ארכיון פוסטים עם התג "?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�??"

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�?�?�?Y

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

???z???�?? ?�???�?�?�?z?� ???�???� ???? ?z???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???? ?z???�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?� ?z???s ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?????????�?? ?�?�?????? ,?�?z?�???�???� ?�?�?�?????? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???� a�� ?�?Y ?�"yes Planet" -, ?z?�?�?�???� ???? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, "?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".
?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?�?�?z?�?� ?????�?�?????�?�). ?�?�?�???� ?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?�-200 ?z???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�-30 ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�-?�???�?? ???�?� ?�?�?�???? 25 ???�???z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�-3500 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ???�???z?�?? ?????�???�???�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ?�?????�?� ???�?�?? (?z?????�?�??, ?�???�?�??, ?�???� ?�?�?� ?�???�?�…) ?�?�-600 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�???�?�?�??.
???�???z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?????�?? ?????�??"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???z?�?? ?�?�?????�?? ???? ???�???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? (?z?�?�?? ?�?�???? ???? ?�-IMAX ?z?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�). ???�???? ?�???�?�?z?�?? ?z?�???z?� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�?� ???? ?z???s ???�?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?z?????�?? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�???�????. ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? VIP ?�?�???� ?�?�?�???? 5 ???�???z?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?z?� ???�?�???�?�???� ?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???z?�?? ?z???�?�???? Stadium seating, ?z???�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�???�??, ?z???�?� ???�?� (?�?�?? ?�?�?�?? ?z???s ???�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?? ?�??????), ?z?????�?�?? ?????�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�???�???? (Dolby digital). ?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?????�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?�??. ???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?? ???????�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�???z?? ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???z?�?? ???�?? ?�?�?? ?????z?�?� ???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?????�?? ?z?????�?? ?�?�???�?� ?�?? 35mm. ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�???�. ?�?�???�?�?�?? ?z?�?????� ?�???�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�???? ?z???�?� ?�?�???�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?z???�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�???�?�-?z?�??-???�?�?Y. ?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?? ?�?z?�???� "yes Planet". ?�?�?�?? ?z?�???�???� ???�?????????�?? ?�?�?????? 2 ?z???�?�?� "yes Planet". ?�?????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?�?�?Y ???�?�???�?Y ?�??"?� ???? 15 ???�???z?�??, ?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�???�?? "Planet yes" ?�?�?�?�?�,???�?? ?�?�???� ?�-2008 ?�?�?� 23 ???�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????. 2 ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?� ???�?�?z?�.
?�?�?�????, ?z?�???�???� ?�?�?�???� 12 ?�???� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�?z?�???� "???�-?�?Y" ?�?�?�?� ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�??????.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? a��
?�?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�???�?�??: ?�?????�?�?Y, ?�???�???�?? ?�?�??"?Y ???�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�??"?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?�???�????. ?�?�?�?�, ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?????�?z?�?? a�� Cinema City International N.V. ???�?? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�???�???� ?�?�?�?? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� (?�???Y ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ?z???�?�?Y ?�?�?? ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???� Cinema City ?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?????�?? ?�???�-?�?Y. ???�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�??????).
?�?�?�???� ?z?�???�???� ?�?�?�?? 866 ?z???�?�?? ?�-90 ?z???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�-7 ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?s ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�???� ???�?? ODEON-UCI ?�???�?�???�?? ?�???�?? GOUMOUNT ?�?�???�???�??.
?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?Y:
?�?�???�?Y a�� 30 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 331 ?z???�?�??
?�?�?�?�???�?� a�� 17 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 162 ?z???�?�??
?�'?�?�?� a�� 13 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 111 ?z???�?�??
???�?z?�?�?� a�� 9 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 88 ?z???�?�??
?�?�???�???�?� a�� 4 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 41 ?z???�?�??
?????�?�?�?�?� a�� 3 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 29 ?z???�?�??
?�?�?????? a�� 14 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 104 ?z???�?�??

?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?z?�?� 10 ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???? ???�?�?z?�?? ?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? (???z???? ???�?�?? ???�????).
?�?�?�????, ?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?z?�???�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�???� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.
?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???? ???? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?� ???z?????� ?z-50 ?�?�?� (?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�????). ?�?�?�????, ???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ??.?�. ?z?????�?Y, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�???????�?? Fox 20th Century ?�- Sony Pictures.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?�?�?� ?z?z?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�????. ?�?�?�???� ?�?�???� ???? ?�???�???�???� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?Y-?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� 1930 ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?� 80 ?�?�?�?? ?�???�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�??????, ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y, ???�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?�?� ?�???s ?�???�?�?????�??, ?�?�?�???? ?�?�?????�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�…. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.

?z?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?Y: "?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?�?? ???�?�. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?????�, ?�???�?? ?z?�?� ???�?� ?�?�?? ?z?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?�?�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?z?� ???z?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???� ???�???z?�?? ?z???�?Y ?�???�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�???�???? ?????? ?�?? ???�???�?? ???�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�".

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?Y: "?�?�?�?????� ???�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?� ?z???z???? ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�???z?�?�?� ?�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�?? ?�?z???�??, ?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?z???�?�. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?� ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�??????. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�?�?� ???? ?????�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�?�, ?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????????�???�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?�?�?�??".
?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?z???s IMAX ?�?�?�?�?????�, ?�?????�?�?Y ?z???�?�?� ?�??????!
?�?�???? ???�?????????�?? ?�?�??????, ?�?�?�?????? ?�?z?�???� ???�???�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�???? ???�?�?z?� ???�???� ???�?�?????�?�?�?�?�??,?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?�?????? IMAX ?�?z?�???� ?�?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�??????.
IMAX ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�???? a�� ???? ?z???s ?�?z?�?????? ???�?�?�?� ?�?? 6 ?�?�?z?�??. ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�-IMAX ?z???�?�???? ???? ?�?�?�???�?� ?�?z???�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�???? ???? ?z???s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?z???s ?�?�???�?�?? ?????�?�?????� ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?�?� ?z?�?z?�. ?�?�?�???�?z?????�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ???�???? IMAX, ?�?�?�???�?� ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?� ?�?�?????? ?z?????�???? ???�?�?�?? ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???s, ???�???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?????�?? ?�?????�?�?� ?�?z?�?�?�?z?�.

IMAX ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�-1970 ?�?�?�???z?? ?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?? ?�???�????, IMAX ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?z?z?� ?�?z???�?�?? ?z?�???Y ?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?????�???s ?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???� IMAX ???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?????? ???�???�?? ?�?�?? ?�???z???? ?�?? ?�?�???�?�.
?�?�?�?? ???????� ?�IMAX ?�???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�???s ?�???????� ?�?�?�?�?s ?�???z?�?�?� ?�???�?? ???????� ?�-IMAX ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�?�?z?�?? ?????�?�?? ???�?� ?�?�?� ?�???�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?z???z?�?� ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�????, ?z???? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�???�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?? ?�?????�?�?�??, ?�?�?�'….

?�?�?�?? 2002 ?�???� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? IMAX ?�?�???�?� ???? ???�?�?�???�?�?�?? ?�-DMR (Digital Media Remastering), ???�?�?�???�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�???? ???????� ?�?�???�?�?�?� "???�?�???�??" ???�?�???z?? IMAX ?�?�?�?�???? ???? ?�?z???s ?�???�?�. ?�?????? ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?�?�?� ???? ?z???s IMAX ?�???�???? ???�?�?�???�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? "???�?�???� 13″, ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?�. ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???� ?�?�. ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�???�?� ???? "?z???????�?�??", "?�?????� ?�?�????", "???�?�?�?�???z?Y" ?�???�?�…

?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ???????� ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�???z?? IMAX ?�???�?? ?�?�?Y ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? - ?????�?�?Y ?�?�?�???�???�, ?�'?�???� ?�?�?�?�???�, ?�'???� ?�???�?�?�?�?�?z??, ?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y, ?z?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???�?? ?�?�???Y, ???�?�???? ?�?z???�?�??, ?�'?�?�?� ?�?�, ???�?? ?�???�?�??, ???�???�?�???�?� ?�?�?�???�???�?�, ?�'?�?? ?�?????�, ???�?? ?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??????, ?�???�?�… ?�???�?�…
IMAX ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?????�?�?? a�� ?z?�?� ???�?� ???�???z?�?? ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???????� ?�?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�??-?�?�?�?�???�?? ???????z?�?�?� ?�???� ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??.
???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� IMAX ???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?????? ???�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???� ???�?�?�?? ???????� ?�?�???�?�?? ?�???�????.
?�?�?�?�???� ?�???�???? IMAX ?�?�?? ???z?????� ?z?�?� 15 ?z???�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�??.
?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-IMAX ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?? ???z?�?�?? ???? a�� ???�?�??????, ?????�?? ?�?????? ?�?�?????�??, ?�???�?�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�????, ?�???�???z?? ?�???�??, ?�???� 4, ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? 3, ?�?�???�???�, ?????�?Y ?�???�?�…
?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???z???� ???? IMAX:
?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y ("???�?�??????") a�� "?�?z?????� ?�???�?� ???? ???�?�?????? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????? ?z?�?z?�?� ?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?z?? ?z?�?�?�?? ?�IMAX. ?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?????�?�?� ?�???�?z???� ?�?�???? ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�???z?� ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?s ?�?????? ?�?�?�???� ?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�??".
?�???�?????�?�?? ?�?�???Y ("?�???�???�") a��
"?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�??????, ???? ?�?z???s ?�???�?� ?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�?�??…"
"?�?� ?�???z?? "?�?�???�" ???�???s ?????�?s ?�???�?�?Y…"
"?�?z???�?� ?�?�???z?� ?�?? ?�-IMAX ?�?? ?z?�?�???z?�?? ???z?� ?�???�?�?� ???????? ???? ???�???? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�?z?� ???�???? ?�?�?z?�?�?Y. ??"?� ?�?�?�???� ?�?? ?z???s ?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ???z???�?� ?�?�???? ?�?�?? ?????�?s ?�??????, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?z?� ?�???�?�?� ???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???�".
?????�?�?Y ?�?�?�???�???� a�� "?�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???�?? ???? ?�???????�?? ?�???�?? ???�?�???z?? ?�-IMAX ?�?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?�?�????".
?�'?�???� ?�?�?�?�???� (DreamWorks a�� ?�???�, ?z?�?�???�??)- "?????� ?�?? ?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?�???z?�?� ?z?????�?? ?????�?�?�?�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�-IMAX".
?z?�?�?�?? ?�?�?� ("???�?�?�?????�?�?�??") a�� ???? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�-IMAX. ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????z?�?�???� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:???�?�?� ?�???Y !

???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??
???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?�??
A�

?z????:?????� ?�?�?�?z?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??
?????�?�?�:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??:

?�?�?� ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�??"?? ?�?�???� ?�?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?????�?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s.

1. ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? - ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z???�???? ?�?� ?????�?� ?�?? ?� 20% ?�?????�?? ?�???�?�???�??. ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�????, ???? ???�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?????�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???�?? ?�???? ?�?Y ???�???? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ??"?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�???� ?�???�???� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�"??. ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�???? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???? ?�???�???� ?�?z???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�???� ???? ?�???�?z???�, ???�???� ???�???�?�???� ?????�?�??.

2. ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ???? ?�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?Y ?�?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�"?? ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?�, ?�?� ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???� ?�?� ???�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?�?? ???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?? ?�???�?� ???z???�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???� ?�?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�?�?�?? ???s ?�?�?� ???? ?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�.

3. ???�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???z?�?? ?�?�???� ?�???�??. ?z?�???z?�?? ?????� ???z?�???�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ???�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???z?�?�?� ?z?�?????�. ?�?�?�???�?� ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?? ???z???�?� ???�?? ?�?�???�?�??. ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�???�??, ?�?z?�???�?� ???�???�?? ?�?�???�, ?�???�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�?�?Y ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�????.?�?�?�?? ??', 29/08/10 ?�?�?�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????�, ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?� ???�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�??.

4. ?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ?�?z?�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??. ???�?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???? ???�???Y ?�?� ???�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?????z?�?�.???�?� ?�?�?????? ???�?�???? ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?????s ?�?�?????? ???�?�?????? ?�???� ?�???�??, ???�???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?Y ?� 1/9/10 ?�?�?Y ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ?????�?�?? ?????? ?�?�?? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�.

5. ?�???�?�?�?? - ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?????s ???�???�?�?� ?z???�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??, ???�?�?� ???�?? ???? ?????�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�???�?? ???� ?�?�?�?? ???�???�?? ?�???� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�.

6. ?�?z?�?�?Y ???�?�???�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z???�???? ???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?z???�???? ???�?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?z?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?� ???�?? ?�?�?? ?�?�??????.

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

???�?Y ?�?�?�???� ???????? ?�???�?�??-?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?� ?????�?? ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ,?�???????�?�???� ?�?�???�?s ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�???s ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�,?�?�?????�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ???�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?????� (???�???�??) ?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�???s ?�?z?�?�???�?? ?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�???� ???�???� ?z?�?? ???�???�???�?Y ,???? ?�?�?�?�???�??,???? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?� ???�?? ???�?�?� ?�?�???�???�?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?????? ???�?�?� ?�?�???�???�. ?�?�?�?�???� ???�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�???? ?�???????� ???�?�?�???� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?�?�?�?�?�?� ?�?� ?????�?? ?�???�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�??.

?????�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?????�?�?� ?�?z???? ???�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�"???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�??.

?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?�"?? ?�?�???�?????� ?�?�?�?� ???????�?? ?z?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�???? ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?YA�

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

???�?z?�?�?? "?�?�-?�?�": ?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�??

?�?� ?�?�??: "?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�"

"???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�"

?????� ?�???�?? ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�?? ?�?�?� ???? …?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�?? (??'-?�', ?�'-?�?�').

?????� ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?�, ?�?????s ???z?????� ?z?????�?? ?�???�??, ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?? ???�???s , .

???�?� ???z?? ?�?�?? ?�?� ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???� ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�?� ???z?�?�?�, ?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�, ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�?� ???????z?� ???�?Y ???�?????�?Y ???? ?�?s ?�?�?�?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�???� ???�?�?Y, ?�?� ?z?�?�?� ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???Y ?z???�?� ?z?�???�?� ???�???�?� ?�???�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�.

?????� ?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?z???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�???z??, "?z?�???�?? ???? ?�?�???? ?�?� ???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?z???�???�?? ?z?�?�?? ???�?? ???�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?? ???�??.

?�?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???s ?z???�?? ???�?� ???? ?�?? ?�???�???�?�. ?�?????z?�?�?�?? ?�???�???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�' ?�?�?�???� ???�?�?????� ?�?�?�?�"?? ?�?� ?�???z?�?� ???� ???�?�?? ???�?z?�?�?�?�??".

???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?� ?�?????�?�?? ?z???�?? ???�?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?? ?�?�???� ??' ???????� ?�?�?�?�?�?� ?????z?�?� ?�?z?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. "?�?s", ?�???�?�??, "?�?z?�?? ?z?�?????z?�?�?�?? ?z???�?? ?z?�?�????, ?�?z?�?�?? ???�?z?� ?z?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?z?�?�?�, ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?Y ???z?�?�?� ?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�???� ??' ,?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�, ???�?�???s ???�?z?�?�?�?? ???�?�???�???�?�?�?�??". ???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�???�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?�???�??, ?�?s ?�?�???�?�?Y ?�?�???�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?z?�?z???�???�?? ?�?�???? ?�?�?Y ?�???� ???�?? ?�?z???�?? ???�???�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?????�?�?�?�.

?�?z???�?� ???�???�?� ?�?z?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�???�??, ???z?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�???�???�?�?� ???�???? ???? ?z?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?�?�-?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z???�?�?�?? ?�?? "?�???�??" ?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-?�, ??-?� ?�-?�??-?�?�, ???� ?�-?� ?�- ??-?�?�. ?????� ?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?z???�?z?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ?�???�???� ?�?�?? ???? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�???? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?z?�?? ?????�, ?�?s ?�?�?�?�???? ?�?z???�?? ??"?�?� ?�?�???�" ???? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???z???� ?�???�?� ?�?z???�?z?�?? ?�?z???�?�?�?�?�??.

???�"?� ???�???? ???�?Y-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�???�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�???�?� ?�?� ?�"?�?�??" ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�'-?�', ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? (?z?�???�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�??) ?z?�?�?�?? ???� ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� (??-?�?�).

?�???�?�???� ?z?�?s ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�????, ?�?�?� ???? ?�?z?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ???????z?�?�?�?? ?�?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?????�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�-?�?�???� ?�???�?�?� ?�?? ?????z?�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???� ?�', ???� ???�?�???? ?????�?�?? ?�?�???�?? ?z?????� ?�?�?�???� ?�"?�, ???�?s ?z???Y ?�?�?� ???? ?�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?? ?????z?�?� ?�?????z?�?�.

???????�?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�?????� ?�???�?�?Y ?z???? ???�?�???�?? ?�?????z?�?� ?�???�?�?�?????� ???�?????? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y, ?????�?z?? ?�?z?�?� ?�?�?�?? ?�?� ?�???�???�?�?? ?????z?? ?�?????z?�?�?�?? "?z?�?�???�????" ?z?�???�?�?�?Y ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?Y ?�?????�.

?�?�?? ?�?�???�?? ?�???z?? ???�?�???�??, "?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?�?? ?�-19 ?z?�???�?�?Y a�? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z???�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�-2008. ?�?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?????�, ???z?�???�?? ???�?z?�?�?�?�??, ???z?�?�?� ???????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?? ???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�??.

?�?�?� ???? ?�????, ?�?�?�?� ?�?� ???? ?�?�???Y ???�?????�?� ???� ?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�".

???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�??, ?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�???? ???�?�?� ?�?�???�?�. "???z?????� ?z?�?�?� ?�???�?� ?z?�???� ?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?? ?�?� ?�?�???�?�??.

?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???? ?????�?? ?�?z?� ?�?�???�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�???� ???�?�-?�?�???� ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�???� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???z?? ???�?�???�??, "???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?�?�, ?�???�???�?� ???? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?� ?�?�?�???? ???�???�?�?�?�".

?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�-?�?�???� ?z?�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?z?�?�?�?�, ?�?�???�?�?? ?�?� ?�?�?? ???�???� ???�?z?� ???? ?�-90% ?�?�???�?? ???�?�???�??, ?�?�????, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?�?�?? ???z?????�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?????z?�?� ?�?�?? ?z?�?�???� ?�' ?�???� ???�?�???� ?�"?�, ?�???�?�?� ?z???�?�???? ???????z?�?�?�?? "???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?????�??".

?????� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?�?�???�?�?� ?�???z???�, "?�?z?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�??, ???�?� ?�?�?????�?? ???�?�?�?? ?�???� ???�?? ?z???�?�?�?�?? ?z???�???�?? ?�???�?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ?�- 200-220 ?????z?�?�?�??". ???�?� ?�?�???�?�?� ?????�?????�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?? ???�?? ?�?�-?�?�???� ?�?�?�?� ?z?�?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?? ???�?�?� ?z?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???�?? ?????z?�?�?� ?�???�?? (?z?�?z?� ?�????-???�?�???�??). ?�?�?�????, ?�?�?�?z?� ?z???�???�?? ?�?�???�?�???� ???�???�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z???�???�??, ???�?�???s ?�?�???z?? ?�?????�?? ???�?z?�?�?�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y:
?????z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???????�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�"?? ???z?? ?????�?�?� ???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??.
?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� 35 ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?s ?�-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??.

?�?�?�?z?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???Y "?�?� ???�?�?�?Y" ?z?????�"?� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?? ?�???�????, ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�???? ?z?????�-?�?�???? ?z?�?�?�-?�'???�?�, ???�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�"?? ???z?? ?????�?�?�, ?�???Y "?�?�????", ?z?�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

5 ?z?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�?�???�?? ???�?�?z?? ?????�?�?? ???� ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?Y:
?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�.

???z?�?? ?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?????�-?�?�???? ?�?�?�??????: "???�?�??-?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?????? ???�?�?�?�?? ???? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�???� ?�?????�?�?�?�??. ?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???????�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?z?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???�?? ???�?�???s ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�???�?� ?????? ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?� ?????�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�".

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�:"?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?????�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�??, ???�?�?z?? ?????� ???�?z???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z???�?�??."

a�??z?�"?� ???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�??.

A�?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?????�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�.

"?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z???�?�?�?� ?�???�?? ???????�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�??, ?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�." ???�?z?? ?z?�???� ?�?�?z?�?� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y.

?�???�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?????�?? ?�?� ?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?z?????� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�???�?�?Y ???�?�?� ?�?�?�???z?? ???�?�???�?? ?�???�???� ???�?� ?�?�????.

?�?z???�?�?�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?z?????�?z?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?? ?????�?z?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?�?? ?????�?�???�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?s ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?�.

?z?? ?????� ???�?�?�, ???�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�???? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?z????, ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?z?�?????� 21 ?�?z?????�, ?????? ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�?�???�???�?? ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? GilR@rishonlezion.muni.il ?�???�???�?�?� ???�???�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !