ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?�?? ?�???�??"

?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�…???�???�??-?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�???�, ???�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?Y ?�???????�?�?�?? 15-23 ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?z?� ?�"?�?Y ?�?z?�?�?�?�" ?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??; ?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?� ???�?�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?????�??, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?????�??; ?�?z???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????? ???�???�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�- 15-23/6, ?????�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�?? ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�. ?�?z???�???? ?�???�???�???�??, ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?Y ???�???�???� ???�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�. ???�???�?? ?�?�???�?�?� "?z?�?�?????�?? ???�???�?�???�??", ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?? 18.6.11, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�?Y, ?�?�?� ???? ?z?�?�???? ?�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�???�?�?z?? ?�???�?� ?z???�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�??, ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? a�� ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???s, ?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???? ???z?�?�?? a�� ???�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�??, ?�???s ?�?�?????�?? ?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?????� ???�?�?Y ?�?z?�?�?�???�?Y ?z?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?s ?�???�???� ?�???�???�?? "?�???�?? ???? ?z?�???�". ?�?�?z?�?�?Y, ?�???�?� ???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�???�???�?�??, ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?� ???�???�???�??, ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�???�?? ?�?�?�???????�?? - ?�???�?? ?�???�???�. ?�???�?�?? ?�?�?�??, ???�?� ?�?�???�?�?? ???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?�.

?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?z???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???�, ???z?�???� ?�?????�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?? 100 ?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?z?�?�?????? ?�?�?�?�?�???? ?????� ?�?�???�?�???�, ?�?z?�?�?�?� ???z?�?� ???�?�?s ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�???�???�??".

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??:"?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z?�???� ?�???�???�??. ???z???� ???�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?z?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�??, ?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?Y ?�?� ???s ???�???� ?�?�?z?�???� ?�???�???�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�?? ?�?�?? ?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�?? ?�?�?�?� ???z???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�??, ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???z?�???�??".

?z?�?�???? ?�???�?�?? ???????�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???�?? ?z?�?�?�, ???z???� ?�?� "?�?z?�?????� ?�???�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?� ???z?�?�, ???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?? ???�?�?�??: ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�, ???�???�?�?� ?�???�?�???�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??". ?z?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�???z?�?Y ???? ?�?�?�?? ?�???�???�???�??.
*?z?�"?� ???z?�?�?? ?????�?�?�?Y. ?�?�???�??: ???�?�?Y ?�???�??. ?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�???�?�?? 2011 ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�- ?z?�?�???� ???�?�?� ?�?�?�????

יום ראשון, 17 באפריל, 2011

???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�?�????- ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

???�???�???� ???�?�???? ?????�???� ???�?�?� ?�?�???? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. "?�?�?�???�?�?? 2011″ 4 ?z???z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?????�???� ?�???�?�?? ???�?�??, ?z???z?????� ?z?�?????�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�.

?z?????? ?�?z???z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?�???? ?z?�???�?? ?�???�?�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?????�?z???�?�?� ???�?� ???? ???�?�-?�?�?�-?�?�?�?�! ?z???� ?�?�?�?�, ?�?z???�?Y ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�-17/4/2011 ?�?�?Y ?�?�???�?? 19:00 a�� 22:00

?�?�?�?? ?z?�?�?z?Y! -?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�. ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?�

יום חמישי, 14 באפריל, 2011

?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?�?�?�?�?�

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ???�?�"?� ?�???????�?s 27.04.11 , ?�?�???� 20:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�???�" ?�???�?� ?�???�?�?�???�. ?�?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ???�???? ?�???�?�???�. ?�???�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? a�� ?z?? ?�?� ?�?�?? !

?????�?? ?�?�?????�?? (?�?????�?z?�) ?�?�?�?�: 100 a�? ???z?�?�?�?? (?�???�????), 50 a�? ???�???? (?�?�?�?�??).
?�?????�???�?? ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?????�?�?Y: 03-9488666
???� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� (????' 050-7335010).

?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???�?�,?z?�?�?�?�?? ???????�???�?? !

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

4,500 ???�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?z?� ???�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y!

???�???? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? "???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??", ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�???� ???z?� ?????�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?z?? ?�???�?z?� ?�?�??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?z?� "?�???�?�?� ?z?�?�?�?�???�??" ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�??????.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?????� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?????? ???�???�??. ?????�?�?�?� ?�?�?�???� ?z???�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�???�, ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?� ?�'???�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ?�?z???�?Y ?�?�???�?�???�, ?�?�?�?� ???�?????�, ???�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�??, ?????� ???�?�?�?Y ?�?�???�?�???�??, ?�?�???�?z?� ?�?�??.

?�-4,500 ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?�, 28.8. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�???� ?�?? ?�?�?? ???� ???z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ???? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???? ?z???s ?�?�?�???� ???�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�??.

?�???�?z?� ?�?�?? ?�???� ???? ?�?z?�?�?? ???? ???�?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? "?????�?� ?�?�", "?�?�???? ?�???�?�", "???�?? ???�?� ?�?�", "???�??", ?�"?�???�???�", ?�?�?z?�?�?s ???? "?�???�?? ?�?�???�?�", "?z?�???�?? ?z???�?�???s", "?z?�???Y", "?z???�?�?�??", "?�?�?�?? ?�?? ???????�???�?�?�" ?�???�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z??: " ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�, ?????? ???�?�, ?�??, ?�?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?z???? ?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�????, ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�???�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???z???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???? ???z?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ???�?� ?z???�?z??. ???�?� ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�".

?�?z???z?� ?�?� ?�?�?�?Y ?????� ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ???�???s ?�?z?�???s ?�-23 ?�???�???z?�??. ?�?�??: "?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?z?�?�?� ?�?z?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y, ?z?�?�?? ?�?? "?z?� ?�?�?�??" ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�, ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?????? ???�????, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�?�?�?? ???�?�?�, ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ?�???Y ?�?�???�?�?�?� ?????�?� ?z?�?????�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??". ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?� "?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?z?�?�"?� ?�???�???�?Y, ?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?� ???�?� ???? ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�???� ?????�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�???�??". ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�??.

?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y - Rishon4u.co.il

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?�

יום שני, 12 באפריל, 2010

?z?�?�?�: ?�???�?� ?z???�?� ???????�??"?� ?�???�?????� ?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?� .?�?z?�???� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?z?�?�"??,?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�??,?�?�?z???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�??.,?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� 21,22 ?�???�???�

?????z?�?�?? ?�???�?�???�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y

יום שני, 12 באפריל, 2010

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?� ?�???z?�?�-?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s" ?????�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�???? ?�?�?�???� ???? ?�?�?�??.

?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?� 18.4, ?�???�?�?�?? ?�???z?�?�-?�?????� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?? "?�?�???? ???? ?�??" ???? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�??????. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?????�?? 10 ?�?�???� 21:50….

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???z?�?� ?�???�?z?Y ?z?�?z???�???� ?�?? ?�?�?? ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�???�?z??. ?z?�?�?�?�?Y ?�???�?? ???�?� ?�?� ?�??, ?�?z???z?? ?�?z?�?�??????, ???�???z?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�??.

???�?�?�?s, ???�?� ?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???�?�???? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?z?� "?�?�????" ?�?? ?????� ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�???? ?�?�??????, "???�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�" ???�?�?? ???�?�?� ?�?? ???�?�?� ?z?�?�??, "???�???�?�" ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�???�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?Y, "?�?�?? ?????? ?�??" ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?s ???�?�?? ???�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?�??. ?�?z?� ?�?Y, ?????�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?�, ?�?�?z???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?? ???? "?z?� ???�???s", ???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???z?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?? ?�?�??????.

?�???z?�?� ???�?? ?z?�?�?? ?� 10,000 ?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?????� ?�?????� ?z?�?�?�?� ?�?� ???? ?z?�???� ?�?�?z???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�?? ?�?�?????? (???�?� ???�?? ??'-?�'): ?�?�?Y?�?�?Y ???�?�?�, ???�???? ?�?�?�, ???�?�?� ?�?�??, ???�?�?Y ?�?�?�?�, ?z???� ?�???�?�, ???�?�???Y ?�???�?�, ?????� ???�?�?�?Y, ?�?�???� ?z???�?�?�, ?�???Y ?�????, ???�?�?� ???Y, ?�?�???� ?�?????�?�.

???? ?�?????� ?�?�?�?� ?�'?�?� ???�?�.

?�?z?�???s ?�?????� ?�?�?�???�?� ???????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?? ?�?�?�???�??.

???? ?�?�?z???�?? ?????�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z???�?� ?�?z?�?�?� ???�???Y ?z?�?�?�?�. ???? ?�???�???�?? ?z?�?�?�?�

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????� ?�?z???�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�???�??, ?z?�???�??, ?�?�?�?�??. ???�?� ???�?� ?�?�???�?�, ???�?� ???�?� ?�???�???�. ?�?�?�?�, ???????�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?�?� ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ???�?z??, ?�?�?�?? ???�?z??.

?�?� ???�?�?� ???� ???�?? ?�?????� ???� ?z?�?�?�???�, ?????? ???�?? ?????�?z?�, ?�?? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�, ?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?�?� ???�???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�???� ???z???Y ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�.

???�?� ?z?�?z?�?Y ?�?? ???�?? ?�???�?� ?z?�?? ???�?�?�?? ?????z?�?�-?�?????� ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�???� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�, ???z?? ?�?� "?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????� ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ?�?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?z?�??, ???�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�???�?�?�, ?�???�?? ?????� ?�???�???�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�?? ???�?�?�?� ?????� ?�?�?�???�?Y ?�???z?�?� ?�?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�?? ?????�?�?Y,

???? ?z?�?? ?????�?�?? ?�?�?????�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?�?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?�?�???? ???? ?????�?? ???�?? ???�?? ?�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ???????�?� ?�???� ???� ?�?�?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�??????, ?�???�?�?�?� ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???????�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???z?� ?�?z?�?�?�?� ???????� ?�?�.

???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ?z?�???�?� ?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?� ?�?????�, ?�?z?� ?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???�???�?�?�???�?? ?z???�?�?? ???�?�?????? ?�???�???� ???�?? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?z???�?�?� ???? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�???�??. ?�?z?�?�???? ?�???z?�?� ?�?�?�?????� ?????�?� ?�?????�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�??.

???�?�?� ???�?? ???�?�?????�?�???�?? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�???�?? ???�?�"?? ?�???� ???�???�?�?� ?z???�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�????,?�?�?????� ???� 3

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?�?�?�?�???�?? ???�?�"?? ?�???� ???�???�?�?� ?z???�???�?�?? ?�?�?z???z?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�????,?�?�?????� ???� 3 ?z???z?�?�?�?�?? ?�?z?�???�??: ???�?�?� ???�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�,?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??,?�?�???� ???�?� ?�?�???? ?�?�???�.

???�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y: ???�?�?� ?�???Y !

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?????�?z?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?YA�
?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????s ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�????.

?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?z?�?????? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?????� ?�?????s ?�?�???�???� ?�?? ?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?z???z?� ?z?z???? ?z?�?�?z?� ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� , ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?Y, ?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?z?? ?�???�?Y ?�???�?� ?????� ???�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?z?? ???�???�?� ?�???�??.

?????�???�?? ?�?�?�???� ?�-300 ?�?�???�??, ?�?�????, ???�?�?� ?�?�?�?�?s, ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?z?�?????� ?�?z???�?�?�?�??. ???�?�?� ???�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?z???�?�?�?�??, ?�???�?z?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

???�???z?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? "?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�??", ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???s ?�?????�, "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??", ?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�??.

?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????s ?�???�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?�, ???�???�?Y ?�?�?�??, ?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?? ?�???� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?????�?? ?�?z?????�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�??.

?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ???z?? ?????�?? ?�???�???�??: "?z?z?�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?z?�?�?�???�?? ???? ?z?z?�?� ?�???�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�????.

?z?????z?�?? ?z?�?z?� ?�?? ?????�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?z?�?�.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�???�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?Y ?????�?z?�??. ???�?Y, ?�?z???�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?????�?? ???? ?�???�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?Y ?�?�???? ???�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???????�?�?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?� ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�???�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?z???�?? ???�?�. ?�?�?�???�?�?�?? ???????�?z?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�???�?�???� ???�???� ???z?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ???z?�?�?z?�?? ?�?�?????�?�??, ?�???? ?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�???�?�?? ???�?z?�?�?z?� ?z?�?????? ???? ?�?�???�?�".

?z?�"?� ???z?�?�?�,???�?�?� ?�???Y: ?z?�?z?�?Y ???�???�?Y ?�?�?�??, ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?� ?????�?Y.
?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�???�?? ?�???�??,???�?�?� ?�???Y !

?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !
?�?�?????? ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y,???�?�?� ?�???Y !

???�?�?�?? ???�???�???� ?�?�???�?? 2010 ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום רביעי, 3 במרץ, 2010

???�?�?�?? ???�???�???� ?�?�???�?? 2010 ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y-?�?�?�?? a�� ???�?? ?�?z?�!

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?z?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?Y ?�?�?z?�?�: ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�??.

???� ???z?�?? ?�?�?z?� ?�?�???�?�, ?�?�???�?� ?????? ?�???? ?�?z?�???s ?�?z?� ?�?�?�, ?�???z?� ???�?�???�?? ?�???�???�???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???z?�???�?? ???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ???�???? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?????�?? ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ???�???�?�??.

?�???�???? ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�???? ?�?�?�??, ?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�?????�??, ?�?�?????�?? ?�?�?z?�?Y ???�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ???�?z??. ?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?z?Y, ?�?�?�?�?? ?z???�?�??, ???�???�?? ???�?�?�?�?�??, ???????�?? ?�?z???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�???�?�??.

?�???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?z?Y ???�???????�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?Y ?�?�?�?� ?z???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?z?�?�???�?? ???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ???z?�?? ?�???z?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?�?? ???�?�, ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???�??.

?z?�?�???? ???�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?????�??, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y, ???�?�?z?�: "?�?z?�?? ?�?????� ?�?�???z?�?? ???� ???�???�?�?� ?�???�?�?z?� ???�?� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�?�?�???�.

???�?� ?�?�?� ?�???�?�?� ???????�?? ???? ?�???�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?� ?�???�?�???�".

?�???�?� ??-1000 ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?????�?� ?�?�?�?? ?�?�???�??

?�-1000 ?�?�?� ?�?�???? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ??' ???? ???�?s ?�???�???� ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ?�???�???�?Y ????-?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�???�?Y ???�?�?Y, ?�?�?�???�?? ?�?????z?�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?z?� ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?Y ?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�?? ?�?????� ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�, ?�?�?z?? ?�???�?�?�, ?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�???�?? ?�?z?�??.

?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?�???� ?�?�?�???�?z?�?? ?�?�?z?�?�.

???z?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???� ???�?�?�?? ?�?�???? ?z?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ???�?�?? "?�???�?�?�?�??", ?�???�?�?? "?�?�???�?�?�".

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?�: ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�???�?Y ???�?�?Y, ?z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ???z?�?�"?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?�???�?�???�, ?z?�?�???? ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�???z?�, ?�?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????� ?�?�???�.

?�?�???�?Y ???�?�?Y ???�?�??: "?z???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???? ?�?�?? ?�?�?�?s ?�?�???? ?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ?�?�?z???z?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�???�?? ???z???Y ?�?�?� ?�?�?�????.

?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�??. ???�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?�???�, ???�?z???�?? ?�?Y ???z???�?�?�??, ?????�?�?? ?�???�?�????, ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ???????�?z?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???�?? ?z?� ?�???�?� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???�??, ?????�?? ?�?�?�???? ,???z?�?�???? ?�???�??, ???�?????z?�?? ?�?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?� ???�?� ?�?�??, ?????� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?z?s ?�?�?? ?�?�???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ???z???Y ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y".

?�?�?�????, ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?z?� "?�?�???�?z?�?�?�??" ?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?? ?�???�?z?Y "?�???�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�". ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�??.

?�?? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?z?� ?�?�???�?z?�?Y ???�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ?z???z?�?�?? ???�?�??.

???�?????�?�??- ?�???z?? ?????�?�?� ?�???�?�?�?z?� ?�?�???? ?�?????�?�?�?� ???�?????�?�??. ?z???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?????�???�?�?�, ?�?�?�???� ?z???�?�???? ???�' ???�?�???�?�??' ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?? ???z?? ?????�?�?�, ???� ???�?Y ?z?�?�?�.

?�???�?????�?�?? ?�?�?????�?� ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?z???�?Y ?????�?????� (???�?�?� ?�?�?�?�?�?�) ?�?�?�???�?Y ???�?�?Y, ?�?�?????� ?�???�?�?�??. ???�?�?Y: "???�?� ?z?????�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�???� ?�?�?�?????� ?�???z?? ?????�?�?�.

?�?� ???� ???�?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�, ?�???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?????�?�?? ?�???z?? ?????�?�?� ???�?�?�?s ???z???�????. ?�?�?�?� ?????�?�??, ???�?�?s ?�?????? ???�?�?� ?�?�?�???? ???? ?�?? ?z?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?z?�??.

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�?�???? ?z???�?�???�?? ???????�?? ???�?�???�??".

?z?�"?� ???z?�?�?�??. ?�?�???�??: ???�?�?Y ?�???�??.

?????z?�?�?� ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?Y ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?????? ?�?�?�???�??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

יום שישי, 18 בדצמבר, 2009

?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?z?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y
?�?�?? ???�"??-?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?z?�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�: "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??" ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�???�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?z???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?Y ?z?z?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?? ?�????-???� ?�?? ?�- 17 .

?�?�?????? ?z?�?�???z?? ?�?�?z?Y… ???z?? ?�?z?????� ???? ?�?z?�???s ?�?????�?� ?�?? ?�?????�
?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�???????� ?�?�?�?� ?�?�???�?� 2008 .

?z?�?�?� ?z???? : ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?� ?�?? ?z?? ???�?�?� ?�?�?�?? .

?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�' ???�?? ???�"?? 20.12.2009

?�?�???� 20:00 , ?�???�?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?? ???�' ???�?� ?�???? 20 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ,???�?? ???�?z?� ?�?�?�?�?�??: ?�?z?�?�?� ?�???�?�???� ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 10.01.2010 ?z?�?�??: "?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�"
?z???�?�:?�"?? ?z?�?� ???�

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !!!

?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?�: www.horim-rishon.org.il

?�?�???Y ???�?�?�?�?? ?�?? ?�???s ?????? ?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�: www.rishonlezion.muni.il
?????�?�?�?�??: 9547303 ; 9547442

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !