ארכיון פוסטים עם התג "???�?�???�??"

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?????�?�??

יום ראשון, 6 בפברואר, 2011

?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�??

?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???? ?�???�?? ?z???�?�???� ?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� 233 ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?????Y ?�?�?? ?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�???�?�?� ?z?�???�??, ???�?? ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z???�?�?? ???z?�?�?�?�??. ?�?�???�?Y ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?z?�???�?? ???�???�?� ?�?�?? ???z?�?� ?�???�?z?� ?�?? ???� ?z????, ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�??. ???�?�?? ?z?�?�?�?????�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?z?�?s ?�???�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???? ?????�?�?�.
?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???z?�???�, ???�?z???�?? ?�"?z?�?�?�", ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???� ?????�?�??, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�???�?? (???�???�?�?�??), ?z???z?�???�?? ???? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�???? 80 - 70 ?�"?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?????�?�???� ?z???�?�??. ???z?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???????�?�??, ?�?�?????� ?�?�?�?? ?z?????� ???? ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ???�?� (???�?�??) ?�?�?�?? ???�?Y ?z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�??. ?�???�?� ?�?z?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?????Y ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?�. ?�?�???� ?�?� ?�???�?�???� 2 ?�?z?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?Y ?�?????�???Y ?�?�?Y. ?�?z?�?�?� ?????�???Y ?�?�?Y ?�?�???� ?????�' ?�???�?�?z?Y, ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?s ?�?? ?�???�?�?�, ???�?� ?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?Y ?�?z?�?�?� ?�- 10 ?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�?z?� ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?� ?�???�?Y, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� "?�???? ?z?� ?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?s ???s?" ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?????�?? ???�?? ???? ?z?� ?�?�?� ?�???�?�? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�???? ???? ?�?z?????Y ?�?�?� ?�?z?�???� 3 ?�?�?????�?�?? ?z?�???????�?? ?z???�?? ???z?�?�???? ?�???�???? ???�?�?�?�. ?�?�?�???? ???�?s ?�?z?�???� ???�?� 2 ?�?�?????�?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�. (?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 5 ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y). ???z?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�, ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?????�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?�?� "?z?�?�?�" ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???z?�?????�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???z?�??. ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?????�.

?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�???? ?�???�???�?Y ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?????�?�??, ?????�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?�?�.
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???z?? ?�?� "?�?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ???�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�??". ?�?�?�?Y ?�?�???�??, ?�?� ???�?� ?�?z?�?�?s ?????z?�?� ???? ?�?z?�?z??, ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ???�???�?�??: "?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?? ???�?�?� "?z?�?�?�" ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?z???�?z?Y. ???? ?????? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???? ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ?�/???� ???? ???? ???�?� ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106″.

?z?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�?? ?�?Y, ???z?? ?�?� "?z?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�?? ?�???�??. ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�: ???�?�???�??, ?z?????�?�??, ???�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ???�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ???? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�???�?�???� ?�???�?�, ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�".

?�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y ???�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?????�?�??.
?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�???? ?�???�?? ?z???�?�???� ?�?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� 233 ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?????Y ?�?�?? ?z?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�???�?�?� ?z?�???�??, ???�?? ?z?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z???�?�?? ???z?�?�?�?�??. ?�?�???�?Y ?z?�???�?� ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?z?�???�?? ???�???�?� ?�?�?? ???z?�?� ?�???�?z?� ?�?? ???� ?z????, ?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�??. ???�?�?? ?z?�?�?�?????�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?z?�?s ?�???�?�?�?? ?�?????� ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�???? ?????�?�?�.
?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ???z?�???�, ???�?z???�?? ?�"?z?�?�?�", ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???� ?????�?�??, ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�???�?? (???�???�?�?�??), ?z???z?�???�?? ???? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�???? 80 - 70 ?�"?� ?�?z?�?�???�?? ???�???? ?????�?�???� ?z???�?�??.

???z?� (?�?�?? ?�'), ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???????�?�??, ?�?�?????� ?�?�?�?? ?z?????� ???? ???z?�???�?? ???�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?� ?�???� ???�?� (???�?�??) ?�?�?�?? ???�?Y ?z???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�??. ?�???�?� ?�?z?� ?z?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?????Y ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?� ???�?? ?�?�?�?????Y ?�?�?�?�?�. ?�?�???� ?�?� ?�???�?�???� 2 ?�?z?�?�?�?�??, ?�?� ?�???�?Y ?�?????�???Y ?�?�?Y. ?�?z?�?�?� ?????�???Y ?�?�?Y ?�?�???� ?????�' ?�???�?�?z?Y, ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�???�?� ?�?�?�?�?s ?�?? ?�???�?�?�, ???�?� ?�?�?? ?�???�?�??, ?�?z???�?Y ?�?z?�?�?� ?�- 10 ?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???� ???z?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�???� ???�?� ?�???�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???�?z?� ?�?z?�?�?� ???�???�?�?�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?� ?�???�?Y, ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?� "?�???? ?z?� ?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?s ???s?" ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?� ?�???? ???? ?�?�?? ?z?�?�?Y ???�?????�?? ???�?? ???? ?z?� ?�?�?� ?�???�?�? ?�?�?�?�?� ?�???� ???? ?�???? ???? ?�?z?????Y ?�?�?� ?�?z?�???� 3 ?�?�?????�?�?? ?z?�???????�?? ?z???�?? ???z?�?�???? ?�???�???? ???�?�?�?�. ?�?�?�???? ???�?s ?�?z?�???� ???�?� 2 ?�?�?????�?�?? ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�. (?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? 5 ?�?�?????�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y). ???z?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?????�, ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?????�. ???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?�?� "?z?�?�?�" ???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?� ???z?�?????�. ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???� ???�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???z?�??. ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?????�.

?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�???? ?�???�???�?Y ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?????�?�??, ?????�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???z?�?�?�.
?z?�?�"?? ?�???�???�?�?�, ?�???�?�?� ?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???z?? ?�?� "?�?�?�?�?? ?�???z?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?� ?????�?�?? ???�???�?�?Y ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�??". ?�?�?�?Y ?�?�???�??, ?�?� ???�?� ?�?z?�?�?s ?????z?�?� ???? ?�?z?�?z??, ?�?�?� ?�?�???? ?????�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ???�???�?�??: "?z?�?�?�?? ?�???�?�???� ?z???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?? ???�?�?� "?z?�?�?�" ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?z???�?z?Y. ???? ?????? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?? ???? ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ?�/???� ???? ???? ???�?� ?�?? ?�?�???? "?z?�?�?�" ???�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???z?�?�?� ?�???�???�?�?� 106″.

?z?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ???�?? ?�?Y, ???z?? ?�?� "?z?�?� ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�?�?Y, ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�?? ?�???�??. ???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???�???�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?z?�: ???�?�???�??, ?z?????�?�??, ???�?�?�?�??, ?z???�?�?�?? ???�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?? ???? ?z?�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�???�?�???� ?�???�?�, ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�".

?????z?�?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�??:???�?�?� ?�???Y !

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?�?�??,?�?�?� ?�?z?�

יום שלישי, 31 באוגוסט, 2010

4,500 ???�?� ?�?�?�???� ???z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�

?�???�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?�?�?z?� ???�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y!

???�???? ?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? "???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�??", ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�???� ???z?� ?????�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?z?? ?�???�?z?� ?�?�??, ???�?? ?�?�?�?? ???�?z?� "?�???�?�?� ?z?�?�?�?�???�??" ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�???? ?�?�?�??????.

?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?????� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?????�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?????? ???�???�??. ?????�?�?�?� ?�?�?�???� ?z???�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�???�, ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?� ?�'???�??, ?�?�???� ?z?�?z?�?Y, ?�?z???�?Y ?�?�???�?�???�, ?�?�?�?� ???�?????�, ???�?�?�?� ???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�??, ?????� ???�?�?�?Y ?�?�???�?�???�??, ?�?�???�?z?� ?�?�??.

?�-4,500 ???�?� ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?? ?�???�???�?�?�, 28.8. ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�???� ?�?? ?�?�?? ???� ???z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ?�?? ???? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???? ?z???s ?�?�?�???� ???�?� ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�??.

?�???�?z?� ?�?�?? ?�???� ???? ?�?z?�?�?? ???? ???�?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? "?????�?� ?�?�", "?�?�???? ?�???�?�", "???�?? ???�?� ?�?�", "???�??", ?�"?�???�???�", ?�?�?z?�?�?s ???? "?�???�?? ?�?�???�?�", "?z?�???�?? ?z???�?�???s", "?z?�???Y", "?z???�?�?�??", "?�?�?�?? ?�?? ???????�???�?�?�" ?�???�?�.

?????� ?�???�??, ?�?� ?�?�??, ???�?�?? ???? ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z??: " ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�, ?????? ???�?�, ?�??, ?�?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?z???? ?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???�???�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???�????, ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?�?�???�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???z???�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???? ???z?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ???�?� ?z???�?z??. ???�?� ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�".

?�?z???z?� ?�?� ?�?�?�?Y ?????� ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ???�???s ?�?z?�???s ?�-23 ?�???�???z?�??. ?�?�??: "?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?????�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�??, ?�?z?�?�?� ?�?z?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�?�???Y, ?z?�?�?? ?�?? "?z?� ?�?�?�??" ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�, ???????? ???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?z?�???? ?�???�?z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�?????? ???�????, ?�???�?? ?�?�?�?s, ?�?�?�?? ???�?�?�, ?�?�?�?� ?????�???�???�?�?Y ?�???�?�. ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?�".

?z?�?�"?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�??, ?????� ?�?�???�: "???�?Y ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???z?�???�?? ???�?? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?? ?z?�?�"?� ?�???Y ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?z?�???� ???�?z?�?� ?�?�?????? ?�???�?�?�?�?� ?�???Y ?�?�???�?�?�?� ?????�?� ?z?�?????�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�??". ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?� "?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?z?�?�"?� ?�???�???�?Y, ?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?z???�?� ???�?� ???? ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�???� ?????�?� ?z???�?? ???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�???�???�??". ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ???????� ?�???�???�?�?� ???? ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�???� ?�???�??.

?�?�???�??: ???�?� ?�?�?�?Y - Rishon4u.co.il

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??

יום ראשון, 11 ביולי, 2010

?�???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ???�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ,?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�??

?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?????� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ?�?�?�"?? ?z?�?�?� ?????�?Y ?????z?�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????� ?�???�?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?�???s ?�?�?�?? ?z?�?�?�??, ???�?�???z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z???�?? ???�?�???? ???�?z?�?� ?�?� ?�?�???�??, ???z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?????�?�???� ?�?? ???�?� ???�?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?????�???�?Y ?�???�?�???� ???? ?z?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???z???�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�"???�?? ?�?? ?�???� ?�???�?? ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?� ???? ?�???z?? ?�?�?�?? ???�?????? ?�?? ?�?�???� ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?????� ???�???� ?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?????�?�?Y ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�????????.
???�?�?� ?�???Y !

?z?�"?� ?�?�???�?� ?�?�???�?????z?�A�?�?????�??/?�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ????.
???�?�?� ?�???Y !

?�?�???�?? ???? ?????�??

יום שישי, 18 ביוני, 2010

?�?�?� ?�?�???? ?z???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???? ?????�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y
20 ?????z?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? "???�?z?�?�?Y" ?�?????�??"?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z???�???? ???z?�???? ?�?�"?� a�� ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?s ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?????�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??

?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�'?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?Y ?�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?z???�?????� ?�?�?� ?�?�???? ?�???z?�?� ???????? ?�???�?�?? ?�???z?� ???�???�???�?? ?�?�???�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ???????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�. 20 ?�?????z?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?�?�?? ?z???�?�?�?Y ???�?z?�?�?Y ?�?�???� ???? ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�??.

???�?z?�?�?� ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?z???�???? ?�???�???�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?? ???�?z?�?�?Y.

???z?�???? ?�?�"?? - ?�???�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�???�?� ?�?�?�?? 2006 ?�?�?�?????? ?z???� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???? ?�???�?�?? ?????�?�???�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???? ?�???�?�?�?Y. ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?????? ?�?z?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?�???�?�?�?Y ?????�?�???�???�?� ???? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??.

?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?????�?? ?�???�?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ?z?z???�???�?? ???�?z?�?�?�?? ???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z???�???? ?�?z?�?�?�???�??, ???????? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ?�???�'?�???�???� (?z???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�') ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?� ?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?�???� ?z?�???�?�?? ???�?�?? ???�?�???�???�?� ?�?????? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??. ?�?�???s ?�?� ???? ???� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?z?�???�?�?�?? ???�???? ?z?z???�?? ?�???�?�?�?Y ?????? ?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???z?�?? ?z?�?z???�???�?�?? ???�?�?�???�.

?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?? ?�?z?�???s ?�???�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ???�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????s ???�?z?�. ?z?�?� ?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�???�???�?�?? ?�???�??, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?z???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?z?� ?z?�?s ?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?????� ?�?? ?�?�???�???�?? ?�"???�?�???�??.

?�?�???�?�'?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?Y ???z???� ?�?�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?Y ???�???? ?????�?z?� ?z?�?z???�???�?? ???�?? ?????? ?z?�?�?Y ?�?�???�?�.

?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?� ?????�?�?�?? ?�??????-???�'?�???�???� ?????�?�?? (???�?�???? ?�?z?�?�?�?Y ?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?� ???�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�??) ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?????�?? ???�???z?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�???z?�??.

?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ???????� ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�???? ???�???z?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?�??.

???�?Y ?�?�?�???� ???????? ?�???�?�??-?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�

יום שישי, 16 באפריל, 2010

?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�A�

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�???? ?�?� ?????�?? ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?? ?????? ?�???�?�?? ,?�???????�?�???� ?�?�???�?s ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�???s ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�,?�?�?????�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???? ???�?Y ?�?�"?? ?�?�???� ???�?� ?�?�?????� (???�???�??) ?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�???s ?�?z?�?�???�?? ?�?� ???? ?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�???� ???�???� ?z?�?? ???�???�???�?Y ,???? ?�?�?�?�???�??,???? ?z?�?�???�?? ?�???? ?�???�???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??.

?�?z?� ?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?� ???�?? ???�?�?� ?�?�???�???�?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?� ???? ?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?????? ???�?�?� ?�?�???�???�. ?�?�?�?�???� ???�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ?z?�?�???? ?�???????� ???�?�?�???� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.

?�?�?�?�?�?� ?�?� ?????�?? ?�???�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�"?? ?�???� ?�?�?�???�??.

?????�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?????�?�?� ?�?z???? ???�?�?? ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�"???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?????�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�??.

?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?????�?�?? ?�?z?�?�???� ???�???�?� ?�?�???�?? ?�' ?�?�"?? ?�?�???�?????� ?�?�?�?� ???????�?? ?z?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?? ???�?Y ?�???? ?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�"?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?Y ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?�?? ???????�?�??.

?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�"?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?YA�

?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?�

יום שני, 12 באפריל, 2010

?z?�?�?�: ?�???�?� ?z???�?� ???????�??"?� ?�???�?????� ?z???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�???�?� .?�?z?�???� ?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�??, ?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?z?�?�"??,?�?�?�???�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�??,?�?�?z???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�??.,?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� 21,22 ?�???�???�

?????z?�?�?? ?�???�?�???�: ???�?�?� ?�???Y !

???? ???????�?z?�?? ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

יום שני, 14 בדצמבר, 2009

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�??
???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�???� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�?� ?�?????�?z?� ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�?z?Y ???? ???????�?z?�??, ???z?�?? ?�?????�?�?�?�??
?�?�???�??: ?z?? ?�?� ?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�
?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?z"?z
?????� ?�???�???�?�?� ?z?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ???�?�?�?????�?�??
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 10.12.09, ?�?�???� 09:00-11:00 .

?�?z???z?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z??… ?z?�???� ???�'?z?� ?�?z???�?� ???�?�?�?� ?z?????�, ?�???�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.

?�?z???�?�: ?�"?? ?�?�?????� ???�???� a�� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?�, ADHD ,???�?�?Y ?�?�?z?�?� ?�?�?z???�?? ?z?z?�???�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?????�?�?�?? ?�???????� ?????�?�??
???�???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�??, ?�?z???z?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?z?? ?????? ?z?�???�'?�?�?�?�?�, ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�??, ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?�?????� ?�?????�?�?Y ?�???�???z?�, ?�?�?�???Y ?�?�?�'?� ?z?�?�?�???�.

?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?????� ???�"??, 11.12.09 ?�?�???� 9:00 .
?�???�???�?? ?�???�?z?Y " ?�?Y ?????�?�???? ???? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�??", ?????�?�?�?? ?�?�?z?�?? 10.12.09, 11.12.09 ?�?�?Y ?�?�???�?? 8:30-15:00 , ?�???�???? ?�???�?�???? ?�?�?Y ?�?�?�??, ???�' ?�???�?? 119 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.

?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

?z?�?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z???�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??.
?�?�?? ?????�?�?Y, ?�"?� ?�?????� ???�"??, 13.12.09
?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?�?� ?�?�?? ?�?z?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?�'?�?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?z?�?�?? ?�?? ???�?�?? ???�?�?????�'.

?�???�???? ?z?�?�?? ???�???�?�???� 60 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�???? ?�?�???�- 18:00-19:30
???�?�???�?? ?�?�???� 20:00-21:30
?�?????�???�??: ?�?z?�???�?� ?�???�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�???�?�???� 23 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�???�?? ?�???�???� ?�???�?? 90 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
( ?�?????�???�?? ?????? ???�???�??)

???�?�?�?? ?�???�???? ?�?????� ?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y
?�?�?? ?�???�?�?�, ?�' ???�?? ???�"??, 22.12.09 ?�?�???� 15:00-16:30
?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ???? ???�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�???? ?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???z?� ?z"?z ?????� ?�???�???�?�?� ?z?? ?z?�???� ???�'?z?�.

?�?�???�???�?? ?????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?z?�?�??,???z?�"?? 26, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

"???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??"-?????� ?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ???�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?s
?�?�?? ?????�?�?Y ?�' ???�?? ???�"??, 20.12.09 ?�?�???� 20:00-21:30
?�?�?�?�?� "???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??" ?�?�?�???? ???? ?�?z?�???�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�???????�?Y ?�?�?s, ?�?�?�?�???? ???�?�?�?� ?�???�?Y ?z?�?�?�?? ?�"?z?�?�?�" ?????? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???????�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?� ?z???z?s ???�?�?� ?�???�?�???�?z?� ?�?z?�?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?? ?�???? ???� ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ?�?�???�???�, ?z?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?z???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?Y ?z?z?�?�, ?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??.

???�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�??- ?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�?�??.
?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�??.
?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

"???�?�?? ?�?? ?????�?�?�?�??"
?�?�?? ???�?�???� ?�' ???�?? ???�"??, ?�?�???� 9:00-10:30 ?�???�?�?�?Y ???�?�?�?�??.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

?�?�?�?�?? .A.N ( ?�???�?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?z?�?�??) - ?�???�?�?� .
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�' ???�?? ???�"??, 24.12.09 ?�?�???� 11:00-12:30
?�?z???�?� ???z?�?�?� ???z?�?�???�??, ???�' ?�???�?? 82, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
?�???�?� ???�?�?? ?�???�?�.

?�?�???�?� ?z???�???�?�?? ?�?�?�?????�?? -?�???�?? ?�?�?�??.
?�?�?? ?????�?�?Y, ?�' ???�?? ???�"?? 27.12.09 ?�?�???� 20:00-21:30
?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�???�?� ?????�?�?? ???�?? ?�?�???z?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�, ???�?�?�???? ?�?�???� ?�?�?z???�?Y ???? ?�?�?� ?�?�?�????, ?�?z???Y ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�???? ?�?z?�?�???�?? ???�???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????.

?z???�?�: ?�?�?�' ?�???�?� ?�?Y ?????�?� ?�?�?�??, ?z?�?z?�?�?? ???�???�?�?�???�?�?�?� ?????�?�?�?�??.
?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?????� ?�?�???�?? ?�?�?�??, ???�' ?�?�?�?� 33 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?�???�?�?? ?????�?�?� ?�???�???� ?�???�?z?Y "???? ?????z?�?? ?�?????�?�?�?�??"
?�?�?Y ?�???????�?�?�?? 20-31.12.09 .
?�?z?�???�?�?� ???�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?�??.
?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�.
?�???�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?????�?? ???�' ???�???�?�???� ?�?�?�?? ?�'?�?�???�?�???�?�.
?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?Y ???�???�?�???�.

"?�?�?? ?�?�??" ?�?�?�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? "?????�?�??"
?�?�?? ?�???�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 29.12.09 ?�?�???� 09:00-12:00
?�?z???z?� ?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�?�' ???�???? ???�?Y ?�?�?�??.
?�?�?�?? ???�?? "?????�?�??", ???�' ?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???�?�?? ???z?�?�?z?�?�?? ?�???�?�.

?�?�?? ?z?�?�???�?? a�� ?�???�?�?�?Y ???�?�?�???� a�� ????-????
?�?�?? ???�?�???�, ?�"?�, ???�?? ???�"??, 30.12.09 ?�?�???� 11:30-14:30
?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ???? ?z?�?�?�???? ?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ????-????.
???�?�?�?Y ???�?�?�???�, ???�' ?�?�?�?? 1 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

"???�???� ?�?�?�?????�"
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"??, 31.12.09 ?�?�???� 12:00-14:00
?z?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?z?�?� ?�???z?�?? ?�?z?�?�?�??, "?�???�??" ?�?�???� ?�?�?� ?�?�????. ?�?z?�?�?? ?z?�???� ?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?????� ?�???�?? ?�?z?�?�??.

?�?�?�?z?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�: ???�?? ?�?�????.
?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?? ?�' ?�???�?�?� ?�???�?�?�?Y 35 ?????�?�?Y ???�?�?�?Y.
???z?�???�?? ?�?????z?�?�?�??.

?�?z?�?�?�?Y:"?????�?�?�?�?? ?�?�???� ???s ???? ?�?�?�?�?�"
?�?�?�?Y ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�, ???�' ?�???�?�???�?� ?�?�?�?? ?�?�??.
?�?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�???????�?�?�??:
??"?� ?�?????� ???�"??, 3.12.09, ??' ?�?????� ???�"??, 17.12.09, ?�"?� ???�?? ???�"??, 31.12.09 .
?�?�?Y ?�?�???�?? 23:00 -03:00 .

?z?�?�???� ???�?�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�????
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ??' ?�?????� ???�"?? 17.12.09
?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ???�?? ???�"?? 31.12.09
?�?�?�???�?? ?�?z?�?????� ???�?�???? ?�?�???�?? ?�?z?�???� ?�???�?�?�???�.
?�?Y ?�?�?�?Y ?�?�?� ?????� ?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???z???�?z?� ?�???z?�?? ?�?????�?�?�?�??

?????z?�?�?�: ???�?? ?�???Y !

3200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�???�??

יום שלישי, 24 בנובמבר, 2009

???�???�?? ?z?�?�?�?�??A�?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??:3,200 ???�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?????� ?�???�?�?� ?�???�??

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?z?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?z?�?? ?????� ?�?�?�?�?? 3,200 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?z?�?�???�?�?? ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� (???�???�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�??, ?z?�?�???�??, ?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�') ?�?�?�???� ???�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?Y 6 ?? a�� 10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

???�???�?? ?????� ?z?�?????�?�?? ?? - 2,300 ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? 2006 ?� -2008 ?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?�?? ???z?????� ?z-10 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??.

?????� ???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?� ?z?�???�???�?�?Y, ???�?z?? ?�?� ?�?�?�???� ???�???? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�???�???� ?�?z?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???� ?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?z?Y ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?? ?z?�???? ???�?�?� ?�?�???�????.

?�???�?�?? ?�???�???�?? ???�?????s ???? ?�?� ???�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?z?�???s ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?z?�?�???? ?�?� 6 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?????�, ?�?�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�??.

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�-78 ?�???� ???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?�??.

?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?z?�?�???� ?�???????�?� ?�-200 ?z???�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�??.

?�?? ?????� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?s ?�?�?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�???�???? ?�?�???�?? ???�?�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???z?�?� ?�???????�?? ?�?�?�?�?�.

?????�???�?�?� ?�?�???� ?�???�???�?�?� ???z?�???� ???�?�?�?�?? ?�?????�?�?? 100 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ("?�???z?�?�?�??") ?????�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?z???�?z?�?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�???� ???�?�?� ???� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ???? ?z???�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�??.

?�???? ?�?�?�???? ???� a�� 130 ?z???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�??.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?�???�?? ???�?z?�?�?s ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�???�?�???? ?�???�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?�?? ???�?z?�?�?s ?�???�???�?� ?�?�???s ?�?�?�.

???�???�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?????�?�?? ???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�???????�?� ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?� ?�???�?�?� ?�???�??, ?�???�?�???� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ???�?�?�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ???�???�?�. ???�?� ?�?z?�?�?? ???????�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z???�??, ?�?�?z?�?�?s ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ???z???Y ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?????�?? ?�???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z??".

?�?�???? ?�?z?�???�?� ?�?�???? ?z???�???�?�?�??'-?�?�??, ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�: "???�?� ?�?z?�?� ?�?�???z?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ???? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?�??.

?�?�?� ?�???� ?z???�?� ?z?�?z???�???�, ?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?�???�???? ?�?z?�???�???? ???�???z?�?�. ?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??, ?�???�?�?�?� "?�?�???�?�?�??" ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?�??. ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?�?s ???�?�?�??".

?????z?�?�?�: ???�?�?� ?�???Y !

?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?Y ?z?�?�????

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

???????�?�?�?� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y: ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????? ?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? .?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?� ?z?�?z?�?Y ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?�???�??".

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y

???�???�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?z?�?? ?????� ???�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?????? ?z?�?�?z?�?? ???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�??, ?�?�?�???? ?�- 58,000 ?�?�?�??, ?�???�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? 1970. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�-12/11/09, ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?????�?�?� 2030 ?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?? 2015 ?�???�?�?�?s ???z???z?s ???????�???�???� (?�?�?�?�) ?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?????�?s.

?????� ?�???�???�?�?�, ?�?� ?�?�??: "???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?� ???? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y ?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z???�?�, ?�?�?z???�?� ?z?????�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�???????�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?�???�???�.

?z?????? ?�???? ?�?? ???�?�?�?? ?�?z?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�?�???? ?z???�???? ?�?�?????? ?�???????�?? ???? ?�?�?�?Y ?�?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�??.

?�???�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�???�?�?�???� ?�?z?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?Y ???�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�. ?�?? ?�???? ?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?z?�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?s ?�?z?�???� ???? ?????�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�???? ???�?�?�?�?�".

???�?� ?z?�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???????�?�?�. ?�???�?�?�?? ???�?�?�?? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ?�???????�?�?� ?�???�??: ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??.

?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???z?�???�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�, ???? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� (?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�), ?????? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???�?� ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�??. ?�?�?�????, ?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?z?? ?z???�?� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?z???�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?z?????� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???�?s ?�?�?z?�?� ?�?�???�?? ?z?????�?z?�?? ?�?�?�???�?� ?�?????? ?�?�???�????".

???�???�?�???�?? ?�???�??, ?z?�???� ?�?�?????? ???�?z????, ?�?� "?�?�?????? ???z?�?�?�?�?�?? ?????� ?�???�???�?�?�, ???�?�?�?? ?�?z?????? ???�???�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?????� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?s ?�?????�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?�??.

?�?z?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�???????�?s 12.11.09. ???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???? "?�?????� ???�?�?�?Y" ?�?�?�?????�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?z???�?�?�?�??, ?????�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?�?? ?�???�?�.

???�???�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???Y ?�?�???�?� ???z?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?� ?????�?�?� ?�?�???s ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?z?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???z???� ?�?� ???�?????? ?�?�???� ?�?�??".

???? ???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�???�?�???�?? ?�???�?? ?z?�???� ?�?�??????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?Y ?�?z?�???� ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�??-?�?�???�?? ???�?�???�?�?Y.

?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?�??: ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�??, ???????�?�?�, ???�?�???�?? ?�?z???�?� ?�???�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???? ???�?�???� ?�???�?�?�???�, ?�?�???? ?�?�?z?�?? ???????�??, ?�?�???? ?�???�???� ?�?�?�???? ?z?�?�???�.

???�???�?s ?�???�?�?�?Y ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?z?z?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?z?�??.

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y

יום שישי, 30 באוקטובר, 2009

?�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y -???�?�?�?� ?�???�??
?z?????�?�?�?? ?z???�?�???� ?�?�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?� - ?z?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?????�??"?� ?�?�?�?????? ?z?�?????? ?�?� ???z?�?�?� ?????z?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?????�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???? ?z-?????�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???? ?�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�??. ???� ?????�?? ?�?� ?�?z?�???�… ?�?�???? ?z-1200 ?z?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�???? ?z???? ?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�??…. ?�?�?�???�?� ???�?�?�?�?�

?�???Y ?�???�???�?�-???�?�?� ?�???Y !