ארכיון פוסטים מהחודש "אפריל, 2018"

?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

    ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. ?z????:?z?�?�?� ?????�?Y. "?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�??…a�? ?z?�???� ?????z?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ?�?�???�, ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???�: 17:45 ?z???�?�?? ?z?�?�?�???�?Y ???�?? ?�???�?�?� ?z?�?�"?? ???� ?????�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�?z?? ?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?z?�, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y…….???�???? ?????� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 ?�?�???� ?z18:45 ?�???�?�?? ?�???�?�?????� ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ???�' ?�???�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�' ?�???�?�?� ???�?z?�?? ???�????, ?????�?�?Y-???�?�?�?Y. ?�?�???�??: ?????� ?�???�???�?�?�,?�???� ?�???z?� ???�?� ?�???�??a�???, ???� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�???Y ???z?�???????�?Y, ?�?�a�??? ?�?????z?�?? ?�?�?�???? a�??�?�?�?�??a�? ???�?�???? a�????? ?z???? ???�?z?�??a�?, ?�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y……..?z???�?? -"?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�" -?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???�?? "???z?�???�??" ?z?�?�?? ?�' ?�?�?�?�???? ?�?�' ?????� ?�?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�' ???�?????� ?�?�?�?�?Y, ???�?�?? ?z?�?z?? ?z?�???�?�?� ?z?�?�?�: ?z?? ?z?�?� ?�?�???�??. ?�?? ???�?�???�?�?� ?�???�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�??, ?�???�?? ?�?�?????s ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�?�?� ?�???�?�???�?�???�?� 16 ,?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?????�?? ?�?�?�?????z?� ?�?�??????……?�?�???�?� ?z?�?�?�?�?? - "?�?�?????� ?�?????�??"-?�?�?? ???�?�???�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 11.4.18 , ?�?�???� 21:00 ?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ???�' ?�'?�?�???�?�???�?� 16 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?�?z???�: ?�?????�?? ???�??. ?�?�?�?�?�??: ?z?�???�?z?�???�???Y ?z???�??, ?????�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?� ???�. ?�?�?�, ???�???�?Y ?????????? ?�???z?�?�?� 2017 , ?�?�?�?? ?�???z?�?�?? )?????�?�?? ?????�???�?? ?�???�?�???�?? ?z?�?s ?�??????: 110 ?�?�?�?? ?z?�?�???? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?????�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�???? ?�?�???�?� ???? ?�?????�?? ?�?�???�?� ?�?�?????�?Y. ?????? ???�???�??. ?�?�?�?z?�?? ?�?????�???�?? ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? 3701 . ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� ???�??a�??�-a�????�?? ???�?� ?�?� ?�??…a�? ?�?�?? ?�?z?�?�?�, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�, 12.4.18 ?�?�???� 10:00 ?�???�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ?�?�???z?? 20 ?????�?�?Y-???�?�?�?Y ?�?z???z?� ?????� ?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�???�?? - ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??: ?z?�???� ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?? - ???�?? ?�?�???? ?�?�???�???�?? a�� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?� ?z?�???�?�???�: ?z?�?�???? "?�???�?�?�?�", ???�?? ???�???�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�???�?? ?�?�???�???� ???�?�???�?� ???�???�?? ?�?�?????? ?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?? ?�?�?�????, ?�?�?z?�?s ?????�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?z?�?�?z?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�???�?Y ?�?????�?Y ?�?�???? ?????�?�?Y ?????z"?�-???�' ?????z"?� 7, ?�?�?z?� 4 ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�"?� ?�?�?�???Y 12/4/18 ?�?�???� 17:00 ?�???�?�?�??: 17:00 ???�?�?? ?z?�?� ?�?�' ?�???�?z?� ?�?�???�???�?�, ???�?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�???�???�, ???�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?z?z?�???�?�?� ?�?z?�?�???� ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y. 17:45 ?????�?�???? ?z?�???�?�???�??- ?�?�?�???? ?�?�?z?? "?�?�???�?? ?�?�?�??", ?????�?�?Y ???�?�?�?Y . ???�?�?�?� ?�?�?�?????�: ?z?? ?z?�?� ?�???�?�?? 18:00 ?�?�???�?�?�?? ???�?�???�??, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?????�?? ?�???�???�?z?�: 03-9689700 ?z???�?? ?�?z?�?�?z?�?? ?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�.

?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???� 2018

יום שלישי, 10 באפריל, 2018

"?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s

?z????:?z?�?�?� ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�?�??. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ?z?z???�???�?�?? ?�???�???�???�??: ???�???? ?�?�?�???? ?�?z?z???�???�?? a�� ?�?�?? ?�', "?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?� ?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�???�?Y ?�?�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" a�� ?�- 800,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" a�� ?�-3,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?????? "?�?z"?� ?�???�" - ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?z???�?�?�?? ?�?z?????�?�?? ???�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? . ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??: " ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???Y ?�?�?� ?????�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?z?� ?????�?z?�?? ?????�?�?�?� ?�?z?????�. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?Y ???z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???? ???????�?? ?�?�?�???�, ???�?� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ???�?????�?�, ?�?? ?�?�?�?? ???�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?? ???�???�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�????. ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?Y ?????�. ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?s??. ?z?�?�"?? ?�?z?�???�, ?�?z?�???? ???�?�???�: " "?z?�?????? ?????�?�?� ?z?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�???�: ???�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�?? ???? ?z?�???�????, ???? ?�?�?�???? ?�?????�?z?�?? ?�???? ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?? ???????� ?�?�???�?� - ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�, ?�?�?? ???�?�?� ?�??????, ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y. ???�?�?�?� ?�?z?�?�?s ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ???�???� ?�?�?�?? ?�' (?�- 11.4.2018, ?�"?� ?�?�?�???Y ???�??"?�) ???? ???�???�???� "?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�?�???� ?�???�?�?�???�" ?�?�?�???� ?�?? ???�???�???�?? ???�?z?�?�??. ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�??, ?�???????�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�???� ???�?�??, ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�"?�?�???? ?�?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?Y "?�?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� - ?�???�?z?Y 70 ?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?�??????". ?�???�???? ???�???� ?�?�???� 17.00 ?�?z???z?� ?�?? ?�?�?�?�?�?s, ?�?�?????� ?�?�??. (?�???�???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�???�??). ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?? ?�?? ?�?� ?�??" ?�?�???�?�?� ?�- 800,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?�?? ?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ???????? ?�?�?� ?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?s ???�?�?�?z?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�???�??. ?�- 3,000 ?????z?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???�?? "?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?Y ?�?� ?�?�?? ???�?? ?�???�??" ?�?�???�?�?z?� ?????�?�?�?? ???�???? ?z?z???�???�?? ???z?�?s ?????�?�?????? ?�?�?? ???�???�?Y. ?�???�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�???z?�???� ?�?�?�???�?�?Y. 15,500 ?????z?�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?????�?� ???� ?????� ?�?z?????�?? ???�?�???�?Y ?�?�?�???� ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (???�??"?�). ?�?�???� ?z???�?� ?�?�?�????, ?�?�???� ?�?�?Y ?�?�???? ?z?�???�?�?? ?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?� ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�?�?Y ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y, ?�?�?� ???�?z?�?�?? ?????z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?�?????�?? ?�???�???�??. ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???�-?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?� ???�?� ?�-28,000 ?????z?�?�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?? 2017 ?�?�???� ???�?�???�?Y ?�-39,000 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?�?? ?�"??-?�"?�, ?�?�-1,900 ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�-312 ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?�?? 2018 ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???? ?�- 43,500 ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??. ?????�???s ?�?? ?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ???�???�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y" ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?????�???� ?z???�???�??. ???�???z?� ?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?�: ?�?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?????z?�?�?�?? ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?s ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????z?�?� ???? ?�?�?�?�??. ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�???�: ?�?????z?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?z???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�???z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�. ?�?�?�?�???�: ???�?????? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???�???�?�?� ???? ?�?�???�???� ?�?�???�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?s ?z???�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?�?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?????Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?????�: ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�???�?s ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?Y-???�?�?z?� ???�?s ???�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???z?�?? ?�???�???�?? ?z?�?? ?�?z?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???? ???�?�?�?�, ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ???�?z?�?�?�?�??. ?�?z???�???? ?�???�?�?�?? "?�?z"?� ?�???�" ?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?z?????�?�?? ???? ???�?�?�????. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z???�?z?�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??. ?�?z?�?�?� ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?s ???�???? ???z?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?????z?�?�?� ?�?�?z"?� ???? ???�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�?Y ?z???�???�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?Y ???�???�?�?�. ?�???� ?z?Y ?�?????z?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ???? ?�?�?? ???? ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?�?? ?�???�??. ?�?�?�?�?�?s ?�?z?z???�???� ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�???�??.