ארכיון פוסטים עם התג "?�?� ?�?�??"

?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??,?�?�?�???�??,?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?�?�?�?�?? ?�???�????

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�???�???�?? ?�?z?�?�???�-?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�??A�

?�?�?�?�?�??-?�???�???�?? ?�?z?�?�???� ,?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???????�?s 1.6.2011 ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?�- 250 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???�?? ??' ???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?? ?�???�?�???�?�??,?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???? ?�???�?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?�???�??. ?�?�???�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�???�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�?? , ???�???�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�???� ???z?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???�?�???�?? .

?????�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�?�???? ?�???�?? ,?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?Y ?�???� ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�, ???z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???z?�?? ???�???????�?�, ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?�, ?z?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ,?z?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�???� ?�?�???� ,???�?�?? ?????� ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�,???Y ?�?Y ?�???�??, ?�?�?????? ?z?�?????�, ?�???�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?z?Y.

?????�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?????� ?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????? ?�?�???� ???�?z?�?? ???? ?�?�???�???�?? ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?z?�?� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?� ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ,?????�?????� ?�?�???????� ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s, ?z?�???� ???�?? ?�?�???�???�?� ?z?�?�???? ???�?? ?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s.A�A�

???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? :
?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???? ???�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?? ?�?�?�?�, ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?????� ???�?? ?�?�?�?�?�?s, ?????�?????� ?�?�???????�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?? ???�?? ?�???�?�????, ???z?�?? ???�???????�?�.

?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???�?? ???�?? ?�?�?????�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�????. ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�??: "???�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�???�?� ?�?�?�?? ???? ???�???? ?�???�?�????. ???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ???�?? ?�?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?s ?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?????z??. ?�???�?�???? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?�, ?�?�?? ?�???� ?z?�?????�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�????, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???? ?�?s". ???�?� ?�?�???�?? ?�?�??:"?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�?z?�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?z???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�??- ?�?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�. ???�?� ???�???�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???�???� ?z?????� ?z???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???�?�???z?� ?�???�???z?�?? ?�?�?z???�?�?� ?�???�?�???? ?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�??????".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�???�?z?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???? ?z???�?�?� ???�?�?�?? ???�???z?�?? ???�?�???? ?�???�??, ?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ???�???� ???�?z?�?Y ???�?�???�?z?????�?�?? ?????�?z?�?Y. ?�???�?Y, ???�?s ?�?�?� ?z?�?�?�?� ?z?�???� ?�???�???z?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�?�?? ?z?????z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????. ???�?� ???�???�?? ?�???? ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?? ???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?z???? ?z?�???�?� ?�???�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?z???�?�?� ???�?�???? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�???�?? ?�?????�?? ?�?�???�".

"?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�??": ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??,?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?s ?????�?????� ?�?�???????�,?z?�?�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�??A�???? ?�???�?�?� ???�?� ???�???? ?�???�?�???? ?�?�?�?�.

???z?�?�?� ?�?�???�??,?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?�??.

" ???�?? ?�???� ?�?�?� " ?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום ראשון, 8 במאי, 2011

?z?�?�?? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?z???�???�?? ???? ???�?�?�?? a�� ?�?�?�?�???�, ???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?�?�??.?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�??"?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?z???�?�?� ?�?z?z???�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�- 8 ?�?z???� ?�?????�?? 2, ???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???? ?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ?z?????�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?z?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�????, ?z?�?�?� ?�?z???�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ???�??, ???�?�?�?? ?�?�???�, ?�?�?????�?� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�?�??????. ?�?�?� ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�. ???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?�???z?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????�: ?�???�?? ?�?�?� (?�?�?�???� ?�?�?�?�, ???�??), ?�?�?�?� ?�?�?� (?�?�????, ???�?Y ???�?� ?�?�??), ?z?�?� ?�???? (?�???? ?�???�?z?�??, ?�?�?? ???z?????�??), ?�?�???� ?z?�?z?�?Y (?�???�?�?�?�??, ?z?�?�?? ???? ?�???�??), ?�?�???�?? ?�?????�?Y (?�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�???�??), ???�?�?� ?�?? (?z?�?�?? ???�???�?�), ?�?�?� ?�???�?? (?�?�?�?? ???? ?�?�???�??, ?�?�?�?? ???? ?�?????? a�� ?�?�???? ???? ?�?�???�?? ?�?????�?Y), ?�?�?�?� ?????� (?????� ?z?�?? ?�?????�), ?�?� ?�?�???� (?z?�?�?�?� ?�?�?�??) ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�???� ?�?? "?�???�?� ?�?�???? 73″.

?z?�?�?�: ?�?�?�?� ?z?�?�?Y. ???? ?�?�?z???�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?????� ?z???�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�???� ?�?? ???�???Y ?z?�?�?�?�.
?�?????�, ?�?�???�?�?�?? ?�???z?�?� ?�?????� ?????�??"?�, ?�?�?? ?�?�???� 21:30 ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?z???�???�?�??, ?z?�?? ?�?�?? ?????�?�??, ?�?�?�?? ???? ???�?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?z?� ?�?�"?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�.

?�???�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�???�?Y ?�???� ?z???�?�?� ???? ?�?�???�?z?�?? ?�?z???�?�?� ?z?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??? ?�???? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�??? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???
"???�?? ?�???� ?�?�?�" ?�?�???� ???�???�?? ???? ???�?�?z?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?? ?�?�???�?z?�?? ???�?? ?�???�???� ???? ?�?�???�?�???�?? ?????� ?�?�?�?�???�, ???? ?�?�???� ?�???? ?z?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?z?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?�?�??, ???? ?�?�?�?z?�?�, ?�???? ?�???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?� ?????�????.

?�?�?Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�:
?�???? ?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�, ?z???�???? ???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�.
???�"?� ?�?�???? ?�?????�?�, ?�?�?�???�?� ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ???�?z????: "???�?�?� ???�???� ?�?�?�??, ???�?� ?�?? 37, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?� ???�?? ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ???? ???�?? ?�???�…"
?�?�???� ???????Y, ?�???�?� ?�???�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?Y ???�?? ?�?�???�?�?�, ?????�?? ?z?�?�?� ???�???�?? ???????Y, ?�?�???�. ???????Y ?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?????s, ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ???�?�?�?Y ?�?????�?�?�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�???�??, ?????� ?�?�???�: "???�?� ?�???� ???? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ???�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�???�??, ???�?�?�?� ?????� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?z???�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? "?�?�?? ???? ?�???�?�", ?�?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?? ?????�?� ???�?�?�?� ?�???�??, ???�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?z???�?� ?�?�?�?????�?�?? ???z?�?�?? ?z?Y ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?� ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? 2 ?�?�?? ?z?�?�???� 21:30.

?�?�?z?�?� ???z?�?�??

???�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? - ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

יום שישי, 29 באפריל, 2011

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…
?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ,?????z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???? - ?�?�?? ?????�?�?Y ?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? 1.5.11 ?�?�???� 17:30 ,???�?�?� ?�?�?�?Y 4 ,?z???�?�?? ?�?�?�a�??? a�??�?�?�a�? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??
???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� (?�?�?�?z?? ?�?�a�? ?z?�?� ?�?�?�?Y /?�???�?�?z?�).

?�?�?�?�?� ?z?�???�??:
?z?�???�??-?�?�?�?� ???�?�?? ?�???�?�-?z????: ???�???�?? ???�?�?�?Y,???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?????Y. ?????� ?�?�?? ?�?�?�???�,?�?�?? ?????�?�?Y,?�a�??� ?�?�?�???Y ???�??a�??? ???????�?s 1.5.11 ?�???� 20:45 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ???�?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????????� ?�?????�?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?? 10 ?�a�??� ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ,?????�?�?Y: 03-9488665

???�???? ???�???�?�?�?? - ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y :
???�???? ?�?�?�???�?Y ???�???�?�?�??-?�?�?? ?????�?�?Y ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 1.5.2011 ?�???� 18:30 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�. ?�?�???�??:?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ?�?z?�???? ???�???�?�???�?� ,?�?�a�??? ?�?�?????�???�?? ?�?z???�?� ?z?? ?�?�???� ?z?�???�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y."?�?�?�?�??" ,???�?�???? "???? ?z???? ???�?z?�??" ,?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y,?z???�??-?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???� a�??�???z?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�a�? ?????� ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�a�??? ?�?�?�???�?? ?�?�a�? ?�???�?� ?�???Y. ?z?�?�?�-?z?? ?z?�?� ?�???�?z?Y. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? .A� ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?????s ?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�a�? ?�?�???�?�?? 5.

???�?? ???�?� ?�?� ?�??:
???�?? ???�?� ?�?� ?�??-?�?�?? ?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?? 2.5.2011 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?z???z?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???? . ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�?�???�?�?�??-?�?�?Y ?�?�???�?? 10:30-12:30 ?�?z???�???? ?�?�?? ?�?�??, ?�?????�?� ???�???�?�?�?? ?????z?�?�?? ???�a�? ???�???�?�???� 7 ?�?�?�?Y ?�?�???�?? 10:00-12:30 ?�???�?�?? ?z???�a�??? ?�?�?�?�- ?????�?�?�.

???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?�?? 2011 ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�- ?z?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�????

יום ראשון, 17 באפריל, 2011

???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�?�????- ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

???�???�???� ???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. "?�?�?�???�?�?? 2011″ 4 ?z???z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?????�???� ?�???�?�?? ???�?�??, ?z???z?????� ?z?�?????�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�.

?z?????? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�?�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?� ???�?� ???? ???�?�-?�?�?�-?�?�?�?�! ?z???� ?�?�?�?�, ?�?z???�?Y ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�-17/4/2011 ?�?�?Y ?�?�???�?? 19:00 a�� 22:00

?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y! -?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�. ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

???�?�?� ?�???Y !

?�?� ?�?z?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום רביעי, 13 באפריל, 2011

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�??
?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???�

?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ???�???� ?�?�?� ???? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??.
?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z?�?Y ?????z?�?? ???�???�?????� ?�???� ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?? ???�???z?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???z?� ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?????� ?�???�?? ?�?z?�???�….

?�?�?� ?�???�???�??,?�?�???�??,?�?�???� ?z?�???�?�,?z?�?�???� ?�???� ???�??,???�?�?�?� ???�???�?�?�,?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??,?????�?? ?�?�???�?z?�?? ???????� ???�?z?� ???�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�??…

?�???z?�?�?�: ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y.

?�???z?�?�?�: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?z????.

?�???z?�?�?�: ???z?�?�"?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?�???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

יום שני, 11 באפריל, 2011

?z?�?�?? BDI ?�?�?�??: ?????�?�?Y ???�?�?�?Y - ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?????�?� BDI ?�?????z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???? ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y, ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?� ?�???�?�?�??.
?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?z?�?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�?? ?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? 7, ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?? ???�?z?� ???? 83%. ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???�??… ???�?�?�?�, ?�?�?�???�?�?� ???�?z?�?? ???? ?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? 87% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?z?� ???? 5 (?�?�???�?� ?�?�?????� ?????�?? ?�?�?� ?�?�?Y ?z???? ??-50,000 ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?Y 4 ??- 10(. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?? 8 ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ???�?z?�?�?? ???? 86%. ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?????�?�???� ???????� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? 89% ???z???�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�-???�?�?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ???�?z?� ???? 5. ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�???�?� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�???� ???�???�?� ???s ?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?z?�?�?? ???? 97%.

?�?z?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???�, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�??, ?�?? ?�?z?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?? ???? ?z???� ?�???�???�?�?�, ???s ?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�???�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�???�?? ?�?z?�?�??, ?�???z?? ?�?� "???�?� ???z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?Y ?�?? ?�???�???�?�?�. ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�???�???�?�?�??. ???? ?�?�?? 2009 ???�?�?z?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?? ?�-20 ?z?�???�?�?Y a�?, ?�???? ?�?�?? 2010 ???�?�?z?�?� ???? ???�?�?? ?�?? 6 ?z???�?�?Y ?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�?? 2% ?�?????�?�?�?� ???z?�?�???�??. ???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?z?�??, ???�?z?�?�?s ?�???�?�???�?� ???? ?�?????�?�?�?� ?????�?�?�?�??, ?�???�?z?�?�?s ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�????, ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�??".

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?????�?� ?�???�???�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?? BDI ?�?�?Y ???? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�???? ???? ?�?�?z?�?� ?�-3 ?z?�?�???�?? ?z?�?�??: ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?????????�?????�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? (?�?�"?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?? 2009) ?�?z???�???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? BdiCofac . ???? ?z?�?? ???�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????Y ?�?? ???�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?z?�-?�?Y, ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ???� ?z?�???�?�. ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ???????? ???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?Y ?????�?�, ?�?�???Y ?�?�?�?�???� ?z?�???? ???�???�?z?�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�????.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�?�?�?Y

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

???z???�?? ?�???�?�?�?z?� ???�???� ???? ?z???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???? ?z???�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?� ?z???s ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�??????

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
???�?????????�?? ?�?�?????? ,?�?z?�???�???� ?�?�?�?????? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ???� a�� ?�?Y ?�"yes Planet" -, ?z?�?�?�???� ???? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, "?�?? ?�?????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".
?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?� ?�?z?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?�?�?z?�?� ?????�?�?????�?�). ?�?�?�???� ?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?�-200 ?z???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�???� ???�?? ?�?�?�???? ???? ?�?�?� ?�-30 ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�-?�???�?? ???�?� ?�?�?�???? 25 ???�???z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�-3500 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ???�???z?�?? ?????�???�???�?? ?�?�?�???�??, ?�???�?� ?�?????�?� ???�?�?? (?z?????�?�??, ?�???�?�??, ?�???� ?�?�?� ?�???�?�…) ?�?�-600 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ???�???�?�?�??.
???�???z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?????�?? ?????�??"?�, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ???�???z?�?? ?�?�?????�?? ???? ???�???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? (?z?�?�?? ?�?�???? ???? ?�-IMAX ?z?�?�???? ?�?�?? ?�?�???�). ???�???? ?�???�?�?z?�?? ?z?�???z?� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???�?� ???? ?z???s ???�?� ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?z?????�?? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�???� ?z???�?�?� ?�???�????. ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? VIP ?�?�???� ?�?�?�???? 5 ???�???z?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?z?� ???�?�???�?�???� ?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???z?�?? ?z???�?�???? Stadium seating, ?z???�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�???�??, ?z???�?� ???�?� (?�?�?? ?�?�?�?? ?z???s ???�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?�?? ?�??????), ?z?????�?�?? ?????�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�???�???? (Dolby digital). ?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?????�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?�??. ???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?? ???????�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???�?? ???�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�???z?? ?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z???�?? ???�???z?�?? ???�?? ?�?�?? ?????z?�?� ???�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?????�?? ?z?????�?? ?�?�???�?� ?�?? 35mm. ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?Y ??"?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�???�. ?�?�???�?�?�?? ?z?�?????� ?�???�?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�???? ?z???�?� ?�?�???�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ???z?�?�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?z???�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?� ?z?�???� ?�???�?�-?z?�??-???�?�?Y. ?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???? ???�?? ?�?z?�???� "yes Planet". ?�?�?�?? ?z?�???�???� ???�?????????�?? ?�?�?????? 2 ?z???�?�?� "yes Planet". ?�?????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?�?�?Y ???�?�???�?Y ?�??"?� ???? 15 ???�???z?�??, ?�?�?�?�?�, ?�?�?z?�???�?? "Planet yes" ?�?�?�?�?�,???�?? ?�?�???� ?�-2008 ?�?�?� 23 ???�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????. 2 ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?� ???�?�?z?�.
?�?�?�????, ?z?�???�???� ?�?�?�???� 12 ?�???� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�?z?�???� "???�-?�?Y" ?�?�?�?� ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�??????.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? a��
?�?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ???�?�???�?�??: ?�?????�?�?Y, ?�???�???�?? ?�?�??"?Y ???�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�??"?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?�???�????. ?�?�?�?�, ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?????�?z?�?? a�� Cinema City International N.V. ???�?? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???? ?�?�?�?????� ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�???�???� ?�?�?�?? ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� (?�???Y ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?� ?z???�?�?Y ?�?�?? ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???� Cinema City ?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?????? ???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?????�?? ?�???�-?�?Y. ???�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?z?� ???�???� ?�?�?�??????).
?�?�?�???� ?z?�???�???� ?�?�?�?? 866 ?z???�?�?? ?�-90 ?z???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�-7 ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?s ???? ???�?? ?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ???�???� ???�?? ODEON-UCI ?�???�?�???�?? ?�???�?? GOUMOUNT ?�?�???�???�??.
?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?Y:
?�?�???�?Y a�� 30 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 331 ?z???�?�??
?�?�?�?�???�?� a�� 17 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 162 ?z???�?�??
?�'?�?�?� a�� 13 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 111 ?z???�?�??
???�?z?�?�?� a�� 9 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 88 ?z???�?�??
?�?�???�???�?� a�� 4 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 41 ?z???�?�??
?????�?�?�?�?� a�� 3 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 29 ?z???�?�??
?�?�?????? a�� 14 ?�???� ?�?�???�?�?? ???? 104 ?z???�?�??

?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?z?�?� 10 ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???? ???�?�?z?�?? ?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? (???z???? ???�?�?? ???�????).
?�?�?�????, ?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?z?�???�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�???� ?�?�???�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.
?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???? ???? ?�?�???? ?�?�???? ?�?�???�?� ???z?????� ?z-50 ?�?�?� (?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�????). ?�?�?�????, ???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ???? ??.?�. ?z?????�?Y, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�???????�?? Fox 20th Century ?�- Sony Pictures.
?�?�?�?�?? ???�?????????�?? ?�?�?� ?z?z?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�????. ?�?�?�???� ?�?�???� ???? ?�???�???�???� ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ???�?Y-?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� 1930 ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?� 80 ?�?�?�?? ?�???�???�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?�?�?? ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�??????, ???�-?�?�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?Y, ???�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?z?�?� ?�???s ?�???�?�?????�??, ?�?�?�???? ?�?�?????�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�…. ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?? ?�???�???�.

?z?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?Y: "?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?�?? ???�?�. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?????�, ?�???�?? ?z?�?� ???�?� ?�?�?? ?z?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?�?�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�?z?� ???z?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???� ???�???z?�?? ?z???�?Y ?�???�?Y ???�?�?? ?�?z?�???� ?�???�???? ?????? ?�?? ???�???�?? ???�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?? ???�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�".

?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?Y: "?�?�?�?????� ???�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?� ?z???z???? ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�???z?�?�?� ?�?�???�?�, ?�?�???�, ?????�?�?? ?�?z???�??, ?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?z???�?�. ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z?�???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???�?� ???�?�?�?s ???z???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�??????. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�?�?� ???? ?????�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�?�, ?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????????�???�?�?� ?????�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?�?�?�??".
?�?? ?�?????�?? ?????�??"?� ?�?�?�?� ?z???s IMAX ?�?�?�?�?????�, ?�?????�?�?Y ?z???�?�?� ?�??????!
?�?�???? ???�?????????�?? ?�?�??????, ?�?�?�?????? ?�?z?�???� ???�???�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�???? ???�?�?z?� ???�???� ???�?�?????�?�?�?�?�??,?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???�?�?????? IMAX ?�?z?�???� ?�?�?z???�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�??????.
IMAX ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�???? a�� ???? ?z???s ?�?z?�?????? ???�?�?�?� ?�?? 6 ?�?�?z?�??. ???�?�?�???�?�?�?�?? ?�-IMAX ?z???�?�???? ???? ?�?�?�???�?� ?�?z???�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�???? ???? ?z???s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?z???s ?�?�???�?�?? ?????�?�?????� ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?�?� ?z?�?z?�. ?�?�?�???�?z?????�?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ???�???? IMAX, ?�?�?�???�?� ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?� ?�?�?????? ?z?????�???? ???�?�?�?? ?�?????? ?z?�?z?� ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z???s, ???�???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???z?????�?? ?�?????�?�?� ?�?z?�?�?�?z?�.

IMAX ?�?�???� ???? ?�???�?� ?�-1970 ?�?�?�???z?? ?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?? ?�???�????, IMAX ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?z?z?� ?�?z???�?�?? ?z?�???Y ?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?????�???s ?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???� IMAX ???? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?Y ?????? ???�???�?? ?�?�?? ?�???z???? ?�?? ?�?�???�?�.
?�?�?�?? ???????� ?�IMAX ?�???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�???s ?�???????� ?�?�?�?�?s ?�???z?�?�?� ?�???�?? ???????� ?�-IMAX ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�?�?z?�?? ?????�?�?? ???�?� ?�?�?� ?�???�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?z???z?�?� ?�???�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�????, ?z???? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�???�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?? ?�?????�?�?�??, ?�?�?�'….

?�?�?�?? 2002 ?�???� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? IMAX ?�?�???�?� ???? ???�?�?�???�?�?�?? ?�-DMR (Digital Media Remastering), ???�?�?�???�?�?�?� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�???? ???????� ?�?�???�?�?�?� "???�?�???�??" ???�?�???z?? IMAX ?�?�?�?�???? ???? ?�?z???s ?�???�?�. ?�?????? ?�?????�?�?Y ???�?? ?�?�?�?� ???? ?z???s IMAX ?�???�???? ???�?�?�???�?�?�?� ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? "???�?�???� 13″, ?�?�???�?�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?z?�. ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�???� ?�?�. ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�???�?� ???? "?z???????�?�??", "?�?????� ?�?�????", "???�?�?�?�???z?Y" ?�???�?�…

?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ???????� ?�???�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?�???z?? IMAX ?�???�?? ?�?�?Y ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? - ?????�?�?Y ?�?�?�???�???�, ?�'?�???� ?�?�?�?�???�, ?�'???� ?�???�?�?�?�?�?z??, ?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y, ?z?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???�?? ?�?�???Y, ???�?�???? ?�?z???�?�??, ?�'?�?�?� ?�?�, ???�?? ?�???�?�??, ???�???�?�???�?� ?�?�?�???�???�?�, ?�'?�?? ?�?????�, ???�?? ?�???�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??????, ?�???�?�… ?�???�?�…
IMAX ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?????�?�?? a�� ?z?�?� ???�?� ???�???z?�?? ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???????� ?�?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�?� ?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�??-?�?�?�?�???�?? ???????z?�?�?� ?�???� ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??.
???�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?�???� IMAX ???�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�-IMAX ?�?�?�?�?�?????� ?�?�?�?� ?????? ???�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???� ???�?�?�?? ???????� ?�?�???�?�?? ?�???�????.
?�?�?�?�???� ?�???�???? IMAX ?�?�?? ???z?????� ?z?�?� 15 ?z???�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�??.
?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�-IMAX ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?? ???z?�?�?? ???? a�� ???�?�??????, ?????�?? ?�?????? ?�?�?????�??, ?�???�?�?? ?�???�??, ?�?????� ?�?�????, ?�???�???z?? ?�???�??, ?�???� 4, ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? 3, ?�?�???�???�, ?????�?Y ?�???�?�…
?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???z???� ???? IMAX:
?�'?�?�?z?? ?�?z???�?Y ("???�?�??????") a�� "?�?z?????� ?�???�?� ???? ???�?�?????? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?????? ?z?�?z?�?� ?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?z?? ?z?�?�?�?? ?�IMAX. ?�?�?� ?�?????�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?????�?�?� ?�???�?z???� ?�?�???? ?�???�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�???z?� ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?s ?�?????? ?�?�?�???� ?�???? ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�??".
?�???�?????�?�?? ?�?�???Y ("?�???�???�") a��
"?�?�?�???�?�?? IMAX ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?????�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�??????, ???? ?�?z???s ?�???�?� ?�???? ?�?????�?�?� ?�?�?�?�??…"
"?�?� ?�???z?? "?�?�???�" ???�???s ?????�?s ?�???�?�?Y…"
"?�?z???�?� ?�?�???z?� ?�?? ?�-IMAX ?�?? ?z?�?�???z?�?? ???z?� ?�???�?�?� ???????? ???? ???�???? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�?z?� ???�???? ?�?�?z?�?�?Y. ??"?� ?�?�?�???� ?�?? ?z???s ?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ???z???�?� ?�?�???? ?�?�?? ?????�?s ?�??????, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?z?� ?�???�?�?� ???????�?? ???�?�?� ?�?�?�???�".
?????�?�?Y ?�?�?�???�???� a�� "?�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?z?z?�???�?? ???? ?�???????�?? ?�???�?? ???�?�???z?? ?�-IMAX ?�?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�?�?�????".
?�'?�???� ?�?�?�?�???� (DreamWorks a�� ?�???�, ?z?�?�???�??)- "?????� ?�?? ?�?�???�?�???� ?�-IMAX ?�???z?�?� ?z?????�?? ?????�?�?�?�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�-IMAX".
?z?�?�?�?? ?�?�?� ("???�?�?�?????�?�?�??") a�� ???? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�-IMAX. ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�??".

?????z?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????z?�?�???� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y:???�?�?� ?�???Y !

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??

יום שלישי, 19 באוקטובר, 2010

???�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y
?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�-15 ?????�?� ?????� ?�?z?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?Y ,?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y ?????�?? ???�???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?� ???�?�?Y ?�"??. ?�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??.
?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???�?�?� ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?�?�?? ???�?�???� 20.10.2010 ?�?�???� 18:00 ?�?�?�?�?�.

?�???�?�?�?�??:?�?????� ?�???�???�,?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�???? ???�?�?� ?�???�???� ???�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?�.

?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�??: www.rishonlezion.muni.il
?�?????�???�?? ?�?�???Y ???�?�?z?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y: 039488665

???�?�?z?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?� ?�?�???�??: ???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??

???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�. ?z?�?�"?� ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ???�???� ?�?� 84% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z???z???�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�-67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�??.

???? ?�?�?�?????� ?�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?�?� ?????� ?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ???z?�?�???� ?�???�-?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??. ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?�?� ?�?� ?????z?�?�?� ?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?z?????z?�?�?� ?�???�-?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�?�?�?z?? ?�?�????. ?????�?? ?�???? ?�?�???�?? ?????�-?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???�?? ???�?? ?z?�???�?�?�??-?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? - ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???�-?�???� ?�???�?�, ?�???�?? ?z?????? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?????� (?�?�?�, ?z???z???�?�?�, ???�?�???�??, ?z?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�) ???�?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�' ?�-??'.

???s ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�"?? ???�"?? ???z?� ???? 2,541,270 ?z???�?�?Y. ?�?�?�?�"?? ???�"?? 5696 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�??"?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?? 21,400 ?�???�?? ???�?z?�?�. ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� (???�?�?Y, ?�?�???� ?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�????) ?�?�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ???�?�???�??.

?�???�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�???�?? ?�???�???�??: ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?Y 60 - ?�???�?� (32%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?� ???z?�?�?�???? (42%) ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?�, ?�???�?? (26%) ???? ?�???�?�?z?� ?�????.

?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?z???? ???�?�?�?Y 60, 54% ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�?� ???�?�?�?? ?�- 47% ???? ?�???�?�?z?� ???s ?�?�???�?�?� ???�?z?? ???? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�. ???� ?�?�???� 3% ?z?�???? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???s ?�?�?�?�.

?�?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z- 60 ?�?�?? ?�?z???z???�?�?� - 84% ?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?? ?�?� ?�???� ?�?�???�?�?z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�?� a�� 67% ?z?�?????z?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?Y ???�?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??.

?z?�?�???�?� ?�?z?z?�???�?? ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?� ???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?????�?z???� ???????z?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?� ?�?z?�?s ?z a�� 60.

?�?z???�???? ?�?�?�"?� ?????� ?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?????z?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?z?�?z????. ?z?�?�???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?� ?z???�?� ???�???�?�??, ?�?????z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�????. ?z?�?�???? ???�???? ???z???� ?�?� ?�?� ?�?????�?Y ???�?�?? ?????�???�?? ?�?�???�?? ?�?????�. ?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?????�?Y ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?z?? ?�?�???z?�?� ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??. ???�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???? ???�?????�?? ?�???� ?�?�?�?�?� "?�?� ???�?Y ?z?�?�??". ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??, ?�?� ?�?�???Y ?????? ?�?�?? ???�?�?� ???�???�?�??, ?�?z?????�?�?? ?z???�?� ???�?�???�??.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?�?�?�?�?� ?????�?z?�?� ?z?????�: ???�?????�?? ???z?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ???�?� ???? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?� ?�???z?�?? a�� ???�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�??! ?�?�???�?� ?z?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z???�?�??. ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�?� ???�???�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z?� ?z???�?� ???????�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�????-?�???�?�?� ?�?�?? ?�?z???�?? ???z?�?�?� ?�?�-?�?�???�: ???�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???� ???�?? ?�?�-?�?�???�?�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�???�???�?? ?�???�?? ???�?z?�?�, ???�?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�?�?�??, ?�?�?�???? ???�?�?�?� ???�?z?�?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?????�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?� ?�?�????".

?�???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�' 30.8.10 ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�???�?�?Y ?�?�?�??, ?�?�?�?� ???�???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?� ???�?????�?? ?z?�???�?� ?z?�?z?????s ?�???�???�?�?� ?�?z?�???�???�?? ???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?�???�??. ?�?�?� ???�???� ?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?� ???z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?�??.

???? ?�???�?�?�?? "???�?? ?????? ?????�?z?�??" ?z?�???�?? ?�?z?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�???z?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?z???????� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�?�??. ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???z?�?? ?z?????�???�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?z???�???�?�?? ?�?�?�?Y- ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???�; ?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y; ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s; ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�; ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�??; ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�???�?�. ?�?�???? ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ???�?�?�???? ???�?�???� ???�???�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�???�?�?�???? ?�???z?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??.

?�?�?� ?�???�?�???�, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?z???�???? ?�???�?�?�??, "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�???� ???z?????� ?z 5 ?z?�???�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ?�???�?�- ?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?�???? ?�?????�?z?�??. ?????�???�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ???? ?z?�?? ???�?�?�?? ?�???�???z?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?�?? ?�???�??". ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�???z?�?�"???�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�' ?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?Y ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�??, ?�?�???z?� ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s, ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?s ???? ?�?�???z?????�, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�??, ?z?�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?�.

?�?�?? ?�?z?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�???z?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�???� ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�?�????. ?�?z?�?�?�??, ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?z?� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?s, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?�???z?????� ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?z?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?? a�� "?�?�?�???? ???? ?�?z?�?�" ???�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�???�?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�??.

?�?�?? ?�?�?z???�?�???� ?�?????�?z?� ?z?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?z?�?z???�???�?�?? ???�?? ?�???�?z?� ?�???�?? ?�?z?Y ?�???�?�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?� ?z?�???�?�?? ?�???�???� ???z???Y ?z?????� ???�??- ?z?�?�?�?? ???�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???�??!

?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?????�?z?�???� ?z?�???�???�???� ?�???�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???s ???? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ???? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?????�?? ?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???�?? ?�?z?Y ?�?z???�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?? 24 ?�???�?? ?�?�?z?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�.

?�?�?�?�?? ?�?�??: ???�?�?� ?�???Y !