z?�??.

?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?� ?????�?� ?z?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?z???�?� ?�?�?�???�, ????-?�?�?�?� ?�?z???�?Y ?�?Y-?�???�?�, ?z?�?�?� ???�?�?? ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?Y ?�?�?�?� ?????�?Y ?????�?�, ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�, ?z?? ???�?� ???�?�?z?Y, ?z?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??.

?????z?�?�?? ?????� ?�???�??: ???�?�?� ?�???Y !