ארכיון פוסטים עם התג "?�?�?�?�?? ?�???�?�?????�??"

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?�?????�?? !

יום שני, 22 באוגוסט, 2011

?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?�?????�??
?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?s !

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
i�????????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�! ?�?�?�??, 22.8, ?�?�???� 16:00, ?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?z???�?�?? ???�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�???� http://live.hashlishi.co.il/live/player.htmlA�
?�?�???�?? ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�??, ???�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�??.

???�?�?�?�?? ?�?�???� 16:00 ???�?�?� ?�???Y !

???�?????�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�???�?? ?�…???�???�??-?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום חמישי, 9 ביוני, 2011

?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�???�, ???�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?Y ?�???????�?�?�?? 15-23 ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?z?� ?�"?�?Y ?�?z?�?�?�?�" ?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??; ?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?� ???�?�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?????�??, ?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?????�??; ?�?z???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?????? ???�???�??.

?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�- 15-23/6, ?????�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�?? ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???�. ?�?z???�???? ?�???�???�???�??, ???�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?�?�?Y ???�???�???� ???�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�. ???�???�?? ?�?�???�?�?� "?z?�?�?????�?? ???�???�?�???�??", ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?�?�?? 18.6.11, ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�???? ?�???�?Y, ?�?�?� ???? ?z?�?�???? ?�?z?? ???�?�?�?Y ?�?�?�???�?�?z?? ?�???�?� ?z???�?�?�?s.

?�?z?�???s ?�?? ?�?�?�?�??, ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�???�?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? a�� ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???s, ?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???? ???z?�?�?? a�� ???�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�??, ?�???s ?�?�?????�?? ?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?????� ???�?�?Y ?�?z?�?�?�???�?Y ?z?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?s ?�???�???� ?�???�???�?? "?�???�?? ???? ?z?�???�". ?�?�?z?�?�?Y, ?�???�?� ???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�. ?�???�???�???�?? ?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�???�???�?�??, ?�?�?�?????�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?z?�?�?�?� ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "?�?z?�?s ?�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?� ???�???�???�??, ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�???? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�???�?? ?�?�?�???????�?? - ?�???�?? ?�???�???�. ?�???�?�?? ?�?�?�??, ???�?� ?�?�???�?�?? ???????�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???? ?�?z???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?? ?�?????� ?z???�?�?�?�?�?�.

?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?z???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?????�?� ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�??. ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ???�, ???z?�???� ?�?????�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?? 100 ?�?�?� ???�?�???�???� ?�?? ?�?z?�?�?????? ?�?�?�?�?�???? ?????� ?�?�???�?�???�, ?�?z?�?�?�?� ???z?�?� ???�?�?s ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�???�???�??".

?????� ?�?�???�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??:"?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z?�???� ?�???�???�??. ???z???� ???�???�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?z?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�??, ?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� ?�?????�?�?Y ?�???�????, ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?Y ?�?� ???s ???�???� ?�?�?z?�???� ?�???�???�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�?? ?�?�?? ?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�. ?�?z?�???� ?�?z???�????, ?�?? ?�?�?�?� ???z???� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?z?�?? ?????�?� ?????�?�?�?� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�???�??, ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?z?????�?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�???�?? ???z?�???�??".

?z?�?�???? ?�???�?�?? ???????�?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ???�?? ?z?�?�?�, ???z???� ?�?� "?�?z?�?????� ?�???�?z?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�?� ???z?�?�, ???�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?Y ?�?? ???�?�?�??: ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�, ???�???�?�?� ?�???�?�???�??. ???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?z???�???�???� ?�?�?�?? ?�???�??". ?z?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�???z?�?Y ???? ?�?�?�?? ?�???�???�???�??.
*?z?�"?� ???z?�?�?? ?????�?�?�?Y. ?�?�???�??: ???�?�?Y ?�???�??. ?????z?�?�?�:???�?�?� ?�???Y !

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?�

יום חמישי, 14 באפריל, 2011

?z?�?�?? ?�?????z?� ?�?�?�?�?�?�

?�???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?????? ???�???? ?�?z?�?�?? ?�?????z?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??. ?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�???? ???�?�"?� ?�???????�?s 27.04.11 , ?�?�???� 20:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ???z???�?z?� ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?�?????�?�?�?�??.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?? "?�?�?�?� ?�?�???�" ?�???�?� ?�???�?�?�???�. ?�?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?????? ???�???? ?�???�?�???�. ?�???�???�?? ?�?z???z?� ?????� ?�???�?? a�� ?z?? ?�?� ?�?�?? !

?????�?? ?�?�?????�?? (?�?????�?z?�) ?�?�?�?�: 100 a�? ???z?�?�?�?? (?�???�????), 50 a�? ???�???? (?�?�?�?�??).
?�?????�???�?? ?�?�???Y ?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?????�??"?� ?????�?�?Y: 03-9488666
???� ?z?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�???�?? ???�???�?�?� (????' 050-7335010).

?�?????�?z?� ?�?�?�?�?� ?z???�?�,?z?�?�?�?�?? ???????�???�?? !

?z?� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y?

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�??,???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?�?�?? ?z???�?????�??, ?�?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ???�???� ?z?�?�?�?�?? ! ?�???�???�?�?� ?�?????�?�?? ???�?�?� ???�???� ?�?z?�?�?�?z?�?? ?�?�???? ???�???�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�.

???�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?????�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?z?� ?�?�???� ?�?�????, ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?????�?�?? ???�?z?�?�?� ?�?z???�?????�?? ???�???�?�?? ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�???? ?�?�?�?�?�.

?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�???�?�??. ?�?�???? ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?z???�?????�, ?�?z???�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ?�-23. ?�?�?z?�?�?? ?�?z?� ?�?�?????�?�?? ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?? ???�?�?� ?�???�??: ???�?�?? ?�?�???Y ?�?????� ???? ?�?�?� ???�?� ???z?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�???� ?????�?�???�?� ?�?? ?�?�?z???? ???�???� ?�?�?�?Y ?�???z?�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?�???????�?�?? ?�???�?z?�???? ?�?�"?? ???????� ???? ?�?????? ???�????. ???�?� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?�?�?�???�?????�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???� 8: ???�?�?Y ???z?�?�, ?�?�???�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?� ?�???�???�, ?�?�?????? ?z?�?�????. ?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?�???Y ???�????, ???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?�??, ?�?z?� ?????�??, ?�?� ?�????, ?�?�?�?�???????s, ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�, ???�?�?? "?�???�???� ?�???�?�", ?�???� ?z???�?�?� ?�?????� ???? ???�?�?� ?�???�?z?� ?�???�?�. ???? ?�?�?????�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?? :?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ??"?z?� ?�?�?�??".

?�?�?�-?�?�?? ?�?????�?� ?�?z?�???s ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?� "?�?�?�?�?�?�" ?�?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?�?? ?�???� ???�?�???�, ???�?�???�?? ?�?�?�???� ???�???�?�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?????�?? ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?Y ???�?? ?�?�???� ?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-30/9/10, ?�?z?�?? ???�???�, ?�???�?�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??. ?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???z?? ?�?� "?????�?�?Y ?z?�?�???? ?????�?�??! ???�?�?z?�?� ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?� ?�???�?� ?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?�?? ?????�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�??. ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�???? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z???�-?�????. ?�?�?�?� ?z?�?�?� ???�?? ?z?�?�?�?Y ???�?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?�??, ?�???????�?�?�?�, ?z?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�-?�?????�. ???�?� ?z?�?z?�?�?�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?????? ???�?�?�?�?� ?�?z???�???�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?z?� ???�?�?� ?�?�?� ?�?z?�!"

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�, ???z?? ?�?� "?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?????�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�??: ???�???�?� ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?z?�???? ?�?�?�???????�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� 50 ?�?�?� ???????�?�?�???�?? ?�?????� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�???? ?z?�???? ?�?�?�?? ???�???z?� ?�?�???�?�. ???�?� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�???�?z?� ?�?�??, ?????�?�???�?�?????�?? ?�?????� ???? ?�?�?z?�??, ?�?�?Y ?�???�?�?�?z?� ?z?�?�???� ?�?????� ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y ?z?????� ???? ?�?�?� ???�?� ?�???�?�. ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�: ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� - ?�?z?�?? ?�?z?????�?�?? ???? ?z?�???� ???z?�?� ?�?�??????. ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�??".

???�?�?� ?�???Y !

?�???? ?�?�?�?? ?�??????-?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? !

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?�?z?�?�?� 22 ?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�??
?�?�???� 20:30 ???z?�?s 60 ?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�-22 ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� 14 ?????�?? ?�?�?�?????? ???? ?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�???� ?�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�???�?? ???z?�?s 60 ?�?�?�?? ???? ?z?�?? ???�???�?�?? ?z???? ???z???Y ?�?�?z?�???� ???? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�???�???z?� "?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????".

?�?�???� 20:30 ?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?????? ?????�?�?�?� ????-???�?�?�, ?�???�?�???�??, ?�?�?�?�, ?�?�?�?�, ?�??-?�?�?�?�?�, ???�?�???�?Y, ?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�. ?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�??, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�- 23 ?�???�???�??, ???�???� ?�?�?�???�?�?? ?z???? ???�?�?�?�?�?? ???z???Y ?�?�???? ?�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?????� ?�?�?�?? ?�?�?????� ?????? ?�???�?�???�.

?�?z???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?????� ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?????� ???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???� ?�?�?�, ?�?�???� ?z?�???�?� ?z?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�???�??, ???�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ???z?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???z?�?�??, ?�?z???�?� ???�?z?�???� ?�?� ?�?�?�??, ?�?�?????s ?�?�?�???�?? ???z?�???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ???? ?�?z???�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ???? ?z???�?�?�.

?�?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?z?????�?�?Y ???�?�?�?Y (?z???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?�??) ?�?z?�???�?�???�?�?�?Y ?�???�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�?z?????�?? ?�?????�?s (?�- 30 ?�"?z) ?z?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�??.

?z?????�?�?� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?? ???z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?????? ???�???� ?�???�???�?Y ?�?? ?�?z???? ?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ???z??, "?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�. ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?Y, ?�?? ?z???z?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�???? ?�???�?�?�?�?�?�'?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?????�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?Y. ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?z???�?? ?z???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�???� ?�???????�?� ?�???�?�?� ?�???�?? ?�?????�?� ?z?�?�???�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?�???�???�?�?�?? ?????� ?�???�?� ?z???z???�?? ???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?z?�?� ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�?�?�?? ???�????, ???z???�?�?� ?�???z???Y ?????�?� ?�???�?�?�?�".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??, ???z???� "?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?????�?�?? ???�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�??????, "?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�", ???�?� ?z?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�???� 20:30. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�?�

?�?�?z?�?�?s - ?�???�?? ???z?�?�?� ?�?z???�?� ???�?z?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� - ?�?z???? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???z?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?� ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?�??"?Y".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y

???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?� ?�???�?? ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?�: "?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?�, ?�???�?????� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???? ?�?�?? ???�?? ?�???�?Y ???? ???z?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???�, ?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???z???Y ?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??".

?z?z?�?�?�?�??… ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?????�?�?Y-???�?�?�?Y: ???�?�?� ???�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�???�?? ??"?� ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�???� ???? ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y.

???�?�?� ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�???�???�?�?? ?�?z???�?� ?�???�??. ?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z???�?�?�???�, ?�?z?�?????? ?�???�?�?Y ???�?�?? ???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?z?Y ?�?�-?�?z?�?�?�.

?z???�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?????�?� ?�?�???�?� ???z?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z- 2.5 ?z?�?�???�?Y.

?�???�???�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�??, ???�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?Y ???z?? ???????? ?�???�?�?????�?? ?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�:

www.sviva.gov.il. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�???�?�?? ???�?????�?s ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�???� ???�?�.

?�?�???? ?�?z?�???�?�, ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?????? ?�?�???� ?�???�?? ???�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?�, ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�??, ?�?�???�???� ???�???�??, ?�???�?� ?�?�???? ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?? ???????�?� ?z?�?� ???�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ???�?�?�"??.

?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?Y ?�???�?�, ???s ???? ?�?????� ?�?�?� ?�?????� ?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�???� ?�???�?�?�.

?�?�?� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�??, ?????� ?�???�???�?�?� ?�???�?Y ???� ???�?�, ?�???? ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�???�??, ?????� ?�???�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�???�?� ???� ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

???�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???? ?�?�?�-?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?z?�'?�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???� ?�?�???�?? ?�'?�?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�???�???? 286 ?z?�?????�.

?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?z?�, ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ???�?�???�?Y ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�.

?z?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?�???Y ?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�?�?????� ?�?�???? ?�?z?????� ?�?�?� ???�?�?� 4 ?�?�?�??, ???? ?�?�…?�?? ???�?� ?z?� ?z?�?�?� ???� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?z?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�???????�, ?�?�?�?�-?�?�?? ?�?�???�???� ???�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ???�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�??.

?�?z?�?s 4 ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�-?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?�?�. ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?z???? ?�???�?�?� ?�?z?�??.

???�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?z???? ?�?�???�?�?� ?�?�?�-?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�???�??, ???�???? ???�???�?? ?�?�???�???� ?�???z???�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?Y ?�?�?? ???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???? ?z???�?�???�?? ?�?�?�?????�.

?�?z?�?�?�?� ?�?�?�-?�?�?? ???�?�?�, ?�???�???�?? ?�?z???� ???? ?�?z?????�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? "?�?�?�?? ?�???????�?�?�" ???�?? ?�?�'?�?�?�. ?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?�.

?�?�'?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?z?�?z?�?? ?�?z?�?z?�. ?�???�??, ?�?�?z?Y ?�?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?� ?�?? ???z?�?�?�?�?? ???�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�??.

???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?? ???�?????�?Y ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???z?�???? ???�?? ?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�?? ???�???�?�???�?�?? ?????�?�?????� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�.

???� ?�?z?�?� ???�?�, ?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�.

?�?????�?�?? ?�?�?�-?�?�??, ???�?� ?�?�?�??: "?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ???????? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?? ???? ?�??. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?? ???? ?�?� ?�?�?� ?�???�?Y ?�?z?� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?????�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?z?z?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?????� ?z?�?�?�?�?�??.

?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�???�???�?? ???z???�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ?????�?? ?z?z?�?�- ?�?�?????� ?�?�?�?� ?z?z?�. ?�?�?Y, ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z???�?�?s".

?�?????� ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�??, ???�?�?�??, ?�?�?�??, ?z?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�???�?�?�???�?? ?z?�?�???�??. ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�?? ?�???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?z?�?�"?? ?�???�?�???� ?z?z?�?�?? ?z???�?�?? ???�?�?? ?�???�?s ?�?�?�. ?�?z?�???s ?�?�???�?? ?�?Y ???�?�???�?� ?�?�???�?�?� ?z?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?�???� ???�, ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?Y ?�???�???�?? ???�???�???�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�?Y ?????�?�???�?� ???z?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�'?�?�?�??!

?�?�?????? ?�?�????, ?z?�?�?? ?�?�?Y: ?�?????�?�?�?? ?�?? ?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�??, ?�?�???�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�'?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?� ???�?�?�?� ???�?� ?�???� ???�?�?z?�?? ?z?�?Y ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?z???z?�?�??!
?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?????�?�?� ?z???�?�?�???� ???�?? ?�???�???�?�?�.

?�???�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?????� ?????�?s ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?s ???? ?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?s ???z?�?�?�?? ???�?�???� ?�?????�?? ?�???�?z?? ?z?�?�?Y ?????�?? ?�?�?z?�?z?�?? ???�?�?� ???�???�?? ???�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???? ?z?�?�??.

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?z?�?s ?????�?�?? ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�"?? ?�?z?�?�?Y ?�???�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?? ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�???? ?????� ?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?� ?z?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�?� ???�?�?� ?�?�?z?? ?z???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�???� ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?�.

?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�, ?z???�?� ?�?�???�?�?�, ?z?�?�?�?� ???? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?????? ?z???� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?? ?�???�????. ?�?z???�?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?z?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?� ?�?z?�?z?�?? ???z?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�.

?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?� ???????�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?????�??.

?z?�?�?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?z???�?� ?�?????? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?z?�?� ???z???�?�?� ???�?�???�???�?� ?�?�?�???�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�???�??.
?�?z???�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?�?? ?�?z?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?????�??A� ?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?z?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?Y ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????? ?�?�??????, ?�?�???? ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ?�???�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�??, ?�?z?z?�??, ?�???� a�� ?�???�?? ?�?z?�?� ?�?????� a�� ?�?�?�?�??.

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

יום שני, 31 באוגוסט, 2009

?�?�???� ?�???�?�?� ?????�?z?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?z?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�???�?�?�?? ???z?????� ?z 42,660 ?????z?�?�?�?? ?�?� 327 ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ???�??. ?�?????? ?�?�?�???� ?????�?� ?�?????z?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?? ?�?????�?� ?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�???�?�?�????, ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�???�?? ?z???�?�???�?? ?�???�?�?Y ?z?�?�?�?�.

?�?z?� ?�?Y, ?�?? ?z???�???�?� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ?�?�???�?� ???????�?�?Y ?�?�???� ?�?�?z?�???� ?�?�???�???�?�. ?z?�???� ?�?�?z?�?�, ?z?�?�"?? ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?� ?� 1 ?�???�???z?�?? ?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�?z?? ?�?�"?� (?�?�?? ?�?�?�?�?�) ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?? ?�?�???z?� ?�???�???�?� ?�???�?? ?�?�?�???Y ?z???�?� ?z?�?�?�?� ???�?? ?�???�?� ?�???�?�??.

?�???�?? ?�?�???�?� ?? 3 ?z???�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?z?????� ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�?z?�?? ?????� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�?z?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�??, ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s. ?�?�???� ?z?�???�???�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?z???�?�?Y ?�???z?�?s ???� ???? ?z???�???� ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?z?�???s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z???� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?Y ???? ?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ???�?�?? ???�?? ?�?�?� ?�?z???�?�??.

?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?�???� ?�???z?�?�?� ???? ???�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?? ?????�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?�???�?� ?�?�???� ?�?�???� ?�?�???�?�?� ???�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?? ?z???�?�?� ?�???�?? ?z?�???�?? ?�?�?z?�?�.

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

יום חמישי, 6 באוגוסט, 2009

?�?z?? ?????�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?�?????? ?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� 7.08.09, ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�?????s ?z?�?�?� ?�?�?z?? ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??.

?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z?????�?�?? ???? ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�??. ???�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?????? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???�?� ???�???�?�???�?? ???�?�???� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�??????. ?�???�?�?? ?z?�?�?� ?�- 72 ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� (?z?�??) ???�?�?�?? ?�?????�?�?�.

?�???�?? ?�?�?? ?�?�???� 16:00 ?�???�???�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?z?? ???�?? ?�?�?�???� ???? ?????�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?? 2009. ?�???�???�?? ?z?�?�?�?� ???�?�???? ?�?? ???z?�???? ?z?�?�?Y (?�?�?�?�??) ?�???�?�?Y ???�??. ?�?�?�?�?� ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?� ?�?�??.

?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? !

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !