ארכיון פוסטים עם התג "???�?�?� ???�?�?Y ?z?�?�?� ?????�?Y"

?�?�???� ???�?�?�?� - ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?�??

יום שני, 26 ביוני, 2017

?z?�?�?� ?????�?Y, ???�?� ?�????, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??


?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ?�?�?? "???�?�?? ?�?�?�" ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום ראשון, 26 במאי, 2013

???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y

?�?�?�?�?z?� ?�?????�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�' ?z?�?�?? ?�???�?�??/???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?z?�?????�?�?�?�?�?� . ?�?�???�???� ?�?????�?� ?�?z???�"?? ?�?�?�?�?Y ?�?z?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?� ?�?�???�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�???�?? . ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?z?� ?�?�???�???? ?�?�?� ?z???? ???� ???�?? ?z?�?�??. ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???????� ???�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?� ?�???�???� ?�?�???s ?????�?�?�?? ,?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?�????. ?�???�???� ?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�???� ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�???? ,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ?�?z"?z ?�?�"?? ?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ,?�?�?�???? ???�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?� ?�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?? ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?� ?????z?�?� ?�???�?�?�?�?? .

?�?�?�???�??: ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ???�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�??,???�?�?� ?�???Y !

"?�?�?�?� ?�?�?�?�?�"?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y -25 ?�???� ???�??,12,000 ?????z?�?�?�??

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

"?�?�?�?� ?�?�?�?�?�" - ?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?z?� , ???�?� ?�???�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ???�???�?? ?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???? ?z?�?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ???�?????�?� ?�???�?�???�?� ???? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?� ???�?� ?�?z?�???�?�, ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????� ???�?? ?????�?? ?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ( ?�?�???�?? ?�?�???�?�??) ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?s ?z?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???? ?????�?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z???? ?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???�?�???�?�?? ?�?� ?�?s ?�?�?�???� ???�???�?s ?�???� ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ???�???�?s "?�?�?�?�?? ???�?�?�??" ?�???�???�?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?????�?�?�?? ,?�???�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�???�?�??. ???? ?�?�???�???�?? ???�?� ?z???�?�???�?? ?�???? ?�?�?�???�?? ???�?z?? ???�???� ?�?z?�?s ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???z???Y ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�????.

???�???????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???� ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y
?�?�"?? ?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�??.

?�???z?�?�?�:?�?�???� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�,?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??,?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�?�.A�

?�?�?�???�?? ???? ?z?�?�?????�??, ?z?�?�?� ?????�?Y,???�???�?Y ?�?�?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

?�?�?�???�?? ???? ?z?�?�?????�??, ?z?�?�?� ?????�?Y,???�???�?Y ?�?�?�?z?�….

???�???�?�: ???�?�?� ?�???Y !