ארכיון פוסטים עם התג "???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?� ?????�?Y"

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

    ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. "?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…a�? ?z?�???� ?????z?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ?�?�???�, ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???�: 17:45 ?z???�?�?? ?z?�?�?�???�?Y ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�"?? ???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?z?�, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y…….???�???? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???� ?z18:45 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ???�' ?�???�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�' ?�???�?�?� ???�?z?�?? ???�????, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y. ?�?�???�??: ?????� ?�???�???�?�?�,?�???� ?�???z?� ???�?� ?�???�??a�???, ???� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�???Y ???z?�???????�?Y, ?�?�a�??? ?�?????z?�?? ?�?�?�???? a�??�?�?�?�??a�? ???�?�???? a�????? ?z???? ???�?z?�??a�?, ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y……..?z???�?? -"?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�" -?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???�?? "???z?�???�??" ?z?�?�?? ?�' ?�?�?�?�???? ?�?�' ?????� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�' ???�?????� ?�?�?�?�?Y, ???�?�?? ?z?�?z?? ?z?�???�?�?� ?z?�?�?�: ?z?? ?z?�?� ?�?�???�??. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�?�?� ?�???�?�???�?�???�?� 16 ,?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?????z?� ?�?�??????……?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? - "?�?�?????� ?�?????�??"-?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 , ?�?�???� 21:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�' ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?z???�: ?�?????�?? ???�??. ?�?�?�?�?�??: ?z?�???�?z?�???�???Y ?z???�??, ?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�. ?�?�?�, ???�???�?Y ?????????? ?�???z?�?�?� 2017 , ?�?�?�?? ?�???z?�?�?? )?????�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�???�?? ?z?�?s ?�??????: 110 ?�?�?�?? ?z?�?�???? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ???? ?�?????�?? ?�?�???�?� ?�?�?????�?Y. ?????? ???�???�??. ?�?�?�?z?�?? ?�?????�???�?? ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? 3701 . ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??�-a�????�?? ???�?� ?�?� ?�??…a�? ?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 12.4.18 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???z?? 20 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? - ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??: ?z?�???� ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?? - ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???�?�???�: ?z?�?�???? "?�???�?�?�?�", ???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�???�?� ???�???�?? ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�????, ?�?�?z?�?s ?????�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?Y ?�?�???? ?????�?�?Y ?????z"?�-???�' ?????z"?� 7, ?�?�?z?� 4 ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y 12/4/18 ?�?�???� 17:00 ?�???�?�?�??: 17:00 ???�?�?? ?z?�?� ?�?�' ?�???�?z?� ?�?�???�???�?�, ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�???�???�, ???�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?z?z?�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. 17:45 ?????�?�???? ?z?�???�?�???�??- ?�?�?�???? ?�?�?z?? "?�?�???�?? ?�?�?�??", ?????�?�?Y ???�?�?�?Y . ???�?�?�?� ?�?�?�?????�: ?z?? ?z?�?� ?�???�?�?? 18:00 ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?????�?? ?�???�???�?z?�: 03-9689700 ?z???�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�.

?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ??"?�?�?�?? ?�???�??" ?�?�?�?�?�

יום חמישי, 31 בינואר, 2013

???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�??,?�?�?� ?�?�????,?�?�???�??,?????z?�?�?�??,???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?�, ?????? ?�?�???�???�?�???�??,?????? ?�?????�?z?�?? ! ???s ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ???? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?�,?�?�???� ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?� ?�?�???? ?�?�?? ?�??:

???�?�?�???� ???�?�???�?? ???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?�?????�?? !

יום שני, 22 באוגוסט, 2011

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?�?????�??
?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
i�????????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�! ?�?�?�??, 22.8, ?�?�???� 16:00, ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�???� http://live.hashlishi.co.il/live/player.htmlA�
?�?�???�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�??.

???�?�?�?�?? ?�?�???� 16:00 ???�?�?� ?�???Y !

???�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?? ?�?�?�???� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??

יום שלישי, 11 בינואר, 2011

A�

?�?? ?�???�?�?�???�, ?�"?� ?�?�?????? ?�?? ?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�???� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?????z?�?? ?�???�???�?�?� ???�???�?�?�?? "?�?�?�?� ???�???�".
?�?� ?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�: " ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???s ???�?? ?z???�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?z???? ?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�".
?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? (?�) ?????�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?? ?�???�?�?�???�, ?�"?� ?�?�?????? ?�?? ???? ?????�?z???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�???�?�?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?�?�?? "?�?�?�?� ?�???�???�", ?z?????? ?z?�???� ?�???�?�?�???�. ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???z?� ?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?�???� ?�???�?�?�???� ?�?z???�?� ???�???�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?� ?�?????�?�?�.

?�???�?�?�?? "?�?�?�?� ???�???�" ?�?�?�?�?z?? ?z?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�?? ???�???�?? ?�???�???z?�?? 2010 ?�?????�?? ???�?�?? ?�?????? ?�?�?�?Y ???? ???�?�?�, ?�?�?�?�, ?�???�?�???�??, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?� ?�???? ?�?�?? ?�???�?�. ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?z?�???�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ?z?�?? ?????? ?z???�?� ???�?? ???�???? ?�?�?� ?�?�???? ???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?Y ?�???�?�???�???? ???�?�?�?? ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?z?�??, ???????� ???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???� ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�???� ?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�???Y ?�???�?? ?????� ???�?? ???�?�?�?? ???�???�?�?�?� ?????? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�???�???� ?z?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?????�?? ?�?�?z?�?? ??-?� ?�?�?z?�?�"?� ?�?�?Y ?�?�???�?? 24:00 a�� 03:00 ?z?z???�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?� ?�???� ???�?�???�. ?????�?? ?�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?� ???????�?? ?�?�???�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?s ?�???�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: " ?�?�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?�???s ???�?? ?�?�???Y ?z???�?� ?�?�???? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ?�?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�??. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�???�???� ???�???� ?�???�?�?z?� ?z???�?s ???�?�?Y ?????�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?z???? ?�?�?? ?�???�?�?� ???? ?z???�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�. ?z?????? ?�?�???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?� ???�?� ???? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z???�?�???? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???� ?�???z?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�???�?� ???�?s ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???�?� ?�?z?�?�?s ???�???�?? ???z???Y ?z?????�?? ?????�".


?�???z?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ?�?? ?z???�?�?� ???? ?�?????�?�?� ???????� ?�???�?? ?�?� ?�?�??
?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?z?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�?? ?�?�?�???�?? 2009

יום שלישי, 7 ביולי, 2009

?�?z?? ?�?�?�?? ?????� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�???z?�?� ?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z???�?????�?? ?�?�?�???�?? "?�?�?�?? ?????� ?�???�?? " .

???�???�?? ?�?�?�?? "?????� ?�???�??" ?�?????�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?� 56 ?�?�???�?? ?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?????? ?�?z?� ?�?Y ?�?????� ?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?????? ?�???�???�?? .

?�???�???�?? ?�???�?�???� ???? ?�?� ?�?�?�?� fita ?�?�?� ?�?z?�?????�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???� ?�?? 72 ?�?�?�?�?? ???z?????�?? ?�?z?z?�?�?z?�?? ?�?z???�?� ?�?? 70 ?z"?? .

?�???�?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?????� ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ???�?? ?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?????�?�?�?�?? .

?�???�?� ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? .?z?�?�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ?z???? ?�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�??.

?�?�???� ?????�?? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?� ?z?�?�-?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�??

יום שני, 1 ביוני, 2009

?�?�???� ?????�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�! ?�?�?�?�?Y: ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�??

?????�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?? ?????�?� ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?????�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? "?z?�??" ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�???�??, ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?�?? ?�?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?z?z?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�?�?�?�.

?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�???�???�???� ?�?z?�?�???�?? ???? ?�"?� ?�?�???�?Y ???�???? (?�?�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z?z?�???� ?�?�?�?�?z??) ?�?z???�?� ???�?? ?�???�???�?? ?�?z?z?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ,???�???Y ?�?�???�???�?� ???z?�?�???? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�??????:

i?? ?�?�?�???� ?� a�� L.G.R. (?�?�?�???� ?�?�?z?�?? ???�???�?????�?? ?z???�?�???? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�).
i?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�???�?? ?z???�?�???�?? ???�?�?z?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???????�???�?�?�??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?? (?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ???�???�??????).
i?? ?�?�?�???� ?� a�� B.T.I. (?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�).
i?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?� ?�?z?�??. ?�?�?� ?�?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?z?�?�???� ?�?�???�?�?�??.
i?? ?z?�?�???? ?�?�???z?� ?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?� ( ?z?�?�?�?� 431, ?�?�?�?� 20 ?�?�?�?�"?�).
i?? ?z?�?�?�"?? (?z?�?�???� ?�???�?�??): ???�?�?�???�?? ?�?????� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�??.
i?? ?????�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?z?�???? ?�?�???�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?? (???? ???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�??).
i?? ?�?�???�?? ???????�?�?? ?z???�?� ???????�?� ?�???�?�?? ( Pipistrellus Kuhli Ikhawan ) ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???� ???�???�?�?�??. ?z?�?�?�?? ?�???????�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?� ( 2-3 ??"?z) ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?? ???�???�?�?�?? ???�?�??, ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?� ???� ?z?????� ?�???�?�?� ???�?�?� ???�??. ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?�??, ?z?�???�?�?�?? ?z???�?�?�??. ?�?�?z?�?� ?�???????�?�?? ?z?�?�?�?� ?????????�???�?�?� "?�???�?�?�" ???�?�?z?�?� ?�?z???????�?? ?�?�?�???s ?�?z?Y ?�?�"??.
i?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� a�� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?z?????�"?� ?�?z?�?�?�?? ?�???????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?�??. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?� (?�?z?� ?�?? ?�???????�?�??) ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�???Y ?????�???s ?�?�?�?�?�?? ???�?�??.

?�?�?� ?�?�?�???Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�. ???�?�?�?s, ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?????? ?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�????, ???�?�?�???? ?�?z?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ?�?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?�?�?�?� ???�A� ?�"?? ???�?� ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�??