ארכיון פוסטים עם התג "???�???�?�?� ?z?�?�?� ?????�?Y"

?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??

יום רביעי, 28 ביוני, 2017
?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?� (3.7.17) ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??
?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?�?�???? ?????�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ???? ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?????? ,?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ! ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??, ?�?�???� 17:30, ?�?�???�?� ?�?� ?�?z?�?�??, ?�?z???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?z?�?? ?z?�?� ?z?�???� ?z???�???� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�??????. ???? ?�?z?�?�?? "?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�??" ?z?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�???z?�???� ???�?�?�?�?? ???z?�?�??. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?z?�, ?�?�???? ?????�?Y, ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?? ?�?�???? ?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?? ?�???�?�?�???�?? a�� ?�?�???? ?z?�?�?????�?? ???? ???�?�?�??, ?z???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??. ?z?????? ?�???�???�?? ?�?????�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?????z?�?�?? ?�???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???? ???�???�???� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???s ?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?� ?????? ?�?? ?????�??. ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?????�?�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?� ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?�???�???�???� ?????�?�?? ?�?�?????�??. ?z?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?� ?�?�???� ?????�???�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�??. ?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???????�??, ???�?�???�?? ?z?�?�?�???� ?�?????�?�?�?� ???�?� ???�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?z???�??, ?�?�?�???�??, ???�???�?�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�??. ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?z?�?�??: ?�?�?� ?�?�???�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???� ???�?�?�?�, ?�???�?? ???�?�?�, ?�?�??, ?�???? ?�?�??, ???z?� ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?Y, ?????�?�?�, ?�?�?????�?�??, ?�?? ?�?�???�?Y, ?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�???�, ???z?? ?�?�???�?Y, ???z?? ?�?Y, ???z?? ?�?�???�?Y, ?�???�?�?�, ???�?�?? ?�???�?�.

???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??
???? ?�?�?� ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?????�?�??
A�

?z????:?????� ?�?�?�?z?�?Y ?�?�"?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??
?????�?�?�:?z?�?�?� ?????�?Y

???�?????? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??,???�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�??:

?�?�?� ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�??"?? ?�?�???� ?�?�?z?�???s ?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?????�?�?� ?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s.

1. ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? - ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z???�???? ?�?� ?????�?� ?�?? ?� 20% ?�?????�?? ?�???�?�???�??. ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�????, ???? ???�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?????�?�?� ?�?????�?? ?�???�?�???�?? ?�???? ?�?Y ???�???? ???�???�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ??"?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???�???� ?�???�???� ???�?? ???�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�"??. ?�?�?z?�?? ?????�, ?�?�???? ?z?�?�"?? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ???? ?�???�???� ?�?z???�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�???� ???? ?�???�?z???�, ???�???� ???�???�?�???� ?????�?�??.

2. ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�???�?� ???? ?�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ?�?Y ?�?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�???� ???�?�"?? ?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?�, ?�?� ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???� ?�?� ???�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?�?? ???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?? ?�???�?� ???z???�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???� ?�?z???�?� ?�?�?????�?Y ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�?�?�?? ???s ?�?�?� ???? ?�???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�.

3. ???�?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???z?�?? ?�?�???� ?�???�??. ?z?�???z?�?? ?????� ???z?�???�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???� ?�???�?? ???z?�?�???? ?????�?z?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ???�?�???� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???z?�?�?� ?z?�?????�. ?�?�?�???�?� ?z?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�?�???�?� ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?? ???z???�?� ???�?? ?�?�???�?�??. ???? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?z?�???�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�???�??, ?�?z?�???�?� ???�???�?? ?�?�???�, ?�???�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�??????. ?�?�?Y ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????� ?�?�"?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�????.?�?�?�?? ??', 29/08/10 ?�?�?�?�?? ?�"?� ?�?�?�???�?Y ???�?????�, ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?? ?�?� ?�???�?� ???�?�?�?� ?�?? ???? ?�?�?�???�??.

4. ?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?� ???�?�?z?�?? ?�?? ?????�?�?Y ?�?z?�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??. ???�?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???? ???�???Y ?�?� ???�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?????z?�?�.???�?� ?�?�?????? ???�?�???? ???�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?????s ?�?�?????? ???�?�?????? ?�???� ?�???�??, ???�???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?Y ?� 1/9/10 ?�?�?Y ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�???? ?????�?�?? ?????? ?�?�?? ???�?�???z?� ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�.

5. ?�???�?�?�?? - ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?????s ???�???�?�?� ?z???�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�??, ???�?�?� ???�?? ???? ?????�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�???�?? ???� ?�?�?�?? ???�???�?? ?�???� ???? ?�???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?????�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?� ???? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�?�?�.

6. ?�?z?�?�?Y ???�?�???�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???? ?z?�?? ???z?�?�?? ?z???�???? ???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???z?????�?? ?�?�?�?�?�?s. ???�?� ?z???�???? ???�?�???�?� ?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?z?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?� ???�?? ?�?�?? ?�?�??????.

?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�??A� - ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�????
?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????: ?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�??.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�??, 13.08.09 ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�???�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�??.

?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�???�?? ?????�?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?z???�?�?� ?�???????�?�?�?�?? ?z???�???? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�?�??: ???�???�?? ???�?�?�?�?�?�???� , ?z???�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�?? ???�?�?�??,???�?�???�?? ?�?�?�-?�?�?�, ?�???�?�???� ?�???�?�…

?�?�?? ?z?�?�???� 17:30 ???�?�?�?s ???�?�???? ?�?�?�??, ???z???�?�?? ???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�"??, ?�?????�?�?� ??"?� ???�???�???�?�?? ?z?�?????? ?�?z?�?�"?? .

???z?�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?? ?�?????�, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�???�, ???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�????, ?�?�?�?�?????� ?�?�???? ?z?�???? ?�?????�?�?� ?�???�????.

?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?z?????�?? ?�?�?�?� ???????�?�?�?� ???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ???�???�?�?Y ?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�- sap ?�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?�.

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?????� ?�?�???�:"?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??,?�?z?�?� ???????� ???? ?z?�?�?�?z?�?? ?????�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?????? ?�?????? ?�?z?� ?????�?�?� ?????�?z?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�????.

?????z?�?�?�?? ???�?�?�:

1
2
A�3A�